Hospodářský profil spolkové země Svobodný stát Bavorsko5. Institucionální úroveň spolupráce s ČR

Průlom v česko-bavorských vztazích na nejvyšší úrovni představovala historicky první návštěva bavorského ministerského předsedy v ČR v prosinci 2010, kdy se uskutečnilo jednání H. Seehofera s tehdejším předsedou vlády P. Nečasem. Po druhé návštěvě premiéra Seehofera v listopadu 2011 zavítal v únoru 2013 na první návštěvu Svobodného státu Bavorsko předseda vlády ČR P. Nečas. Vedle projednání rozvoje vzájemných vztahů a společných projektů (iniciování česko-bavorské parlamentní skupiny a společné výstavy, využití ČNDF a Collegia Bohemica) během ní premiér Nečas vystoupil v Zemském sněmu se zásadním projevem týkajícím se otázek minulosti.

Během poslední cesty premiéra Seehofera do Prahy v červenci 2014 bylo podepsáno memorandum o spolupráci ve vědě, výzkumu a inovacích, diskutován plán společné zemské výstavy v r. 2016 a otevření bavorského zemského zastoupení v Praze na podzim 2014.

5.1. Přeshraniční spolupráce

V česko-bavorské příhraniční oblasti působí dvě pracovní společenství – euroregiony: česko-bavorský Euregio Egrensis a česko-bavorsko-rakouský Euroregion Šumava-Bavorský les-Dolní Inn – Mühlviertel. Navíc existuje 77 partnerských smluv mezi českými a bavorskými městy (např. Praha – Norimberk, Plzeň – Řezno a další). V regionu působí rovněž trilaterální Evropský region Dunaj – Vltava, k jehož zřízení došlo 30. 6. 2012 v Linci. Euroregion zahrnuje 65.000 km² s 5 mil. obyvatel a s HDP 128 mld. EUR. Velkou roli hrají v příhraničí rovněž tzv. Metropolitní regiony, např. Metropolitní region Norimberk. 

V období 2007–2013 probíhal Operační program (OP) „Cíl 3 Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2007–2013“, financovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Pro tento program bylo vyčleněno 115,51 mil. EUR. Program byl řazen k nejlépe hodnoceným programům Evropské územní spolupráce. V období 2014–2020 bude OP ČR – Bavorsko pokračovat a koordinovat jej bude Ministerstvo pro místní rozvoj. Program obsahuje dvě prioritní osy, kterými jsou hospodářský rozvoj, lidské zdroje a sítě, dále pak územní rozvoj a životní prostředí.

V souvislosti se zvyšující se poptávkou po výuce českého jazyka na bavorských školách v oblastech sousedících s ČR bylo v r. 2011 v Řezně podepsáno Společné prohlášení ministrů školství ČR a Bavorska o zkoušce ověřující znalosti češtiny žáků bavorských reálných škol. Při stejné příležitosti byla podepsána česko-bavorská Dohoda o certifikované zkoušce z českého jazyka, která upravuje technické podmínky pro skládání zkoušky. ČR rovněž podporuje snahy o udržení výuky německého jazyka na českých školách v německém příhraničí.

Do programů jazykové výuky se aktivně zapojují i oba česko-bavorské euroregiony, velmi úspěšné jsou např. jimi organizované roční pobytové programy pro české gymnazisty v Bavorsku („Gastschuljahr“). Mezi nejvýznamnější instituce v oblasti jazykové výuky patří Bohemicum na univerzitě v Regensburgu, které ve spolupráci s FSV UK v Praze nabízí bakalářský obor česko-německá studia.

Neustále se rozšiřuje nabídka výměnných pobytů studentů všech typů škol, rozvíjí se partnerství univerzit (25) a škol (183) apod. Aktuálním trendem spolupráce ve školské oblasti je bezesporu tzv. duální vzdělávání, propojující studium s praxí ve firmách. V Bavorsku systém funguje od r. 2006, duální bakalářské či inženýrské studium dnes nabízí zhruba dvacet bavorských vysokých škol ve 150 oborech v kooperaci s tisícovkou firem. Duální vzdělávání probíhá i na středních školách, vlaštovkou česko-bavorské kooperace je v r. 2012 zřízený obor cizojazyčných korespondentů Evropské odborné školy ve Weidenu.

Významnou roli při koordinaci výměn mládeže sehrávají Koordinační centra Česko-německých výměn mládeže Tandem, která v Plzni a Řezně působí od roku 1998. Centra koordinují a propojují projekty česko-německého setkávání škol a různých mládežnických skupin a formou seminářů a zprostředkování hospitací podporují pedagogické pracovníky, kteří mají zájem o kontakty se sousední zemí. Novým programem Tandemu jsou např. několikaměsíční praxe pro učně a nezaměstnanou mládež v různých oborech v ČR i SRN. K dalším společensko-kulturním centrům usilujícím o sbližování Čechů a Bavorů patří Centrum Bavaria Bohemia v Schönsee či spolek Kunstverein Hochfranken v Selbu.

V současné době je finalizováno Ujednání mezi Ministerstvem vnitra ČR a Bavorským státním ministerstvem vnitra k provedení Smlouvy mezi ČR a SRN o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích, jehož cílem je stanovit detailnější pravidla pro přeshraniční spolupráci v oblasti zvládání katastrof a velkých havárií, zejména pak určit kompetentní orgány na regionální úrovni, které mají být kontaktovány v případě potřeby při mimořádných událostech.

V dubnu 2013 podepsali ministři zdravotnictví ČR a SRN Rámcovou smlouvu o přeshraniční spolupráci v oblasti zdravotnické záchranné služby, která v případech naléhavé potřeby umožňuje poskytnutí pomoci v hůře dostupných oblastech záchranářským týmem z druhé strany hranic se SRN. Po udělení souhlasu k ratifikaci v PS PČR dne 6. 5. 2014 a v Senátu PČR dne 23. 4. 2014 zbývá nyní ratifikace prezidentem ke vstupu mezinárodní smlouvy v platnost. K aplikaci bude následně zapotřebí uzavřít dílčí ujednání mezi pohraničními kraji ČR se Svobodným státem Sasko a Svobodným státem Bavorsko. Vnitrostátní předpisy na německé straně jsou již splněny.

5.2. Česko-bavorská pracovní skupina

Česko-bavorská přeshraniční spolupráce je koordinována prostřednictvím mezivládní pracovní skupiny, zřízené na základě protokolu z jednání premiérů ČR a Bavorska z 11. 7. 1990. Z české strany se na práci skupiny podílí dvanáct, z bavorské strany deset ministerských resortů.

Pracovní skupina se schází pravidelně jednou za 18 měsíců. Poslední 21. zasedání skupiny se uskutečnilo 5.–6. 11. 2013 v Kašperských Horách. Za posledních 10 let činnosti se intenzivně rozvinula spolupráce nejen v hospodářských záležitostech, ale obzvláště v oblasti vzdělávání, životního prostředí, turistiky, boje proti přeshraniční kriminalitě apod.

Spolupráce probíhá na úrovni státní správy, zváni jsou rovněž zástupci euroregionů, krajů, měst a obcí česko-bavorského příhraničí (Plzeňský, Karlovarský a Jihočeský kraj) a regionálních hospodářských komor. Příští zasedání skupiny je plánováno na r. 2015 v Bavorsku.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Mnichově (Německo).

• Teritorium: Evropa | Německo | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme