Obchodní dohoda mezi EU a Kanadou (CETA)

19. 12. 2016 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Kapitoly článku

motiv článku - Obchodní dohoda mezi EU a Kanadou (CETA) Hlavním cílem CETA je usnadnění obchodování s Kanadou. Odstraňuje celní překážky, eliminuje omezení přístupu na trh s veřejnými zakázkami, otevírá trh služeb, definuje předvídatelné a stabilní podmínky pro investory na obou stranách Atlantiku a zaručuje ochranu duševních práv včetně chráněných zeměpisných označení původu tradičních evropských výrobků.

Co je CETA?

Komplexní obchodní a hospodářský dohoda (CETA) je nově vyjednanou obchodní dohodou mezi EU a Kanadou. Jejím hlavním cílem je posílit vzájemné obchodní vazby a nabídnout evropským podnikům lepší obchodní příležitosti v Kanadě a v souladu s prioritami EU i podporovat tvorbu nových pracovních míst v Evropě.

CETA usnadní obchodování s Kanadou díky odstranění tarifních i netarifních překážek. Kromě úspory nákladů díky eliminaci cel získají podniky přístup na trh s veřejnými zakázkami a na trh se službami.  CETA definuje předvídatelné a stabilní podmínky pro investory na obou stranách Atlantiku a zaručuje ochranu duševních práv včetně chráněných zeměpisných označení původu tradičních evropských výrobků, jako je České pivo nebo Žatecký chmel. Více informací o tom, jak CETA usnadní Vaše podnikání, se dozvíte na CETA, já a moje firma.

Ustanovení v dohodě zároveň zaručují, že prospěch z obchodu nebude na úkor společně sdílených hodnot demokratického procesu, ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů či standardů životního prostředí. Obě smluvní strany se shodují na tom, že jedním z klíčových principů dohody, která má posílit ekonomickou aktivitu obou celků, je zachovávání práva regulovat v legitimním a veřejném zájmu svých občanů. Dohoda tedy propojuje snahu o posílení hospodářských vazeb s úsilím o jasnou definici transparentního a pevně vymezeného rámce neomezující pravomoci všech zúčastněných států.

Jednání o  CETA byla zahájena na summitu EU-Kanada, který se konal dne 6. 5. 2009 v Praze. Dne 18. 10. 2013 se podařilo na úrovni kanadského premiéra Stephena Harpera a předsedy Evropské komise José Manuela Barrosa dosáhnout průlomové politické shody. Konsolidovaný text CETA byl členským státům zaslán dne 5. 8. 2014 spolu s doprovodnými přílohami. Na summitu EU-Kanada dne 26. 9. 2014 bylo přijato prohlášení, které v obecné formě přivítalo dokončení vyjednávání CETA.

Komisařka pro obchod Cecilia Malmström oznámila 29. února 2016 v Bruselu, že bylo dokončeno právní čištění (tzv. „legal scrubbing“) dohody. Zároveň informovala o tom, že se Evropská komise a kanadská vláda dohodly na zahrnutí nového přístupu k ochraně investic a řešení investičních sporů do dohody CETA. Nyní bude následovat překlad do dalších jazyků. Aby mohla být dohoda předběžně prováděna (v oblasti kompetencí EU), je nutné, aby ji schválila Rada a Evropský parlament. CETA by podle vyjádření obou stran měla být podepsána v letošním roce a v platnost vstoupit v roce 2017.

Užitečné odkazy:

CETA a ČR

ČR od počátku vyjednávání podporovala co možná nejširší liberalizaci obchodu mezi EU a Kanadou. Zájmem ČR bylo, aby ustanovení nové dohody byla v souladu s konceptem dohod o volném obchodu nové generace a závazky převyšovaly úroveň dosaženou ve WTO a na dalších platformách, čehož se v řadě oblastí podařilo naplnit – mj. v oblasti eliminace cel na průmyslové výrobky, otevření veřejných zakázek nad rámec GPA či v rámci závazků Kanady v rámci služeb jdoucích nad rámec NAFTA.

ČR předpokládá, že CETA díky odstranění 100 % cel na průmyslové výrobky dále prohloubí export našich stávajících klíčových komodit vývozu do Kanady, kterými jsou výrobky strojírenského, hutnického a chemického průmyslu (mj. kolejnice, pneumatiky, výrobky ze železa a oceli, obráběcí stroje, části a součásti podvozků kolejových vozidel, jejichž vývoz v posledních letech roste). Rovněž pomůže otevřít nové příležitosti v oblasti dodávek produktů v prioritních sektorech, a to zejména v rámci life sciences (farmaceutické výrobky, zdravotnická technika), těžebních zařízení a technologií, strojírenství pro dopravní infrastrukturu a zařízení v oblasti ochrany životního prostředí.

Zemědělský sektor je také součástí CETA a i zde dochází k liberalizaci na úrovni 92 % celních tarifů. Významného posílení přístupu na kanadský trh bylo dosaženo zejména v sektoru zpracovaných zemědělských výrobků a sektoru vína a lihovin, kde se očekává významný přínos pro evropské i naše české exportéry.

Pokud jde o ochranu investic, pro ČR je zahrnutí ochrany do CETA a sjednocení standardu pro všechny členské země EU přínosem. CETA je první dohodou o volném obchodu uzavřenou s rozvinutou zemí, kde je uplatněn nový přístup k investicím. Klíčovými rysy tohoto systému je například zdůraznění práva států na regulaci či zřízení mezinárodního investičního soudu.

Více se dozvíte dalším bloku CETA, já a moje firma.

CETA, já a moje firma

a) Co v praxi přinese CETA mojí firmě?

CETA, jejíž vyjednaný text byl zveřejněn 26. 9. 2014 na stránkách Komise, pokrývá široké oblasti vzájemných obchodních vazeb mezi EU a Kanadou. CETA představuje významný potenciál otevírající nové obchodní a investiční příležitosti pro EU a její podniky a současně v souladu se strategiemi podporující růst ekonomického blahobytu a zaměstnanosti jistě představuje významný ekonomický impuls jak pro EU, tak pro Kanadu.

Hlavními úspěchy této dohody je následující:

 • téměř úplné odstranění cel a celních překážek (98,6 % kanadských a 98,7 % evropských)
 • nalezení kompromisu ohledně pravidel původu
 • odstranění některých bariér obchodu a spolupráce v oblasti regulace
 • otevření trhu s veřejnými zakázkami a trhu služeb
 • posílení ochrany investorů a investic a mechanismu řešení sporů
 • úprava zeměpisných označení a další ochrana duševních práv

Odstranění celních povinností

CETA je prostředkem k odstranění téměř 99 procent všech celních tarifů, přičemž 98 procent bude odstraněno vstupem dohody v platnost a zbylé procento po uplynutí dojednaných lhůt (3, 5 nebo 7 let podle konkrétní oblasti).

Odstraněná cla v konkrétních oblastech:

 • Průmyslová cla budou odstraněna ze 100 procent, přičemž vůči některým produktům je aplikována ochranná lhůta (například u automobilových výrobků a ze strany Kanady u lodí).  Celkem dojde k roční úspoře € 470 milionu pro evropské výrobce (pro Kanadu činí úspora € 158 mil.).
 • V sektoru rybolovu Kanada souhlasila s odstranění všech cel při vstupu v platnost, EU si však ponechala ochrannou lhůtu na 4,5 procenta výrobků z tohoto sektoru. Liberalizace obchodu v sektoru rybolovu je součástí širší rybolovné dohody, které kromě eliminace cel upravuje i pravidla původu, přístup do přístavů, omezení vývozu nebo uplatňování zásad udržitelného rozvoje.
 • V sektoru zemědělství budou odstraněny cla z 92 procent, EU poskytne Kanadě odstranění 94 procent cel po uběhnutí některých ochranných lhůt (odstranění cel se nedotkne citlivých produktů jako mléčné výrobky, kuřecí a krůtí maso, vejce a vaječné produkty).  Vyjednávání bylo úspěšné zejména pro zpracované zemědělské výrobky jako vína a lihoviny, obilné výrobky a jiné, což pro EU bude mít významný přínos vzhledem ke specializaci sektoru na tuto oblast.  V citlivých sektorech zemědělství je přístup na trh omezen tarifními kvótami.

Pravidla původu

Bylo dosaženo kompromisu mezi odlišnými přístupy obou ekonomik ke vnímání a označování původu výrobků. Komise prosadila v rámci možností využívání evropských standardů určování původu, avšak v některých oblastech by kanadští výrobci měli potíže tato přísná pravidla dodržovat (např. automobily, textil, rybolov, některé zemědělské výrobky). A proto byla pro předem stanovený objem výrobků tato pravidla uvolněna. Současně CETA obsahuje ustanovení umožňující kumulaci pravidel se třetí zemí, s níž mají EU i Kanada dohodu o volné obchodu (např. USA).

Technické bariéry a spolupráce v oblasti regulace

Odstraňování technických bariér vychází ze zásad dohody WTO o odstraňování technických překážek obchodu. Smluvní strany se dohodly na posílení vzájemné kooperace mezi standardizačními úřady a transparentnosti při tvorbě standardů. Součástí dohody je zvláštní protokol zlepšující vzájemné uznávání posouzení souladu s příslušnými normami a standardy. Tímto mechanismem bude moci evropský certifikační subjekt deklarovat soulad s kanadskými standardy, čímž se evropskému vývozci zjednoduší přístup na kanadský trh a dojde k úspoře jeho nákladů. Odhady ukazují, že možné úspory z tohoto opatření jsou až ve výši €2,9 mld. ročně pro EU.

CETA se rovněž zabývá i fytosanitárními opatřeními, přičemž ponechává autonomii obou smluvních stran na jejich stanovování, avšak obecně se snaží zefektivnit přijímací procesy, snížit náklady pro obchod. Ponechává v platnosti práva a povinnosti vyplývající z dohody WTO, ale v žádném případě CETA neomezuje práva smluvní stran upravovat a přijímat nová pravidla a nijak jejich účinnost nemění.

Přístup na trh s veřejnými zakázkami a trh služeb

CETA umožňuje evropským podnikům účastnit se výběrových řízení veřejných zakázek na všech úrovních státní celků zahrnující provincie, teritoria i municipality včetně státních podniků, federálních agentur a jiných substátních entit. Právě správa provincií disponuje největším objemem veřejných prostředků určených k rozdělení právě skrze veřejné zakázky, které v roce 2011 odpovídaly přibližně hodnotě 7 % HDP Kanady. Dohoda významně rozšiřuje přístup pro zahraniční firmy oproti ustanovením dohody NAFTA. Výjimky z takového přístupu se týkají pouze dvou provincií, které si ponechaly určitá omezení ve dvou oblastech – energetice a veřejné dopravě. Pokud jde o procesní otázky, kanadská výběrová řízení budou vyhlašovány v rámci intra-unijního systému veřejných zakázek na stejných zásadách transparentnosti jako v rámci EU. Toto je zejména důležité pro malé a střední podniky, které se dostanou k takovýmto informacím.

CETA rovněž otevírá přístup na trh se službami založený na zásadách nediskriminace a zákazu kvantitativních omezení. S výjimkou sjednaných opatření v Přílohách I a II, které upravují stávající omezení přístupu na trh, které obě strany chtějí zachovat, a upravují i právo regulovat ve veřejném zájmu i v tomto sektoru i do budoucna. Zejména je brán ohled na citlivé oblasti veřejných služeb a technické infrastruktury, tedy služeb jako je školství, vodohospodářství nebo zdravotnictví. Současně se spotřebitelé nemusí obávat, že by státy byly nuceny přistupovat k privatizaci takových služeb, takový přístup CETA vylučuje.

CETA mimo jiné upravuje pravidla dočasného vysílání pracovníků a zaručuje vzájemné uznávání odborných kvalifikací a definuje i postup k rozšiřování výčtu takových profesí. To umožní poskytovatelům služeb působit i v kanadském prostředí.

Ochrana duševního vlastnictví a zeměpisná označení

Kapitola týkající se duševního vlastnictví staví na závazcích vyplývajících z dohody WTO TRIPS, jejíž smluvní stranou je jak EU, tak Kanada. Ustanovení upravují autorské právo, ochranné známky a průmyslové vzory.

Významných průlomem je oblast ochrany farmaceutik, kde EU prosadila, že bude odstraněn současný asymetrický systém. Nově budou držitelé farmaceutických mít právo se odvolat bez diskriminačního zacházení vzhledem k producentům generik, režim ochrany dat v délce 6+2 let bude zachován a Kanada do svého práva zavede dodatečnou ochranu podle vzoru Evropského dodatečného ochranného certifikátu (SPC) se lhůtou 2 let. Všechna tato opatření přibližují ochranu v sektoru farmacie mnohem více evropským standardům.

Kanada dala celkem souhlas s ochranou 179 navrhovaných zeměpisných označení s částečnou výjimkou pro 21 z nich, které jsou v rozporu s tamními používanými názvy. V českém kontextu Kanada uznala dva zeměpisné názvy – „Žatecký chmel“ a „České pivo“.   

b) Jaké přínosy bude mít CETA pro mě jako pro spotřebitele?  

Komplexní obchodní dohoda mezi EU a Kanadou samozřejmě nepřináší pouze výhody pro podnikatelský sektor. Významný přínos bude CETA mít i pro spotřebitele a pro zaměstnance, kteří budou těžit z předpokládaného růstu zaměstnanosti. Omezení celní zátěže a rozšiřování přístupu na trh bude mít pozitivní důsledky pro cenu zboží a spotřebitelům bude k dispozici širší výběr. Totéž platí i pro ceny potravin a energií, které se významnou měrou posílí na rozpočtu domácností.

Kanada i EU se shodují v tom, že ekonomické přínosy dohody však za žádných okolností nemohou být na úkor demokracie, ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitele, sociálních a pracovních práv obyvatel a ochrany životního prostředí.  CETA reflektuje obavy obyvatel o zachovávání jejich práv a obavy z přílišného posílení zájmů velkých podniků na úkor veřejného zájmu. Takové obavy měla Komise při vyjednávání vždy na paměti a konečný výsledek se snaží reagovat.

Jak bylo zdůrazněno, CETA  neomezuje právo státu regulovat a chránit tak své spotřebitele, veřejný zájem a bezpečnosti. V tomto duchu je koncipována i kapitola o ochraně cizích investorů a jejich investic. Pravidla jsou nastavena velmi přesně vylučující případná zneužití poskytované ochrany. Navíc mechanismus řešení sporů je posílen o zásady veřejnosti celého řízení a pravidel chování vybraných rozhodců podle norem Mezinárodní organizace advokátů. Tato pravidla mají vysoký standard a vylučují jakékoliv nemorální jednání.

CETA v případě neumožňuje porušování legislativy v oblasti potravinářství a životního prostředí a nezavádí nové standardy v těchto sektorech. Na evropský trh mohou být dováženy pouze takové výrobky, které splňují příslušné standardy a normy. CETA neznamená, že by evropský trh byl zaplaven geneticky modifikovanými potravinami nebo hormonálně ošetřeným masem. CETA zachovává právo vydávat opatření v zájmu zdraví bezpečnosti a životního prostředí. 

CETA klade důraz i na udržitelný rozvoj, kterému je věnována celá kapitola dohody. Tato kapitola zakládá účinný mechanismus zapojení zástupců občanské společnosti při implementaci a dohledu nad dodržováním CETA. Zároveň nad rámec běžných postupů se zástupci dotčených subjektů mohou účastnit i procesu arbitráže a je jim umožněno podávat návrhy. Kromě toho mají významnou roli i při vládních konzultacích předcházející soudnímu řešení takového sporu.

CETA – otázky a odpovědi

1. Co je CETA

Pod zkratkou CETA se skrývá Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi EU a Kanadou. Hlavním cílem dohody je usnadnit vzájemný obchod mezi EU a Kanadou. Vyjednávání byla dokončena v roce 2014, dohoda by mohla vstoupit v platnost v roce 2017.

2. Proč je tato dohoda důležitá?

Záměrem EU je posílit hospodářské vazby s podobně smýšlejícími liberálními partnery. Kanada je dlouhodobě příkladem takové země. Kanada disponuje velkým a stabilním trhem, je důležitou destinací pro evropské investice a významným zdrojem know-how a inovací. Zároveň státem bohatým na přírodní zdroje včetně energetických surovin.

Dopadové studie dokládají, že CETA bude mít pozitivní vliv na evropské hospodářství a dále napomůže tvorbě pracovních míst v dobách ekonomických nejistot v souladu s unijní strategií Evropa 2020, která dává důraz na nastartování růstu skrze posilování konkurenceschopnosti, otevírání trhů a spravedlivější tržní prostředí. Pro více informací viz dopadová studie EK.

Dohoda s Kanadou, jednou z nejvíce vyspělých ne-evropských zemí, má potenciál vytvořit příležitosti v celé škále oblastí hospodářství. Předpokládá se, že dojde k nárůstu obchodu a služeb mezi EU a Kanadou témě o jednu čtvrtinu. Celkově je očekáván přínos 12 miliard eur ročně (viz Dopadová studie zejména str. 55 až 62).

3. Jaká je současná úroveň obchodní výměny mezi EU a Kanadou?

Kanada je podle dat z roku 2015 celkově 11. největší obchodní partner EU (v rámci exportu se umístila na 12. místě, u importu je Kanada na 13. místě). Naopak pro Kanadu představuje EU třetího největšího partnera s celkovým podílem na obchodu 11,3 procent. Obchod mezi těmito dvěma celky činil v roce 2015 více než 63 mld. eur.

Hlavním vývozním artiklem Unie jsou strojírenské výrobky, dopravní prostředky a chemikálie. V sektoru komerčních služeb se hlavně jedná o dopravu, cestovní průmysl, pojišťovací a komunikační služby, které v roce 2013 dosahovaly částky 26 mld. eur.

Vzájemný tok investic je klíčovou součástí obchodních vazeb mezi EU a Kanadou. EU je druhým největším zahraničním investorem v Kanadě a Kanada je čtvrtým největším investorem v EU. V roce 2012 dosahovaly evropské investice úrovně téměř 260 mld. eur a kanadské investice v EU tvořily více než 142 mld. eur. Kanadské společnosti usazené v EU přispívají k tvorbě pracovních míst, sdílí své know-how a podílí se i na unijním exportu do třetích zemí. Hodnota všeho zboží, které produkují v EU, má větší hodnotu než samotná obchodní výměna.  

4. Jaké budou přínosy dohody CETA pro unijní podnikatelský sektor?

Díky CETA dojde:

 • k eliminaci téměř všech dovozních cel, což pro evropské exportéry znamená úsporu 500 milionů eur ročně;
 • k lepšímu zpřístupnění trhu s veřejnými zakázkami v Kanadě pro evropské firmy;
 • ke snazšímu přístupu na kanadský trh služeb a investic;
 • k usnadnění vysílání pracovníků a poskytovatelů služeb mezi EU a Kanadou;
 • otevření kanadského trhu služeb pro evropské inženýry, účetní nebo architekty díky zjednodušení uznávání profesních kvalifikaci;
 • k posílení ochrany duševních práv a zabránění nelegálního kopírování evropských inovací, děl, ochranných známek nebo tradičních potravinářských produktů jako je České pivo nebo Žatecký chmel;
 • posílení spolupráce mezi regulačními a standardizačními úřady.

Více viz CETA, já a moje firma a Shrnutí výsledků vyjednávání.

5. Jak ovlivní CETA zemědělský sektor?

Zemědělství je důležité pro obě smluvní strany. Potravinářství však je jednou z oblastí, která má přímé dopady na všechny občany. CETA dokazuje, že je možné dosáhnout dohody, aniž by jakákoli strana musela ustupovat ze svých zájmů. Otevírání trhů má potenciál udržet nízkou úroveň cen a poskytnout spotřebiteli větší výběr. EU jako významný producent vysoce kvalitních potravin získá přístup k trhu s vysokým disponibilním důchodem, což má potenciál zvyšovat tržby evropských výrobců. Současně CETA poskytuje i záruky a zvýšenou ochranu regionálně specifickým evropským výrobkům se zeměpisným označením původu jako je České pivo nebo Žatecký chmel.

6. Sníží CETA evropské standardy týkající se bezpečnosti potravin a ochrany životního prostředí? Omezení CETA právo regulovat i do budoucna? 

Nikoliv. CETA nebude mít vliv na standardy bezpečnosti potravin a ochrany životního prostředí. Stejně jako dosud budou moci kanadské produkty být dováženy do EU a dodávány na unijní trh pouze za předpokladu, že budou v souladu s evropskými normami. Např. CETA v žádném případě nemá vliv na zákaz dovozu hovězího obsahujícího růstové hormony. CETA rovněž nepovede ke změnám v evropské legislativě týkající se geneticky modifikovaných organismů.

Zároveň uzavřením dohody CETA nebude do budoucna omezena pravomoc EU nebo Kanady schvalovat nové normy v oblastech veřejného zájmu, jako je životní prostředí, zdraví nebo bezpečnost.

CETA je kromě jiného i zprostředkovatelem budoucího dialogu mezi EU a Kanadou v otázkách rozvoje regulace. Obě strany se zavázaly, že budou sdílet dobré zkušenosti. Nicméně takový závazek nijak neomezuje pravomoc normotvorby podle potřeb evropských občanů.

7. Povede CETA ke snížení standardů veřejných služeb v EU? Nebude výsledkem CETA další deregulace, např. privatizace služeb vodovodů a kanalizací?

Nikoliv. Srovnatelně s jinými unijními obchodními dohodami CETA nepokrývá veřejné služby.:

 • CETA nebude mít vliv na právo členských států EU ponechat si monopol na správu určitých oblastí veřejných služeb, pokud se tak rozhodnou.
 • CETA nebude nutit vlády privatizovat nebo deregulovat veřejné služby jako vodní hospodářství, zdravotnictví nebo školství.
 • CETA nebude mít vliv na právo členských států rozhodovat o službách, které chtějí mít univerzální a veřejné a dotované.

8. Byla vyjednávání o dohodě CETA vedena tajně?

Ne, v žádném případě. Při zahájení vyjednávání s Kanadou v roce 2009 za českého předsednictví EU Evropská komise zdůraznila, že jejím cílem je maximální zapojení veřejnosti, aby jí pomohla definovat vyjednávací pozici. Navíc Komise:

 • zadala vypracování studie o dopadech a udržitelnosti
 • podporovala všechny dotčené subjekty, aby vyjádřily své názory a obavy ohledně dopadů na občanskou společnost a různé hospodářské sektory

Během pětiletého procesu vyjednávání Komise uspořádala různá setkání s občanskou společností pro dotčené subjekty. Současně Komise úzce spolupracovala s členskými státy a členy Evropského parlamentu a poskytovala jim plné informace z průběhu jednání s Kanadou.

Sjednaný text je nyní kompletně dostupný online (text dohody CETA).

9. Kdy vstoupí CETA v platnost?

Vyjednávání byla úspěšně dokončena v srpnu 2014. Právní čištění textu bylo dokončeno v roce 2016 a nyní bude následovat překlad do ostatních oficiálních jazyků EU včetně češtiny. Poté bude moci být materiál diskutován na Radě a v Evropském parlamentu. Dosud nebyla vyjasněna otázka právního charakteru dohody s tím, že členské státy EU považují CETA za dohodu smíšenou, což by znamenalo, že pro její vstup v platnost bude nutná i ratifikace ve všech národních parlamentech ČS EU. Pokud bude ratifikační proces dokončen v roce 2016, mohla by být CETA účinná nejdříve od roku 2017. Tento proces je rovněž závislý na schválení kanadskou stranou.

Zdroj: Evropská unie

CETA aktuálně

Dohoda CETA byla podepsána

Dne 30. října 2016 byla slavnostně podepsána Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou na jedné straně a EU a jejími členskými státy na straně druhé  (CETA). Na nedělním summitu EU-Kanada tak za EU učinili předseda Evropské rady D. Tusk, předseda Evropské komise J.-C. Juncker a premiér předsednické země R. Fico (SK) a za Kanadu svůj podpis připojil premiér J. Trudeau.

Poté, co se belgickým politikům podařilo najít kompromisní řešení, a odstranit tak pochybnosti a obavy regionu Valonska z negativních dopadů CETA, federální vláda Belgie, a tím i celá EU, mohla dát dohodě CETA zelenou. Po složitých vyjednáváních tak konečně Rada 28. října jednomyslně přijala rozhodnutí o podpisu a předběžném provádění dohody, a mohl se tak konat odložený summit.  

"CETA je skvělá dohoda, která otevírá nové příležitosti spolupráce EU a Kanady. Jsem rád, že se nakonec podařilo přesvědčit o jejích přínosech i poslední skeptiky," uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. CETA slibuje odstranění jak tarifních, tak netarifních překážek obchodu, se kterými se firmy při expanzi na kanadský trh potýkají. Díky odstranění všech cel na průmyslové zboží uspoří evropští výrobci až 470 milionů eur ročně. Významným přínosem bude také otevření trhu s veřejnými zakázkami, a to nejen s federálními, ale také provinciálními a městskými, které samy o sobě představují až 7 % kanadského HDP. Díky dohodě CETA se evropským podnikům otevře také trh se službami, zjednodušeno bude vysílání zaměstnanců a uznávání kvalifikace kanadskými úřady.

Strany dohody vnímají, že debata okolo dopadů globalizace o obchodní politiky je v poslední době velmi aktuální. Aby nebylo pochyb o tom, že dohoda CETA neobsahuje nic, co by mohlo zavdávat obavy z negativních dopadů na EU i Kanadu, doprovodily dohodu dokumentem, který bude sloužit jako nástroj pro interpretaci jednotlivých ustanovení dohody pro případné budoucí spory. Tento dokument reflektuje jen to, co skutečně dohoda CETA obsahuje a vyvrací neopodstatněné obavy veřejnosti. "Skutečně není důvod obávat se ohrožení demokratických principů. EU i Kanada si zachovávají plné právo na regulaci v zájmu svých občanů. Dovážené zboží musí respektovat všechny platné požadavky v zemi, kam směřuje, tedy včetně principu předběžné opatrnosti na straně EU. Regulatorní spolupráce je dobrovolná a naopak přinese širší diskuse s odbornou veřejností, aniž by byly dotčeny legislativní postupy a svrchovanost parlamentů," dodává ministr Jan Mládek k výkladu CETA.

Nyní čeká EU i Kanadu spuštění ratifikačního procesu, tedy předložení dohody k souhlasu našim parlamentům. Na straně EU se jedná nejen o souhlas Evropského parlamentu, ale také o ratifikaci všemi národními parlamenty. K tomu bude třeba nejméně dva roky. Proto se smluvní strany dohodly, že než dohoda vstoupí v definitivní platnost, bude prováděna prozatímně s výjimkou několika málo oblastí (zejména investiční ochrana a mechanismus řešení sporů, provázané části kapitoly o finančních službách, aj.). Tím budou moci naše firmy čerpat přínosy z dohody CETA co nejdříve. Zahájení předběžného provádění bude možné poté, co s CETA vysloví souhlas Evropský parlament a kanadský parlament přijme příslušnou prováděcí legislativu, tedy zřejmě v prvním kvartále roku 2017.

Národní studie dopadů dohody CETA

Dne 19. prosince 2016 byla zveřejněna studie dopadů dohody CETA (Komplexní hospodářské a obchodní dohoda mezi Kanadou a EU a jejími členskými státy) na ekonomiku ČR. Ke zpracování studie byla Ministerstvem průmyslu a obchodu vybrána Technická univerzita v Liberci.

Studie byla zadána v polovině srpna 2016 s termínem jejího dokončení do čtyř měsíců. Materiál bude přílohou předkládací zprávy pro Parlament ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací dohody CETA. Parlament se bude dohodou zabývat v první polovině roku 2017. Studie tímto dávána k dispozici všem zájmovým skupinám a veřejnosti. 

Podrobnosti o veřejné zakázce samotné lze nalézt na webových stránkách Registru smluv.

Studie dopadů CETA na ekonomiku ČR (6 MB)

Zajímavé odkazy k CETA

Zkrácený odkaz na tento dokument je www.businessInfo.cz/CETA
V tištěných publikacích uvádějte: BusinessInfo.cz/CETA

Více informací o CETA na webu EK

Konsolidovaný text dohody na webu EK

Shrnutí hlavních výsledků dohody CETA

Investiční ochrana v CETA

Kanada:

Web kanadské vlády k CETA

Další:

BusinessEurope

European Chamber of Commerce in Toronto

Formulář pro podání námětu/podnětu (CETA)

Budeme rádi za každý váš podnět, nebo připomínku k dané problematice.

Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná

Vaše dotazy!

Chcete o CETA vědět víc? Čelí Vaše firma překážkám při vývozu zboží či služeb do Kanady? Ověřte, zda CETA Vaši situaci změní.

Na všechny Vaše podněty budeme reagovat.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek