Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii

Hlavní informace

Typ legislativy

Vnitrostátní technická pravidla a vnitrostátní správní postupy použitelné na daný výrobek nebo na výrobek daného typu

Typ výrobku

Měřidlo, měřicí přístroj, měřicí systém

Znění zákona

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1990-505

Rozsah působnosti

Zákon upravuje práva a povinnosti výrobců, dovozců a distributorů měřidel. Zvláštní povinnosti se týkají kategorie měřidel označované jako stanovená měřidla. Stanovená měřidla jsou předmětem národní regulace. Druhy stanovených měřidel jsou taxativně vyjmenovány v druhovém seznamu, jenž tvoří přílohu vyhlášky č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu

Základní povinnosti

Pokud je výrobek určen k použití jako stanovené měřidlo - schválení typu - označování výrobku

Povolení při uvedení na trh

Ano

Orgán vydávající povolení

Český metrologický institut
www.cmi.cz

Orgán vykonávající dohled

Česká obchodní inspekce (ČOI)
www.coi.cz
Úřad pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)
www.unmz.cz
Český metrologický institut (ČMI)
www.cmi.cz

Související legislativa

Pravidelné novinky e-mailem