Bulharsko: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

24. 8. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Sofii (Bulharsko)

Obchodní a ekonomická spolupráce s BG staví na dobrém jménu CZ a její produkce, na výhodách plynoucích ze společného trhu EU i na podobných procesech politických a ekonomických reforem po roce 1990, ve kterých má CZ citelný náskok. Výsledkem je relativně velmi dobrý objem i široké spektrum obchodní výměny i značný objem investic CZ firem v BG. Tyto investice však byly věcí spíše minulé dekády (2001-2010), poslední skutečně velikou investicí byl vstup CZ (elektrické) distribuční společnosti EnergoPro v roce 2011.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

2013

2014

2015

2016

2017

Vývoz

562 380 683 968 739 090

736 471

724 541

Dovoz

236 211 263 256 310 011

359 432

520 960

Obrat

798 591 947 224 1 049 100

1 095 904

1 245 457

Saldo

326 169 420 712 429 079

377 039

203 625

Údaje jsou v tis. EUR
Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

TOP 10 komodit českého vývozu do Bulharska v roce 2017:
Kód zboží Název zboží Vývoz v CZK (tis.) v roce 2017
8703 Osobní automobily a jiná motorová vozidla 1 867 497
5105 Vlna chlupy zvířecí jemné hrubé mykané česané 1 016 433
1514 Olej řepkový hořčičný 997 802
8471 Stroje automat zprac dat jednotky snímače ap 702 209
8538 Části a součásti vhodné pro použití výhradně nebo hlavně se zařízeními 626 595
8544 Izolované (též s lakovaným povrchem nebo anodickým okysličením) dráty, 442 957
3926 Výrobky ostatní z plastů aj materiálů 433 511
8517 Telefonní přístroje, včetně telefonů pro celulární sítě 398 536
3004 Léky odměřené ne krev antisera ap vata aj 330 256

8543

Elektrické stroje a přístroje s vlastní individuální funkcí 324 467
TOP 10 komodit dovozu z Bulharska do ČR v roce 2017:
Kód zboží Název zboží Dovoz v CZK (tis.) v roce 2017
8544 Izolované (též s lakovaným povrchem nebo anodickým okysličením) dráty 1 685 621
8538 Části a součástí vhodné pro použití výhradně nebo hlavně se zařízeními 1 284 275
9401 Sedadla (jiná než sedadla čísla 9402), též proměnitelná v lůžka 961 165
3004 Léky odměřené ne krev antisera ap vata aj 833 963
8536 Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů 673 327
1514 Olej řepkový hořčičný frakce chemicky neupravené 435 587
7322 Radiátory ohřívače ap části z železa oceli 361 940
7604 Tyče pruty profily hliníkové 263 327
7013 Sklo stolní domácenské kuchyňské aj zboží 254 178
3926 Výrobky ostatní z plastů aj materiálů 230 101

Zdroj: ČSÚ

zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Běžný účet ČR v geografickém členění s BG v r. 2017 (v mil. CZK), zdroj: ČNB
    2017
Položka Země Kredit Debet Bilance
Běžný účet Svět celkem 4 275 650,8 4 221 493,7 54 157,1
Bulharsko 21 032,7 23 116,6 -2 083,9
Zboží Svět celkem 3 378 519,2 3 137 569,8 240 949,4
Bulharsko 17 023,2 11 755,7 5 267,5
Služby Svět celkem 629 000,1 507 006,4 121 993,7
Bulharsko 2 505,7 9 696,1 -7 190,4
Výrobní služby u cizích fyzických vstupů (služby zpracování zboží) Svět celkem 48 752,6 7 595,2 41 157,4
Bulharsko 8,1 9,6 -1,5
Opravy a údržba jinde neuvedené Svět celkem 17 795,5 19 746,7 -1 951,2
Bulharsko 39,5 29,2 10,3
Doprava Svět celkem 148 995,1 117 790,3 31 204,8
Bulharsko 808,1 640,8 167,3
Cestovní ruch Svět celkem 162 044,8 126 895,0 35 149,8
Bulharsko 538,9 1 707,3 -1 168,4
Stavební práce Svět celkem 9 941,4 3 599,3 6 342,1
Bulharsko 2,3 1,2 1,1
Pojišťovací služby a penzijní financování Svět celkem 6 189,0 17 410,1 -11 221,1
Bulharsko 476,7 6 848,0 -6 371,3
Finanční služby Svět celkem 10 244,2 5 854,9 4 389,4
Bulharsko 108,4 0,5 107,9
Poplatky za využívání duševního vlastnictví jinde neuvedené Svět celkem 9 824,7 28 762,1 -18 937,3
Bulharsko 16,1 9,5 6,5
Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby Svět celkem 89 208,9 51 354,0 37 854,8
Bulharsko 81,3 44,4 36,9
Ostatní podnikatelské služby Svět celkem 121 409,5 122 768,9 -1 359,5
Bulharsko 424,7 401,4 23,3
Osobní, kulturní a rekreační služby Svět celkem 3 821,2 3 984,3 -163,2
Bulharsko 1,5 4,0 -2,6
Výrobky a služby vládních institucí jinde neuvedené Svět celkem 768,3 1 239,9 -471,6
Bulharsko 0,0 0,0 0,0
Služby nezařazené Svět celkem 5,0 5,7 -0,7
Bulharsko 0,0 0,0 0,0
Prvotní důchody Svět celkem 211 793,4 472 631,3 -260 837,9
Bulharsko 1 044,4 605,9 438,4
Druhotné důchody Svět celkem 56 338,1 104 286,2 -47 948,1
Bulharsko 459,4 1 058,9 -599,5
Kredit (v mil. CZK) 2013 2014 2015 2016 2017
Služby 1 963,8 2 230,4 2 568,1 2 596,1 2 505,7
Doprava 802,5 700,0 761,6 821,8 808,1
Cestovní ruch 397,9 400,2 501,4 547,4 538,9
Stavební práce 14,0 6,4 25,9 32,3 2,3
Pojištovací služby a penzijní financování 226,0 347, 402,2 424,0 476,7
Finanční služby 82,6 78,9 77,2 49,0 108,4
Tel. služby, služby v oblasti počítačů a informační služby 75,7 206,0 151,3 100,3 81,3
Ostatní podnikatelské služby 212,8 356,7 500,1 459,6 424,7
Prvotní důchody -345,0 -339,5 931,2 844,6 1 044
Debet (v mil. CZK) 2013 2014 2015 2016 2017
Služby 8 259,0 10 261,5 10 359,8 9 746,2 9 696,1
Doprava 652,1 622,4 665,1 595,1 640,8
Cestovní ruch 1 010,4 1 329,3 1 569,6 1 616,5 1 707,3
Stavební práce 10,7 2,5 9,6 34,8 1,2
Pojištovací služby a penzijní financování 6 106,7 7 079,7 7 003,4 7 020,2 6 848,0
Finanční služby 3,2 14,1 16,3 2,0 0,5
Tel. služby, služby v oblasti počítačů a informační služby 25,9 39,1 43,9 41,3 44,4
Ostatní podnikatelské služby 347,5 1 048,9 992,6 369,1 401,4
Prvotní důchody 1 679,8 435,1 710,8 535,9 605,9
Bilance (v mil. CZK) 2013 2014 2015 2016 2017
Služby -6 295,2 -8 031,1 -7 791,8 -7 150,1 -7 190,4
Doprava 150,5 77,6 96,5 226,8 167,3
Cestovní ruch 1 010,4 1 329,3 1 569,6 1 616,5 1 707,3
Stavební práce 3,3 3,8 16,2 -2,5 1,1
Pojištovací služby a penzijní financování -5 880,7 -6 732,4 -6 601,2 -6 596,3 -6 371,3
Finanční služby 79,4 64,8 60,8 47,0 107,9
Tel. služby, služby v oblasti počítačů a informační služby 49,8 166,9 107,4 59,0 36,9
Ostatní podnikatelské služby -134,7 -692,3 -492,4 90,5 23,3
Prvotní důchody -2 024,8 -774,6 220,5 308,7 438,4

zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Po vstupu Bulharska do Evropské unie české firmy projevovaly zvýšený zájem o bulharský trh a působí na něm s daleko větší intenzitou. Česká republika a české výrobky mají v Bulharsku tradičně dobré jméno. Českým investorům se v posledních 15 letech dařilo v Bulharsku pronikat do perspektivních oborů jako je energetika, strojírenství, dopravní infrastruktura, zdravotnictví nebo kvalitní rychloobrátkové zboží.

Za období 1996-2016 PZI z ČR činí 1413,8 mil. EUR, což řadí ČR mezi prvních 12 investorů v BG.

Celkové kumulované investice českých firem v Bulharsku přesahují 1,1 mld. EURO, zj. díky společnostem ČEZ a.s. a Energo-Pro, které vlastní a provozují cca 2/3 BG elektrické distribuční sítě i řady produkčních kapacit fosilních i obnovitelných; do energetiky šlo asi 900 mil. EUR (z toho ČEZ přes 700 mil. EUR), zbytek byl vložen do průmyslu a z malé části do služeb. Bulharsko se z hlediska zájmu českých investorů sice stále udržuje na předních místech (na začátku druhé desítky), přítok nových investic ale v posledních letech ustal. Důvodem mohou být negativní zkušenosti právě ČEZ a Energo-Pro, tyto firmy narážejí na největší problémy a v současnosti jsou obě v arbitrážním řízení vůči BG státu z důvodu neplnění privatizačních smluv a tím neochránění jejich investic. ČEZ v roce 2017 zahájil jednání o prodeji svých aktiv v BG, koncem roku 2017 prodal tepelnu elektrárnu ve Varně. Pokud se naplní smlouva s BG firmou Inercom o prodeji zbylých aktiv ČEZ v BG , opustí ČEZ Bulharsko do konce roku 2018.

Dalšími investory jsou Korado (výroba radiátorů) - vůbec první CZ investor v BG v roce 1996, ŽPSV Uherský Ostroh (výroba betonových dílů pro dopravní infrastrukturu), Jelínek (výroba lihovin), AŽD Praha (zařízení pro dopravní infrastrukturu), Koh-i-nor (výroba školních a kancelářských potřeb), Auto Kelly, CK Alexandria (cestovní ruch).

V roce 2017 koupily Karlovarské minerální vody aktivity fy PepsiCo v BG za blíže neurčenou sumu. Začátkem roku 2018 koupila skupina PPF bulharskou TV Nova od švédských majitelů za 185 mil. EUR a později taky aktivity mobilního operátora Telenor. Tyto investice dosáhly dohromady hodnoty téměř 1 mld. EUR. 

Další významnější firmy působící na BG trhu jsou SOR Libchavy, Škoda Electric, Noen, BTL Industries, Kool Trading, Metrostav, Otavan, ČKD Blansko.

zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Smluvní základna s BG nepostrádá základní smluvní dokumenty k zajištění bilaterálních ekonomických aktivit. Vzájemný obchod mezi CZ a BG od vstupu BG do EU  podléhá pravidlům a podmínkám jednotného trhu EU. Dvoustranné smluvní vztahy (bez režimu vzájemného obchodu) v oblasti hospodářské spolupráce, jsou založeny na Smlouvě o přátelských vztazích a spolupráci mezi ČSFR a BR, která byla podepsána 6. dubna 1992. K dalším – pro rozvoj hospodářských vztahů významným – dokumentům patří Dohoda mezi vládou ČR a vládou BR o vzájemné podpoře a ochraně investic a Smlouva mezi ČR a BR o zamezení dvojího zdanění. V roce 2004 podepsaly Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR a bulharské Ministerstvo hospodářství, energetiky a turistiky Dohodu o spolupráci, na jejímž základě vznikla Smíšená pracovní skupina, která se schází k pravidelným konzultacím; naposledy zasedla v r. 2013, příští zasedání má hostit BG strana.

zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Rozvojová pomoc se BG neposkytuje.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: