Brazílie: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

18. 10. 2019

© Zastupitelský úřad ČR v Brasílii (Brazílie)

Aktuální Mapa oborových příležitostí pro Brazílii je k dispozici na portálu BusinessInfo, a to jak v PDF tak i v interaktivní podobě

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Příležitosti pro český export

 

Automobilový průmysl

Brazílie je automobilová velmoc, jež v posledních letech vyrábí mezi 2,5 a 3,75 mil. motorových vozidel ročně, z čehož jde přibližně pětina na export. Globální automobilky působící v zemi již patří mezi tradiční odběratele českých dodavatelských firem, nicméně vzhledem k nástupu nových modelových řad a postupnému rozšiřování výrobního portfolia domácích výrobců tento obor jednoznačně patří mezi perspektivní z hlediska českého exportu i do budoucna.

 

Obranný průmysl

Díky úspěšné prezentaci, kterou uskutečnil ZÚ Brasília v dubnu 2019 se posílily kontakty českých firem z oblasti obranné a bezpečnostní zejména o ozbrojenými silami BFR. V jednání je široké spektrum zakázek – od zbraní, přes součásti výzbroje až po různé druhy software a vakcíny pro koně a psy. Výrobky české provenience mají pověst vynikající kvality za přijatelnou cenu. Výhodou je, že rozpočty bezpečnostních složek na nákup a obnovu vybavení jsou jen minimálně postihovány vládními rozpočtovými škrty. Potenciál existuje zejména v oblasti pokročilé elektroniky, pozemní i letecké techniky a ručních zbraní. Možnosti exportu ručních planých zbraní do BFR se zvýšily na základě dekretu, kterým prezident BFR J. Bolsonaro 7. května 2019 uvolnil podminky pro držení zbraní za účelem sebeobrany, sběratelství, lovu a sběratelství.

 

Civilní letecký průmysl

Vedle produkce klasických dopravních letadel (Embraer) je dvousetmiliónová Brazílie dlouhodobě rozsáhlým trhem, pokud jde o vrtulníky a ultralehká letadla. V zemi se velké oblibě těší také balónové létání.

 

Elektrotechnika

Příležitosti v tomto odvětví úzce souvisejí s rozšiřováním brazilských energetických kapacit, které jsou založeny především na obnovitelných zdrojích energie. Další významnou oblastí je budování transmisních sítí a další infrastruktury.

 

Energetický průmysl

Z hlediska energetického mixu země vyrábí 43,5 % energie z obnovitelných zdrojů. Pokud jde o elektrickou energii, obnovitelné zdroje energie se na její výrobě podílejí z 81,7 %, přičemž 61,5 % je generováno ve vodních elektrárnách. Dynamický rozvoj zaznamenávají větrné elektrárny, jejichž podíl na výrobě elektrické energie činí 5,4 %. Vzhledem k přílišné závislosti výroby elektrické energie na OZE (zejména na vodních elektrárnách) sílí tendence k diverzifikaci energetického mixu země směrem k tradičním zdrojům.

 

Chemický průmysl

Přestože má Brazílie rozsáhlý a relativně vyspělý chemický průmysl, existuje řada komodit, které se v zemi nevyrábí nebo je jejich výrobní kapacita omezená. V posledních letech roste dovoz chemických přípravků na ochranu rostlin, čisticích prostředků a barviv.

 

ICT

V zemi má přístup k internetu více než 108 mil. lidí nad 10 let věku. Velký rozmach zaznamenává připojení k internetu pomocí chytrých telefonů. Z hlediska příležitostí pro české vývojáře jsou zajímavé oblasti budování, správy a zabezpečení sítí, bezpečnostní aplikace a rozličný software včetně aplikací a her pro chytré mobilní telefony.

 

Kovozpracovatelský průmysl

Obráběcí stroje české provenience mají v Brazílii historicky velice dobré jméno a i nadále jsou velmi žádané.

 

Plasty a gumárenský průmysl

Příležitosti se soustředí především na oblast rozvinutého automobilového průmyslu, jde zejména o dodávky pneumatik a plastových výlisků a součástí pro motorová vozidla.

 

Sklářský a keramický průmysl

České sklo má v Brazílii vynikající pověst. Existuje významná skupina koupěschopného obyvatelstva se zájmem o tradiční české křišťálové sklo, designové výrobky, lustry, apod. Příležitostí mohou být také dodávky skleněných prvků pro stavební průmysl.

 

Stavební průmysl

V souvislosti s očekávaným hospodářským oživením a znovu nastartováním dlouhodobě pozastavených infrastrukturních projektů se nabízejí zajímavé možnosti, pokud jde o dodávky široké škály stavebních materiálů. 

 

Strojírenský průmysl

V souvislosti s rozmachem minipivovarů v posledních přibližně 10 letech, kdy i přes vleklou hospodářskou krizi narostl jejich počet desetinásobně, jsou velké možnosti v oblasti dodávek souvisejících strojů a zařízení.

 

Textilní a obuvnický průmysl

V roce 2017 dosáhl brazilský export kůží hodnoty přes 2 mld. USD. V návazných oborech – kožedělném a obuvnickém průmyslu včetně souvisejícího strojního vybavení – působí na 10 tis. podniků, které zaměstnávají na 500 tis. lidí a jejichž roční obrat přesahuje 20 mld. USD. V návaznosti na překonání hospodářské krize se očekává další rozmach zmíněných odvětví.

 

Vodohospodářský a odpadní průmysl

Ekologické aspekty odpadového hospodářství nabyly v posledních dekádách na významu, související projekty jsou hojně podporovány na federální, státní i municipální úrovni. V souvislosti s očekávaným  hospodářským oživením lze očekávat jejich další rozmach. Poptávány jsou zejména technologie na čištění vod, využití městského odpadu i systémy předcházení přírodním katastrofám.

 

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

V Brazílii existuje na 293 tis. zdravotnických zařízení, z toho je 6700 nemocnic (70 % z nich soukromých), která disponují 497 tis. lůžky. Rozpočet Ministerstva zdravotnictví v roce 2017 činil v přepočtu přes 750 mld. Kč, obrat sítě soukromých zdravotnických zařízení je mnohonásobně vyšší.

 

Zemědělský a potravinářský průmysl

Dlouhodobě patří k významným dovozním komoditám do Brazílie sušené mléko, syrovátka a  máslo. Země také v posledních letech zaznamenává nebývalý rozmach, pokud jde o výrobu a spotřebu piva. Vedle zavedených „globálních“ značek se stále více prosazují i menší regionální pivovary a minipivovary, které se od tradičních značek cíleně odlišují, a přestože má jejich produkce mnohdy charakter luxusního zboží, daří se jim velmi dobře získávat zákazníky.

 

Perspektivní obor

Konkrétní příležitosti

Automobilový průmysl

HS 8708 - Části, součásti motorových vozidel čísel 8701 až 8705

HS 8415 - Stroje přístroje klimatizační

Civilní letecký průmysl

HS 8801 - Balony a vzducholodě; kluzáky, rogala a ost. bezmotorové prostředky pro létání

HS 8802 - Ost. letadla (například vrtulníky, letouny); kosmické lodě

HS 8803 - Části a součásti výrobků čísel 8801 nebo 8802

Elektrotechnika

HS 8530 - El. přístroje signalizační, bezpečnostní nebo pro řízení dopravy

HS 8536 - El. zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně el. obvodů aj. ‹ 1 000 V

HS 8548 - Odpad a zbytky galvanických článků, baterií a el. akumulátorů ap. jinde neuvedené

Energetický průmysl

HS 8402 - Parní kotle zvané "na přehřátou vodu"

HS 8501 - Elektrické motory a generátory (kromě generátorových soustrojí)

Chemický průmysl

HS 2621 - Ost. strusky a popely, popel z mořských řas a zbytky ze spalování komunálního odpadu

ICT

CPA 61.10 - Služby související s pevnými telekom. sítěmi

CPA 62.03 - Správa počítačového vybavení

CPA 63.11 - Zpracování dat, hosting a související služby

Kovozpracovatelský průmysl

HS 8456 - Stroje obráběcí pomocí laserů ultrazvuku ap.

HS 8458 - Soustruhy pro obrábění kovů

HS 8459 - Obráběcí stroje pro vrtání, vyvrtávání, frézování ap., ne soustruhy

Obranný průmysl

HS 3822 - Směsi diagnostické,  laboratorní reagencie

HS 6306 - Plachty nepromokavé lodní, stínící ap., stany aj.

HS 8421 - Odstředivky, odstředivé ždímačky; stroje k filtrování, čištění kapalin nebo plynů

HS 9020 - Ost. dýchací přístroje a plynové masky, kromě ochranných masek bez mechanických částí

HS 9302 - Revolvery a pistole, jiné než čísel 9303 nebo 9304

HS 9304 - Ost. zbraně, kromě zbraní čísla 9307

Plasty a gumárenský průmysl

HS 3901 - Polymery ethylenu v primárních formách

HS 4011 - Nové pneumatiky z kaučuku

Sklářský a keramický průmysl

HS 7013 - Stolní, kuchyňské, toaletní, kancelářské skleněné výrobky, pro výzdobu aj. účely

HS 7016 - Dlažební kostky, desky, cihly, dlaždice, obkládačky a ost. výrobky z lisovaného skla

Stavební průmysl

HS 3925 - Stavební výrobky z plastů, jinde neuved.

HS 7227 - Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, z ost. legované oceli

HS 7309 - Nádrže, cisterny, kádě ap., ze železa nebo oceli, o objemu › 300 l

HS 7326 - Ost. výrobky ze železa, oceli

HS 8311 - Dráty, pruty, trubky, aj. k pájení, svařování nebo nanášení kovů

Strojírenský průmysl

HS 8438 - Stroje pro přípravu, výrobu potravin nebo nápojů

Textilní a obuvnický průmysl

HS 8453 - Stroje pro přípravu, vyčiňování a zpracování kůží pro výrobu, opravy obuvi aj. výrobků

Vodohospodářský a odpadní průmysl

HS 8421 - Odstředivky, odstředivé ždímačky; stroje k filtrování, čištění kapalin nebo plynů

HS 8481 - Kohouty, ventily ap. zařízení pro potrubí, kotle, vany aj.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

HS 9018 - Lékařské, zubolékařské nebo zvěrolékařské nástroje a přístroje aj.

HS 9021 - Ortopedické pomůcky a přístroje, berle, chirurgické pásy aj.

HS 3003 - Léky neodměřené, ne krev,  antisera ap.,  vata aj. 

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 0402 - Mléko a smetana, zahuštěné nebo slazené

HS 0404 - Syrovátka; výrobky sestávající z přírodních složek mléka, též slazené

HS 0511 - Býčí sperma

HS 1003 - Ječmen

HS 1210 - Chmelové šištice, čerstvé, sušené ap.; lupulin

HS 1107 - Slad, též pražený

HS 1109 - Pšeničný lepek, též sušený

HS 2203 - Pivo ze sladu

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Hlavní proexportní akce v roce 2019

 

Únor 2019: vědecká delegace z ČR navštívila Brasília a státy Bahia a Santa Catarina

 

Duben 2019: Díky úspěšné prezentaci, kterou uskutečnil ZÚ Brasília v dubnu 2019 se posílily kontakty českých firem z oblasti obranné a bezpečnostní zejména o ozbrojenými silami BFR. V jednání je široké spektrum zakázek – od zbraní, přes součásti výzbroje až po různé druhy software a vakcíny pro koně a psy.

 

Srpen 2019: Projekt ekonomické diplomacie – incomingová mise ze státu Paraná s cílem nákupu technologií pro zemědělství

 

Říjen 2019: Follow up vědecké mise z ČR

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: