Obchodní dohoda mezi EU a Kanadou (CETA)

28. 2. 2017 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Kapitoly článku

motiv článku - Obchodní dohoda mezi EU a Kanadou (CETA) CETA je obchodní dohodou mezi EU a Kanadou. Nastavuje snazší podmínky pro vzájemný obchod napříč sektory a odstraňuje širokou škálu obchodních překážek. Dohoda CETA byla podepsána 30. října 2016. Očekává se, že její provádění bude zahájeno v 1. polovině roku 2017.

Co je (CETA)?

Komplexní hospodářská a obchodní dohoda (CETA) je moderní a ambiciózní dohodou o volném obchodu mezi EU a jejími členskými státy a Kanadou. Jejím hlavním cílem je posílit vzájemné obchodní vazby a nabídnout evropským podnikům lepší obchodní příležitosti v Kanadě. CETA tak bude impulzem pro ekonomický růst a tvorbu pracovních míst.

CETA usnadní obchodování s Kanadou díky odstranění tarifních i netarifních překážek.

CETA představuje příležitost nastavit vysoké standardy takového mezinárodního obchodu, který bude v zájmu a ku prospěch občanů a životního prostředí. CETA obsahuje záruky, že prospěch z obchodu nebude na úkor společně sdílených hodnot demokratického procesu, ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů či standardů životního prostředí. Tyto klíčové principy sdílené oběma smluvními stranami byly vtěleny také k připojenému Společnému výkladovému nástroji dohody CETA.

CETA v detailu

Jednání o CETA byla zahájena na summitu EU-Kanada, který se konal dne 6. 5. 2009 v Praze. Po pěti letech vyjednávání byl obsah dohody uzavřen a od září 2014 byl text dohody zveřejněn. Následovalo dvouleté období právních prací na textu a překladech. Dne 30. října 2016 byla dohoda CETA slavnostně podepsána čelními zástupci EU a Kanady. Během slavnostního summitu připomínající čtyřicetileté výročí smluvních vztahů EU-Kanada byla také podepsána Dohoda o strategickém partnerství. K samotné dohodě byly v okamžik podpisu připojena prohlášení smluvních stran a také společný výkladový instrument, který pro případ sporů z dohody poskytuje jednoznačný výklad vybraných ustanovení dohody.

Podpis dohody CETA je začátkem ratifikačního procesu. V EU musí souhlas s dohodou vyslovit Evropský parlament a Rada, ale také všechny členské státy. CETA je totiž z právního hlediska dohodou smíšenou. Zpravidla celý ratifikační proces trvá nejméně dva roky. V České republice se dohodou bude Parlament zabývat v 1. pol. 2017 a s jeho souhlasem dohodu ratifikuje prezident republiky.

Vývoj v Parlamentu ČR můžete sledovat na stránkách Poslanecké sněmovny a Senátu

Dohoda CETA však bude prozatímně prováděna na základě čl. 30.7 dohody CETA a v rozsahu notifikovaným smluvními stranami. EU rozhodla o prozatímním provádění ve formě rozhodnutí Rady proto, aby podniky mohly čerpat výhody z nové dohody co nejdříve. Podmínkou prozatímního provádění je na straně EU souhlas Evropského parlamentu s dohodou, na kanadské straně je to přijetí dohody tamním parlamentem a vydání potřebné legislativy. Předpokládáme, že předběžné provádění tak bude zahájeno během prvního pololetí 2017.

Rozsah, ve kterém bude CETA prováděna je dán rozhodnutím Rady a ze strany Kanady lze očekávat reciprocitu. Z prozatímního provádění jsou vyloučena následující ustanovení: investiční ochrana, přístup na trh investic pro portfoliové investice (MA pro přímé zahraniční investice spadá pod výlučnou kompetenci a prováděn bude), ustanovení Investičního soudního systému, ustanovení upravující camcording (nelegální natáčení filmů v kině), vybraná ustanovení v správného a soudního rozhodování v kapitole o udržitelném rozvoji, a vybraná ustanovení finančních služeb a zdanění.

Příležitosti pro firmy, přínos pro spotřebitele

Jaký přínos bude mít CETA pro moji firmu?

Hlavní úspěchy dohody jsou:

 • Přínosy CETAtéměř úplné odstranění cel a celních překážek (98,6 % kanadských a 98,7 % evropských)
 • nalezení kompromisu ohledně pravidel původu
 • odstranění bariér obchodu a spolupráce v oblasti regulace ve vybraných sektorech
 • otevření trhu s veřejnými zakázkami a trhu služeb
 • posílení ochrany investorů a investic a mechanismus řešení sporů
 • úprava zeměpisných označení a další ochrana duševních práv

Liberalizace cel

CETA je prostředkem k odstranění téměř 99 procent všech celních tarifů, přičemž 98 procent bude odstraněno vstupem dohody v platnost a zbylé procento po uplynutí dojednaných lhůt (3, 5 nebo 7 let podle konkrétní oblasti). Míra liberalizace závisí na typu zboží.

Průmyslové zboží:

Průmyslová cla budou odstraněna ze 100 procent, přičemž vůči některým produktům je aplikována ochranná lhůta – jde o položky motorová vozidla, lodě a plavidla (pouze ze strany Kanady).

Zemědělské a potravinářské zboží:

V sektoru zemědělství budou odstraněny cla z 92 procent, EU poskytne Kanadě odstranění 94 procent cel po uběhnutí některých ochranných lhůt. Z liberalizace jsou vyloučeny citlivé produkty jako mléčné výrobky, kuřecí a krůtí maso, vejce a vaječné produkty, nebo položky rybolovu. Pro další položky zemědělství se také aplikují tarifní kvóty, tedy pro předen dané množství zboží se uplatní preferenční přístup.

Sazebníky pro vývoz do Kanady

Další informace lze také nalézt elektronicky na Market access database.


Jak číst sazebník dohody CETA?

Preferenční zacházení CETA zaručuje jen zboží, které má původ v EU a Kanadě. Podmínky, aby zboží mohlo být vyváženo, jsou stanoveny Protokolem o pravidlech původu a o postupech stanovení původu a konkrétně přílohou 5 tohoto protokolu.

Dále je třeba stanovit celní zařazení vyváženého zboží do Kanady. Více informací lze nalézt na stránkách Canada Border Service Agency. Zde lze také požádat o vydání předběžné rozhodnutí o tarifní klasifikaci.

Tarifní sazebník obsažený v dohodě CETA byl vytvořen ve formě tzv. negativního seznamu. To znamená, že pokud nenajdete HS kód vyváženého zboží, bude do Kanady vyváženo bezcelně. Sazebník byl vytvořen dle nomenklatury platné pro rok 2015.

Tarify položek obsažených v Celních sazebnících Kanady a EU podléhají postupné eliminaci v předem určených přechodných obdobích, popř. budou zachovány či budou aplikovány tarifní kvóty. CETA pracuje se sedmi kategoriemi fází odstraňování cel:

A Odstranění cla dnem vstupu dohody v platnost.
B Clo bude odstraněno ve čtyřech shodných fázích počínaje dnem vstupu dohody v platnost (bezcelně s účinností od 1. ledna roku 4).
C Clo bude odstraněno v šesti shodných fázích počínaje dnem vstupu dohody v platnost (bezcelně s účinností od 1. ledna roku 6).
D Clo bude odstraněno v osmi shodných fázích počínaje dnem vstupu dohody v platnost (bezcelně s účinností od 1. ledna roku 8).
S Clo bude odstraněno ve třech shodných fázích počínaje dnem pátého výročí vstupu dohody v platnost (bezcelně s účinností od 1. ledna roku 8).
AV0+EP Valorická (ad valorem) složka cla bude odstraněna dnem vstupu dohody v platnost, specifické clo bude zachováno.
E Položky vyloučeny z liberalizace (clo zůstává zachováno).

Na vybrané zboží CETA poskytuje preferenční přístup pro definované množství. Pokud dovozy překročí v souhrnu tuto hranici, bude se aplikovat vyšší celní zatížení, zpravidla DNV (doložka nejvyšších výhod) celní sazba.

Příloha 2A stanovuje, jaké tarifní kvóty jsou přechodného charakteru a jaké jsou permanentní. Poznámka v tabulce celního sazebníku odkazuje na aplikované TRQ.

Technické bariéry a spolupráce v oblasti regulace

Smluvní strany se dohodly na posílení vzájemné kooperace mezi standardizačními úřady, zvyšování transparentnosti při tvorbě standardů a tam, kde je to možné i na vzájemném uznávání posouzení souladu s příslušnými normami a standardy.

Díky většímu souladu při posuzování shody ve více oblastech, bude moci evropský subjekt posuzování shody deklarovat soulad s kanadskými standardy, čímž se evropskému vývozci zjednoduší přístup na kanadský trh a dojde k úspoře jeho nákladů. Odhady ukazují, že možné úspory z tohoto opatření mohou dosáhnout až €2,9 mld. ročního přírůstku HDP pro EU.

Sanitární a fytosanitární opatření

V oblasti zemědělství CETA se rovněž pokrývá zlepšení spolupráce při aplikaci sanitárních a fytosanitárních opatřeními. Základem spolupráce je dohoda WTO o SPS. CETA nijak nezasahuje do autonomie obou smluvních stran na jejich stanovování, avšak obecně se snaží zefektivnit přijímací procesy, snížit náklady pro obchod.

Dohoda inkorporuje stávající Veterinární dohodu z roku 1998 a rozšiřuje rámec spolupráce na SPS opatření v celém rozsahu, tj. také na bezpečnost potravin, zdraví zvířat a rostlin. Kapitola obsahuje detailní ustanovení týkající se regionalizace, rovnocennosti, podmínkách obchodu, auditů a certifikací, dovozních kontrolách či naléhavá SPS opatření. 

Přístup na trh s veřejnými zakázkami

CETA umožňuje evropským podnikům účastnit se výběrových řízení veřejných zakázek na všech úrovních státní celků zahrnující provincie, teritoria i municipality včetně státních podniků, federálních agentur a jiných substátních entit. Jen na úrovni provincií je spravováno cca 7 % HDP Kanady (hodnoty z roku 2011), které jsou určeny k rozdělení ve veřejných tendrech. Dohoda významně rozšiřuje přístup pro zahraniční firmy oproti např. ustanovením dohody NAFTA. Výjimky z takového přístupu se týkají pouze dvou provincií, které si ponechaly určitá omezení ve dvou oblastech – energetice a veřejné dopravě.

Z ustanovení CETA vyplývá i závazek na posílení transparentnosti zadávání veřejných zakázek. Ty kanadské zakázky, jichž se bude moci evropský podnik účastnit, budou vyhlašovány v rámci systému EU na zveřejňování veřejných zakázek (TED). Toto opatření je důležité zejména pro malé a střední podniky.

Přístup na trh služeb

CETA rovněž otevírá přístup na trh se službami a zajišťuje tak nediskriminační přístup zahraničních poskytovatelů. Výjimkou z tohoto generálního principu jsou opatření v Přílohách I a II, které upravují nejcitlivější oblasti sektoru služeb. Těmto opatřením podléhají např. citlivé oblasti veřejných služeb a technické infrastruktury, tedy služeb jako je školství, vodohospodářství nebo zdravotnictví.

CETA mimo jiné upravuje pravidla dočasného vysílání pracovníků a zaručuje vzájemné uznávání odborných kvalifikací a definuje i postup k rozšiřování výčtu takových profesí. To umožní poskytovatelům služeb působit i v kanadském prostředí.

Ochrana duševního vlastnictví a zeměpisná označení

Kapitola týkající se duševního vlastnictví staví na závazcích vyplývajících z dohody WTO TRIPS, jejíž smluvní stranou je jak EU, tak Kanada. Ustanovení upravují autorské právo, ochranné známky a průmyslové vzory.

Významných průlomem je oblast ochrany farmaceutik, kde EU prosadila, že bude odstraněn současný asymetrický systém. Nově budou držitelé farmaceutických mít právo se odvolat bez diskriminačního zacházení vzhledem k producentům generik, režim ochrany dat v délce 6+2 let bude zachován a Kanada do svého práva zavede dodatečnou ochranu podle vzoru Evropského dodatečného ochranného certifikátu (SPC) se lhůtou 2 let. Všechna tato opatření přibližují ochranu v sektoru farmacie mnohem více evropským standardům.

Kanada dala celkem souhlas s ochranou 179 navrhovaných zeměpisných označení s částečnou výjimkou pro 21 z nich, které jsou v rozporu s tamními používanými názvy. V českém kontextu Kanada uznala dva zeměpisné názvy – „Žatecký chmel“ a „České pivo“.   

Jaký přínos bude mít CETA pro mě jako pro spotřebitele?

Komplexní obchodní dohoda mezi EU a Kanadou samozřejmě nepřináší pouze výhody pro podnikatelský sektor. Významný přínos bude CETA mít i pro spotřebitele a pro zaměstnance, kteří budou těžit z předpokládaného růstu zaměstnanosti.

Omezení celní zátěže a rozšiřování přístupu na trh bude mít pozitivní důsledky pro cenu zboží a spotřebitelům bude k dispozici širší výběr. Totéž platí i pro ceny potravin a energií, které se významnou měrou posílí na rozpočtu domácností.

Kanada i EU se shodují v tom, že ekonomické přínosy dohody však za žádných okolností nemohou být na úkor demokracie, ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitele, sociálních a pracovních práv obyvatel a ochrany životního prostředí. CETA reflektuje obavy obyvatel o zachovávání jejich práv a obavy z přílišného posílení zájmů velkých podniků na úkor veřejného zájmu. Pro vyvrácení těchto obav byla také v momentě podpisu dohody přijat Společný nástroj k výkladu dohody CETA. Ten znovu potvrzuje záměry smluvní stran v jednotlivých ustanoveních pro případ nutnosti jejich výkladu.  

Jak bylo zdůrazněno, CETA neomezuje právo státu regulovat a chránit tak své spotřebitele, veřejný zájem a bezpečnosti. CETA také neumožňuje porušování legislativy v oblasti potravinářství a životního prostředí a nezavádí nové standardy v těchto sektorech. Na evropský trh mohou být dováženy pouze takové výrobky, které splňují příslušné standardy a normy. CETA neznamená, že by evropský trh byl zaplaven geneticky modifikovanými potravinami nebo hormonálně ošetřeným masem. CETA zachovává právo vydávat opatření v zájmu zdraví bezpečnosti a životního prostředí. CETA také klade důraz na to, že obchod a musí být udržitelná. Proto je obsažena celá kapitola o udržitelném rozvoji. Tato kapitola zakládá účinný mechanismus zapojení zástupců občanské společnosti při implementaci a dohledu nad dodržováním CETA.

Studie dopadů dohody CETA

Kanada jako liberální a proexportně orientovaný stát je přirozeným partnerem pro rozvoj hospodářských a obchodních vazeb. Její velkým a stabilním trhem je důležitou destinací pro evropské investice a významným zdrojem know-how a inovací. Zároveň státem bohatým na přírodní zdroje včetně energetických surovin.

Hlavním vývozním artiklem EU jsou strojírenské výrobky, dopravní prostředky a chemikálie. V sektoru komerčních služeb se hlavně jedná o dopravu, cestovní průmysl, pojišťovací a komunikační služby, které v roce 2013 dosahovaly částky 26 mld. eur.

Vzájemný tok investic je klíčovou součástí obchodních vazeb mezi EU a Kanadou. EU je druhým největším zahraničním investorem v Kanadě a Kanada je čtvrtým největším investorem v EU. Vzájemné investice dosáhly v roce 2012 hodnoty 440 mld. eur. Kanadské společnosti usazené v EU přispívají k tvorbě pracovních míst, sdílí své know-how a podílí se i na unijním exportu do třetích zemí. Hodnota všeho zboží, které produkují v EU, má větší hodnotu než samotná obchodní výměna.  

Dopadové studie dokládají, že CETA bude mít pozitivní vliv na evropské hospodářství a dále napomůže tvorbě pracovních míst a posílení její konkurenceschopnosti, otevírání trhů a spravedlivější tržní prostředí.

CETA má potenciál vytvořit příležitosti v celé škále oblastí hospodářství. Předpokládá se, že dojde k nárůstu obchodu a služeb mezi EU a Kanadou témě o jednu čtvrtinu. Celkově je očekáván přínos 12 miliard EUR ročně. Více viz rámeček se shrnutím studie a dopadová studie EK.

CETA a Česká republika

Kanada se v pořadí českých největších obchodních partnerů pohybuje okolo 50. místa. Meziročně do listopadu 2016 vzrostl vzájemný obchod o 5 %. Kanada také patří mezi největší mimoevropské investory v ČR – do roku 2014 bylo investováno přes 9 mld. Kč. Investice se nejvíce soustředí do sektoru výroby motorových vozidel a elektrostrojírenství.

ČR od počátku vyjednávání podporovala co možná nejširší liberalizaci obchodu mezi EU a Kanadou. Hlavními prioritami byly mj. eliminace cel na průmyslové výrobky, otevření veřejných zakázek nad rámec dohody WTO o vládních zakázkách (GPA) a nediskriminační zacházení s poskytovateli služeb.  

Standardní součástí materiálu pro Parlament ČR k projednání dohody CETA a k vyslovení souhlasu s ratifikací dohody je studie dopadů na ekonomiku ČR. Studie obsahuje mezinárodně srovnatelný ekonometrický model - model Aplikované všeobecné rovnováhy (CGE). Studie obsahuje také kvalitativní zhodnocení nových příležitostí pro české exportéry (přístup k veřejným zakázkám, pohyb osob za účelem podnikání či vzájemné uznávání kvalifikací) a případové studie s vybranými firmami, které se vyjádřily k tomu, s jakými překážkami se aktuálně při obchodování potýkají a v čem by jim tak CETA mohla pomoci v proniknutí na kanadský trh.

Shrnutí výsledků:

Shrnutí výsledků studie dopadu CETA na českou ekonomiku

Výsledky studie ukazují  , že příležitosti se pro české firmy otevírají nejen v tradičních oborech spolupráce s Kanadou, jako je strojírenství, elektrotechnický průmysl, gumárenství či chemický průmysl, ale možnosti se otevírají i v odvětvích jako zdravotnictví a farmaceutika, těžební sektor nebo uplatnění technologií ochrany životního prostředí.

V sektoru zemědělství lze očekávat významné posílení přístupu na kanadský trh v sektoru zpracovaných zemědělských výrobků, jako jsou cukrovinky či nárůst vývozu Českého piva, které je navíc díky CETA chráněno pro svůj zeměpisný původ i v Kanadě.

V sektoru služeb identifikujeme příležitosti pro poskytovatele dopravních, distribučních, stavebních a environmentálních služeb. Dále je potenciál v sektoru informačních technologiích a pro tzv. svobodná povolání jako architekti či inženýři. 

Studie dopadů dohody CETA (6 MB)

Podrobnosti o veřejné zakázce samotné lze nalézt na webových stránkách Registru smluv.

CETA po kapitolách

Obsah dohody CETA

Dohoda CETA má celkem 30 kapitol o cca 350 stranách. Text dohody doplňují detailní přílohy obsahující např. závazky stran pro přístup na trh zboží, služeb, veřejných zakázek, a další přílohy.

V zásadě je možné rozdělit dohodu na tři velké okruhy:

 • přístup na trh,
 • regulatorní spolupráce,
 • pravidla.

Tohoto dělení používáme pro přiblížení obsahu dohody. Kromě těchto tří větších celků  CETA obsahuje preambuli, v níž jsou vytčeny základní principy a motivace smluvních stran dohodu uzavřít. Preambuli doplňují níže uvedená horizontální ustanovení.

Jednotlivé kapitoly dle pilířů

Přístup na trh

Kapitola 2 – Národní zacházení a přístup zboží na trh
 • Na základě dohody dojde k liberalizaci obchodu se zbožím. EU a Kanada se dohodly na odstranění cel pro téměř všechno zboží od vstupu dohody v platnost nebo v rámci přechodných obdobích ve výši 3, 5 nebo 7 let. Pro některé citlivé zemědělské produkty je zajištěno zvláštní zacházení či vynětí z celní liberalizace. V případě průmyslových produktů dojde k plnému odstranění cel u 100% tarifních položek, 99 % položek okamžitě a zbylé jedno procento po uplynutí přechodných období. Pokud jde o zemědělské produkty, nejdéle po 7 letech Kanada odstraní cla pro 91,7 % tarifních položek, EU odstraní cla u 93,8 % zemědělských položek, okamžikem vstupu v prozatímní provádění Kanada uvolní 90,9 % položek a EU 92,2 %. Díky celní liberalizaci dojde ke snížení nákladů pro vývozce, což přispěje k jejich konkurenceschopnosti. Pro spotřebitele to zas bude mít efekt v podobě nižších cen.
Kapitola 3 – Nápravná opatření v oblasti obchodu
 • Kapitola definuje podmínky a postupy pro přijetí nápravných opatření (antidumping, vyrovnávací cla, souhrnná ochranná opatření). Obě strany potvrzují závazky plynoucí z Antidumpingové dohody WTO a Dohody WTO o ochranných opatřeních.
Kapitola 7 – Subvence
 • EU a Kanada potvrdily své závazky plynoucí z Dohody WTO o subvencích a vyrovnávacích opatřeních. Obě strany se vzájemně budou pravidelně informovat o subvencích poskytnutých či zachovávaných na svém území. V případě možného negativního vlivu subvencí lze požádat o konzultace.
Kapitola 9 – Přeshraniční obchod se službami
 • V oblasti služeb je CETA nejkomplexnější mezinárodní obchodní smlouvou, kterou EU kdy sjednala. Obsahuje závazky na obou stranách týkající se eliminace diskriminačních opatření a množstevních omezení ve všech sektorech, a dále společná regulatorní ustanovení ke klíčovým sektorům, jako jsou finanční nebo telekomunikační služby. Součástí CETA je také komplexní seznam výhrad, který zajišťuje transparentnost ohledně existujících omezení uplatňovaných Kanadou, a to i na úrovni jednotlivých provincií.
 • CETA neobsahuje žádné závazky týkající se privatizace veřejných služeb. Naopak umožňuje vládám členských států EU svá případná rozhodnutí ohledně privatizace služeb v těchto sektorech změnit.
Kapitola 10 – Dočasný vstup a pobyt fyzických osob za účelem podnikání
 • Pro poskytování služeb formou dočasného vstupu fyzických osob CETA obsahuje ustanovení především pro převádění pracovníků v rámci společností, což usnadní aktivity evropských a kanadských odborníků a investorů. CETA zajišťuje dobu trvání tohoto převodu až tři roky a poprvé umožňuje, aby pracovníci v rámci převodu byli doprovázeni partnery a rodinou. Fyzické osoby, které poskytují služby jako tzv. dodavatelé smluvních služeb nebo nezávislí odborníci, mohou zůstat na území druhé strany po dobu 12 měsíců, oproti dosavadní šestiměsíční lhůtě.
Kapitola 11 – Vzájemné uznávání odborných kvalifikací
 • CETA vytváří rámec pro vzájemné uznávání odborných kvalifikací na celém území EU a Kanady a určuje obecné podmínky a zásady pro vyjednávání příslušných dohod u specifických profesí (architekti, právníci).
Kapitola 12 – Domácí regulace
 • CETA zahrnuje rozsáhlý soubor závazných principů, týkajících se domácí regulace a uplatňovaných procedur. Cílem je zajistit spravedlnost, rovné zacházení s místními dodavateli a transparentnost pro udělování licencí a kvalifikací.
Kapitola 13 – Finanční služby
 • V oblasti finančních služeb Kanada v dohodě CETA garantuje, že existující rámec nebude do budoucna restriktivní, pokud jde o přeshraniční poskytování pojištění, finančního zprostředkování, či služeb správy portfolia. Evropští investoři mohou nadále kontrolovat své investice v kanadských finančních institucích.
Kapitola 14 a 15 – Služby v mezinárodní námořní dopravě a Telekomunikace
 • Kanada souhlasila s další liberalizací bez přechodných období v klíčových sektorech, jako jsou poštovní a telekomunikační služby, či námořní doprava.
Kapitola 16 – Elektronický obchod
 • Elektronický obchod je jedním z moderních hnacích motorů hospodářského růstu a otevírá nové obchodní příležitosti v mnoha sektorech. Strany touto kapitolou potvrzují platnost pravidel WTO týkající se elektronického obchodu a shodují se na podpoře rozvoje vzájemného elektronického obchodu, a to především prostřednictvím zvýšené spolupráce – Dialog o elektronickém obchodu, čl. 16.6. CETA vylučuje zavedení cel ani jiných poplatků, obchod může pouze podléhat vnitrostátnímu zdanění. V listině závazků nejsou, pokud jde o elektronický obchod žádné zvláštní výjimky.
Kapitola 19 – Veřejné zakázky
 • CETA poprvé zajistí otevření kanadského trhu s veřejnými zakázkami také na úrovni provincií, teritorií a obcí pro zahraniční partnery, což je nad rámec závazků v rámci Dohody o vládních zakázkách či v rámci NAFTA. CETA tak odstraňuje dosavadní asymetrii mezi EU a Kanadou, kdy trh EU s veřejnými zakázkami byl již otevřený, a to i na sub-centrální úrovni. Zakázky nad prahovými hodnotami budou zveřejňovány v evropském systému TED, což podpoří i transparentnost zadávání těchto zakázek.

Regulatorní spolupráce

Kapitola 4 – Technické překážky obchodu
 • Tato kapitola vychází z Dohody WTO o technických překážkách obchodu a jejím cílem je posílit transparentnost a podpořit kontakty mezi EU a Kanadou v oblasti technické regulace. Kanada a EU umocní spolupráci mezi svými orgány, které mají na starost vytváření standardů, a mezi organizacemi, které se zabývají certifikací, testováním a akreditací. Součástí CETA je také protokol, který usnadní uznávání posuzování shody, to znamená, že evropské certifikační orgány budou moci provádět certifikaci pro kanadský trh podle kanadských technických předpisů a naopak. To zamezí dvojímu testování a sníží náklady na testovánía  na získání certifikace produktů.
Kapitola 5 – Sanitární a fytosanitární opatření
 • Pro tuto kapitolu je východiskem Dohoda WTO o sanitárních a fytosanitárních opatřeních (dále jen „SPS“). Co se týče masa a masových produktů, je zajištěna oboustranně výhodná spolupráce v oblasti veterinární. Do CETA je vtažena stávající Veterinární dohoda a je doplněna i ustanoveními pro zdraví rostlin. Pro oblast rostlinného zdraví CETA ustanovuje procedury, které usnadní kanadský schvalovací proces pro rostliny, ovoce a zeleninu. Dojde tak k vytvoření předvídatelnějšího prostředí pro evropské exportéry. CETA nemění evropská ani kanadská pravidla v oblasti SPS – všechny produkty musí splňovat příslušné SPS standardy dovážející strany.
Kapitola 21 – Spolupráce v oblasti regulace
 • V rámci této kapitoly je stanoveno, že Kanada a EU budou spolupracovat v oblasti technických předpisů, norem, metrologie, postupů posuzování shody, dozoru nad trhem nebo sledování a vymáhání s cílem usnadňovat obchod mezi stranami, podporovat transparentní a účinné regulační postupy, zkvalitňovat prostředí pro inovace či zlepšit konkurenceschopnost průmyslu. CETA stanovuje zapojení stakeholderů do práce Fóra pro regulatorní spolupráci.
Kapitola 25 – Dvoustranné dialogy a spolupráce
 • CETA dává vzniknout dvoustranným dialogům k usnadnění spolupráce v otázkách společného zájmu, jako jsou biotechnologie, obchod s lesními produkty, suroviny, věda, technologie, výzkum a inovace. Kapitola stanovuje podmínky uspořádání těchto dialogů.

Pravidla

Kapitola 6 – Cla a usnadnění obchodu
 • CETA zjednoduší proclívání zboží a zajistí větší transparentnost v této oblasti. Cílem je usnadnit bilaterální obchod a snížit náklady pro dovozce a vývozce. Obě strany posílí spolupráci a výměnu informací mezi celními úřady. Ustanovení týkající se transparentnosti zajišťují, že budou zveřejňována rozhodnutí, legislativa, poplatky vztahující se na dovoz a vývoz zboží a bude možné komentovat nové celní iniciativy před jejich přijetím.
Kapitola 8 – Investice
 • Za účelem zlepšení investičního prostředí obě smluvní strany souhlasily se základními zásadami zacházení se zahraničními investory, např. se zákazem diskriminace zahraničních investorů či neukládáním nových omezení na zahraniční vlastnictví. CETA zajistí vysokou úroveň ochrany investorů, současně ale zachovává právo vlád na regulaci a bude sledovat cíle veřejné politiky v oblasti ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí.
 • Pokud jde o řešení sporů mezi investorem a státem, CETA obsahuje nový přístup EU s cílem zajistit spravedlivější, transparentnější a institucionalizovaný systém. CETA vytváří systém investičního soudu, který se skládá z prvoinstančního tribunálu a odvolacího tribunálu, jejichž členové vybraní smluvními stranami musí splňovat vysoké kvalifikační požadavky a dodržovat přísná etická pravidla vylučující střet zájmů. Současně mechanismus obsahuje pojistky proti možnému zneužití systému a neopodstatněným žalobám. Posílena bude také transparentnost s tím, že všechny příslušné dokumenty budou zveřejňovány a také slyšení budou veřejná. Systém investiční ochrany a řešení sporů v CETA nahradí existující platnou bilaterální Dohodu mezi ČR a Kanadou o podpoře a ochraně investic z roku 2012.
Kapitola 17 – Politika hospodářské soutěže
 • Případné porušování pravidel volné hospodářské soutěže by mohlo mít výrazně negativní efekt na obecně pozitivní dopady liberalizace obchodu. Proto se obě strany dohody zavazují k přijetí takových opatření, která zabrání obchodním postupům narušujícím hospodářskou soutěž. Kapitola také uvádí stávající legislativní rámce, které upravují hospodářskou soutěž v Kanadě a EU.
Kapitola 18 – Státní podniky, monopoly a podniky, kterým byla přiznána zvláštní práva nebo výsady
 • Kapitola definuje základní pojmy a stanovuje, že každá strana dohody zajistí, aby příslušný subjekt přiznal nediskriminační zacházení při nákupu nebo prodeji zboží a služeb a aby jednal v souladu s obchodními úvahami při nákupu nebo prodeji.
Kapitola 20 – Duševní vlastnictví
 • Ustanovení této kapitoly vychází z Dohody WTO o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS). CETA obsahuje ustanovení k autorskému právu a ochranným známkám, jedním z hlavních výsledků je však zahrnutí práv duševního vlastnictví pro farmaceutika, kdy úroveň ochrany v této oblasti byla do této doby asymetrická mezi EU a Kanadou.
 • Chráněna budou také označení vysoce kvalitních evropských zemědělských produktů skrze právní ochranu zeměpisných označení (dále jen „GIs“). Všechny produkty, které EU navrhla, tak budou mít srovnatelnou úroveň ochrany s tím, co nabízí evropské zákony. Zároveň je otevřena možnost přidat na seznam ochrany dodatečně další GIs v budoucnu. U českých produktů se jedná o „České pivo“ a „Žatecký chmel“.
Kapitoly 22 až 24 – Obchod a udržitelný rozvoj, Obchod a práce, Obchod a životní prostředí
 • Ustanovení těchto částí definují a upřesňují vazbu obchodu a udržitelného rozvoje v širokém pojetí, tj. nejen environmentálním, ale i ekonomicko-sociálním a pracovně právním. CETA obsahuje závazky vůči mezinárodním standardům a dohodám; ochranu práva obou stran regulovat oblast pracovních podmínek a životního prostředí; garanci, že pracovní standardy a standardy životního prostředí nebudou zneužity v rámci obchodu; závazek podpořit udržitelné využití přírodních zdrojů; podporu společenské odpovědnosti firem; zapojení občanské společnosti do dohledu nad implementací příslušných ustanovení; v případě sporu procesy založené na veřejné konzultaci.
Kapitola 27 – Transparentnost
 • Hlavním cílem této kapitoly je obecné nastavení mechanismů transparentnosti tak, aby všechny právní předpisy a další pro tuto dohodu podstatné regulatorní informace byly zveřejněné a snadno dostupné všem zainteresovaným osobám. Kapitola stanovuje také podmínky správního řízení, přezkumu a odvolání. Soudy každé strany by měly být nezávislé na úřadu nebo orgánu pověřeném vymáháním správních předpisů a neměly by mít žádný podstatný zájem na výsledku řízení.

Horizontální ustanovení

Kapitola 1 – Obecné definice a úvodní ustanovení
 • Dohoda vytváří oblast volného obchodu mezi smluvními partnery. Cílem dohody je liberalizovat a zjednodušit vzájemný obchod zbožím a službami, liberalizovat trh s veřejnými zakázkami, účinně chránit práva k duševnímu vlastnictví, odstraňovat veškeré překážky obchodu, podporovat hospodářskou soutěž a zahraniční investice, a to při respektování cílů udržitelného rozvoje.
Kapitola 26 – Administrativní a institucionální ustanovení
 • Strany se dohodly na zřízení Smíšeného výboru CETA tvořeného zástupci smluvních stran, který bude odpovídat za provádění dohody CETA, a na zřízení specializovaných výborů pro jednotlivé oblasti. Kapitola uvádí, jak Smíšený výbor rozhoduje a jak bude probíhat sdílení informací. Dále zavazuje strany k vytvoření kontaktního místa CETA.
Kapitola 28 – Výjimky
 • Kapitola definuje výjimky, které jsou standardně součástí dohod o volném obchodu. Tyto výjimky poskytují smluvním stranám dostatečný prostor pro zajištění flexibilní aplikace závazků plynoucích z dohody. Jde o obecné výjimky, které zachovávají právo na regulaci v případě ochrany veřejné bezpečnosti, veřejných mravů nebo pro udržení veřejného pořádku, v případě ochrany života nebo zdraví lidí, zvířat a rostlin, v oblasti bezpečnosti a v případě ochrany před klamavými praktikami a ochrany soukromí jednotlivců. Dále se výjimky v podobě dočasných ochranných opatření týkají pohybu kapitálu a plateb ve výjimečných situacích, výběru daní, zveřejňování informací a kultury.
Kapitola 29 – Řešení sporů
 • Systém řešení sporů mezi smluvními stranami přichází v úvahu jako poslední možnost poté, co obě smluvní strany nedokážou vyřešit neshody související s interpretací a implementací ustanovení dohody CETA jinými smírnými prostředky (konzultací, zprostředkováním). Strany pak mohou požádat o ustanovení rozhodčího panelu, který bude tvořen nezávislými experty.
Kapitola 30 – Závěrečná ustanovení
 • Závěrečná ustanovení dávají možnost ke změnám dohody CETA za příslušných podmínek. Dále je v této kapitole zakotvena povinnost vyměňovat si po dobu deseti let ode dne vstupu dohody v platnost čtvrtletní údaje týkající se obchodu se zbožím. Kapitola také obsahuje ustanovení, podle kterých smluvní strany povedou konzultace s cílem usnadnit pohyb kapitálu. Dále kapitola sděluje, že ustanovení dohody CETA nedávají osobám jiná práva než ta, která byla založena podle mezinárodního práva veřejného. Nakonec je zde část věnovaná vstupu dohody v platnost, prozatímnímu provádění, ukončení a pozastavení dohody nebo začlenění jiných stávajících dohod.

Pro další informace:

Text dohody

Další dokumenty

CETA v otázkách a odpovědích

1. Ohrožení legislativního procesu

Dohodou CETA byla koncernům a kanadské vládě dána formální možnost ovlivňovat budoucí evropskou legislativu ještě předtím, než budou návrhy předloženy Evropskému parlamentu.

Netarifní překážky představují významnou překážku mezinárodního obchodu, a proto byl v CETA nastaven mechanismus spolupráce v regulační oblasti. Mechanismus regulatorní spolupráce CETA je ale zcela dobrovolný, strany ji mohou odmítnutou či kdykoliv ukončit. Je zachována autonomie v přijímání regulace a vyloučena harmonizace právních řádů bez souhlasu stran. CETA obsahuje mechanismy konzultací s podniky, spotřebiteli a NGOs ohledně plánovaných regulací. Jejich výstupy opět nijak neomezují stát v přijímání regulační opatření a mají mimo jiné přispívat k ochraně života, zdraví a bezpečnosti lidí, zvířat a rostlin a životního prostředí.

Vzhledem k dobrovolnosti systému a zachování regulační autonomie, souhlasí ČR s dojednaným systémem.

2. Ohrožení veřejných služeb

Kvůli úmluvě CETA může dojít k privatizaci veřejných služeb (například zdravotní péče) a znemožnění jejich návratu do veřejného vlastnictví.

Obavy, že kvůli dohodě CETA dojde k ohrožení nebo privatizaci veřejných služeb, jsou v rozporu se samotným zněním dohody. Státy mají nadále volnost v rozhodování a přijímání libovolných opatření k regulaci trhu služeb. Pouze se zavázaly, že nebudou omezovat počet poskytovatelů služeb v jednotlivých sektorech a nebudou tyto poskytovatele na trhu diskriminovat oproti domácím subjektům. Pravidla, podmínky či omezení tedy musí platit pro domácí i zahraniční subjekty stejně.

Stát, kraje či obce mohou nadále určovat požadavky pro poskytovatele služeb zaručující kvalitu služeb a ochranu spotřebitele. Navíc, pokud stát považuje některé oblasti za příliš citlivé a nechce do nich vpouštět zahraniční subjekty vůbec, je možné uplatnit výjimky i z výše uvedených závazků. Členské státy EU tak mohou ponechat služby veřejného zájmu zcela uzavřeny konkurenci. Žádné závazky z obchodních dohod se navíc nevztahují na zdravotní, sociální a vzdělávací služby, které jsou financovány z veřejných zdrojů.

3. Ohrožení demokracie

Opatření ICS, zahrnuté do úmluvy CETA, zaručuje privilegované zacházení se zahraničními investory. Prostřednictvím ICS mohou zahraniční společnosti žalovat státy, pokud by demokratická rozhodnutí ohrožovala jejich soukromé investice (například pokud by se stát rozhodl regulovat kouření, tak tím ohrožuje investice tabákového byznysu).

CETA  neomezuje právo státu regulovat a chránit tak své spotřebitele, veřejný zájem a bezpečnost. V tomto duchu je koncipována i kapitola o ochraně cizích investorů a jejich investic. CETA zajistí vysokou úroveň ochrany investorů, současně ale zachovává právo vlád na regulaci a bude sledovat cíle veřejné politiky v oblasti ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí.

Pokud jde o řešení sporů mezi investorem a státem, CETA obsahuje nový přístup EU s cílem zajistit spravedlivější, transparentnější a institucionalizovaný systém. CETA vytváří systém investičního soudu, který se skládá z prvoinstančního tribunálu a odvolacího tribunálu, jejichž členové vybraní smluvními stranami musí splňovat vysoké kvalifikační požadavky a dodržovat přísná etická pravidla vylučující střet zájmů. Současně mechanismus obsahuje pojistky proti možnému zneužití systému a neopodstatněným žalobám. Posílena bude také transparentnost s tím, že všechny příslušné dokumenty budou zveřejňovány a také slyšení budou veřejná.

4. Ohrožení práce

V mnoha sektorech dojde ke ztrátám pracovních míst. Zvětší se objem importu, a tím i konkurence.

ČR se se svojí otevřenou, tržní ekonomikou řadí mezi ty státy, které vždy podporovaly ideu volného obchodu jakožto prostředku pro zajištění hospodářského růstu a prosperity. Otevřenost trhu a světu se nám vždy vyplatila. Jakékoliv snížení bariér pro náš vývoz znamenal více práce pro domácí firmy a více pracovních míst pro české zaměstnance. Usnadnění dočasného vysílání pracovníků a vzájemné uznávání odborných kvalifikací napomůže také poskytovatelům služeb.

Vzhledem k našemu zapojení do globálních hodnotových řetězců má pro naše firmy význam i usnadnění dovozu. Jde zejména o odvětví charakteristické vysokou přidanou hodnotou (letectví, moderní technologie apod.).

Případné zvýšení dovozu nemění nic na tom, že práva spotřebitele zůstávají zachovány. Již nyní existuje celá škála výrobků, mezi kterými si může vybrat, a je pouze na jeho preferenci, zda si vybere domácí, nebo zahraniční zboží.

5. Ohrožení místní ekonomiky

Liberalizace v zadávání veřejných zakázek znamená víc příležitostí pro nadnárodní korporace, které mohou snadno vyšachovat lokální producenty.

CETA usnadní život především malým a středním podnikům, které při snaze proniknout za oceán čelí mnoha obchodním překážkám, ať už se jedná o cla či zdlouhavé administrativní procedury. Tyto překážky představují vysoké dodatečné náklady, k jejichž pokrytí nemají malé a střední firmy na rozdíl od těch velkých dostatek finančního ani lidského kapitálu. CETA tak pomůže tomu, aby se naše podniky dostaly na kanadský trh rychleji a levněji.

Přístup k veřejným zakázkám bude mít přínosy pro nás i pro Kanadu, a to díky snazšímu přístupu k novým technologiím, specifickým službám či výrobnímu postupu. Stát má tak více možností, z kterých s vybírat, a to s ohledem na cenu, kvalitu a další okolnosti. Otevření trhu s veřejnými zakázkami může prospět i těm firmám, které se o ně nebudou přímo ucházet, a to díky poskytování subdodávek. Nemusí to tedy znamenat vyšachování lokálních firem a pracovníků, právě naopak. Navíc CETA předpokládá prahové hodnoty, tedy hodnoty, jsou veřejné zakázky dle CETA otevřeny zahraničních uchazečům. Jde o následující hodnoty:

Zadavatel          

Zboží

(SDR/ tis. Kč)    

Služby

(SDR/ tis.Kč)     

Stavební práce

(SDR/ tis. Kč)    

Ústřední vláda                

130.000

4 380

130.000

4 380

5.000.000

168 496

Subfederální úroveň

200.000

6740

200.000

6 740

5.000.000

168 496

Státní podniky (Crown Corporations) aj.            

200.000

6 740

200.000

6 740

5.000.000

168 496

Uvedení zadavatelé provozující sítě               

400.000

13 480

400.000

13 480

5.000.000

168 496

To tedy znamená, že zakázky pod tuto hranici zůstávají otevřeny dle rozhodnutí zadavatele. 

6. Ohrožení evropských standardů

CETA zakotvuje mechanismus regulatorní spolupráce mezi EU a Kanadou. Jsou záruky v textu CETA postačují, aby bylo zajištěno, že regulativní spolupráce neoslabí evropské standardy pro bezpečnost potravin, životní prostředí a ochranu spotřebitelů?

Regulatorní spolupráce v CETA je zcela dobrovolná a nezavazuje státy k jakémukoliv přijímání regulace či její harmonizaci. CETA obsahuje mechanismy konzultací s podniky, spotřebiteli a NGOs ohledně plánovaných regulací. Jejich výstupy opět nijak neomezují stát v přijímání regulačních opatření a naopak jsou dostatečnou zárukou toho, že standardy bezpečnosti potravin, ŽP a ochrany spotřebitelů budou i nadále na vysoké úrovni. Pokud jde specificky o bezpečnost potravin. Na evropský trh mohou být nadále dováženy pouze takové výrobky, které splňují příslušné standardy a normy EU. CETA v tomto nic nemění.

7. Ohrožení kvality našich dobrých potravin

CETA zintenzivní přísun potravin na evropský trh. Nová konkurence ztíží už tak nejistou existenci evropských farmářů. Krom toho je Kanada třetí největší producent geneticky modifikovaných potravin, které se časem můžou dostat k nám.

CETA neumožňuje porušování legislativy v oblasti potravinářství a životního prostředí a nezavádí nové standardy v těchto sektorech. Na evropský trh mohou být nadále dováženy pouze takové výrobky, které splňují příslušné standardy a normy EU. CETA tedy nijak nezmění legislativu EU vztahující se např. na geneticky modifikované potraviny či maso vyrobené za použití hormonů. Naopak zachovává právo vydávat opatření v zájmu zdraví bezpečnosti a životního prostředí. Zároveň CETA zaručuje ochranu regionálních potravin, které jsou držiteli zeměpisného označení EU. ČR prosadila ochranu dvou zeměpisných označení – České pivo a Žatecký chmel

Již nyní máme k dispozici výběr výrobků z různých zemí. Díky dohodě CETA si spotřebitelé budou moci vybrat z většího množství výrobku, které budou díky odstranění cel dostupnější. Snazší přístup ke kanadským potravinám nemění nic na tom, že si spotřebitel může vybrat, jestli si koupí český, kanadský či jiný výrobek.

8. Ohrožení přírody

V úmluvě CETA nenajdeme žádné záruky ochrany životního prostředí, ačkoliv s ní přichází hrozby masivního dolování nebo frakování.

Obě strany v rámci dohody CETA uznávají, že životní prostředí je jedním ze základních pilířů udržitelného rozvoje. V dohodě je jasně uvedeno, že Evropská unie a její členské země budou i nadále samy rozhodovat o vlastní úrovni ochrany životního prostředí. Na základě dohody CETA se není možné dovolávat rozšiřování těžební činnosti či používání alternativních metod těžby jako je frakování. Tyto kompetence zůstávají nedotčeny.

V rámci CETA se naopak EU i Kanada zavázaly k podpoře vysoké úrovně ochrany životního prostředí. Při odstraňování překážek obchodu bude zvláštní pozornost věnována obchodu se zbožím a službami, které mají zvláštní význam pro zmírňování změny klimatu (např. využívají energii z obnovitelných zdrojů).

CETA obsahuje také závazek spolupráce v environmentálních otázkách, jako je ochrana biologické rozmanitosti, obnovitelná energie, energetická účinnost či řízení životního cyklu zboží a recyklace odpadů. Spolupráce bude probíhat především prostřednictvím sdílení informací a osvědčených postupů nebo v rámci výzkumných projektů a konferencí. Počítá se také se vstupy veřejnosti a dalších zúčastněných stran. Na provádění kapitoly k udržitelnému rozvoji bude dohlížet Výbor pro obchod a udržitelný rozvoj, který bude zároveň posuzovat dosažený pokrok.

9. Ohrožení zdravotní péče

Farmaceutický průmysl se snaží vymoci díky CETA prodloužení patentové ochrany léčiv, které by tím zásadně podražily.

S tvrzením, že CETA ohrozí zdravotní péči tím, že zásadně zdraží dostupné léky, nemůžeme souhlasit. Sjednaná dohoda naopak přibližuje kanadský systém ochrany práv k duševnímu vlastnictví v oblasti patentové ochrany farmaceutik tomu evropskému a odstraňuje tak dosavadní asymetrii mezi právními systémy obou stran. V praxi to znamená například posílení práv pro výrobce generických léků nebo zavedení obdobného systému dodatkových a ochranných osvědčení (SPC), který je uplatňován v EU, také na kanadském území. 

10. Ohrožení transparentnosti

CETA byla vyjednávaná a finalizovaná za zavřenými dveřmi, avšak za aktivního působení korporátních lobbistů. Veřejný dohled byl výrazně omezen.

CETA byla vyjednávána standardně jako jiné obchodní dohody, např. s Jižní Koreou, Peru nebo Kolumbií. Proběhly veřejné konzultace, byla zpracována dopadová studie a celý text je od ukončení vyjednávání v roce 2014 zveřejněn na stránkách Komise. Všechny dotčené subjekty vyjadřovaly své názory a obavy ohledně dopadů na občanskou společnost a hospodářské sektory. Komise úzce spolupracovala s členskými státy a členy Evropského parlamentu a poskytovala jim detailní informace z průběhu jednání s Kanadou. CETA bude navíc schvalována národními parlamenty ČS EU, kde bude možnost diskutovat obavy občanské společnosti. Domnívám se, že CETA dobrým příkladem, že lze vyjednat ambiciózní dohody, která nezasahují do našich standardů a neomezují právo regulovat.

11. Zadní vrátka pro TTIP

CETA umožní přibližně 42.000 amerických korporací žalovat evropské vlády prostřednictvím svých kanadských dceřiných společností. Schválení CETA by navíc bylo precedentem pro přijetí ještě gigantičtější obchodní úmluvy TTIP s USA.

CETA je komplexní obchodní dohodou usnadňující vzájemný obchod mezi EU a Kanadou. Společnosti, domáhající se ochrany v rámci CETA musí prokázat, že jsou založeny nebo organizovány podle práva stran CETA a vykonávají na jejich území podstatné obchodní aktivity, nebo jsou vlastněny osobami nebo společnostmi smluvních stran. To zajišťuje ochranu stran CETA před účelovými změnami sídla společností. Zároveň CETA obsahuje nový přístup EU k investiční ochraně garantující právo států na regulaci svého právního prostředí, prostředky obrany před neopodstatněnými žalobami a další pojistky před tím, aby státy nebyly účelově žalovány a CETA zneužívána k jiným účelům, než je podpora vzájemného obchodu mezi EU a Kanadou.

Evropský parlament dal zelenou obchodní dohodě s Kanadou

Evropský parlament dne 15. února vyjádřil souhlas s Komplexní hospodářskou a obchodní dohodu mezi EU a Kanadou (CETA). Tímto krokem se otevírá cesta k zahájení prozatímního provádění, jakmile bude schválen také kanadskou stranou. Poslanci očekávají, že se tak stane již 1. dubna.

Dohoda CETA, dosud nejambicióznější dohoda o volném obchodu, byla schválena většinou 408 poslanců Evropského parlamentu, proti hlasovalo 254 poslanců a 33 se hlasování zdrželo. Podporu získala zejména ve frakcích Evropské lidové strany, Aliance liberálů a demokratů a Evropská konzervativní a reformní skupina, naopak rozdělena zůstala frakce Socialistů a demokratů a proti byli zbývající frakce.

Evropský parlament také souhlasil s Dohodou o strategickém partnerství mezi EU a Kanadou. Nyní se očekává hlasování v kanadském parlamentu, aby dohoda mohla vstoupit v prozatímní uplatňování a podniky mohly začít čerpat výhody a příležitosti, které CETA přináší.

To znamená, že v řádu měsíců budou moci firmy využít v praxi odhadem asi 90% dohody. Zbývající části (např. investiční ochrana, přístup na trh investic pro portfoliové investice, ustanovení Investičního soudního systému a vybraná ustanovení finančních služeb a zdanění) vstoupí v platnost až po ratifikaci všemi národními parlamenty členských států EU.

V České republice byla dohoda CETA předložena oběma komorám Parlamentu v prosinci 2016 a očekává se, že ratifikace bude ukončena během 1. pol. 2017.

Pro více informací o dohodě CETA:

Dohoda CETA byla podepsána

Dne 30. října 2016 byla slavnostně podepsána Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou na jedné straně a EU a jejími členskými státy na straně druhé  (CETA). Na nedělním summitu EU-Kanada tak za EU učinili předseda Evropské rady D. Tusk, předseda Evropské komise J.-C. Juncker a premiér předsednické země R. Fico (SK) a za Kanadu svůj podpis připojil premiér J. Trudeau.

Poté, co se belgickým politikům podařilo najít kompromisní řešení, a odstranit tak pochybnosti a obavy regionu Valonska z negativních dopadů CETA, federální vláda Belgie, a tím i celá EU, mohla dát dohodě CETA zelenou. Po složitých vyjednáváních tak konečně Rada 28. října jednomyslně přijala rozhodnutí o podpisu a předběžném provádění dohody, a mohl se tak konat odložený summit.  

"CETA je skvělá dohoda, která otevírá nové příležitosti spolupráce EU a Kanady. Jsem rád, že se nakonec podařilo přesvědčit o jejích přínosech i poslední skeptiky," uvedl ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. CETA slibuje odstranění jak tarifních, tak netarifních překážek obchodu, se kterými se firmy při expanzi na kanadský trh potýkají. Díky odstranění všech cel na průmyslové zboží uspoří evropští výrobci až 470 milionů eur ročně. Významným přínosem bude také otevření trhu s veřejnými zakázkami, a to nejen s federálními, ale také provinciálními a městskými, které samy o sobě představují až 7 % kanadského HDP. Díky dohodě CETA se evropským podnikům otevře také trh se službami, zjednodušeno bude vysílání zaměstnanců a uznávání kvalifikace kanadskými úřady.

Strany dohody vnímají, že debata okolo dopadů globalizace o obchodní politiky je v poslední době velmi aktuální. Aby nebylo pochyb o tom, že dohoda CETA neobsahuje nic, co by mohlo zavdávat obavy z negativních dopadů na EU i Kanadu, doprovodily dohodu dokumentem, který bude sloužit jako nástroj pro interpretaci jednotlivých ustanovení dohody pro případné budoucí spory. Tento dokument reflektuje jen to, co skutečně dohoda CETA obsahuje a vyvrací neopodstatněné obavy veřejnosti. "Skutečně není důvod obávat se ohrožení demokratických principů. EU i Kanada si zachovávají plné právo na regulaci v zájmu svých občanů. Dovážené zboží musí respektovat všechny platné požadavky v zemi, kam směřuje, tedy včetně principu předběžné opatrnosti na straně EU. Regulatorní spolupráce je dobrovolná a naopak přinese širší diskuse s odbornou veřejností, aniž by byly dotčeny legislativní postupy a svrchovanost parlamentů," dodává ministr Jan Mládek k výkladu CETA.

Nyní čeká EU i Kanadu spuštění ratifikačního procesu, tedy předložení dohody k souhlasu našim parlamentům. Na straně EU se jedná nejen o souhlas Evropského parlamentu, ale také o ratifikaci všemi národními parlamenty. K tomu bude třeba nejméně dva roky. Proto se smluvní strany dohodly, že než dohoda vstoupí v definitivní platnost, bude prováděna prozatímně s výjimkou několika málo oblastí (zejména investiční ochrana a mechanismus řešení sporů, provázané části kapitoly o finančních službách, aj.). Tím budou moci naše firmy čerpat přínosy z dohody CETA co nejdříve. Zahájení předběžného provádění bude možné poté, co s CETA vysloví souhlas Evropský parlament a kanadský parlament přijme příslušnou prováděcí legislativu, tedy zřejmě v prvním kvartále roku 2017.

Konference Komplexní hospodářská a obchodní dohoda EU-Kanada (CETA): příležitosti pro české firmy

Přemýšlíte o expanzi do Kanady? Zajímá Vás, jak Vám v tom může pomoci nedávno podepsaná obchodní dohoda CETA mezi EU a Kanadou? Chcete vědět, zda budete moci obchodovat bezcelně a co je potřeba k zisku preferenčního zacházení udělat či jak prokázat původ zboží? Zajímá Vás, jak můžete ušetřit díky CETA při certifikaci Vašeho zboží? Hledáte řešení, jak vysílat Vaše zaměstnance, aby dohlédli na zakázku v Kanadě? Zvažujete poskytování služeb pro kanadské klienty?

Na tyto a další otázky Vám odpoví celodenní program konference pořádané 13. března 2017 Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci se Zastoupením Evropské komise v České republice a velvyslanectvím Kanady v České republice s názvem:

Komplexní hospodářská a obchodní dohoda EU-Kanada (CETA): příležitosti pro české firmy.

Konference bude jedinečnou příležitostí setkat se s experty, kteří se podílí implementaci dohody CETA, a získat z první ruky informace, které usnadní Váš vstup na kanadský trh a získají Vám konkurenční výhodu pro blížící se zahájení provádění dohody CETA.

Diskutovat s Vámi o příležitostech a výzvách, které dohoda CETA přináší, budou připraveni:

Praktické informace

 • Datum: 13. března 2017 (09:30-17:00)
 • Místo: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Politických vězňů 20, Praha 1
 • Jednací jazyk konference: čeština a angličtina (simultánní tlumočení bude zajištěno).

Registrace jsou otevřeny do 8. března. Využijte, prosím, tohoto formuláře, kde zároveň prosíme o formulování konkrétních otázek, ke jmenovaným tématům k lepší přípravě na diskusi.

Pozvánka na konferenci (389 kB)

Pro další informace nás kontaktujete na adrese fortova@mpo.cz.

Zajímavé odkazy k CETA

Zkrácený odkaz na tento dokument je www.businessInfo.cz/CETA
V tištěných publikacích uvádějte: BusinessInfo.cz/CETA

Více informací o CETA na webu EK

Konsolidovaný text dohody na webu EK

Příběhy exportérů...

Kanada:

Web kanadské vlády k CETA

Více informací o CETA

Příležitosti pro podniky plynoucí z CETA

Další:

BusinessEurope

European Chamber of Commerce in Toronto

Zastoupení EU v Kanadě

Formulář pro podání námětu/podnětu (CETA)

Budeme rádi za každý váš podnět, nebo připomínku k dané problematice.

Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná

Vaše dotazy!

Chcete o CETA vědět víc? Čelí Vaše firma překážkám při vývozu zboží či služeb do Kanady? Ověřte, zda CETA Vaši situaci změní.

Na všechny Vaše podněty budeme reagovat.

Tisknout Vaše hodnocení:

Štítky článků

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek