Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii

Hlavní informace

Typ legislativy

Vnitrostátní technická pravidla a vnitrostátní správní postupy použitelné na daný výrobek nebo na výrobek daného typu

Typ výrobku

Měřidlo, měřicí přístroj, měřicí systém

Znění zákona

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-505

Rozsah působnosti

Zákon upravuje práva a povinnosti výrobců, dovozců a distributorů měřidel. Zvláštní povinnosti se týkají kategorie měřidel označované jako stanovená měřidla. Stanovená měřidla jsou předmětem národní regulace. Druhy stanovených měřidel jsou taxativně vyjmenovány v druhovém seznamu, jenž tvoří přílohu vyhlášky č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu

Základní povinnosti

Pokud je výrobek určen k použití jako stanovené měřidlo - schválení typu - označování výrobku

Povolení při uvedení na trh

Ano

Orgán vydávající povolení

Český metrologický institut
www.cmi.cz

Orgán vykonávající dohled

Česká obchodní inspekce (ČOI) www.coi.cz Úřad pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) www.unmz.cz Český metrologický institut (ČMI) www.cmi.cz

Související legislativa

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2000 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba