Itálie: Mapa oborových příležitostí - perspektivní položky českého exportu

10. 9. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Římě (Itálie)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Sektorové příležitosti pro český export

V novém tisíciletí země dosáhla nejvyšší hodnoty růstu HDP v roce 2000 (3,7 %), poté se do roku 2003 ekonomika postupně zpomalovala. V následujících letech se hodnoty růstu ekonomiky pohybovaly v rozmezí 12 %. Itálie se nacházela v recesi v letech 2008, 2009, 2012, 2013 a 2014. Od roku 2015 byl opět nastartován mírný ekonomický růst země, který se pohybuje okolo 1 %. Obdobné hodnoty by dle predikce MMF mělo italské hospodářství vykazovat i v následujících dvou letech. Míra inflace se dlouhodobě pohybuje na velmi nízkých hodnotách (v rozmezí 1–2 %) a v roce 2016 došlo v Itálii i k mírné deflaci (-0,1 %). V zemi žije okolo 61 mil. obyvatel a HDP na obyvatele činilo v roce 2016 30 tis. USD. Nezaměstnanost v souladu s oživením ekonomického růstu v posledních letech klesá, byť stále přesahuje hranici 10 %. Běžný účet platební bilance země je od roku 2013 v přebytku.

Itálie je součástí vnitřního trhu EU.

V žebříčku konkurenceschopnosti, který sestavuje Světové ekonomické fórum (WEF), se Itálie umístila na 44. pozici ze 138 srovnávaných ekonomik a dle OECD není exportně rizikovou zemí.

Ukazatel

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Růst HDP (%)

-0,3

0,8

0,8

0,9

1,1

0,8

HDP/obyv. (USD)

35 239

29 867

30 294

30 892

31 547

32 241

Míra inflace (%)

0,2

0,1

-0,1

0,5

0,8

1

Nezaměstnanost (%)

12,6

11,9

11,5

11,2

10,8

10,4

Bilance běžného účtu (mld. USD)

41,1

39,9

40,2

35,5

29,2

26,7

Populace (mil.)

60,8

60,8

61,2

61,4

61,6

61,8

Konkurenceschopnost

49/144

43/140

44/138

-

-

-

Exportní riziko OECD

-

-

-

-

-

-

Zdroj: MMF, OECD, WEF

Itálie je exportně orientovanou zemí (v r. 2017 dosáhl vývoz hodnoty cca 450 mld. EUR a rostl meziročně o 7%) a příležitosti ve formě různých subdodávek a komponent pro české firmy se tak z velké části otevírají právě v sektorech, v nichž Itálie dosahuje dobrých exportních výsledků. Další příležitosti se nacházejí i v případě dovozu (surovin, komponentů a polotovarů), který zaznamenává díky ekonomickému vývoji a postupně rostoucí domácí spotřebě růst.

Příležitosti pro český export

Automobilový průmysl

Jedná se o jeden z tahounů italské ekonomiky, prodej osobních vozů zaznamenává v posledním období výrazný růst v souvislosti s nastartovaným ekonomickým oživením a právě automobilový průmysl je symbolem růstu italského hospodářství. Výroba a vývoz již dosáhly předkrizových čísel a dále rostou. Roste však také domácí poptávka, počty nově imatrikulovaných vozidel se v roce v r. 2017 zvýšily o 7,9 %. Jedná se současně o nejvýznamnější položku českého vývozu, která má na základě výše uvedeného trendu potenciál do budoucna dále růst.

Italská automobilka Fiat sice dnes vyrábí většinu své produkce mimo Itálii, ale výrobu dražších a luxusních vozů chce v Itálii ponechat. Růst by znovu mohl i vývoz autobusů, jejichž výroba se v Itálii potýká s problémy, nebo byla přesunuta do zahraničí, nicméně roste i tlak na zavádění alternativních pohonů autobusů.

Civilní letecký průmysl

U doporučených položek lze spatřit stejnou charakteristiku: existence poptávky po těchto položkách se prolíná s českými kompetencemi. Perspektivní může být i spolupráce mezi českým a italským kosmickým průmyslem. V případech obou sektorů již spolupráce probíhá, zvyšujícím se trendem s dalším potenciálem je spolupráce subjektů v tomto sektoru v rámci projektů Evropské unie.

Chemický průmysl

Jde o jeden z úspěšných sektorů italského průmyslu dlouhodobě vykazující velký exportní potenciál, a proto představující i významné příležitosti pro české vývozce. Itálie je v rámci EU druhým největším vývozcem v této sektorové oblasti - v letech 2016 a 2017 vývoz v sektoru rostl o 9,5 %. Samotná výroba pak v  r. 2017 vzrostla o 2,6 %. Růst domácí poptávky chemických produktů současně způsobuje, že Itálie vykazuje i velmi dobrá čísla importu.

Od roku 2009 v této skupině výrobků dominují destilované mastné kyseliny. Pokud jde o chemické výrobky, několikanásobně vyšších objemů vývozu z ČR bylo dosaženo například u iniciátorů a urychlovačů reakce nebo u přípravků k čištění kovových povrchů a pájení. Objevují se poptávky distributorů chemických látek, kteří dodávají produkty do místních laboratoří, výrobcům nátěrových hmot, či do plastikářského průmyslu. Problémem pro české společnosti v tomto sektoru (kyseliny a jiné chemické látky) je, že náklady na přepravu jsou vzhledem k nízké marži v tomto odvětví veliké.

Kovozpracovatelský průmysl

Železo a ocel se staly významnými komoditami v obou směrech toku zboží mezi ČR a Itálií. Do budoucna by vývoz z ČR mohl růst kvůli problémům italských železáren s dodržováním norem ochrany životního prostředí. Ocel a železo (hojně využívány především ve stavebním sektoru) trpí konstantně negativním výkonem italského stavebního sektoru, který však zažívá oživení v podobě expanze italských firem do zahraničí. Totéž platí pro strojírenství, u kterého došlo v letech 2007–2015 kumulovaně k propadu výroby o 30 %. V souvislosti s oživením italské ekonomiky, která od r. 2015 zažívá opět hospodářský růst, se zlepšují též vyhlídky na oživení pro hutní výrobky, ale současně i následně ve strojírenství, které v narůstající míře podporuje i domácí poptávka. S cílem udržet si konkurenceschopnost Itálie investuje do robotů a mechanizace výroby, ve které je řada příležitostí pro české firmy aktivní v těchto sektorem (v r. 2016 bylo zavedeno do výroby 6465 robotů, čímž se Itálie v absolutních hodnotách dostala na 7. příčku na světě a 2. v Evropě).

Obranný průmysl

Itálie je jedním z významných hráčů na poli evropského obranného průmyslu a silným podporovatelem trendu směřujícího ke konsolidaci evropské politiky vyzbrojování. Aktivně podporuje mezinárodní obranně – průmyslovou spolupráci, zejména v high-tech sektorech, ale také v oblasti letectví, systémů řízení a velení, komunikačních a elektronických systémů a softwaru či avioniky. Konkrétní příležitosti pro české firmy obranného a bezpečnostního průmyslu se nabízejí zejména v oblasti lehkých vrtulových letadel či komponent v oblasti kosmického průmyslu.

Sklářský a keramický průmysl

Zatímco stolní sklo v Itálii v uplynulé dekádě ztrácelo své pozice, vývoz ostatních skleněných výrobků rostl. Tradiční české dekorativní sklo se v Itálii muselo vypořádat s levnou konkurencí a změnou vkusu. Do budoucna by však mohlo zpátky své pozice získávat v segmentech, v nichž může konkurovat kvalitou a originálním designem. České sklo si zachovává v Itálii stále dobré jméno. Změna vkusu je ale u Italů zřejmá a požadovány jsou především hladší linie a modernější design. Stabilně poptávané jsou vánoční dekorace a figurky.

Vodohospodářský a odpadní průmysl

Vodohospodářský sektor v Itálii vykazuje silný deficit infrastruktury ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi. Disponuje zastaralými zařízeními, přitom zvláště na jihu je infrastruktura velmi opotřebovaná a dochází k velkým ztrátám vody (v některých případech až 40 %). Italská vláda plánuje alokovat zdroje do výše 294 mil. EUR, určené především na rekonstrukci a výstavbu přehrad. Počítá se s rekonstrukcí 101 přehrad, z nichž se velká část nachází v jižní Itálii. Podle zdrojů z italského Ministerstva dopravy a infrastruktury je vláda připravena v příštím období alokovat zdroje a udělit koncese na zmíněné stavební práce v rámci schváleného národního plánu (Piano Nazionale Grandi Dighe). Další finanční zdroje si vyžádají nutné opravy a vylepšení infrastruktury, především vodovodní sítě.

V sektoru je silná konkurence italských firem, které v letech krize stagnovaly. České firmy nicméně mohou uspět jak svými výrobky a technologiemi, tak i v případných konsorciích s místními firmami. Infrastrukturní projekty ve vodohospodářství vyžadují komplexní dodávky celé řady výrobků a navazujících služeb.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Italský farmaceutický průmysl (i díky přítomnosti nadnárodních korporací) patří k evropské špičce a dařilo se mu navzdory recesi. Italský trh se v tomto segmentu vyznačuje velmi ostrou konkurencí a čeští výrobci léčiv s tím musejí počítat.

Vývoz antibiotik do Itálie sice od vstupu ČR do EU vzrostl téměř na dvojnásobek, avšak nedosahuje zatím úrovně z konce 90. let. Zajímavou položkou z pohledu pozitivní tendence trhu by se mohly jevit potravinové a vitamínové doplňky, jejichž poptávka na italském trhu neustále stoupá. Průměrná spotřeba vitamínu a potravinových doplňků byla v období krize 2 mld. EUR.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Podíl zemědělství na ekonomice Itálie se blíží hodnotám průměru zemí EU (3 %). Základní charakteristikou zemědělského sektoru je vysoký počet a malá velikost velké části zemědělských farem a podniků.   Itálie má 70 % zemědělských podniků s méně než 10 zaměstnanci a v potravinářském průmyslu má tolik zaměstnanců dokonce 90 % podniků. Italský potravinářský průmysl v současné době zaměstnává 400 000 osob a je po strojírenském průmyslu druhým nejvýznamnějším odvětvím italského zpracovatelského průmyslu. 

Potravinářský průmysl patří do skupiny tahounů italského exportu a byl relativně méně zasažen dvěma vlnami hospodářské recese v uplynulých letech. Za perspektivní komodity je považován cukr, slad a pivo. V případě cukru není Itálie soběstačná a cukr dováží, aby pokryla jeho spotřebu v potravinářském průmyslu.

Při pohledu na portfolio vývozců piva do Itálie je možno vidět, že ČR by mohla mít větší podíl oproti svým konkurentům a je tu poměrně velký prostor pro další růst. V Itálii v posledních letech velmi vzrostla obliba piva a konzumace tohoto produktu se značně zvýšila. Dle údajů asociace Assobira roste přitom jak výroba, tak spotřeba piva v Itálii (v r. 2016 např. na úrovni 31,1 l na hlavu ročně, čímž se spotřeba dostala na úroveň předkrizového r. 2007). Ve velkých a bohatších městech na severu Itálie je poptávka soustředěna především na pivní speciály, piva z mikropivovarů a řemeslně vyráběná piva, piva nefiltrovaná. V posledních letech se také velmi rozmnožily nové italské minipivovary a právě řemeslná výroba piva (např. počet mikropivovarů a restaurací s výrobou piva byl v r. 2013 téměř 500, v r. 2016 již téměř dvojnásobek).

Samostatnými souvisejícími položky jsou pak slad (a chmel), které jsou i nadále příležitostí pro český export. V dovozu nepraženého sladu do Itálie se v r. 2016 umístila ČR na 6. místě mezi největšími dovozci, přičemž vývoz do Itálie kontinuálně roste. V případě chmele je rostoucí trend vývozu stejný a umístění ČR mezi největšími dovozci se v posledních letech pohybuje kolem 4. místa.

Zpracovatelský průmysl

Zpracování řady surovin pocházející z těžby či zemědělství nachází uplatnění v celé řadě – často i pro Itálii velmi typických a proslavených odvětví – kde se uplatňují italský design či móda. Spolu s chemickými surovinami jde o zboží s relativně nižší přidanou hodnotou a stupněm zpracování. Textilie, kámen či dřevo se velmi úspěšně uplatňují v řadě oblastí jako móda, stavebnictví či velmi silně rozvinutém nábytkářském průmyslu, jehož výrobky jsou z velké části na vývoz. Právě dřevo a výrobky ze dřeva Itálie do velké míry dováží. Tradičním zdrojem italských dovozů je i ČR, které se dlouhodobě u této suroviny nabízí exportní příležitosti.

Železniční a kolejová doprava

Italské železnice, kromě průběžné obměny vozového parku u svých vlaků, se rovněž soustředí na posílení železničního spojení mezi Apeninským poloostrovem a ostatními částmi Evropy, a to jak v osobní, tak nákladní dopravě. Výstavbu či rozšíření nových koridorů mezi italskými přístavy a zeměmi na sever od Alp má za cíl zvětšit objem přepravovaného zboží a zkrátit přepravní vzdálenosti mezi asijskými přístavy a evropskými destinacemi – italská vláda tak doufá, že právě přístavy v Terstu a Janově s následným propojením nákladním železničním spojením do Evropy (realizace spojení Janov – Turín a následně Lyon) se stane koncovou stanicí Nové Hedvábné stezky s asijským zbožím. Rovněž v případě osobní dopravy bude v příštích letech realizována výstavba rychlostního železničního spojení mezi severoitalským Turínem a francouzským Lyonem.

Stavební průmysl

Italské stavební společnosti míří čím dál více do zahraničí: pokles italského stavebního průmyslu v předchozím období hospodářské recese vyvolal „genetickou změnu“ v nastavení významných italských stavebních společností a přispěl k jejich expanzi do zahraničí. Tento úspěch může být příležitostí pro případné subdodávky italským firmám na třetích trzích, které se ukazují být perspektivnější než cílení na realizaci konečných projektů v samotné Itálii. Českým dodavatelům se v  sektoru nabízí široká škála příležitostí od projekčních prací po subdodávky materiálů či služeb.

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

Zemědělský a potravinářský průmysl

HS 1107 – Slad i pražený

HS 1701 - Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza, v pev. stavu

HS 2203 - Pivo ze sladu

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

HS 2941 - Antibiotika

HS 3003 - Léky neodměřené, ne krev,   antisera ap., vata aj.

Chemický průmysl

HS 3823 – Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace; technické mastné alkoholy

Zpracovatelský průmysl

HS 4415 – Bedny, krabice, laťové bedny, bubny ap. dřevěné obaly

Sklářský a keramický průmysl

HS 7003 - Lité a válcované sklo v tabulích aj. neopracované

HS 7006 - Sklo lité, tažené, plavené, vrtané aj. zpracované

HS 7007 - Bezpečnostní sklo sestávající z tvrzeného nebo vrstveného skla

HS 7010 – Demižony, lahve, sklenice, baňky aj. výrobky ze skla

HS 7013 - Stolní, kuchyňské, toaletní, kancelářské skleněné výrobky, pro výzdobu aj. účely

HS 7016 – Dlažební kostky, desky, cihly, dlaždice, obkládačky a ost. výrobky z lisovaného skla

HS 7018 – Skleněné korálky, imitace perel, imitace drahokamů ap. zboží ze skla, jn. než bižuterie

HS 7019 - Skleněná vlákna a výrobky z nich (například příze, tkaniny)

Kovozpracovatelský průmysl

HS 7204 - Odpad a šrot ze železa nebo oceli; přetavený odpad ze železa nebo oceli v ingotech

HS 7213 – Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, ze železa nebo nelegované oceli

HS 7214 – Ost. tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli

HS 7217 - Dráty ze železa nebo nelegované oceli

HS 7223 - Dráty z nerezavějící oceli

HS 7224 - ost. legovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách; polotovary z ost. legované oceli.

HS 7227 – Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, z ost. legované oceli

HS 7228 – Ost. tyče a pruty z ost. legované oceli

HS 8212 – Břitvy, holicí strojky a holicí čepelky

HS 7229 - Dráty z ost. legované oceli

Automobilový průmysl

HS 8702 - Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, včetně řidiče

HS 8703 – Osobní automobily aj. motorová vozidla pro přepravu osob

HS 8708 – Části, součásti motorových vozidel čísel 8701 až 8705

Civilní letecký průmysl

HS 8801 - Balony a vzducholodě; kluzáky, rogala a ost. bezmotorové prostředky pro létání

HS 8802 – Ost. letadla (například vrtulníky, letouny); kosmické lodě

HS 8803 - Části a součásti výrobků čísel 8801 nebo 8802

HS 8804 - Padáky (včetně řiditelných padáků a paraglidingů) a rotující padáky

HS 8805 – Letecké katapulty ap. přístroje a zařízení

Vodohospodářský a odpadní průmysl

HS 8481 - Kohouty, ventily ap. zařízení pro potrubí, kotle, vany aj.

HS 3917 – Trouby, trubky, hadice, příslušenství z plastů

HS 7303 - Trouby, duté profily ap., z litiny

HS 7307 - Příslušenství pro trouby, trubky ze železa n. ocel.

HS 7309 - Nádrže, cisterny, kádě ap., ze železa nebo oceli, o objemu › 300 l

Železniční a kolejová doprava

HS 8602 – Ost. lokomotivy a malé posunovací lokomotivy

HS 8605 – Železniční, tramvajové osobní vozy aj. vozy bez vlastního pohonu

HS 8607 - Části železničních nebo tramvajových lokomotiv nebo kolejových vozidel

zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Akce Velvyslanectví v Římě a zahraniční kanceláře CzechTrade v roce 2017:

České firmy na česko-italském semináři k přepravě jaderných materiálů na Velvyslanectví ČR v Římě

Velvyslanectví ČR v Římě společně s italskými státními společnostmi Sogin a Nucleco uspořádaly dne 19. ledna 2017 v prostorách velvyslanectví podnikatelský seminář věnovaný problematice přepravy jaderných a radioaktivních materiálů. Přítomné české společnosti v jeho rámci měly příležitost prezentovat své zkušenosti, kapacity a znalosti týkající se přepravy jaderných a radioaktivních materiálů a vyměnit si know how s italskými partnery. Seminář navázal na úspěšné aktivity Velvyslanectví ČR v Římě v minulosti, kdy v r. 2013 organizoval dva obdobné semináře zaměřeného na oblasti jaderné energetiky a odstavování jaderných zařízení. Na okraji semináře proběhlo několik bilaterálních setkání se zástupci českých společností

Oficiální účast České republiky na veletrhu designu Salone del Mobile v italském Miláně

Ve dnech 4. až 9. dubna 2017 proběhla oficiální účast České republiky na mezinárodním veletrhu nábytku a moderního designu Salone del Mobile v italském Miláně. Oficiální účast na veletrhu je organizována Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR a realizována společností Arteo CZ, s.r.o. Účastnilo se rovněž Velvyslanectví ČR v Římě zastoupeno ekonomickým radou.

Prezentace českého know how v oblasti lesnictví na univerzitě v italském Viterbu

Dne 3. dubna 2017 se uskutečnila prezentace českého know how v oblasti lesnictví experty Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů ČR (UHUL) na zemědělské a lesnické fakultě univerzity v italském městě Viterbo v regionu Lazio – Università degli Studi della Tuscia, Viterbo – Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali. Akce se uskutečnila na žádost italské strany jako příspěvek k posílení vzájemné vědecké i pedagogické spolupráce v oblasti trvale udržitelného lesnictví a hospodářské úpravy lesů. Na přípravě i realizaci se podíleli zástupci Velvyslanectví ČR v Itálii.  

Prezentační akce v rámci PROPED na podporu uplatnění českých subjektů jako dodavatelů zboží a služeb pro organizace systému OSN

Dne 4. dubna 2017 se v prostorách Velvyslanectví ČR v Itálii za podpory Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva zemědělství a milánské kanceláře CzechTrade uskutečnila formou projektu na podporu ekonomické diplomacie prezentační akce českých potenciálních dodavatelů zboží a služeb pro tři organizace systému OSN, sídlící v Římě: Organizace Spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO), Světový potravinový program (WFP) a Mezinárodní fond pro zemědělský rozvoj (IFAD).

V rámci celodenní prezentace se ve třech blocích představilo 12 českých subjektů (10 firem a 2 výzkumné instituce) působících v oblasti výroby veterinárních přípravků, geologie, hydrogeologie, vodního hospodářství, akvakultury, sladkovodního rybolovu, technologií zpracování vody, lesnictví, ochrany životního prostředí, likvidace nebezpečných odpadů i dodávek speciální techniky a výstroje. Za organizace OSN se zúčastnila řada relevantních expertů zodpovědných za realizaci nákupů a spolupráci s dodavateli. I tyto organizace vystoupily s informačními prezentacemi o možnostech spolupráce a postupu při sjednávání kontraktů.

Pocta Janu Kaplickému – pojmenování ulice po českém architektu v Modeně

Na počest 80. výročí narození architekta Jana Kaplického, autora Muzea Enza Ferrariho v italské Modeně, pojmenovalo město Modena novou ulici v blízkosti městského autodromu. Na slavnostním ceremoniálu dne 4. května 2017 vystoupili starosta města Modena pan G. C. Muzzarelli, radní města zodpovědná za oblast infrastruktury G. Giacobazzi a za iniciátory ing. P. Ferrari. V rámci české delegace vystoupili paní Eliška Kaplický Fuchsová, člen představenstva Italsko-české obchodní a průmyslové komory P. Dostál a ředitelka kanceláře CzechTrade v Milánu I. Třosková. Jménem velvyslankyně ČR v Itálii během slavností ceremonie vystoupil ekonomický rada velvyslanectví J. Jílek.

Propagace českých výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků v Miláně - podnikatelské fórum v rámci PROPED

Velvyslanectví ČR v Římě společně s kanceláří CzechTrade v Miláně uspořádaly dne 23. května 2017 v prostorách Českého domu v Miláně podnikatelské fórum v rámci projektů na podporu ekonomické diplomacie. Jeho hlavním cílem bylo podpořit české firmy vyrábějící a dodávající zdravotnické prostředky či poskytující služby v oboru zdravotnictví na italském trhu.  Fórum navázalo na úspěšný seminář, který Velvyslanectví ČR spolu s kanceláří CzechTrade a Asociací výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků ČR uspořádaly v roce 2016 v Římě. V rámci fóra se italskému publiku představily celkem čtyři české firmy (Advanced Medical Solutions, Clinitex, Linet Italia, TSE), jejichž výrobky a služby byly prezentovány italským obchodním zástupcům z regionů severní Itálie (Lombardie a Piemont).Těžiště samotného semináře spočívalo v prezentaci českých firem a především v B2B setkáních českých zástupců s přítomnými italskými obchodními zástupci.

Mimo účast na podnikatelském fóru tvořila hlavní bod programu návštěva prestižní milánské nemocnice San Raffaele, které pro české zástupce rovněž zorganizovalo Velvyslanectví v Římě a CzechTrade. Nemocnice patří do skupiny San Donato, největší sítě nemocnic a zdravotnických zařízení v regionu Lombardie, která spravuje celkem 17 zařízení v tomto regionu a jednu nemocnici v regionu Emilia-Romagna. Nemocnice San Raffaele je největším zařízením v rámci skupiny San Donato. Skupina založená v r. 1957 spravuje přes 5000 lůžek, zaměstnává 15000 zaměstnanců a ročně ošetří přes 4 mil. pacientů. Prohlídka byla zaměřena na získání informací a kontaktů relevantních z pohledu zúčastněných firem. Uskutečnilo se setkání s vedením nemocnice, a proběhla návštěva moderního stomatologického a dále neonatologického oddělení.

Návštěva podzemních laboratoří LNGS ve střední Itálii

Ekonomický rada Velvyslanectví ČR v Itálii J. Jílek navštívil největší podzemní laboratoře (LNGS) na světě pod horou Gran Sasso nedaleko L‘Aquily, které slouží k identifikaci a fyzikálnímu výzkumu částic. LNGS jsou financovány Národním institutem nukleární fyziky Itálie (INFN). Během setkání s generálním ředitelem INFN B. Quartou byly diskutovány možnosti dalšího rozvoje spolupráce s českými vědeckými pracovišti. V současnosti se na základě protokolu podepsaného s Akademií věd ČR v roce 1993 každoročně realizují studijní pobyty vědců Ústavu jaderné fyziky a Fyzikálního ústavu AV ČR v Itálii. Experimentální pracoviště laboratoří pod horou Gran Sasso jsou dnes ve velké míře využívány pro mezinárodní projekty a italská strana projevila proto zájem o zapojení českých vědců. INFN podepsal s AV ČR  v roce 1993 protokol o spolupráci v oblasti experimentální a teoretické jaderné fyziky. Na jeho základě jsou organizovány pobyty českých vědců z Ústavu jaderné fyziky a také z Fyzikálního ústavu AV ČR v Itálii. INFN má nadále zájem o rozvíjení mezinárodní spolupráce a o využití své laboratorní infrastruktury ke společným projektům se zahraničními partnery.

Setkání se zástupci českých firem působících v Itálii na velvyslanectví v Římě

Dne 12. 6. 2017 se na Velvyslanectví ČR v Římě uskutečnilo setkání velvyslankyně H. Hubáčkové se zástupci českých firem působících v Itálii. Na setkání vystoupili vedoucí ekonomického úseku velvyslanectví J. Jílek a ředitelka zahraniční kanceláře CzechTrade v Miláně I. Třosková, která se společně se ZÚ organizačně podílela na zajištění setkání

Cílem setkání s českými společnostmi působícími na italském trhu bylo navázat či prohloubit přímé kontakty, získat informace o jejich působení na italském trhu a informovat je o službách státu v oblasti ekonomické diplomacie. Zúčastněné firmy mají svůj podíl na velmi pozitivních obchodních statistikách, díky nimž již několik let po sobě ČR zaznamenává ve vztahu k  Itálii historicky největší obchodní výměnu (za rok 2015 poprvé vzájemná obchodní výměna překročila výši 10 mld. EUR, v loňském roce se přiblížila k částce 12 mld. EUR). Setkání organizovalo velvyslanectví podruhé, v návaznosti na úspěšné setkání v dubnu loňského roku. Setkání se zúčastnili zástupci následujících společností: Birra Ceca, ComAp, EIB, EP Produzione, Linet Italia, Marlenka, Papcel, Pb Tisk, Primátor Náchod, Sklárny Květná 1794.

Návštěva velvyslankyně ČR a zástupců českých agentur v regionu Furlandsko-Julské Benátsko

Ve dnech 14. až 16. června 2017  se uskutečnila návštěva Velvyslankyně ČR Hana Hubáčková a zástupci českých agentur v regionu Furlandsko-Julské Benátsko. Ve městech Udine a Terst absolvovala velvyslankyně s delegací bohatý oficiální program, v rámci něhož se setkala v Terstu s prezidentkou regionu D. Serracchiani, se starosty měst Udine F. Honsellem a Terstu R. Di Piazzou a s místostarostou Terstu P. Robertim. Součástí návštěvy Terstu byla dále návštěva přístavu, v rámci níž proběhlo setkání s prezidentem přístavu Z. D´Agostinem. Souběžně se uskutečnilo jednání velvyslankyně ČR, ředitelky Českého Centra v Miláně R. Neumannové a HK P. Petiziola se zástupci univerzity v Udine, kde se nachází jedna z pěti kateder bohemistiky v Itálii. Ředitel agentury CzechTourism v Miláně L. Rosenberg dále jednal s místními touroperátory a zástupci turistického ruchu o možnostech prohloubení spolupráce v této oblasti. Dne 14.6.2017 proběhlo setkání s místními podnikateli rovněž v sídle Svazu italského průmyslu (Confindustria) města Udine, v rámci něhož byly české delegaci prezentovány nejdůležitější výrobní sektory v regionu a stav vzájemných obchodních vztahů.

CzechTourism a moravské kraje propagovaly na italském veletrhu ČR jako destinaci pro aktivní dovolenou

Ve dnech 9. až 17. září 2017 se zahraniční zastoupení agentury CzechTourism v Itálii společně se čtyřmi moravskými kraji zúčastnilo veletrhu kempování a aktivní dovolené Salone del Camper v severoitalské Parmě. Prezentace ČR proběhla poprvé v rámci projektů na podporu ekonomické diplomacie. Stánek ČR byl financován z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj, agentury CzechTourism a zúčastněnými kraji. Moravské kraje se na veletrhu v rámci své dlouholeté spolupráce prezentovaly společně.

Den českého skla v Itálii: prezentace tradičního českého sektoru v prestižních prostorách milánského Triennale

Dne 3.10.2017 se v prestižních prostorách milánského Triennale uskutečnilo podnikatelské fórum na podporu českých firem - výrobců českého designového skla a křišťálu – a současně byla zahájena výstava exponátů účastnících se firem. Prezentace českého skla byla organizována v rámci projektů na podporu ekonomické diplomacie a byla organizována společně Velvyslanectvím ČR v Římě, Českým centrem Miláno a kanceláří CzechTrade Miláno. Cílem podnikatelského semináře byla podpora vývozu tradičního českého designového skla a křišťálu, umožnění českým firmám prezentaci v prestižních milánských prostorách a zvýšení povědomí o tradičním sektoru, který se dlouhodobě těší v Itálii dobrému jménu. Fórum bylo zaměřeno na propagaci českých firem, hledání či prohloubení možností pro jejich působení na italském trhu a navázání partnerství s italským podnikatelským sektorem. Těžištěm semináře byla proto dvoustranná setkání českých zástupců s pozvanými italskými partnery.

České vysoké školství se znovu představilo na studentském veletrhu v Římě

Ve dnech 4.–6. října 2017 se v Muzeu současného umění Macro v Římě uskutečnil veletrh „Young International Forum“, jehož cílem je poskytnout studentům středních a vysokých škol informace o možnostech studia a výzkumných aktivit na italských a zahraničních vysokých školách. Převážnou většinu návštěvníků veletrhu tvořili studenti klasických a přírodovědně zaměřených lyceí. Dále se účastnili studenti jazykových, technických a hotelových středních škol z hlavního města Itálie a nejbližšího okolí v regionu Lazio. Na veletrh zamířili rovněž studenti vysokých škol mající zájem o magisterské a doktorské studium. V rámci společného stánku se prezentovaly na veletrhu Vysoké učení technické v Brně a nejstarší vysoká škola na Moravě Univerzita Palackého v Olomouci. Konsorcium Study in Prague prezentovalo společně Univerzitu Karlovu, České vysoké učení technické, Vysokou školu chemicko-technologickou, Českou zemědělskou univerzitu a Vysokou školu ekonomickou.

Tradičně velký zájem byl o studium lékařství, ekonomických a technických oborů a dále o studium jazyků a psychologie. Itálie patří do první desítky největších zdrojových zemí podle počtu studentů samoplátců studujících na českých vysokých školách v angličtině. Společný stánek věnovaný možnostem studia v České republice byl zajištěn ve spolupráci Velvyslanectví ČR v Římě, Českého centra v Miláně, konsorcia Study in Prague a Vysokého učení technického v Brně a Univerzity Palackého v Olomouci. Během třídenní akce navštívilo český stánek více než 300 zájemců o informace o vysokém školství v ČR. Český stánek navštívili rovněž mnozí pedagogové středních škol, jež sbírali informace o studiu v zahraničí, které budou předávat následně svým studentům v rámci jejich další studijní orientace. Studenti obdrželi obecné informace o studijních programech v anglickém i českém jazyce a též letáček „Study in Prague“ poskytující informace o možnostech studia na pražských vysokých školách, informace o pobytu zahraničních studentů na českém území, o studentském a kulturním životě a praktické informace o ubytování, stravování apod.

Semináře o exportních příležitostech v Itálii a Španělsku v Praze a v Ostravě

Na Ministerstvu zahraničních věcí proběhl 15. listopadu 2017 seminář určený pro české exportéry, zvažující vstup na trh těchto dvou jihoevropských států. Seminář zahájil náměstek ministra zahraničních věcí Martin Tlap. V Černínském paláci Ministerstva zahraničních věcí se uskutečnil 15. listopadu 2017 seminář o exportu do Itálie a Španělska. O den později, 16. listopadu obdobný seminář proběhne také v Ostravě a to ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje.

Na obou seminářích jak v Praze, tak v Ostravě, prezentovali ekonomický diplomat z české ambasády v Římě Jiří Jílek a zástupkyně velvyslankyně z české ambasády v Madridu Zdeňka Kostik Šubrová. Jejich vystoupení potom doplnili kolegové z CzechTrade Petra Jindrová a Marek Atanasčev. Jako zástupce firmy úspěšně působící v Itálii vystoupil pan Jiří Keřka, Regional Deputy Director  z české firmy  ComAp, zabývající se vývojem a výrobou řídicích systémů používaných v různých průmyslových odvětvích a energetice.

Návštěva velvyslankyně ČR a zástupců českých agentur v Janově

Ve dnech 27. až 28. listopadu 2017  se uskutečnila návštěva velvyslankyně ČR Hany Hubáčkové a zástupců českých agentur v italském regionu Ligurie za účelem představení ČR místní podnikatelské komunitě a navázání nových ekonomických a obchodních kontaktů, stejně jako projednání možností posílení turistiky, včetně zájmu na otevření přímého leteckého spojení Janova s ČR.

CzechTourism ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Římě realizoval v rámci PROPED pět regionálních prezentací v rámci turné zaměřeného na podporu incomingové turistiky

Milánské zastoupení agentury CzechTourism společně s Velvyslanectvím ČR v Římě uspořádalo sérii prezentací o ČR jako atraktivní turistické destinaci v rámci pěti italských měst a regionů. Sérii prezentací pro italské partnery podpořilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR z fondů určených na ekonomické prezentace v rámci projektů PROPED v zahraničí. Série prezentací byla zakončena v listopadu 2017 na Velvyslanectví ČR v Římě, kde se organizátoři zaměřili na školní turistiku. Marketingové akce se ukázaly jako úspěšné nejenom v upevnění tradičně dobré pozice Prahy, ale i rozšíření povědomí o dalších turisticky atraktivních místech v ČR.  

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: