Portugalsko: Zahraniční obchod a investice

20. 5. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Lisabonu (Portugalsko)

Obchodní bilance portugalského zahraničního obchodu zbožím je trvale pasivní. Převažuje dovoz zboží nad vývozem. Hodnoty vývozu a dovozu v průběhu posledních let setrvale stoupají s tím, jak se portugalská ekonomika stále více internacionalizuje. Mírně vyšší nárůst zaznamenává vývoz, přičemž tento vývoj by měl přetrvat i následujícíh letech. Příčinou je jak zvyšující se konkurenceschopnost portugalských firem, tak důrazná podpora exportu ze strany portugalské vlády.

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

(v mil. EUR) 

2012 

2013 

2014

2015

 2016

2017

dovoz   (CIF)

56 165

56 745

58 853

60 241

61 055

68 963

vývoz   (FOB)

45 259

47 378

48 177

49 870

50 290 55 096

saldo

-10 906

-9 367

-10 676

-10 371

-10 766  

-13 840

krytí dovozu vývozem (v %)

80,6

83,5

81,5

82,8

 84,5

79,89

Zdroj: AICEP, Národní statistický úřad

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

Portugalsko je stále více zapojené do mezinárodní obchodní výměny. Od ekonomické a finanční krize v roce 2011 se portugalské vlády intenzivně soustředí na podporu exportu, současně však roste i dovoz. Tradičně největším obchodním partnerem je sousední Španělsko. Přes historické vazby na Brazílii a portugalsky hovořící africké země jsou mnohem důležitějšími obchodními partnery členské státy EU.

 

Největší obchodní partneři Portugalska v roce 2017 (v mil.   EUR):

Země

Vývoz

Země

Dovoz

Španělsko

13 884

Španělsko

22 091

Francie

6 890

Německo

9 452

Německo

6 263

Francie

5 094

Velká Británie

3 645

Itálie

3 773

USA

2 846

Nizozemí

3 669

Nizozemí

2 206

Velká Británie

1 863

Itálie

1 969

Čína

2 049

Angola

1 789

Belgie

1 803

Belgie

1 276

Rusko 1638

Čína

843

Brazílie 1220

Zdroj: Národní statistický úřad INE

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Ve vývozu Portugalska zaujímají nejvyšší podíl:

 • průmyslové stroje a nářadí (15,5 %)
 • dopravní prostředky a příslušenství (11,6 %)
 • plasty a gumy (7,8 %)
 • základní kovy (7,8 %)
 • zemědělské produkty (6,3 %)
 • textil (5,8 %)

V dovozu Portugalska zaujímají nejvyšší podíl:

 • průmyslové stroje a nářadí (16,6 %)
 • dopravní prostředky a příslušenství (14,2 %)
 • ropné produkty (11,3 %)
 • zemědělské produkty (10,8 %)
 • chemické produkty (10,3 %)

Zdroj: AICEP

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

V Portugalsku funguje jediná zóna volného obchodu, a to na Madeiře (volná zóna na Azorských ostrovech byla zrušena na konci r. 2011). Tato zóna se nazývá International Business Center of Madeira (IBC of Madeira) a má povolení od Evropské unie, jedná se tedy o stabilní a důvěryhodné místo pro investice. Byla vytvořena s cílem podpořit ekonomický rozvoj Madeiry. IBC of Madeira zahrnuje tři činnosti - mezinárodní služby, průmyslovou zónu volného obchodu a mezinárodní registr lodí. Do mezinárodních služeb patří např. obchod, poradenství, správa duševního vlastnictví, e-commerce, telekomunikace nebo obchod s nemovitostmi. Do průmyslové zóny volného obchodu patří výroba, skladování a montáž průmyslových výrobků. Finanční aktivity spojené s bankovnictvím, pojišťovnictvím nebo makléřstvím netvoří součást zóny volného obchodu (IBC of Madeira), a tudíž nepožívají daňových výhod.

Výhodou IBC of Madeira jsou nízké daňové sazby. Daň z příjmů právnických osob činí 5%, jedná se o jednu z nejnižších sazeb v Evropě. Společnosti založené v rámci IBC of Madeira požívají také osvobození od placení kolkových poplatků, daně z nemovitostí, daně z převodu a dalších souvisejících poplatků.

K uplatnění režimu zóny volného obchodu (IBC of Madeira) musí společnosti splnit podmínku vytvoření jednoho až pěti pracovních míst v prvních šesti měsících od založení společnosti, přičemž minimální hodnota investice musí činit 75.000 EUR (v hmotném nebo nehmotném majetku) v prvních dvou letech od založení, nebo vytvoření šesti a více pracovních míst v prvních šesti měsících od založení společnosti, bez určení minimální hodnoty investice.

Přihláška se podává ve dvou kopiích v portugalském jazyce a odevzdává se k S.D.M. – Sociedade de Desenvolvimento da Madeira, jež schvaluje a uděluje licence k založení společností v rámci IBC of Madeira. Poplatek za přihlášku činí 1000 EUR.

Společnosti, jež získala povolení k provozu v rámci IBC of Madeira, musí mít hlavní sídlo na Madeiře. Naopak společnostem s povolením k založení poboček v rámci IBC of Madeira postačí mít na Madeiře právní zastoupení.

Pro více informací lze navštívit webovou stráku IBC of Madeira.

 

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

mld. EUR

2013

2014

2015

2016 

2017 (1. pol.)

portugalské investice v zahraničí

-0,9

-0,4

5,1

2,3

0,59

zahraniční investice v Portugalsku

2

2,2

6,3

5,6

4,474

Zdroj: AICEP

Evropská unie byla hlavním zdrojem přímých zahraničních investic v Portugalsku, v souhrnném vyjádření s podílem přibližně 85 %. Z členských států EU přicházely investice zejména z Nizozemí, ze Španělska, z Lucemburska, ze Spojeného království a Francie. Ze zemí, které nejsou členy EU, je možno zmínit Brazílií, USA, Švýcarsko, Čínu a Angolu.

Evropská unie byla také hlavním cílem portugalských FDI s podílem přibližně 75 %. Mezi jednotlivými zeměmi v rámci EU vyčnívají opět Nizozemsko a Španělsko, které následuje Lucembursko. Ze zemí mimo EU byly nejdůležitějšími cíly portugalských investic Angola, Brazílie, USA a Mozambik.

Naprostá většina investic směřujících ven mířila do finančního sektoru (finanční a pojišťovnické aktivity), u příchozích investic byla převaha investic do finančního sektotu jen o málo nižší. 

 

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Zahraniční investor, který hodlá investovat více než 25 mil. EUR nebo roční obrat jeho společnosti nebo skupiny společností činí 75 mil. EUR, by se měl obracet na Agenturu pro zahraniční obchod a investice (AICEP). AICEP je portugalská státní agentura zaměřená na pomoc zahraničním podnikatelům s investicemi a obchodem v Portugalsku. Nabízí odbornou pomoc v oblasti investic a zahraničního obchodu, napomáhá zprostředkovávat uzavírání smluv s portugalskými společnostmi nebo státními orgány.

Ostatní investoři se zpravidla obracejí na IAPMEI (malé a střední podnikání v Portugalsku), která spadá pod Ministerstvo hospodářství. IAPMEI spravuje rovněž databázi nabídek a poptávek ze zahraničí.

Asociace malých a středních podniků ANPME je významný podnikatelský svaz s 9 800 členy a pobočkami v řadě zemí Evropy, Ameriky a Afriky. Její internetová stránka je vedena v portugalském a anglickém jazyce.

Portugalsko má vytvořeny optimální podmínky pro zahraniční investory v souladu s legislativou Evropské unie a patří mezi země z nejvíce liberalizovanou ekonomikou i nejbezpečnějším investičním prostředím. Mezi Portugalskem a Českou republikou existuje od roku 1994 bilaterální Dohoda o podpoře a vzájemné ochraně investic, která poskytuje českému investorovi značnou právní ochranu.

Specifikou portugalské ekonomiky jsou nejnižší mzdové a nemzdové náklady na pracovní sílu v rámci původní patnáctky EU. Z největších evropských a amerických společností investovaly v Portugalsku v předchozích letech Volkswagen, Shell, Grundig, Siemens, Fiat, Citroen, Nestlé, Philips, General Motors, IBM a mnoho dalších globálních hráčů světové ekonomiky.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: