Nařízení vlády č. 118/2016 Sb., o posuzování shody elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh

Hlavní informace

Implementovaná směrnice

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh

Typ legislativy

Vnitrostátní implementační právní předpisy (včetně vnitrostátního provedení směrnic EU a nařízení EU)

Znění zákona

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2016-118

Základní povinnosti

K roznětnici dodávané na trh v České republice musí být přiložen návod k používání v českém jazyce

Související legislativa

Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

Vyhláška č. 72/1988 Sb., o používání výbušnin

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba