Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2000 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu

Hlavní informace

Typ legislativy

Vnitrostátní technická pravidla a vnitrostátní správní postupy použitelné na daný výrobek nebo na výrobek daného typu

Typ výrobku

Měřidlo, měřicí přístroj, měřicí systém

Znění zákona

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-345

Rozsah působnosti

Vyhláška určuje druhy měřidel, které podléhají povinnému schvalování typu dle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii.

Základní povinnosti

Pokud je výrobek určen k použití jako stanovené měřidlo - schválení typu - označování výrobku

Povolení při uvedení na trh

Ano

Orgán vydávající povolení

Český metrologický institut
www.cmi.cz

Orgán vykonávající dohled

Česká obchodní inspekce (ČOI) www.coi.cz Úřad pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) www.unmz.cz Český metrologický institut (ČMI) www.cmi.cz

Související legislativa

Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření

Zpětná vazba Nahlásit problém Asistenční služba