Hospodářský profil spolkové země Svobodný stát Bavorsko3. Zahraniční obchod Bavorska

Vývoj zahraničního obchodu Bavorska 2008–2013 (v mld. EUR)
  2008 2009 2010 2011 2012 2013
Bavorský vývoz 154,3 122,3 144,0 160,0 164,6 167,5
Bavorský dovoz 129,4 107,3 129,4 145,7 147,6 145,9
Obrat 283,7 229,6 273,4 305,7 312,2 313,4

Zdroj: Bavorský zemský úřad pro statistiku a zpracování dat

Zahraniční obchod Bavorska je hlavním faktorem hospodářského růstu s příznivým vlivem i na zaměstnanost. Tak jako celé Německo, tak i samotné Bavorsko je silně proexportně zaměřenou zemí. Dynamika exportu je pozoruhodná. Za období let 2003–2013 se bavorský export zvýšil o 64 %. Stranou nezůstal i bavorský dovoz, který za zmíněné období zaznamenal růst o 60 %. Obrat celkového zahraničního obchodu Bavorska dosáhl v roce 2013 výše 313,4 mld. EUR, což představuje meziroční růst ve srovnání s rokem 2012 o 1 % a ve srovnání s rokem 2003 růst o 62 %.

Bavorský vývoz v roce 2013 zaznamenal hodnotu 167,5 mld. EUR (v porovnání s obdobím 2012 růst o 1 %) a bavorský dovoz hodnotu 145,9 mld. EUR (v porovnání s rokem 2012 pokles o 1 %). Zahraniční obchod Bavorska tak zaznamenal aktivní saldo obchodní bilance ve výši 21,6 mld. EUR. V době celosvětové ekonomické a finanční krize sice i Bavorsko zažilo propad zahraničního obchodu (2009), ale i tak si kvalitní německé výrobky úspěšně nacházely své adresáty jak v rámci členských zemí EU, tak i v zámořských destinacích.

3.1. Teritoriální a komoditní struktura bavorského zahraničního obchodu v roce 2013

Teritoriální struktura

K nejvýznamnějším obchodním partnerům Bavorska patří USA, Rakousko, Itálie a ČLR, Česká republika byla v r. 2013 na 9. místě v žebříčku nejdůležitějších exportních partnerů Bavorska a na 5. místě v pořadí v importu. Česká republika byla v r. 2013 5. nejdynamičtějším exportním partnerem Bavorska s meziročním nárůstem vývozu ve výši 364 mil. EUR (+7,4 %).

Meziroční nárůst vývozu Bavorska v r. 2013 podle zemí
Země Hodnota v mil. EUR Meziroční srovnání v %
1. Velká Británie 1 082 10,9
2. Čína 659 4,4
3. USA 635 3,5
4. Francie  453 4,0
5. Česká republika 364 7,4
6. Polsko 301 7,2

Zdroj: Bavorská průmyslová a hospodářská komora

Pokud jde o členění vývozu podle jednotlivých kontinentů, zaujímá v bavorském vývozu první místo Evropská unie, resp. členské země EU, přičemž samotná EU představuje 53 % celkového bavorského vývozu. Další v pořadí je Asie a Tichomoří (18,4 %) před Severní Amerikou (12,3 %).

Vývoz Bavorska v r. 2013 podle kontinentů
Region Hodnota v mil. EUR Meziroční srovnání v %
Země EU 88 930 53
Jihovýchodní Evropa a SNS  13 414 3,7
Ostatní Evropa 6 620 5,8
Severní Amerika 9 623 12,3
Jižní a střední Amerika 1 507 2,9
Asie a Tichomoří 23 017 18,4
Afrika 6 158 1,8
Blízký a střední východ 1 329 2,2

Zdroj: Bavorská průmyslová a hospodářská komora

Nejvýznamnějším vývozním partnerem Bavorska je USA, dále ČLR, Rakousko, Francie a Velká Británie. Česká republika je mezi exportními partnery na 9. místě s celkovým objemem bavorského vývozu ve výši 5 264 mil. EUR s nárůstem o 7,4 % v meziročním srovnání.

Vývoz Bavorska v r. 2013 podle zemí
Stát Hodnota v mil. EUR Meziroční srovnání v %
1. USA 18 924 +3,5
2. ČLR 15 505 +4,4
3. Rakousko 13 392 -1,2
4. Francie  11 717 +4,0
5. Velká Británie 10 991 +10,9
6. Itálie 10 320 -2,1

Zdroj: Bavorská průmyslová a hospodářská komora

I v bavorském dovozu představuje EU jako celek nejvýznamnějšího dovozního partnera s nadpolovičním podílem. Na dalším místě je Asie a Tichomoří s patnáctiprocentním podílem.

Dovoz Bavorska v r. 2013 podle kontinentů
Region Hodnota v mil. EUR Meziroční srovnání v %
Země EU 84 402 57,8
Jihovýchodní Evropa a SNS 13 414 9,2
Ostatní Evropa 6 620 4,5
Severní Amerika 9 623 6,6
Jižní a střední Amerika 1 507 1,0
Asie a Tichomoří 23 017 15,8
Afrika 6 158 4,2
Blízký a střední východ 1 329 0,9

Zdroj: Bavorská průmyslová a hospodářská komora

Nejvýznamnějším dovozním partnerem Bavorska je Rakousko, dále ČLR, Itálie a na čtvrtém místě Česká republika, která tak dokumentuje svůj nezanedbatelný význam coby obchodního partnera pro Bavorsko.

Dovoz Bavorska v r. 2013 podle zemí
Země Hodnota v mil. EUR Meziroční srovnání v %
1. Rakousko 14 939 +3,3
2. ČLR 11 342 -13,9
3. Itálie 10 257 +0,1
4. Česká republika 9 660 +5,0
5. USA 9 233 -7,4
6. Holandsko 7 392 +3,9

Zdroj: Bavorská průmyslová a hospodářská komora

Komoditní struktura

Na bavorském vývozu se v r. 2013 rozhodující měrou podílejí hotové výrobky, především automobily. Dalšími významnými položkami jsou stroje, elektrotechnické a chemické výrobky.

Automobily 32,4 %
Elektrotechnické výrobky 16,4 %
Stroje 16,2 %
Chemické výrobky, umělé hmoty, farmaceutika 10,9 %
Ostatní 7,1 %
Potraviny 5,1 %
Polotovary 4,2 %
Železo a kovy 4,1 %
Papírenské výrobky 1,9 %
Textilní výrobky 1,2 %
Suroviny 0,5 %

Zdroj: Bavorská průmyslová a hospodářská komora

Rovněž v bavorském dovozu roku 2013 představují nejvýznamnější dovozní položky hotové výrobky, zde především elektrotechnika, následovaná automobily.

Elektrotechnické výrobky 18,2 %
Automobily 15,0 %
Ostatní 14,3 %
Suroviny 13,0 %
Stroje 10,1 %
Chemické výrobky, umělé hmoty, farmaceutika 9,7 %
Potraviny 5,5 %
Železo a kovy 4,7 %
Polotovary 4,4 %
Textilní výrobky 3,8 %
Papírenské výrobky 1,3 %

Zdroj: Bavorská průmyslová a hospodářská komora

3.2. Podpora exportu

Mimo podpory exportu na spolkové úrovni existuje v Bavorsku v rámci celkového programu podpory hospodářství i systém podpory exportu a internacionalizace bavorských firem. Prioritní pozornost je věnována snaze malých a středních firem směřujících k prosazení a udržení se na zahraničních trzích (podpůrný program „Fit pro zahraniční pracovní trhy – Go International“). Systém podpory exportu se koncentruje především na poradenství, zprostředkovávání kontaktů, navazování kooperačních vztahů, podporu investičních zájmů bavorských firem v zahraničí a v neposlední řadě podporu účasti malých a středních firem na účasti ne mezinárodních výstavách a veletrzích v zahraničí. Dalšímu vzdělávání v oblasti mezinárodního obchodu slouží program „Bayern – Fit for Partnership“.

Klíčovou institucí pro podporu exportu je Bayern International. Jde o organizaci, založenou v roce 1996, jejímž cílem je podpora zejména malých a středních firem v jejich snaze o pronikání na zahraniční trhy a „lákání“ zahraničních investic do Bavorska. Bayern International je státní organizací, stoprocentním vlastníkem je bavorský stát, resp. Bavorské Státní ministerstvo pro hospodářství a média, energetiku a technologie.

Mimo výše zmíněnou organizaci působí v sedmi správních oblastech Bavorska řada hospodářských, průmyslových a řemeslnických komor, které se rovněž aktivně podílejí na podpoře malých a středních bavorských firem v oblasti vnějších ekonomických vztahů. Mimo aktivní poradenskou činnost zajišťují konání ekonomických seminářů, na kterých vystupují renomovaní lektoři jak z oblasti státní správy, tak z firemních kruhů. Na těchto akcích nechybějí i zástupci bankovního a finančního sektoru.

Trvalou pozornost věnuje podpoře exportu samotné Bavorské Státní ministerstvo pro hospodářství a média, energetiku a technologie. Ministr hospodářství, resp. jeho náměstci jsou často vedoucími ekonomických misí, které vyjíždějí do evropských zemí i do zámoří. Ve dnech 18. a 19. 11. 2014 v tomto formátu proběhla návštěva ministryně Ilse Aigner/ové v Praze, zaměřená především na vědu a výzkum v oblastech automobilového průmyslu, strojírenství, obnovitelných energií, letectví a kosmonautiky s početnou delegací zástupců bavorských firem (cca 40 osob).

Od r. 2007 ministerstvo každoročně udílí tzv. „Exportní cenu Bavorska“ ve čtyřech kategoriích (průmysl, řemesla, obchod a služby) za zvláštní podnikatelský a inovační přístup v přístupu na nové trhy.

Přestože je Bavorsko známé jako silný proexportní stát, nepolevuje ve svém úsilí a podpoře bavorských firem v jejich pronikání na mezinárodní trhy. Dlouhodobé exportní úspěchy Bavorska jsou založeny nejen na vysoké konkurenceschopnosti a kvalitě bavorských výrobků, ale i na trvalé podpoře exportu a internacionalizace.

• Teritorium: Evropa | Německo | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme