Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení

Hlavní informace

Implementovaná směrnice

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních

Typ legislativy

Vnitrostátní implementační právní předpisy (včetně vnitrostátního provedení směrnic EU a nařízení EU)

Znění zákona

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-176

Rozsah působnosti

Těžní zařízení

Související legislativa

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

Vyhláška č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba