Brazílie: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

20. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Brasílii (Brazílie)

Aktuální Mapa oborových příležitostí pro Brazílii je k dispozici na portálu BusinessInfo, a to jak v PDF tak i v interaktivní podobě

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Příležitosti pro český export

Automobilový průmys

Brazílie je automobilová velmoc, jež v posledních letech vyrábí mezi 2,5 a 3,75 mil. motorových vozidel ročně, z čehož jde přibližně pětina na export. Globální automobilky působící v zemi již patří mezi tradiční odběratele českých dodavatelských firem, nicméně vzhledem k nástupu nových modelových řad a postupnému rozšiřování výrobního portfolia domácích výrobců tento obor jednoznačně patří mezi perspektivní z hlediska českého exportu i do budoucna.

Civilní letecký průmysl

Vedle produkce klasických dopravních letadel (Embraer) je dvousetmiliónová Brazílie dlouhodobě rozsáhlým trhem, pokud jde o vrtulníky a ultralehká letadla. V zemi se velké oblibě těší také balónové létání.

Elektrotechnika

Příležitosti v tomto odvětví úzce souvisejí s rozšiřováním brazilských energetických kapacit, které jsou založeny především na obnovitelných zdrojích energie. Další významnou oblastí je budování transmisních sítí a další infrastruktury.

Energetický průmysl

Z hlediska energetického mixu země vyrábí 43,5 % energie z obnovitelných zdrojů. Pokud jde o elektrickou energii, obnovitelné zdroje energie se na její výrobě podílejí z 81,7 %, přičemž 61,5 % je generováno ve vodních elektrárnách. Dynamický rozvoj zaznamenávají větrné elektrárny, jejichž podíl na výrobě elektrické energie činí 5,4 %. Vzhledem k přílišné závislosti výroby elektrické energie na OZE (zejména na vodních elektrárnách) sílí tendence k diverzifikaci energetického mixu země směrem k tradičním zdrojům.

Chemický průmysl

Přestože má Brazílie rozsáhlý a relativně vyspělý chemický průmysl, existuje řada komodit, které se v zemi nevyrábí nebo je jejich výrobní kapacita omezená. V posledních letech roste dovoz chemických přípravků na ochranu rostlin, čisticích prostředků a barviv.

ICT

V zemi má přístup k internetu více než 108 mil. lidí nad 10 let věku. Velký rozmach zaznamenává připojení k internetu pomocí chytrých telefonů. Z hlediska příležitostí pro české vývojáře jsou zajímavé oblasti budování, správy a zabezpečení sítí, bezpečnostní aplikace a rozličný software včetně aplikací a her pro chytré mobilní telefony.

Kovozpracovatelský průmysl

Obráběcí stroje české provenience mají v Brazílii historicky velice dobré jméno a i nadále jsou velmi žádané.

Obranný průmysl

V posledních letech dochází k posilování spolupráce v oblasti vojenských a obranných technologií, nově např. i v oblasti prostředků protichemické ochrany. Výrobky české provenience mají pověst vynikající kvality za přijatelnou cenu. Výhodou je, že rozpočty bezpečnostních složek na nákup a obnovu vybavení jsou jen minimálně postihovány vládními rozpočtovými škrty. Potenciál existuje zejména v oblasti pokročilé elektroniky, pozemní i letecké techniky a ručních zbraní.

Plasty a gumárenský průmysl

Příležitosti se soustředí především na oblast rozvinutého automobilového průmyslu, jde zejména o dodávky pneumatik a plastových výlisků a součástí pro motorová vozidla.

Sklářský a keramický průmysl

České sklo má v Brazílii vynikající pověst. Existuje významná skupina koupěschopného obyvatelstva se zájmem o tradiční české křišťálové sklo, designové výrobky, lustry, apod. Příležitostí mohou být také dodávky skleněných prvků pro stavební průmysl.

Stavební průmysl

V souvislosti s očekávaným hospodářským oživením a znovu nastartováním dlouhodobě pozastavených infrastrukturních projektů se nabízejí zajímavé možnosti, pokud jde o dodávky široké škály stavebních materiálů. 

Strojírenský průmysl

V souvislosti s rozmachem minipivovarů v posledních přibližně 10 letech, kdy i přes vleklou hospodářskou krizi narostl jejich počet desetinásobně, jsou velké možnosti v oblasti dodávek souvisejících strojů a zařízení.

Textilní a obuvnický průmysl

V roce 2017 dosáhl brazilský export kůží hodnoty přes 2 mld. USD. V návazných oborech – kožedělném a obuvnickém průmyslu včetně souvisejícího strojního vybavení – působí na 10 tis. podniků, které zaměstnávají na 500 tis. lidí a jejichž roční obrat přesahuje 20 mld. USD. V návaznosti na překonání hospodářské krize se očekává další rozmach zmíněných odvětví.

Vodohospodářský a odpadní průmysl

Ekologické aspekty odpadového hospodářství nabyly v posledních dekádách na významu, související projekty jsou hojně podporovány na federální, státní i municipální úrovni. V souvislosti s očekávaným  hospodářským oživením lze očekávat jejich další rozmach. Poptávány jsou zejména technologie na čištění vod, využití městského odpadu i systémy předcházení přírodním katastrofám.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

V Brazílii existuje na 293 tis. zdravotnických zařízení, z toho je 6700 nemocnic (70 % z nich soukromých), která disponují 497 tis. lůžky. Rozpočet Ministerstva zdravotnictví v roce 2017 činil v přepočtu přes 750 mld. Kč, obrat sítě soukromých zdravotnických zařízení je mnohonásobně vyšší.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Dlouhodobě patří k významným dovozním komoditám do Brazílie sušené mléko, syrovátka a  máslo. Země také v posledních letech zaznamenává nebývalý rozmach, pokud jde o výrobu a spotřebu piva. Vedle zavedených „globálních“ značek se stále více prosazují i menší regionální pivovary a minipivovary, které se od tradičních značek cíleně odlišují, a přestože má jejich produkce mnohdy charakter luxusního zboží, daří se jim velmi dobře získávat zákazníky.

Perspektivní obor

Konkrétní příležitosti

Automobilový průmysl

HS 8708 - Části, součásti motorových vozidel čísel 8701 až 8705

HS 8415 - Stroje přístroje klimatizační

Civilní letecký průmysl

HS 8801 - Balony a vzducholodě; kluzáky, rogala a ost. bezmotorové prostředky pro létání

HS 8802 - Ost. letadla (například vrtulníky, letouny); kosmické lodě

HS 8803 - Části a součásti výrobků čísel 8801 nebo 8802

Elektrotechnika

HS 8530 - El. přístroje signalizační, bezpečnostní nebo pro řízení dopravy

HS 8536 - El. zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně el. obvodů aj. ‹ 1 000 V

HS 8548 - Odpad a zbytky galvanických článků, baterií a el. akumulátorů ap. jinde neuvedené

Energetický průmysl

HS 8402 - Parní kotle zvané "na přehřátou vodu"

HS 8501 - Elektrické motory a generátory (kromě generátorových soustrojí)

Chemický průmysl

HS 2621 - Ost. strusky a popely, popel z mořských řas a zbytky ze spalování komunálního odpadu

ICT

CPA 61.10 - Služby související s pevnými telekom. sítěmi

CPA 62.03 - Správa počítačového vybavení

CPA 63.11 - Zpracování dat, hosting a související služby

Kovozpracovatelský průmysl

HS 8456 - Stroje obráběcí pomocí laserů ultrazvuku ap.

HS 8458 - Soustruhy pro obrábění kovů

HS 8459 - Obráběcí stroje pro vrtání, vyvrtávání, frézování ap., ne soustruhy

Obranný průmysl

HS 3822 - Směsi diagnostické,  laboratorní reagencie

HS 6306 - Plachty nepromokavé lodní, stínící ap., stany aj.

HS 8421 - Odstředivky, odstředivé ždímačky; stroje k filtrování, čištění kapalin nebo plynů

HS 9020 - Ost. dýchací přístroje a plynové masky, kromě ochranných masek bez mechanických částí

HS 9302 - Revolvery a pistole, jiné než čísel 9303 nebo 9304

HS 9304 - Ost. zbraně, kromě zbraní čísla 9307

Plasty a gumárenský průmysl

HS 3901 - Polymery ethylenu v primárních formách

HS 4011 - Nové pneumatiky z kaučuku

Sklářský a keramický průmysl

HS 7013 - Stolní, kuchyňské, toaletní, kancelářské skleněné výrobky, pro výzdobu aj. účely

HS 7016 - Dlažební kostky, desky, cihly, dlaždice, obkládačky a ost. výrobky z lisovaného skla

Stavební průmysl

HS 3925 - Stavební výrobky z plastů, jinde neuved.

HS 7227 - Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, z ost. legované oceli

HS 7309 - Nádrže, cisterny, kádě ap., ze železa nebo oceli, o objemu › 300 l

HS 7326 - Ost. výrobky ze železa, oceli

HS 8311 - Dráty, pruty, trubky, aj. k pájení, svařování nebo nanášení kovů

Strojírenský průmysl

HS 8438 - Stroje pro přípravu, výrobu potravin nebo nápojů

Textilní a obuvnický průmysl

HS 8453 - Stroje pro přípravu, vyčiňování a zpracování kůží pro výrobu, opravy obuvi aj. výrobků

Vodohospodářský a odpadní průmysl

HS 8421 - Odstředivky, odstředivé ždímačky; stroje k filtrování, čištění kapalin nebo plynů

HS 8481 - Kohouty, ventily ap. zařízení pro potrubí, kotle, vany aj.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

HS 9018 - Lékařské, zubolékařské nebo zvěrolékařské nástroje a přístroje aj.

HS 9021 - Ortopedické pomůcky a přístroje, berle, chirurgické pásy aj.

HS 3003 - Léky neodměřené, ne krev,  antisera ap.,  vata aj. 

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 0402 - Mléko a smetana, zahuštěné nebo slazené

HS 0404 - Syrovátka; výrobky sestávající z přírodních složek mléka, též slazené

HS 0511 - Býčí sperma

HS 1003 - Ječmen

HS 1210 - Chmelové šištice, čerstvé, sušené ap.; lupulin

HS 1107 - Slad, též pražený

HS 1109 - Pšeničný lepek, též sušený

HS 2203 - Pivo ze sladu

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Hlavní proexportní akce v roce 2018

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: