Obchodní dohoda mezi EU a Kanadou (CETA)

CETA po kapitolách

Obsah dohody CETA

Dohoda CETA má celkem 30 kapitol o cca 350 stranách. Text dohody doplňují detailní přílohy obsahující např. závazky stran pro přístup na trh zboží, služeb, veřejných zakázek, a další přílohy.

V zásadě je možné rozdělit dohodu na tři velké okruhy:

 • přístup na trh,
 • regulatorní spolupráce,
 • pravidla.

Tohoto dělení používáme pro přiblížení obsahu dohody. Kromě těchto tří větších celků  CETA obsahuje preambuli, v níž jsou vytčeny základní principy a motivace smluvních stran dohodu uzavřít. Preambuli doplňují níže uvedená horizontální ustanovení.

Jednotlivé kapitoly dle pilířů

Přístup na trh

Kapitola 2 – Národní zacházení a přístup zboží na trh
 • Na základě dohody dojde k liberalizaci obchodu se zbožím. EU a Kanada se dohodly na odstranění cel pro téměř všechno zboží od vstupu dohody v platnost nebo v rámci přechodných obdobích ve výši 3, 5 nebo 7 let. Pro některé citlivé zemědělské produkty je zajištěno zvláštní zacházení či vynětí z celní liberalizace. V případě průmyslových produktů dojde k plnému odstranění cel u 100% tarifních položek, 99 % položek okamžitě a zbylé jedno procento po uplynutí přechodných období. Pokud jde o zemědělské produkty, nejdéle po 7 letech Kanada odstraní cla pro 91,7 % tarifních položek, EU odstraní cla u 93,8 % zemědělských položek, okamžikem vstupu v prozatímní provádění Kanada uvolní 90,9 % položek a EU 92,2 %. Díky celní liberalizaci dojde ke snížení nákladů pro vývozce, což přispěje k jejich konkurenceschopnosti. Pro spotřebitele to zas bude mít efekt v podobě nižších cen.
Kapitola 3 – Nápravná opatření v oblasti obchodu
 • Kapitola definuje podmínky a postupy pro přijetí nápravných opatření (antidumping, vyrovnávací cla, souhrnná ochranná opatření). Obě strany potvrzují závazky plynoucí z Antidumpingové dohody WTO a Dohody WTO o ochranných opatřeních.
Kapitola 7 – Subvence
 • EU a Kanada potvrdily své závazky plynoucí z Dohody WTO o subvencích a vyrovnávacích opatřeních. Obě strany se vzájemně budou pravidelně informovat o subvencích poskytnutých či zachovávaných na svém území. V případě možného negativního vlivu subvencí lze požádat o konzultace.
Kapitola 9 – Přeshraniční obchod se službami
 • V oblasti služeb je CETA nejkomplexnější mezinárodní obchodní smlouvou, kterou EU kdy sjednala. Obsahuje závazky na obou stranách týkající se eliminace diskriminačních opatření a množstevních omezení ve všech sektorech, a dále společná regulatorní ustanovení ke klíčovým sektorům, jako jsou finanční nebo telekomunikační služby. Součástí CETA je také komplexní seznam výhrad, který zajišťuje transparentnost ohledně existujících omezení uplatňovaných Kanadou, a to i na úrovni jednotlivých provincií.
 • CETA neobsahuje žádné závazky týkající se privatizace veřejných služeb. Naopak umožňuje vládám členských států EU svá případná rozhodnutí ohledně privatizace služeb v těchto sektorech změnit.
Kapitola 10 – Dočasný vstup a pobyt fyzických osob za účelem podnikání
 • Pro poskytování služeb formou dočasného vstupu fyzických osob CETA obsahuje ustanovení především pro převádění pracovníků v rámci společností, což usnadní aktivity evropských a kanadských odborníků a investorů. CETA zajišťuje dobu trvání tohoto převodu až tři roky a poprvé umožňuje, aby pracovníci v rámci převodu byli doprovázeni partnery a rodinou. Fyzické osoby, které poskytují služby jako tzv. dodavatelé smluvních služeb nebo nezávislí odborníci, mohou zůstat na území druhé strany po dobu 12 měsíců, oproti dosavadní šestiměsíční lhůtě.
Kapitola 11 – Vzájemné uznávání odborných kvalifikací
 • CETA vytváří rámec pro vzájemné uznávání odborných kvalifikací na celém území EU a Kanady a určuje obecné podmínky a zásady pro vyjednávání příslušných dohod u specifických profesí (architekti, právníci).
Kapitola 12 – Domácí regulace
 • CETA zahrnuje rozsáhlý soubor závazných principů, týkajících se domácí regulace a uplatňovaných procedur. Cílem je zajistit spravedlnost, rovné zacházení s místními dodavateli a transparentnost pro udělování licencí a kvalifikací.
Kapitola 13 – Finanční služby
 • V oblasti finančních služeb Kanada v dohodě CETA garantuje, že existující rámec nebude do budoucna restriktivní, pokud jde o přeshraniční poskytování pojištění, finančního zprostředkování, či služeb správy portfolia. Evropští investoři mohou nadále kontrolovat své investice v kanadských finančních institucích.
Kapitola 14 a 15 – Služby v mezinárodní námořní dopravě a Telekomunikace
 • Kanada souhlasila s další liberalizací bez přechodných období v klíčových sektorech, jako jsou poštovní a telekomunikační služby, či námořní doprava.
Kapitola 16 – Elektronický obchod
 • Elektronický obchod je jedním z moderních hnacích motorů hospodářského růstu a otevírá nové obchodní příležitosti v mnoha sektorech. Strany touto kapitolou potvrzují platnost pravidel WTO týkající se elektronického obchodu a shodují se na podpoře rozvoje vzájemného elektronického obchodu, a to především prostřednictvím zvýšené spolupráce – Dialog o elektronickém obchodu, čl. 16.6. CETA vylučuje zavedení cel ani jiných poplatků, obchod může pouze podléhat vnitrostátnímu zdanění. V listině závazků nejsou, pokud jde o elektronický obchod žádné zvláštní výjimky.
Kapitola 19 – Veřejné zakázky
 • CETA poprvé zajistí otevření kanadského trhu s veřejnými zakázkami také na úrovni provincií, teritorií a obcí pro zahraniční partnery, což je nad rámec závazků v rámci Dohody o vládních zakázkách či v rámci NAFTA. CETA tak odstraňuje dosavadní asymetrii mezi EU a Kanadou, kdy trh EU s veřejnými zakázkami byl již otevřený, a to i na sub-centrální úrovni. Zakázky nad prahovými hodnotami budou zveřejňovány v evropském systému TED, což podpoří i transparentnost zadávání těchto zakázek.

Regulatorní spolupráce

Kapitola 4 – Technické překážky obchodu
 • Tato kapitola vychází z Dohody WTO o technických překážkách obchodu a jejím cílem je posílit transparentnost a podpořit kontakty mezi EU a Kanadou v oblasti technické regulace. Kanada a EU umocní spolupráci mezi svými orgány, které mají na starost vytváření standardů, a mezi organizacemi, které se zabývají certifikací, testováním a akreditací. Součástí CETA je také protokol, který usnadní uznávání posuzování shody, to znamená, že evropské certifikační orgány budou moci provádět certifikaci pro kanadský trh podle kanadských technických předpisů a naopak. To zamezí dvojímu testování a sníží náklady na testovánía  na získání certifikace produktů.
Kapitola 5 – Sanitární a fytosanitární opatření
 • Pro tuto kapitolu je východiskem Dohoda WTO o sanitárních a fytosanitárních opatřeních (dále jen „SPS“). Co se týče masa a masových produktů, je zajištěna oboustranně výhodná spolupráce v oblasti veterinární. Do CETA je vtažena stávající Veterinární dohoda a je doplněna i ustanoveními pro zdraví rostlin. Pro oblast rostlinného zdraví CETA ustanovuje procedury, které usnadní kanadský schvalovací proces pro rostliny, ovoce a zeleninu. Dojde tak k vytvoření předvídatelnějšího prostředí pro evropské exportéry. CETA nemění evropská ani kanadská pravidla v oblasti SPS – všechny produkty musí splňovat příslušné SPS standardy dovážející strany.
Kapitola 21 – Spolupráce v oblasti regulace
 • V rámci této kapitoly je stanoveno, že Kanada a EU budou spolupracovat v oblasti technických předpisů, norem, metrologie, postupů posuzování shody, dozoru nad trhem nebo sledování a vymáhání s cílem usnadňovat obchod mezi stranami, podporovat transparentní a účinné regulační postupy, zkvalitňovat prostředí pro inovace či zlepšit konkurenceschopnost průmyslu. CETA stanovuje zapojení stakeholderů do práce Fóra pro regulatorní spolupráci.
Kapitola 25 – Dvoustranné dialogy a spolupráce
 • CETA dává vzniknout dvoustranným dialogům k usnadnění spolupráce v otázkách společného zájmu, jako jsou biotechnologie, obchod s lesními produkty, suroviny, věda, technologie, výzkum a inovace. Kapitola stanovuje podmínky uspořádání těchto dialogů.

Pravidla

Kapitola 6 – Cla a usnadnění obchodu
 • CETA zjednoduší proclívání zboží a zajistí větší transparentnost v této oblasti. Cílem je usnadnit bilaterální obchod a snížit náklady pro dovozce a vývozce. Obě strany posílí spolupráci a výměnu informací mezi celními úřady. Ustanovení týkající se transparentnosti zajišťují, že budou zveřejňována rozhodnutí, legislativa, poplatky vztahující se na dovoz a vývoz zboží a bude možné komentovat nové celní iniciativy před jejich přijetím.
Kapitola 8 – Investice
 • Za účelem zlepšení investičního prostředí obě smluvní strany souhlasily se základními zásadami zacházení se zahraničními investory, např. se zákazem diskriminace zahraničních investorů či neukládáním nových omezení na zahraniční vlastnictví. CETA zajistí vysokou úroveň ochrany investorů, současně ale zachovává právo vlád na regulaci a bude sledovat cíle veřejné politiky v oblasti ochrany zdraví, bezpečnosti a životního prostředí.
 • Pokud jde o řešení sporů mezi investorem a státem, CETA obsahuje nový přístup EU s cílem zajistit spravedlivější, transparentnější a institucionalizovaný systém. CETA vytváří systém investičního soudu, který se skládá z prvoinstančního tribunálu a odvolacího tribunálu, jejichž členové vybraní smluvními stranami musí splňovat vysoké kvalifikační požadavky a dodržovat přísná etická pravidla vylučující střet zájmů. Současně mechanismus obsahuje pojistky proti možnému zneužití systému a neopodstatněným žalobám. Posílena bude také transparentnost s tím, že všechny příslušné dokumenty budou zveřejňovány a také slyšení budou veřejná. Systém investiční ochrany a řešení sporů v CETA nahradí existující platnou bilaterální Dohodu mezi ČR a Kanadou o podpoře a ochraně investic z roku 2012.
Kapitola 17 – Politika hospodářské soutěže
 • Případné porušování pravidel volné hospodářské soutěže by mohlo mít výrazně negativní efekt na obecně pozitivní dopady liberalizace obchodu. Proto se obě strany dohody zavazují k přijetí takových opatření, která zabrání obchodním postupům narušujícím hospodářskou soutěž. Kapitola také uvádí stávající legislativní rámce, které upravují hospodářskou soutěž v Kanadě a EU.
Kapitola 18 – Státní podniky, monopoly a podniky, kterým byla přiznána zvláštní práva nebo výsady
 • Kapitola definuje základní pojmy a stanovuje, že každá strana dohody zajistí, aby příslušný subjekt přiznal nediskriminační zacházení při nákupu nebo prodeji zboží a služeb a aby jednal v souladu s obchodními úvahami při nákupu nebo prodeji.
Kapitola 20 – Duševní vlastnictví
 • Ustanovení této kapitoly vychází z Dohody WTO o obchodních aspektech práv k duševnímu vlastnictví (TRIPS). CETA obsahuje ustanovení k autorskému právu a ochranným známkám, jedním z hlavních výsledků je však zahrnutí práv duševního vlastnictví pro farmaceutika, kdy úroveň ochrany v této oblasti byla do této doby asymetrická mezi EU a Kanadou.
 • Chráněna budou také označení vysoce kvalitních evropských zemědělských produktů skrze právní ochranu zeměpisných označení (dále jen „GIs“). Všechny produkty, které EU navrhla, tak budou mít srovnatelnou úroveň ochrany s tím, co nabízí evropské zákony. Zároveň je otevřena možnost přidat na seznam ochrany dodatečně další GIs v budoucnu. U českých produktů se jedná o „České pivo“ a „Žatecký chmel“.
Kapitoly 22 až 24 – Obchod a udržitelný rozvoj, Obchod a práce, Obchod a životní prostředí
 • Ustanovení těchto částí definují a upřesňují vazbu obchodu a udržitelného rozvoje v širokém pojetí, tj. nejen environmentálním, ale i ekonomicko-sociálním a pracovně právním. CETA obsahuje závazky vůči mezinárodním standardům a dohodám; ochranu práva obou stran regulovat oblast pracovních podmínek a životního prostředí; garanci, že pracovní standardy a standardy životního prostředí nebudou zneužity v rámci obchodu; závazek podpořit udržitelné využití přírodních zdrojů; podporu společenské odpovědnosti firem; zapojení občanské společnosti do dohledu nad implementací příslušných ustanovení; v případě sporu procesy založené na veřejné konzultaci.
Kapitola 27 – Transparentnost
 • Hlavním cílem této kapitoly je obecné nastavení mechanismů transparentnosti tak, aby všechny právní předpisy a další pro tuto dohodu podstatné regulatorní informace byly zveřejněné a snadno dostupné všem zainteresovaným osobám. Kapitola stanovuje také podmínky správního řízení, přezkumu a odvolání. Soudy každé strany by měly být nezávislé na úřadu nebo orgánu pověřeném vymáháním správních předpisů a neměly by mít žádný podstatný zájem na výsledku řízení.

Horizontální ustanovení

Kapitola 1 – Obecné definice a úvodní ustanovení
 • Dohoda vytváří oblast volného obchodu mezi smluvními partnery. Cílem dohody je liberalizovat a zjednodušit vzájemný obchod zbožím a službami, liberalizovat trh s veřejnými zakázkami, účinně chránit práva k duševnímu vlastnictví, odstraňovat veškeré překážky obchodu, podporovat hospodářskou soutěž a zahraniční investice, a to při respektování cílů udržitelného rozvoje.
Kapitola 26 – Administrativní a institucionální ustanovení
 • Strany se dohodly na zřízení Smíšeného výboru CETA tvořeného zástupci smluvních stran, který bude odpovídat za provádění dohody CETA, a na zřízení specializovaných výborů pro jednotlivé oblasti. Kapitola uvádí, jak Smíšený výbor rozhoduje a jak bude probíhat sdílení informací. Dále zavazuje strany k vytvoření kontaktního místa CETA.
Kapitola 28 – Výjimky
 • Kapitola definuje výjimky, které jsou standardně součástí dohod o volném obchodu. Tyto výjimky poskytují smluvním stranám dostatečný prostor pro zajištění flexibilní aplikace závazků plynoucích z dohody. Jde o obecné výjimky, které zachovávají právo na regulaci v případě ochrany veřejné bezpečnosti, veřejných mravů nebo pro udržení veřejného pořádku, v případě ochrany života nebo zdraví lidí, zvířat a rostlin, v oblasti bezpečnosti a v případě ochrany před klamavými praktikami a ochrany soukromí jednotlivců. Dále se výjimky v podobě dočasných ochranných opatření týkají pohybu kapitálu a plateb ve výjimečných situacích, výběru daní, zveřejňování informací a kultury.
Kapitola 29 – Řešení sporů
 • Systém řešení sporů mezi smluvními stranami přichází v úvahu jako poslední možnost poté, co obě smluvní strany nedokážou vyřešit neshody související s interpretací a implementací ustanovení dohody CETA jinými smírnými prostředky (konzultací, zprostředkováním). Strany pak mohou požádat o ustanovení rozhodčího panelu, který bude tvořen nezávislými experty.
Kapitola 30 – Závěrečná ustanovení
 • Závěrečná ustanovení dávají možnost ke změnám dohody CETA za příslušných podmínek. Dále je v této kapitole zakotvena povinnost vyměňovat si po dobu deseti let ode dne vstupu dohody v platnost čtvrtletní údaje týkající se obchodu se zbožím. Kapitola také obsahuje ustanovení, podle kterých smluvní strany povedou konzultace s cílem usnadnit pohyb kapitálu. Dále kapitola sděluje, že ustanovení dohody CETA nedávají osobám jiná práva než ta, která byla založena podle mezinárodního práva veřejného. Nakonec je zde část věnovaná vstupu dohody v platnost, prozatímnímu provádění, ukončení a pozastavení dohody nebo začlenění jiných stávajících dohod.

Pro další informace:

Text dohody

Další dokumenty

• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby
• Teritorium: Amerika | Kanada | Zahraničí

Doporučujeme