České inovace na opravy silnic šetří peníze státu i krajům. Zatím je ale nevyužívají všichni

Opravy tuzemských silnic byly dlouhá desetiletí černou dírou na peníze. Sotva se výmol podařilo vyspravit, začal se na stejném místě dělat znovu. Podobně neefektivní byly i rozsáhlejší opravy povrchů vozovek.

Opakované a zdlouhavé uzavírky nebo omezení na silnicích, množství odstraněného materiálu končícího na skládkách a zbytečně vysoké výdaje na opravy. Tak vypadaly dlouhá desetiletí opravy českých silnic. Díky revolučním inovacím několika českých firem nyní může stát i kraje výrazně šetřit finanční prostředky z veřejných rozpočtů i životní prostředí a zároveň přispět k větší bezpečnosti dopravy, kterou jinak zhoršují opakované uzavírky i výmoly na silnicích.

Ilustrační fotografie | Foto: Exact Control Systems

Například společnost Exact Control Systems vyvinula převratné řešení frézování starého asfaltu při opravách. To umožňuje odstraňování starého povrchu komunikace pouze na potřebných místech a do nezbytné hloubky s milimetrovou přesností. Z vozovky se tak odstraní jen takové množství materiálu, které je skutečně nutné opravit. Tím se technologie liší od tradičních frézovacích technik, jež odstraňují povrchovou vrstvu všude stejně hloubkou.

Tato metoda dokáže ušetřit téměř polovinu množství odfrézovaného asfaltu a zároveň docílila perfektní rovinatosti a optimálních sklonů pro odtok dešťové vody, což je zásadní pro bezpečnost jízdy. Následné pokládání nového asfaltu, díky perfektní geometrii podkladu, probíhá rychleji. Díky použití této metody je možné dosáhnout urychlení opravy a zkrácení času silničních uzávěrek až o desítky procent.

Hodonínská společnost Moram zase vyvinula technologii opravy silnic s pomocí infrazáření. S jeho použitím dokáže levně a rychle opravovat výtluky v asfaltu. Výhodou jejich Infrasetu je jeho reálné celoroční využití, a to i za mrazivých teplot. Stroj si totiž podloží vysuší a rozehřeje na pracovní teplotu. Také tato metoda nevytváří spáry, okraje výtluku se dokonale propojí s přidaným oživeným recyklátem.

Revoluční postup představila také společnost Futtec. Mikrovlnnou technologii pro opravy asfaltových povrchů vyvinula společně s Ústavem chemických procesů Akademie věd ČR. Patentovaný systém umožňuje opravu výmolů beze spár a s rovným povrchem, takže by řidiči neměli poznat, kde jedou po původní a kde po opravené vozovce. Prostřednictvím mikrovlnného záření zahřívá okolí opravovaného výmolu na přibližně 120 stupňů Celsia. To umožňuje homogenní spojení původní a doplněné asfaltové hmoty a tím lepší kvalitu a dlouhodobou životnost opravovaného místa.

Na úspory nákladů se zaměřují také technologie společnosti HT Road, která při frézování vozovek zpracuje vyfrézovaný materiál přímo na místě a používá ho znovu jako podklad opravené vozovky. Staré podkladové vrstvy se tak stávají druhotnou surovinou pro okamžité využití přímo při opravě silnice.

Další převratnou technologii si patentovala společnost ERC-TECH a umožňuje zpracování recyklovaných směsí ze stavebně demoličních odpadů, zejména z betonu, cihel, dlažeb a keramiky do nové betonové směsi se stejnou kvalitou, jako beton vyrobený z prvotních materiálů.

Rozsah úspor stát nesleduje

Úspora nákladů, kvalitnější výsledek, kratší uzavírky silnic a menší dopady na životní prostředí by měly motivovat všechny zadavatele oprav k využívání těchto inovativních technologií. „Některé výše uvedené technologie, jako frézování s využitím 3D modelu, vysprávky výtluků mikrovlnnou technologií nebo recyklace za tepla, jsou obecně v rámci ŘSD využívány, nicméně podíl výše uvedených technologií na celkovém objemu oprav nejsme schopni vyčíslit.

V případě běžné údržby, jako je například oprava výtluků, je již technologie provádění, nikoliv zhotovitel, předmětem zadání. Tedy oprava výtluku pomocí litého asfaltu, nebo mikrovlnou technologií, kdy je vybrána nejvhodnější technologie z hlediska rychlosti, rozsahu a životnosti vysprávek v dané lokalitě. V případě mikrovlnné technologie společnosti Futtec, která je s ohledem na svou podstatu a vysokou cenu určena pro opravu poruch novějších vozovek, kde je ale minimum poruch, je rozsah její realizace pouze v jednotkách procent,“ vysvětluje mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR Nina Ledvinová.

Za uplynulý rok klesly veřejné zakázky v českém stavebnictví více než o 10 procent

Podle ní přitom správce státních silnic a dálnic nemůže při opravách silnic úsporné technologie preferovat. „ŘSD poptává stavební práce prostřednictvím veřejných zakázek, kde pokud není z technických důvodů uvedeno jinak, volba konkrétního provádění závisí na možnostech a obchodní nabídce zhotovitelů. Definování konkrétních řešení a technologií bez důvodných technických požadavků do specifikace předmětu zakázky by mohla být v rozporu s principem volné soutěže a ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže označena jako diskriminační, například způsob frézování vozovky nebo recyklace materiálu. Pokud ale technologie odpovídá obecnému zadání a zhotovitel ji ve své vítězné nabídce uvažuje, je tím tedy zohledněna jak úspora materiálů tak snížení nákladů.,“ dodává Nina Ledvinová.

V některých situacích však silničáři úsporné technologie preferovat mohou. „Naopak v případě běžné údržby, například oprav výtluků, je již technologie provádění, nikoliv zhotovitel, předmětem zadání (tedy oprava výtluku pomocí litého asfaltu, nebo mikrovlnou technologií), kdy je vybrána nejvhodnější technologie z hlediska rychlosti, rozsahu a životnosti vysprávek v dané lokalitě,“ zmiňuje Nina Ledvinová.

Kraje novinky zkoušejí

Úsporné technologie se snaží používat také v některých krajích, které spravují silnice druhé a třetí třídy. „Na krajských stavbách, kde je rekonstrukce silnice, se využívá nejvíce technologie recyklace za studena, kterou popisujete jako HT ROAD. Ale nyní ji realizuje minimálně deset společností na českém trhu. Odhadem se využívá na třiceti procentech rekonstrukcí staveb krajských silnic,“ říká mluvčí Královehradeckého kraje Dan Lechmann a navazuje: „Jedná se o příspěvek k ochraně životního prostředí, kdy není nutno těžit nové kamenivo, ale využije se stávající. Zároveň to šetří i finance investorovi.“

Kraj využívá i další úsporné postupy. „U některých staveb obnovy živičného krytu využíváme také frézování do předepsaného sklonu, Exact Control Systems, aby se nefrézoval materiál v konstantní tloušťce, ale již se vyhodnocuje, jaký je stávající a budoucí příčný sklon krytu,“ dodává Dan Lechmann. V zadávací dokumentaci zároveň kraj požaduje, aby zhotovitel vybouraný materiál recykloval, vytřídil a znovu využil do staveb.  „Opravy za využití technologie Futtec neprovádíme. Zvažovali jsme ji, ale s ohledem na rozsah oprav se jedná o neefektivní technologii,“ zmiňuje Dan Lechmann.

Ilustrační fotografie | Foto: Moram

Inovativní metody se od letošního roku snaží využívat také v Pardubickém kraji. Ten začíná nově v zadávací dokumentaci požadovat využívání inovativních technologií při opravách silnic. Díky recyklování a dalším novým postupům má dojít ke snížení ekologické zátěže při rekonstrukcích.

„Vždy jsme se snažili dívat se dopředu a přemýšlet, co bychom mohli zlepšit. Proto se s kolegy ze Správy a údržby silnic Pk a odboru dopravy dlouhodobě snažíme o spolupráci s odborníky z českých vysokých škol a řešíme s nimi, jaké nové postupy bychom mohli využívat při opravách silnic. Zajímá nás hlavně prodloužení životnosti komunikace, šetrnost k životnímu prostředí, zrychlení doby provádění rekonstrukce a také možné finanční úspory. Z jednání nám nakonec vyplynulo několik reálných možností, které jsme prověřovali se stavebními firmami a letos začneme například požadovat u všech našich dopravních investic používání určitého objemu recyklovaného asfaltu,“ vysvětluje náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš. Právě využívání R-materiálu, tedy recyklovaného asfaltu, který se bere při rekonstrukcích ze staré vozovky a následně se znovu používá na nový povrch, je jedním z klíčových témat do budoucna.

Některé technologie se vyplatí v zimě

Všechny inovativní technologie využívají v Jihočeském kraji. „Technologie společnosti Exact Control Systems je u větších firem samozřejmostí, využíváme je. Předností technologie Futtec je využití především za nízkých teplot, ve srovnání s běžnými opravami je využití této technologie ekonomicky náročnější, ale využívá se,“ shrnula mluvčí Jihočeského kraje Hana Brožková a pokračuje: „Technologii HT Road využíváme běžně, od platnosti vyhlášky 130/2018 Sb. o kritériích, při jejichž splnění je asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem je z ekonomických důvodů technologie recyklace za studena jediná možnost opravy – v případě zařazení znovuzískané asfaltové směsi do kvalitativní třídy ZAS-T3 nebo ZAS-T4.“

Jihočeši podle ní využívají také další typy recyklace materiálů. „Technologie ERC-TECH na využití stavebně demoličního odpadu využíváme, pokud jsou splněny všechny technicko-kvalitativní a enviromentální požadavky pro silniční stavitelství. Nejedná se o odpad ale o vedlejší produkt využitý ve stavbě, jedná se o běžné využití,“ zmiňuje Hana Brožková. Kraj podle ní nesleduje, jaké je využití jednotlivých technologií při opravách silnic.

Naopak žádnou z tuzemských inovativních technologií, které šetří finanční prostředky, čas i životní prostředí, nevyužívají v Olomouckém kraji. „Při opravách silnic v Olomouckém kraji nebylo využito technologií Vámi uvedených společností,“ zmínila mluvčí Olomouckého kraje Alena Minxová. Podle ní nasazení úsporných postupů kraj nepožaduje ani v tendrech na opravy svých silnic. „V současné době toto není součástí podmínek výběrových řízení na realizaci projektů,“ dodala Alena Minxová.

Úspory jsou součástí zadání

Zlínský kraj naproti tomu používání úsporných postupů preferuje. „Popsané technologie uplatňujeme již při zadávání projektových dokumentací na stavby. Vycházíme ze závěrů diagnostiky vozovek, kdy uvedené technologie jsou vhodné nebo přípustné pro řešený úsek,“ konstatovala krajská mluvčí Soňa Ličková. Kraj podle ní používá například mikrovlnnou technologii obdobnou inovaci od společností Futtec.

„Tato technologie byla v minulých letech vyzkoušena na našich vozovkách, jedná se o opravy strojem Silkot. Širší uplatnění při vysprávkách silnic II. a III. třídy omezuje stav povrchů těchto silnic. Ve staré obrusné vrstvě není zaručen potřebný obsah asfaltu, proto po zahřátí a opětovném zhutnění není vrstva homogenní a nemá potřebnou životnost – výtluky a poruchy se znovu objeví. Je to vhodná technologie pro lokální opravu spíše nového živičného povrchu, kdy má asfaltobeton potřebnou křivku zrnitosti kameniva a obsah asfaltu,“ podotýká Soňa Ličková.

Krajští silničáři podle ní také znovu využívají materiál vznikající při opravách. „Metodu znovu použití recyklovaného odpadu využíváme při stavbách mostů – betonový recyklát ze staré konstrukce lze využít při stavbě nového objektu,“ zmínila Soňa Ličková. Znovu se podle ní využívá také materiál odfrézovaný z vozovky. „Realizovali jsme technologii recyklace za studena, to je recyklace podkladních vrstev nebo společná recyklace krytu a podkladních vrstev na místě do hloubky až 250 milimetrů. Druhou technologií je recyklace za horka neboli REMIX plus. Zahrnuje recyklaci stávající asfaltové obrusné vrstvy za horka na místě se současnou pokládkou nové obrusné vrstvy,“ zmínila Soňa Ličková.

Milník pro inovaci

Jedna z tuzemských inovací, mikrovlnná technologie společnosti Futtec, v minulých dnech zaznamenala významný milník. Ministerstvo dopravy  jí udělilo formou takzvaného Technického předpisu oficiální oprávnění pro preventivní opravy poruch na asfaltových vozovkách. Díky tomu společnost může vyrobit další stroje, které umožní, aby se finančně efektivní, rychlé a trvalé preventivní opravy vozovek staly v České republice běžné.

Oprava silnic | Futtec

„Vydané oficiální oprávnění pro preventivní opravy vozovek mikrovlnnou technologii od Ministerstva dopravy ČR je pro nás důkazem toho, že se pomalu daří měnit stereotypní přístup, který dosud převládal při rozhodování o údržbě a opravě silnic. FUTTEC tak nyní může soutěžit na úrovni správců komunikací o větší zakázky v oblasti preventivní údržby asfaltových vozovek. To nám umožní ještě více šířit osvětu o významu rychlé a kvalitní preventivní péče o asfaltové komunikace. Pokud se totiž výtluky nezacelí brzy poté, co vzniknou, začnou se dále rozrůstat, což má za následek nevratné poškození asfaltového povrchu, vyžadující pak už radikální zásah – včetně vyfrézování celého povrchu silnice a s tím spojených rozsáhlých dopravních uzavírek. Pomocí našeho systému preventivní údržby s využitím mikrovlnné technologie lze těmto škodám účinně předejít: zajistí se tak větší plynulost a bezpečnost dopravy, omezí riziko vzniku velkých finančních ztrát a zmenší produkce CO2, emitovaného jinými metodami oprav,“ komentuje Jiří Rušikvas, zakladatel a majitel společnosti Futtec.

Daří se i další technologii, speciálnímu infrazářiči společnosti Moram nazvanému Infraset. „Už nyní jej využívají desítky českých obcí. Nezaměřujeme se však pouze na tuzemský trh. Naše technologie pomáhá s opravou silničních povrchů ve více než 80 maďarských městech a obcích,“ říká Antonín Koplík ze společnosti Moram.

Dalibor Dostál

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme