Obchodní dohoda mezi EU a Kanadou (CETA)

Jak dohody CETA využít? Praktické informace pro exportéry

Odstranění cel

CETA odstraňuje 98 % všech cel a jiných poplatků uplatňovaných na obchod mezi EU a Kanadou vstupem dohody v platnost. Další 1 % bude odstraněno po uplynutí max. 7 let od vstupu dohody v platnost.

Míra liberalizace závisí na typu zboží. V první fázi jsou z liberalizace vyloučeny vybrané průmyslové položky z kategorie motorová vozidla, lodě a plavidla. V zemědělství zůstávají chráněny citlivé produkty (mléčné výrobky, kuřecí a krůtí maso, vejce a vaječné produkty, nebo ryby a mořské plody). Pro další položky zemědělství se také aplikují tarifní kvóty.

Sazebníky pro vývoz do Kanady

Další informace lze také nalézt elektronicky na Market access database.

Jaké clo se bude vztahovat na můj výrobek?

Jaký typ zboží vyvážíte/chcete vyvážet do Kanady?

Jaké clo se bude vztahovat na můj výrobek?

Jak číst sazebník dohody CETA?

Tarifní sazebník je ve formě tzv. negativního seznamu. To znamená, že pokud nenajdete HS kód vyváženého zboží, je vstupem v platnost zboží do Kanady vyváženo bezcelně. Sazebník byl vytvořen dle nomenklatury platné pro rok 2015.

Pokud naleznete kód svého zboží, je třeba se podívat, do jaké kategorie zboží spadá, a dle toho určit jaké clo bude aplikováno. Tarify položek obsažených v celních sazebnících podléhají postupné eliminaci v předem určených přechodných obdobích, popř. budou zachovány či budou aplikovány tarifní kvóty. CETA pracuje se sedmi kategoriemi fází odstraňování cel:

A Odstranění cla dnem vstupu dohody v platnost.
B Clo bude odstraněno ve čtyřech shodných fázích počínaje dnem vstupu dohody v platnost (bezcelně s účinností od 1. ledna roku 4).
C Clo bude odstraněno v šesti shodných fázích počínaje dnem vstupu dohody v platnost (bezcelně s účinností od 1. ledna roku 6).
D Clo bude odstraněno v osmi shodných fázích počínaje dnem vstupu dohody v platnost (bezcelně s účinností od 1. ledna roku 8).
S Clo bude odstraněno ve třech shodných fázích počínaje dnem pátého výročí vstupu dohody v platnost (bezcelně s účinností od 1. ledna roku 8).
AV0+EP Valorická (ad valorem) složka cla bude odstraněna dnem vstupu dohody v platnost, specifické clo bude zachováno.
E Položky vyloučeny z liberalizace (clo zůstává zachováno).

Na vybrané zboží CETA poskytuje preferenční přístup pro definované množství. Pokud dovozy překročí v souhrnu tuto hranici, bude se aplikovat vyšší celní zatížení, zpravidla celní sazba DNV (doložka nejvyšších výhod).

Příloha 2A stanovuje, jaké tarifní kvóty jsou přechodného charakteru a jaké jsou stálé. Poznámka v tabulce celního sazebníku odkazuje na aplikované TRQ.

Jak získat preferenční zacházení

K tomu, aby CETA na dovážené/vyvážení zboží odstranila či snížila clo, tedy aby se zboží kvalifikovalo pro preferenční zacházení, je třeba, aby bylo vyrobeno v EU resp. v Kanadě. Podmínky pro to, jaké zboží je možné považovat za evropské/kanadské stanoví tzv. pravidla původu daná Protokolem o pravidlech původu a o postupech stanovení původu, konkrétně příloha 5 tohoto protokolu.

Jak tedy postupovat při exportu zboží?

Nejprve je třeba stanovit celní zařazení vyváženého zboží do Kanady. Více informací lze nalézt na stránkách Canada Border Service Agency. Zde lze také požádat o vydání předběžného rozhodnutí o tarifní klasifikaci.

Dále je třeba uplatnit prefereční zacházení ve formě tzv. Prohlášení o původu. Pokud jde o zboží v hodně přesahující 6 000 EUR původního zboží, je třeba do vystavovaného prohlášení o původu uvést číslo registrace vývozce (tzv. číslo REX).

Registrace REX

 • Je podmínkou pro preferenčního vývozu do Kanady. O registraci je možné požádat již nyní, ještě než vstoupí dohoda v provádění.
 • O registraci vývozce je nutné podat žádost u místně příslušného celního úřadu. Žádost je možné podat online (formou elektronického formuláře), který je dostupný na internetové stránce CS „Formuláře online“. Bližší informace k „Registrovanému vývozci“.
 • Každý registrovaný vývozce má přidělené číslo registrace vývozce (tzv. číslo REX). Číslo REX pak vývozce uvádí do vystavovaného „Prohlášení o původu“.

Pro bližší informace je možné se obrátit na:

Technické bariéry a spolupráce v oblasti regulace

Smluvní strany se dohodly na posílení vzájemné kooperace mezi standardizačními úřady, zvyšování transparentnosti při tvorbě standardů a tam, kde je to možné, i na vzájemném uznávání posouzení souladu s příslušnými normami a standardy.

Díky posílené spolupráci pak vývozce nebude muset prokazovat soulad svého výrobku znovu pro kanadský/evropský trh, ale certifikát vydaný posuzovatelem shody – zkušebním ústavem, jež splní podmínky, bude uznán na druhém trhu. Jde tedy o významnou úsporu nákladů. Odhady ukazují, že možné úspory z tohoto opatření mohou dosáhnout až €2,9 mld. ročního přírůstku HDP pro EU.

Spolupráce byla navázána mezi úřadem evropské akreditace European Accreditation, která sdružuje všechny akreditační úřady v členských státech EU, a jejím kanadským protějškem Standards Council of Canada. Ty společně budou posuzovat shodu mezi evropskými a kanadskými předpisy tak, aby certifikáty prokázání shody s tímto předpisem či inspekce osvědčující soulad s normami mohly být vzájemně uznávány mezi EU a Kanadou. Prezentace European Accreditation a Standards Council of Canada z pražské konference ke vzájemné spolupráci a samotnému protokolu CETA najdete Prezentace 1 a Prezentace 2.

Postupně budou zkoumány předpisy v těchto oblastech:

 • Elektrická a elektronická zařízení, včetně elektrických instalací a přístrojů, a související součásti;
 • rádiová a telekomunikační koncová zařízení;
 • elektromagnetická kompatibilita (EMC);
 • hračky;
 • stavební výrobky;
 • strojní zařízení, včetně částí, součástí, včetně bezpečnostních komponent, vyměnitelných zařízení a sestav strojů;
 • měřicí přístroje;
 • teplovodní kotle, včetně spotřebičů;
 • vybavení, stroje, přístroje, zařízení, kontrolní součásti, ochranné systémy, bezpečnostní zařízení, ovládací a regulační přístroje a související přístrojové vybavení a zabezpečovací a ochranné systémy pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (zařízení ATEX);
 • zařízení pro použití ve venkovním prostoru z důvodu emisí hluku do okolního prostředí; a
 • rekreační plavidla včetně jejich součástí.  

Pilotním projektem budování důvěry mezi akreditačními orgány je legislativa ATEX. Závěr posouzení by měl být k dispozici na podzim 2017.

Pod dohodu CETA byla také vtažena ve formě protokolu dohoda vzájemném uznávání osvědčení o správné výrobní praxi při výrobě léčiv. Dohoda je pro ČR platná od roku 2010. Pro více informací kontaktujte SÚKL – Odbor dozoru nad výrobou léčiv.

Přístup na trh s veřejnými zakázkami

CETA umožňuje evropským podnikům účastnit se výběrových řízení veřejných zakázek na všech úrovních státní celků zahrnující provincie, teritoria i municipality včetně státních podniků, federálních agentur a jiných substátních entit. Jde o trh v hodnotě cca 32 mld. EUR, přičemž se otevírají i zakázky na subfederální úrovni, která jen v roce 2011 rozdělovala až 7 % kanadského HDP.

CETA vylučuje diskriminaci zahraničních poskytovatelů, pokud zakázka překročí stanovené prahové hodnoty, elektronizuje systém zadávání zakázek a posiluje transparentnost a nestrannost zadávacích řízení.

Na jaké zakázky se CETA vztahuje?

Jde o zakázky v hodnotě překračující prahy stanovené v tabulce níže.

Zadavatel          

Zboží

(SDR/Kč)            

Služby

(SDR/Kč)            

Stavební práce

(SDR/Kč)            

Ústřední vláda                

130.000

4.380.000

130.000

4.380.000

5.000.000

168.496.000

Subfederální úroveň

200.000

6.740.000

200.000

6740

5.000.000

168.496.000

Státní podniky (Crown Corporations) aj.          

200.000

6.740.000

200.000

6740

5.000.000

168.496.000

Uvedení zadavatelé provozující sítě                

400.000

13.480.000

400.000

13.480.000

5.000.000

168.496.000

Zadavateli zakázek jsou jmenované subjekty v příloze 19-1. Zde najdete výčet entit federální i subfederální úrovně, jež se zavázaly otevřít své zakázky zahraničním poskytovatelům.

Zůstávají nějaká omezení?

S výjimkou dvou provincií – Ontario a Québec, které si ponechaly určitá omezení ve dvou oblastech – energetice a veřejné dopravě, byly zcela omezeny požadavky na místní obsah dodávek při dodržení pravidel původu.

Ze zakázek jsou však vyloučeny určité druhy zboží – příloha 19-4, jež mají souvislost zejména se zajišťováním národní bezpečnosti a obrany.

Přístup na trh služeb

CETA rovněž otevírá přístup na trh se službami a zajišťuje tak nediskriminační přístup zahraničních poskytovatelů. Trh služeb se otevírá jednak pro přeshraniční poskytování služeb, ale také uvolňuje pravidla pro dočasný pobyt zaměstnanců, nezávislých odborníků investorů, stážistů i jejich rodinných příslušníků. Zároveň otevírá prostor pro dohody o vzájemném uznávání profesních kvalifikací, jako jsou architekti či advokáti.

Obě strany si ponechávají právo regulace podmínek přístupu na trh služeb za podmínky, že nedochází k diskriminaci zahraničních subjektů. Strany také chrání citlivé sektory ve formě výjimek uvedených v  Přílohách I a II, které upravují nejcitlivější oblasti sektoru služeb. Těmto opatřením podléhají např. citlivé oblasti veřejných služeb a technické infrastruktury, tedy služeb jako je školství, vodohospodářství nebo zdravotnictví.

Jak se zlepší podmínky pro pohyb osob?

Pří splnění příslušných vízových povinností CETA umožní bez nutnosti pracovního povolení:

 • usazení vysílaných zaměstnanců společnosti a jeho rodinných příslušníků až na 3 roky
 • usazení dodavatelů smluvních služeb a nezávislých odborníků na 1 rok
 • zjednodušení podmínek pro krátkodobé obchodní návštěvy

Pro více informací o vízových podmínkách kontaktujete Vízové oddělení Velvyslanectví Kanady ve Vídni.

Za jakých podmínek mi bude uznána moje kvalifikace v Kanadě?

CETA stanovuje rámec pro dohody profesních komor EU a Kanady o vzájemném uznávání kvalifikace pro dohody mezi profesními komorami svobodných povolání o uznávání kvalifikace. Příslušné dohody stanoví podmínky uznání kvalifikace – studium, délka požadované praxe, další znalosti, apod.  

Dohoda mezi komorami architektů – Architect Council of Europe (ACE) a Canadian Architectural Licencing Authorities (CALA), je již připravena a měla by být na podzim 2017 podepsána v Montréalu.

Pro více informací o uznávání profesních kvalifikací také v CETA se obracejte na Centrum pro uznávání odborných kvalifikací MŠMT, e-mail: uznavanikvalifikaci@msmt.cz.

Ochrana duševního vlastnictví a zeměpisná označení

Kapitola týkající se duševního vlastnictví staví na závazcích vyplývajících z dohody WTO TRIPS, jejíž smluvní stranou je jak EU, tak Kanada. Ustanovení upravují autorské právo, ochranné známky a průmyslové vzory.

Významných průlomem je ochrana duševního vlastnictví pro léčiva, kde EU prosadila, že bude odstraněn současný asymetrický systém. Nově budou držitelé patentů mít právo se odvolat bez diskriminačního zacházení vzhledem k producentům generik, režim ochrany dat v délce 6+2 let bude zachován a Kanada do svého práva zavede dodatečnou ochranu podle vzoru Evropského dodatečného ochranného certifikátu (SPC) s lhůtou 2 let. Všechna tato opatření přibližují ochranu v sektoru farmacie mnohem více evropským standardům.

Kanada dala celkem souhlas s ochranou 179 navrhovaných zeměpisných označení s částečnou výjimkou pro 21 z nich, které jsou v rozporu s tamními používanými názvy. V českém kontextu Kanada uznala dva zeměpisné názvy – „Žatecký chmel“ a „České pivo“.   

Sanitární a fytosanitární opatření

CETA zlepší spolupráci při aplikaci sanitárních a fytosanitárních opatřeními. Základem spolupráce je dohoda WTO o SPS. CETA nijak nezasahuje do autonomie obou smluvních stran na jejich stanovování, avšak obecně se snaží zefektivnit vývozní procedury a snížit tak náklady pro obchod.

Dohoda inkorporuje stávající Veterinární dohodu z roku 1998 a rozšiřuje rámec spolupráce na SPS opatření v celém rozsahu, tj. také na bezpečnost potravin, zdraví zvířat a rostlin. Kapitola obsahuje detailní ustanovení týkající se regionalizace, rovnocennosti, podmínkách obchodu, auditů a certifikací, dovozních kontrolách či naléhavá SPS opatření. 

• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby
• Teritorium: Amerika | Kanada | Zahraničí

Doporučujeme