Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě

Hlavní informace

Implementovaná směrnice

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/28/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání výbušnin pro civilní použití na trh a dozoru nad nimi
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/35/EU ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006 o strojních zařízeních

Typ legislativy

Specifické vnitrostátní požadavky (týkající se neharmonizovaných aspektů, případně administrativních postupů), např. jazykové požadavky nebo další požadavky týkající se uvedení do provozu, instalace nebo použití

Znění zákona

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1988-61

Rozsah působnosti

Těžní zařízení

Související legislativa

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení

Vyhláška č. 415/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba