Změna výše invalidního důchodu v důsledku změny stupně invalidity – Ministerstva obrany

Hlavní informace o službě

Pokud již pobíráte invalisní důchod a změnil-li se váš zdravotní stav, který vám dlouhodobě neumožňuje se plnohodnotně zapojit do pracovního procesu, můžete požádat o změnu výše vypláceného invalidního důchodu. Je-li plátcem vašeho invalidního důchodu odbor sociálního zabezpečení Ministerstva obrany (dále jen „odbor sociálního zabezpečení MO“), je k vyřízení žádosti o změnu výše invalidního důchodu v důsledku změny stupně invalidity příslušný opět tento odbor.

číst dále

Týká se vás to, pokud

Jste poživatelem invalidního důchodu, který vám vyplácí odbor sociálního zabezpečení MO, a zároveň došlo ke změně (zhoršení či zlepšení) vašeho zdravotního stavu ovlivňujícího vaši schopnost vykonávat výdělečnou činnost v porovnání se stavem, který u vás byl zjištěn při poslední lékařské prohlídce provedené příslušnou okresní správou sociálního zabezpečení, a na základě toho předpokládáte, že došlo ke změně stupně invalidity.

Výstup služby

Zvýšení či snížení výše vypláceného invalidního důchodu v důsledku změny stupně invalidity

Benefit služby

Poživateli invalidního důchodu, který byl na základě jím uplatněné žádosti o změnu výše invalidního důchodu uznán invalidním v jiném stupni invalidity oproti původnímu stavu, se změní výše vypláceného invalidního důchodu (a to bez zkoumání splnění podmínky pro nárok na důchod spočívající v získání potřebné doby pojištění). 

Změna výše důchodu musí vždy odpovídat nově zjištěnému stupni invalidity, tzn. dojde-li ke zvýšení stupně invalidity, důchod se úměrně tomu zvýší, dojde-li naopak ke snížení stupně invalidity, důchod se úměrně tomu sníží.   

Kdy službu řešit

Zpět na obsah

Žádost o změnu výše invalidního důchodu můžete podat kdykoli (nejlépe po konzultaci s ošetřujícím lékařem), jestliže se změnil váš zdravotní stav dlouhodobě neumožňující plnohodnotný výkon výdělečné činnosti.

Za den změny stupně invalidity může být posudkovým lékařem stanoven jakýkoli den do dne vyhotovení posudku o invaliditě. Nikdy nelze den změny stupně invalidity stanovit do budoucna, tj. uvést den následující po dni vyhovení posudku o invaliditě.  

Způsob vyřízení

Co potřebujete, pokud službu řešíte osobně nebo poštou

Při osobním podání žádosti o změnu výše invalidního důchodu musíte předložit originál, popřípadě úředně ověřenou kopii, občanského průkazu (u cizinců cestovní pas či doklad o povolení k pobytu).

Kde a jak službu řešit osobně, kam dokumenty zasílat poštou

1. krok

Žádost o změnu výše invalidního důchodu musíte jako poživatel invalidního důchodu, který vám vyplácí odbor sociálního zabezpečení MO, uplatnit právě u odboru sociálního zabezpečení MO. Žádost s vámi sepíše pracovník tohoto odboru na předepsaném tiskopise.

Ministerstvo obrany ČR

Sídlo a poštovní adresa:

Ministerstvo obrany ČR
Tychonova 221/1
160 00 Praha 6 - Hradčany

Za osobu, která není schopna podat žádost sama vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, mohou na základě potvrzení lékaře o jejím zdravotním stavu podat žádost její rodinní příslušníci, pokud s tím vyjádří svůj souhlas.

2. krok

Na základě podané žádosti dojde k zahájení procesu posuzování vaší invalidity. Posuzování provádí posudkový lékař příslušné okresní správy sociálního zabezpečení obdobným způsobem jako při posuzování invalidity na základě uplatněné žádosti o přiznání invalidního důchodu.

Posouzení invalidity probíhá v rámci tzv. kontrolní lékařské prohlídky prováděné posudkovým lékařem povětšinou ve vaší nepřítomnosti na základě všech doložených a poskytnutých lékařských zpráv a dokladů. Jsou-li doložené podklady k posouzení nedostatečné, budete vyzván k dostavení se k posudkovému lékaři, který následně posoudí zdravotní stav ve vaší přítomnosti.

V rámci kontrolní lékařské prohlídky, konané na základě uplatněné žádosti o změnu výše invalidního důchodu, můžete být uznán z důvodu zhoršení zdravotního stavu invalidním ve vyšším stupni invalidity, avšak posudkový lékař může dojít i k závěru, že se váš zdravotní stav zlepšil, a v důsledku toho stanovit nižší stupeň invalidity. Taktéž může posudkový lékař konstatovat, že ke změně stupně invalidity nedošlo, a že i nadále zůstáváte invalidním v dosavadní stupni invalidity.

Výsledkem procesu posouzení invalidity je posudkovým lékařem vyhotovený posudek o invaliditě, který vám bude zaslán do 7 dnů od jeho vypracování.

3. krok

Posudek o invaliditě příslušná správa sociálního zabezpečení spolu s uplatněnou žádostí o změnu výše invalidního důchodu postoupí odboru sociálního zabezpečení MO, který je plátcem invalidního důchodu, a je proto kompetentní k rozhodování o této žádosti. Lhůta pro vyřízení činí 90 dnů.

4. krok

Došlo-li ke změně výše invalidního důchod, bude ho odbor sociálního zabezpečení MO v nové výši vyplácet ve stanoveném výplatním termínu způsobem, kterým byl důchod doposud vyplácen. Nedošlo-li ke změně výše invalidního důchodu, bude vám důchod vyplácen stejným způsobem a ve stejné výši jako dosud.

Služba je při osobním vyřízení zpoplatněna

Ne

Orgán veřejné moci zodpovědný za službu

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Na Poříčním právu 376/1
Nové Město
12800 Praha 2
Datová schránka: sc9aavg
E-mail: posta@mpsv.cz
Web: https://www.mpsv.cz/

Doplňující informace o službě

Zpět na obsah

Sankce

Pokud se nepodrobíte vyšetření zdravotního stavu nebo jinému odbornému vyšetření, ačkoli jste k tomu byl odborem sociálního zabezpečení MO vyzván, může vám být výplata dávky z důchodového pojištění zastavena, pokud jste byl ve výzvě na tento následek upozorněn.

Dále jste povinen na výzvu odboru sociálního zabezpečení MO pro účely posouzení poklesu pracovní schopnosti předložit lékařské nálezy ošetřujících lékařů, které máte, a sdělit údaje o dosaženém vzdělání, zkušenostech a znalostech, předchozích výdělečných činnostech a o změnách ve sdělených skutečnostech, k nimž došlo od předchozího posouzení poklesu pracovní schopnosti, a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne doručení výzvy, nestanovila-li odbor sociálního zabezpečení MO lhůtu delší. I v případě nesplnění této povinnosti vám může být výplata důchodu z důchodového pojištění zastavena, pokud jste byli ve výzvě na tento následek upozorněni.

Jestliže se změní skutečnosti rozhodné pro trvání nároku na invalidní důchod, je vaší povinností nahlásit to do 8 dnů odboru sociálního zabezpečení MO.

V případě, že přijmete invalidní důchod nebo jeho část, ačkoliv z okolností lze předpokládat, že je vyplacen neprávem nebo ve vyšší částce, než náleží, je vaší povinností neprávem vyplacené částky důchodu vrátit.

Jednací jazyk

Veškerá písemná podání se orgánu sociálního zabezpečení předkládají v češtině. Písemná podání v jiných jazycích musí být opatřena úředním překladem do češtiny (náklady na překlad nese žadatel). Toto neplatí, jde-li o dokumenty vyhotovené v úředním jazyce členského státu Evropské unie, případně v úředním jazyce státu, se kterým Česká republika uzavřela bilaterální smlouvu o sociálním zabezpečení s ustanovením o jednacím jazyku (náklady na případný překlad do češtiny nese odbor sociálního zabezpečení MO).

Poslední kontrola k 25.02.2021

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba
Doplňkové informace

Při zhoršení invalidity žádejte o vyšší invalidní důchod

Pojištěnci, kteří pobírají invalidní důchod, mají jeho výši stanovenou především podle stupně invalidity

Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla:

  • nejméně o 35 % a nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně
  • nejméně o 50 % a nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně
  • nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně

Podrobné informace o invaliditě a pobírání inv.důchodu na stránkách ČSSZ.

Pokud se v průběhu pobírání důchodu změní váš zdravotní stav a tedy i stupeň invalidity, můžete požádat o změnu výše vyplácené penze.

V případě, že jste byl členem ozbrojených složek a plátcem vašeho důchodu je Ministerstvo obrany (MO), musíte se při žádosti o změnu obrátit na odbor sociálního zabezpečení MO

Odbor sociálního zabezpečení MO je výkonným orgánem odpovědným za realizaci sociálního zabezpečení vojáků a jejich rodinných příslušníků. Rozhoduje o dávkách všech druhů důchodového zabezpečení, provádí jejich výpočty a výplaty.

Žádost o změnu výše invalidního důchodu můžete podat kdykoli, ideálně po konzultaci s ošetřujícím lékařem

Tuto službu je potřeba řešit osobně případně podat žádost poštou (nikoli elektronicky)

V určitých případech může sociální odbor žádat o přezkoumání vašeho zdravotního stavu. Pokud to budete ignorovat, hrozí vám sankce.

Všechny informace vám sdělí nejen na příslušném odboru sociálního zabezpečení MO, ale také na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR.