Digitální Česko

17. 10. 2012 | Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO)

Kapitoly článku

Koncepční dokument vlády Státní politika v elektronických komunikacích „Digitální Česko“ si klade za cíl stanovit priority vlády v oblasti elektronických komunikacích a podpořit rozvoj vysokorychlostního internetu v České republice. Prioritním záměrem je redukovat „digitální propast“ v oblasti přístupu k vysokorychlostnímu internetu mezi venkovskými sídly a městy a tím zvýšit konkurenceschopnost celé České republiky.

Vláda dne 19. ledna 2011 schválila svým usnesením č. 50 Státní politiku v elektronických komunikacích – Digitální Česko. Dokument byl připraven Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s dalšími státními orgány i odbornou veřejností.

Schválené znění Státní politiky v elektronických komunikacích – Digitální Česko.

Cíle státní politiky

Elektronické komunikace jsou dnes součástí všech oborů lidské činnosti. S jejich rozvojem přímo souvisí i životní úroveň občanů. S růstem potřeb výměny informací, četnosti i objemu, je spojeno i dnešní hodnocení vysokorychlostního přístupu k sítím elektronických komunikací jako kritického prvku v oboru.

Z hlediska rovnosti všech občanů v otázce přístupu k informacím a hlediska žádoucího rozvoje hospodářství na celém území je pro stát zásadní prioritou zajistit vysokorychlostní přístup v těch lokalitách, kde dosud není k dispozici. Jev, kdy je pro některé občany (bez ohledu na jejich zájem) vysokorychlostní přístup nedosažitelný, nazýváme „digitální propast“ (anglicky „digital divide“). Tento jev souvisí s nerentabilností výstavby sítí elektronických komunikací poskytujících vysokorychlostní přístup v některých geografických oblastech, které jsou řídce osídleny.

Prioritním cílem státní politiky Digitální Česko je tedy redukce digitální propasti v oblasti přístupu k vysokorychlostnímu internetu mezi venkovskými sídly a městy. K naplnění tohoto cíle je zapotřebí zajistit do roku 2013 dostupnost služby vysokorychlostního přístupu k internetu ve všech obydlených lokalitách ČR.

Tedy, každý občan by měl v tomto termínu mít v kterémkoliv trvale obydleném místě přístup k vysokorychlostnímu internetu. Pro potřeby Strategie byly stanoveny hodnoty vysokorychlostního internetu pro rok 2013 – venkov min. 2 Mbit/s (download), města min. 10 Mbit/s (download). Při těchto rychlostech lze již využívat i multimediální nabídku na internetu a uživatelé nejsou odkázání na statické webové stránky.

Pro zmenšování rozdílu mezi venkovem a městy v dalších letech (rok 2015) předpokládá státní politika zvýšení rychlosti vysokorychlostního internetu na venkově tak, aby byla na venkově dostupná služba přístupu k vysokorychlostnímu internetu na úrovni 50 % průměrné rychlosti ve městech, přitom by 30 % domácností a firem ve městech mělo mít k dispozici vysokorychlostní přístup s minimální rychlostí 30 Mbit/s.

Způsoby naplňování státní politiky

Představení kroků, vedoucích k plnění státní politiky

Vláda ve své státní politice nastínila následující kroky, které by měly zajistit realizaci vytčených cílů a podpořit rozvoj vysokorychlostního internetu na území České republiky. Součástí je i mechanismus zpětného informování vlády prostřednictvím ministra průmyslu a obchodu.

Zřízení registru pasivní infrastruktury

Pasivní infrastrukturou se rozumí některé přiřazené prostředky, jako jsou například stožáry, kabelovody, chráničky, potrubí a rozvodné skříně. Náklady na výkopové práce představují 70 až 80 % celkových nákladů na výstavbu přístupových sítí, sdílení pasivní infrastruktury mezi jednotlivými operátory může tak výrazně snížit tyto náklady. V současné době však neexistuje relevantní registr této infrastruktury a informace o její existenci neexistují vůbec nebo jsou ve formě, která znemožňuje jejich praktické využití.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem a dalšími subjekty vytvoří registr pasivní infrastruktury. Účelem tohoto registru není duplikovat některé zdroje informací, ale efektivní využití stávající dostupných informací o prvcích pasivní infrastruktury, které podle potřeby budou doplněny a následně veřejně sdíleny.

Např. zájemce o výstavbu přístupových sítí z řad podnikatelské veřejnosti bude mít na jednom místě přehled všech plánovaných výkopů, a tedy bude moci v dlouhodobém horizontu plánovat svou investiční a rozvojovou strategii.

Vedlejším pozitivním efektem i je společná koordinace ostatních činností souvisejících s výstavbou. Informace vložené do registru povedou k podstatnému snížení nákladů na budování sítí a urychlení jejich výstavby. Ve vztahu k urychlení výstavby je myšleno zjednodušení či dokonce odstranění veřejnoprávního projednávání. To mimo uvedených efektů umožní i menším podnikatelským subjektům vstup na trh. V počáteční fázi bude registr zaměřen na lokality s připravovanou výstavbou. Tento registr musí být také budován tak, aby se mohl stát základem komplexního postupně budovaného registru technické infrastruktury vhodné ke sdílení. Tento postup je i v souladu se závěry Rady pro telekomunikace a informační společnost ze dne 3. prosince 2010.

Digitální dividenda – stanovení podmínek v přídělech rádiových kmitočtů

Část rádiového spektra uvolněná v rámci přechodu na digitální televizní vysílání (digitální dividenda) představuje díky svým fyzikálním vlastnostem šíření rádiových vln jedinečnou příležitost pro zajištění přístupu k vysokorychlostnímu internetu i ve venkovských oblastech. S ohledem na výsledky průzkumu Ministerstva průmyslu a obchodu a v souladu s materiálem „Postup Českého telekomunikačního úřadu při správě vybraných částí rádiového spektra se zaměřením na podporu poskytování služeb vysokorychlostního přístupu v období do roku 2012“ Český telekomunikační úřad stanoví ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a na základě výsledků veřejné konzultace v přídělech rádiových kmitočtů podmínky (tzv. rozvojová kritéria)pro podporu výstavby v místech s nižší koncentrací obyvatel tak, aby byly splněny cíle této státní politiky.

Sjednocení aplikační praxe některých ustanovení zákona o elektronických komunikacích a stavebního zákona

Ministerstvo průmyslu a obchodu společně s Ministerstvem pro místní rozvoj identifikují kritická místa v aplikační praxi některých ustanovení zákona o elektronických komunikacích a stavebního zákona. Na základě vytipovaných problémových oblastí připraví Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj metodickou pomůcku, která bude sloužit ke sjednocení aplikační praxe nejen stavebním úřadům, ale i odborné a laické veřejnosti.

Snížení poplatků za využívání kmitočtů podle přenosové kapacity

Ministerstvo průmyslu a obchodu a Český telekomunikační úřad připraví na základě analýzy návrh změny nařízení vlády č. 154/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, spočívající v úpravě koeficientu používaného pro stanovení poplatků za využívání kmitočtů na časově omezené období tak, aby stát deklaroval podporu spektrálně efektivním technologiím. V rámci provedené analýzy bude realizátory zvážena možnost placení poplatků dvakrát ročně, což by mohlo přinést podnikatelům lepší alokaci a optimalizaci nákladů na využívání spektra.

Zřídit a zprovoznit informační portál www.digitalnicesko.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu vytvoří informační portál, který bude sloužit jako otevřená platforma pro výměnu nejlepších zkušeností včetně zkušeností ze zavádění technologií na regionální a místní úrovni. Na portálu budou zveřejňovány také novinky z oblasti legislativy, zavádění technologií, využívání evropských fondů a pod. Portál bude také prostředkem pro kontrolu naplňování tohoto dokumentu.

Výběr orgánu pro dohled nad naplňováním státní politiky

V rámci soustavy státních orgánů s koordinačním charakterem Ministerstvo průmyslu a obchodu předloží návrh na transformaci Národní koordinační skupiny pro digitální vysílání pro koordinaci cílů této státní politiky.

Národní koordinační skupina je existujícím pracovním orgánem vlády, má úzké vazby na jednotlivé regiony ČR a tedy nezbytnou kvalifikaci pro koordinaci plnění cílů státní politiky. Tato pracovní skupina bude sloužit nejen jako platforma pro dohled nad naplňováním tohoto dokumentu, ale také jako primární pracovní fórum pro řešení dalších otázek spojených s využíváním služeb elektronických komunikací v České republice (viz například otázka autorských práv, přístup zdravotně postižených účastníků nebo ochrany osobních údajů).

Skupina bude pravidelně jednou ročně, a též na vyžádání, vládu informovat o činnosti stavu naplňování cílů státní politiky. Členy orgánu se stanou zástupci ministerstev, ostatních ústředních orgánů státní správy, profesních asociací a případně dalších institucí. Transformací tohoto pracovního orgánu nebude dotčena role Rady vlády pro informační společnost, která je odborným poradním orgánem vlády pro oblast informační společnosti a která v této oblasti plní koordinační roli a poskytuje vládě vědomostní základnu zejména pro její rozhodování v koncepčních otázkách rozvoje informační společnosti tak, aby bylo dosaženo větší provázanosti a koordinace resortních a národních projektů.

Finanční mechanismy

Cílem je zvýšení a efektivní čerpání finančních prostředků například prostřednictvím Evropské investiční banky (EIB), prostřednictvím Fondu rozvoje venkova a prostřednictvím Strukturálních fondů. Zároveň při přípravě nových pravidel pro čerpání strukturálních fondů v období 2014–2020 akcentovat projekty zaměřené na infrastrukturu elektronických komunikací. Na portálu Digitální Česko budou identifikovány základní možnosti finanční podpory a podmínky jejího použití a také nejlepší praxe („best practices“) pro řešení financování lokální infrastruktury a příklady hotových řešení. Současně platí, že veškerá podpora z veřejných zdrojů musí být plně v souladu s Pokyny Společenství k použití pravidel státní podpory ve vztahu k rychlému zavádění širokopásmových sítí.

IPv6/DNSSEC

S ohledem na současný stav je nadále cílem Ministerstva průmyslu a obchodu dohlížet na plnění usnesení vlády č. 727 ze dne 8. června 2009 a v další fázi se zaměřit na ostatní orgány veřejné správy, aby i zde bylo zajištěno včasné zavedení protokolu IPv6. To samozřejmě předpokládá i úzkou spolupráci s dalšími subjekty, zejména s operátorem národní domény nejvyšší úrovně „.cz“, sdružením CZ.NIC, které se dlouhodobě aktivně angažuje v podpoře včasné implementace protokolu IPv6 v rámci České republiky. Obdobný mechanismus bude stanoven i pro efektivní implementaci technologie DNSSEC.

K urychlenému zavedení protokolu IPv6, sdílení dobrých příkladů a propagaci zkušeností z České republiky na evropské úrovni budou rovněž analyzovány finanční programy Evropské komise (zejména program CIP ICT-PSP) s cílem podpořit zapojení České republiky do evropského projektu zaměřeného nadanou problematiku.

Podrobnosti o plnění státní politiky

Úkoly stanovené ve výše uvedeném usnesení vlády jsou převážně plněny průběžně. Ačkoliv se jedná o průřezovou oblast, gestorem úkolů se stalo Ministerstvo průmyslu a obchodu. To znamená v současném procesu projednávání jednotlivých návrhů komplikaci při plnění vytyčených úkolů.

Resortismus a roztříštěnost problematiky komplikují prosazování konkrétních kroků a chybějící koordinační role v digitální ekonomice snižují pozitivní dopady zavádění ICT v České republice. Současně tyto problémy negativně ovlivňují vyjednávací schopnost České republiky směrem k Evropské unii při přípravě pozic k návrhům nové evropské legislativy a možnost prosadit konkrétní připomínky.

Ministerstvo průmyslu a obchodu se při plnění uložených úkolů zaměřilo v první řadě na ty z nich, které mají přímý dopad na odvětví elektronických komunikací. Přehled plnění obsahuje následující tabulka.

Úkol Gestor Spolugestor Stav plnění
Zpracovat metodickou pomůcku pro sjednocení aplikační praxe některých ustanovení zákona o elektronických komunikacích a stavebního zákona MPO MMR Nesplněno. Práce byly přerušeny z důvodu projednávání novely stavebního zákona.
Zpracovat návrh podmínek pro efektivní čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů pro výstavbu sítí elektronických komunikací MPO MMR Částečně splněno – úkol trvá. Oblast výstavby infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu je zahrnuta do návrhu operačního programu v rámci materiálu „Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014–2020 – Vymezení operačních programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání evropských fondů“, který zpracovalo MMR.
Zpracovat analýzu možnosti snížení poplatků za využívání kmitočtů MPO ČTÚ Splněno. Analýza byla podkladem pro novelizaci nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění nařízení vlády č. 175/2012 Sb.
Zpracovat rozvojová kritéria pro příděly rádiových kmitočtů v pásmu 790 – 862 MHz MPO ČTÚ Splněno. Rozvojová kritéria byla zahrnuta do vyhlášení výběrového řízení, které Český telekomunikační úřad vyhlásil 12. července 2012.
Zpracovat návrh na zřízení registru pasivní infrastruktury MPO ČTÚ Nesplněno. Vzhledem ke komplexnosti problematiky se nyní připravuje veřejná konzultace k návrhu registru pasivní infrastruktury.
Zřídit a zprovoznit informační portál MPO   Nesplněno. V současné době probíhá implementace internetových stránek do rozhraní portálu BusinessInfo.cz
Výběr orgánu pro dohled nad naplňováním státní politiky MPO   Splněno. Po změně statutu Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost a s rozšířením zaměření Státní politiky – Digitální Česko je účelné, aby byla dohledem pověřena právě Rada vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost.
Podpora IPv6/DNSSEC MPO Všechna ministerstva ústřední orgány Splněno částečně – úkol trvá.

Praktické informace a odkazy

Databáze Českého telekomunikačního úřadu:

Czech point

Portál dokumentace sítě

Slovníček pojmů

A   B   C   D   E   F   G   H   CH   I   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   X   123...

A

ADSL
Zkratka ADSL označuje nesouměrnou digitální přístupovou linku, kdy je pro stahování z internetu dostupná větší rychlost než pro odesílání. Zkratka pochází z anglického Asymetric Digital Subscribe Line.

AdWare
Program navržený pro zobrazování reklamy, často v nových vyskakujících oknech, na počítači nebo přesměrovávající výsledky vyhledávání na reklamní webové stránky. Často bývá schován ve freeware nebo shareware programech, kdy nepřímo vydělává na využívání volného software.

B

Botnet
Síť zneužívající cizí počítače, do kterých ilegálně instaluje programy, následně použité ke kriminálním aktivitám.

Broadband
Vysokorychlostní připojení k internetu. Jedná se o službu, která zprostředkovává svým uživatelům přístup k takovým aplikacím a službám, o které mají zájem a které chtějí využívat, a přitom je dimenzována tak, že uživatele v používání těchto služeb nijak neomezuje. Někdy je používán pojem „širokopásmové připojení“.

C

CDMA
Vícenásobný přístup s kódovým dělením, z anglického Code Division Multiple Access. Přístup využívá metodu digitálního multiplexování, tedy přenosu více digitálních signálů prostřednictvím jediného sdíleného média. Jednotlivé signály se rozlišují tím, že každý z nich používá odlišné kódování; tato technologie se využívá i v mobilních sítích (např. v ČR využívají síť CDMA mobilní operátoři Telefonica O2 nebo Mobilkom).

zpět na začátek

D

DoS, Denialof Service
Útok programových virů, které zahltí servery požadavky a tak je dočasně vyřadí z provozu.

DHCP
Protokol pro dynamickou správu připojených zařízení, z anglického Dynamic Host Control (Configuration) Protocol.
Jedná se o způsob přidělování IP adres v místních sítích, kdy DHCP server přiděluje adresy dynamicky v určeném rozsahu a není nutné konfigurovat každé připojené zařízení (např. počítač, mobil, tiskárna) zvlášť.

Digitální dividenda
Přínosy přechodu z analogového na digitální vysílání. Týká se III. a IV./V. TV pásma.

DNS
Systém doménových jmen, z anglického Domain Name System; systém umožňující vzájemné převody doménových jmen a IP adres.

DNSSEC
Nástroj, který umožňuje zabezpečit informace poskytované systémem doménových jmen (DNS) v sítích využívajících internetový protokol. Z anglického Domain Name Systém Security Extensions.

Downstream, download
Přenos dat směrem od poskytovatele přístupu k internetu ke koncovému uživateli. U družicových sítí se jedná o směr vysílání z družice k Zemi.

DRM
Správa práv k autorské tvorbě v digitální podobě, z anglického Digital Rights Management.Ochrana autorských práv proti nelegálnímu kopírování v multimediálních souborech šířených nejen přes internet.

DVB-T
Zemské digitální televizní vysílání, z anglického Digital Video Broadcasting – Terrestrial.

DVB-T2
Zemské digitální televizní vysílání druhé generace, z anglického Digital Video Broadcasting – Second Generation Terrestrial. Standard digitálního televizního vysílání, který rozšiřuje možnosti parametrů modulace a zlepšuje uspořádání datového toku tak, že při optimálním nastavení obsazení stejného frekvenčního pásma umožňuje přenést přibližně dvojnásobné množství informací než standard DVB-T

zpět na začátek

E

eGoverment
Využití informačních a komunikačních technologií, především internetu, jako prostředku k dosažení dobré či lepší veřejné správy.

eHealth
Medicínské využití elektronických komunikací.

Elektronické komunikační zařízení
Technické zařízení pro vysílání, přenos, směrování, spojování nebo příjem signálů prostřednictvím elektromagnetických vln.

zpět na začátek

F

FTP
Protokol pro přenos souborů, z anglického File Transfer Protocol.Protokol pro přenos souborů mezi počítači přes síť internet, nejčastěji mezi počítačem a serverem. Komunikace probíhá nezabezpečeně a dnes již existuje bezpečnější verze tohoto protokolu Secure FTP.

FTTB
Druh architektury přístupových sítí, optické vlákno k budově, z anglického Fibre to the Building.

FTTC
Druh architektury přístupových sítí, optické vlákno k rozvaděči, z anglického Fibre to the Cabinet.

FTTH
Druh architektury přístupových sítí, optické vlákno do bytu (až k účastníkovi), z anglického Fibre to the Home.

FTTN
Druh architektury přístupových sítí, optické vlákno k uzlu, který je umístěn až několik kilometrů od objektu účastníka, z anglického Fibre to the Node.

FTTx
Fibre to the x je obecný pojem pro všechny druhy širokopásmové síťové architektury, která využívá optické vlákno, které nahrazuje obvyklá metalická vedení.

FWA
Síť pevného bezdrátového přístupu, z anglického Fixed Wireless Access.

zpět na začátek

G

GPRS
General Packet Radio Service. Mobilní datová služba označovaná jako “2,5G” zahrnuta ve standardu GSM. Najdete ji všude, kde má mobilní telefon GSM signál. Nevýhodou je nízká přenosová rychlost.

GSM
Globální systém pro mobilní komunikaci, z anglického Global Systemfor Mobil Communications. Původní název je francouzsky „Groupe Spécial Mobile“; jedná se o standard mobilní komunikace druhé generace (2G), kdy signalizační i hovorové kanály využívají digitální modulaci.

zpět na začátek

H

Hacker
Chytrý programátor, který vyhledává bezpečnostní skuliny a zkouší se jimi dostat do počítačů a systémů. Většinou s úmyslem získat data či jinak škodit.

HDCP
Ochrana proti neautorizovanému šíření videa ve vysokém rozlišení, z anglického High-bandwidth Digital Kontent Protection.

HDTV
Formát digitálního televizního vysílání s vysokým rozlišením, z anglického High Definition TV.

HSDPA
Vysokorychlostní paketový přístup (směrem k terminálu), z anglického High-Speed Downlink Packet Access

zpět na začátek

CH

Chránička
Trubka pro ukládání a ochranu metalických a optických kabelů.

zpět na začátek

I

ICQ
I Seek You. Komunikační program pro zasílání rychlých zpráv po internetu (instant messaging).

ICT
Informační a komunikační technologie, z anglického Information and Communication Technologies.

IM
Služba rychlých zpráv po internetu, z anglického Instant Messaging.

Incumbent
Operátor se specifickým postavením. Většinou se jedná o operátora s dominantním postavením na příslušném trhu, např. jde o nástupce monopolního operátora před liberalizací telekomunikačního trhu. Mohou mu být, vzhledem k jeho postavení, uloženy některé povinnosti.

Internet
Síť sítí, ve které počítače komunikují pomocí protokolů TCP/IP. Nejčastěji využívanou službou jsou webové stránky a elektronická pošta (email).

IP
Internetový protokol; protokol, prostřednictvím kterého spolu komunikují všechna zařízení v internetu.

IP adresa
Číslo (vypadající např. takto 192.168.1.1), které jednoznačně identifikuje síťové rozhraní v počítačové síti používající internetový protokol. Nejvíce používaná je dnes čtvrtá verze (IPv4), postupně se přechází na novější verzi 6 (IPv6); celkový přechod na IPv6 je nezbytný z důvodů vyčerpání volných adres v IPv4.
Oproti MAC adrese se IP adresa při připojení k jinému zařízení (směrovači) změní, dokonce se může změnit i během připojení k stejnému směrovači.

IPTV
Televize přes internetový protokol, z anglického Internet Protocol Television.

IRC
Komunikační kanál oblíbený počítačovými komunitami, z anglického Internet Relay Chat.

ISDN
Digitální síť integrovaných služeb, z anglického Integrated Services Digital Network.

ISP
Poskytovatel internetového připojení, z anglického Internet Service Provider.

zpět na začátek

K

Klíč/Key/Passphrase/Password
Klíč neboli klíčová věta nebo heslovací věta označuje kód, který musíte zadat pro umožnění přístupu do chráněné sítě. Při připojování do chráněné sítě budete požádání o zadání klíče nebo fráze. Můžete také tento klíč uložit do správce hesel pro automatizaci přístupu.

Kybergrooming
Nátlak pomocí internetové komunikace s cílem přimět jednoho z uživatelů k osobní schůzce.

Kyberšikana
Šikana využívající internetovou komunikaci, zveřejňování zesměšňujících textů, fotografií a videí, apod.Cílem kyberšikany je někomu ublížit nebo ho zesměšnit za použití elektronických prostředků (např. sms a mms zpráv, videa, emailu, chatu nebo hanlivé webové stránky). Je to úmyslné, nepřátelské chování, které se obvykle opakuje. Jednotlivec nebo skupina útočníků ubližuje takovým způsobem, že se oběť nemůže účinně bránit.

zpět na začátek

L

LLU
Zpřístupnění místní smyčky (účastnického kovového vedení), z anglického Local Loop Unbundling.

LTE
Technologie dlouhodobé evoluce, z anglického Long Term Evolution. Jedná se o technologii pro mobilní datové přenosy, která umožňuje přenášet více dat ve stejném rozsahu kmitočtů. Někdy je označována jako technologie 3,5 nebo 4 generace.

zpět na začátek

M

MAC Address
MAC Address, z anglického Media Access Kontrol Address, neboli „hardware adresa“ je unikátní adresa každého počítače, respektive každá síťová karta v počítači (Ethernet, bezdrátová 802.11, Bluetooth, atd.) má vlastní unikátní identifikátor nazvaný MAC adresa. Ta sestává z 6 skupin po 2 hexadecimálních číslic (například: 01:23:45:67:89:ab). Tato adresa identifikuje počítač v síti a také výrobce síťové karty. Protože je tato adresa unikátní pro počítač, je možné blokací MAC adresy v nastavení směrovače (router) zablokovat přístup počítače do sítě. Novou adresu je možné pak obdržet výměnou síťové karty v počítači.
Poznámka: Je dobré na blokaci přístupu nespoléhat na 100%, protože existují nástroje na podvržení MAC adresy.

Malware
Zlomyslný software, z anglického Malicious Software. Programy, jejichž účelem je neautorizovaná, často škodlivá, činnost.

zpět na začátek

N

Net neutrality
Síťová neutralita; princip, kdy se všemi daty přepravovanými po síti je zacházeno stejně, žádný provoz nemá prioritu.

NGA
Přístup nové generace, z anglického Next Generation Access. Přístup k internetu pomocí nových (optických) zařízení umožňujících vysoké rychlosti přenosu.

NGAN
Přístupová síť nové generace, z anglického Next Generation Access Network. Pevná přístupová síť sestávající plně nebo částečně z optických prvků, která je schopná přenášet služby vysokorychlostního přístupu s lepší charakteristikou (např. vyšší propustností) v porovnání se službami poskytovanými přes již existující metalické sítě.

NGN
Síť nové generace, z anglického Next Generation Networks.

zpět na začátek

O

OLT
Optické linkové zakončení, z anglického Optical Line Termination. Síťový prvek optických přístupových sítí zajišťující funkce síťového rozhraní mezi přístupovou sítí a navazujícími sítěmi elektronických komunikací.

ONU
Optická síťová jednotka, z anglického Optical Network Unit. Zabezpečuje funkce rozhraní mezi optickou a metalickou částí přístupové sítě.

Operátor
Podnikatel, který zajišťuje nebo je oprávněn zajišťovat veřejnou komunikační síť nebo přiřazené prostředky.

Optické vlákno
Skleněné nebo plastové vlákno, které přenáší signály prostřednictvím světla ve směru své podélné osy.

zpět na začátek

P

Phishing
Metoda internetových útočníků k získání přístupových údajů k bankovním nebo jiným účtům. Využívá se e-mailů, které svým stylem připomínají bankovní oznámení a uživatel je v něm vyzýván k vyplnění uživatelského jména a hesla ke svému účtu. Údaje se pak dostanou ne do banky, ale k útočníkovi, který je zneužije pro přístup k účtu klienta banky. Finanční instituce nikdy podobné e-maily nerozesílají. Obdobně lze tuto metodu použít po telefonu, kdy je volanému informace o výhodné nabídce např. úvěru podmiňována identifikací přístupovými údaji do internetového bankovnictví.

PLC
Komunikace po energetickém vedení, z anglického Power Line Communication.

PON
Pasivní optická síť, z anglického Passive Optical Network. Optická přístupová síť bez aktivních síťových prvků, která umožňuje přístup k internetu i dalším datovým sítím.

PPP
Spolupráce veřejného a soukromého sektoru, z anglického Public-Private Partnership.

zpět na začátek

R

Refarming
Změna uspořádání rádiových kanálů (např. změna šířky kanálu či stanovení ochranných úseků). Přerozdělení již přidělených kmitočtů a vytvoření kmitočtových bloků o stanovené minimální šířce kanálů s cílem dosáhnout efektivní správy spektra a umožnit poskytování širokopásmových služeb.

Riskware
Obecné označení programů, které jsou legitimní samy o sobě, ale mohou být zneužity ke kriminální činnosti. Například jde o programy pro vzdálenou správu.

Rootkit
Program, který se snaží zamaskovat před uživatelem škodlivý software (např. spyware, trojské koně). Umožňuje skrývat běžící procesy a soubory, které mohou provádět škodlivou činnost v počítači uživatele, bez toho aniž by byly odhalitelné běžnými prostředky.

Router
Směrovač. Aktivní síťové zařízení, které spojuje alespoň dvě sítě a umožňuje mezi nimi přenášet data.

zpět na začátek

S

Síť elektronických komunikací
Přenosové systémy, spojovací nebo směrovací zařízení, pasivní prvky a jiné prostředky sítě, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace.

SMS
Služby krátkých zpráv v mobilní síti, z anglického Short Message Service.

Spam
Nevyžádaná pošta. Pošta od vám neznámého odesílatele, která může obsahovat nesmyslný text, inzerci, odkaz na stránky, a jiné. Nemá smysl odepisovat, ani když vás mail k tomu vyzývá pro zamezení dalšímu spamu, jen potvrdíte existenci mailové adresy. Většina spamu je rozesílána softwarovými roboty.

Spyware
Software navržený pro sběr dat z počítače a jejich odesílání útočníkovi (bez souhlasu majitele). Zahrnuje monitorování stisku kláves, sběr soukromých a tajných informací (hesel, čísel kreditních karet, PIN), shromažďování emailových adres nebo sledování zvyklostí při prohlížení internetových stránek.

SSL
Secure Sockets Layer. Protokol pro bezpečnou komunikaci a autentizaci s internetovými servery. Nejčastěji se používá v komunikaci s internetovými servery pomocí “https”. Nástupcem SSL protokolu je protokol TLS (Transport LayerSecurity).

zpět na začátek

T

Technologická neutralita
Princip, kdy pro dané využití není stanovena technologie. Omezení tohoto principu musí být zdůvodněno, např. evropskou harmonizací, ochranou před škodlivým rušením, apod.

Tethering
Sdílení internetového připojení pomocí mobilního telefonu.

Trojan
Trojský virus je program, který se navenek tváří jako legální, ale je určen k provádění škodlivých činností na napadeném počítači.

zpět na začátek

U

UMTS
Univerzální mobilní telekomunikační systém, z anglického Universal Mobile Telecommunications System. Standard technologie 3. generace.

Univerzální služba
Soubor služeb stanovený v § 38 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, které jsou dostupné ve stanovené kvalitě všem koncovým uživatelům na celém území státu za dostupnou cenu; dostupnou cenou se rozumí cena zohledňující úroveň spotřebitelských cen a příjmy obyvatel.

UPS
Uninterruptible Power Supply. Záložní napájecí zdroj fungující na principu akumulátoru, který chrání spotřebič před výpadkem proudu nebo před výkyvy napětí v síti.

Upstream, uplink
Přenos dat směrem od koncového uživatele k poskytovateli přístupu k internetu. U družicového spoje se jedná o vysílání z pozemských stanic k družici.

zpět na začátek

V

Veřejně dostupná služba elektronických komunikací
Služba elektronických komunikací, z jejíhož využívání není nikdo předem vyloučen.

VDSL
Vysokorychlostní digitální účastnické vedení, z anglického Very High Speed Digital Subscriber Line. DSL technologie umožňující oproti ADSL vyšší přenosové rychlosti a symetrické přenosy.

VDSL2
Very High Speed Digital Subscriber Line 2, vysokorychlostní digitální účastnické vedení druhé generace.

VLAN
Virtuální místní síť, z anglického VirtualLocal Area Network.

VoIP
Hlas přes internetový protokol, z anglického Voiceover Internet Protocol. Technologie umožňující přenos hlasové komunikace přes sítě využívající internetový protokol.

Veřejná komunikační síť
Síť elektronických komunikací, která slouží zcela nebo převážně k poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikace a která podporuje přenos informací mezi koncovými body sítě, nebo síť elektronických komunikací, jejímž prostřednictvím je poskytovaná služba šíření rozhlasového a televizního vysílání.

zpět na začátek

W

WAP
Protokol pro bezdrátové aplikace, z anglického Wireless Application Protocol. WAP je norma definovaná organizací WAP Forum a je ekvivalentem k internetovým protokolům pro GSM sítě. Webové stránky jsou zjednodušené, ale lze využívat bankovní služby, zpravodajství.

WEP
Wired Equivalent Privacy. Zabezpečený protokol pro bezdrátové sítě (WLAN) definovaný v 802.11b standardu. Používá klíč s pevnou délkou 64 nebo 128 bitů a RC4 šifrovací algoritmus.
WEP byl jednou z prvních metod pro ochranu bezdrátových sítí před odposloucháváním. Do příchodu WPA technologie byl nejlepší. WEP používá a hexadecimální klíč pro šifrování sítě.
V současnosti již tuto ochranu nelze doporučit, protože slabý algoritmus lze snadno odposlechnout a prolomit.

WIMAX
Worldwide Interoperability for Microwave Access. Otevřený standard pro bezdrátovou distribuci dat zaměřený na venkovní sítě v pásmech 2-11 GHz. Nabízí velký dosah signálů (teoreticky kolem 50 km) při přímé viditelnosti a několik kilometrů ve městě.

WLAN
Bezdrátová místní síť, z anglického Wireless Local Area Network.

WLL
Bezdrátová místní smyčka, bezdrátové účastnické vedení, z anglického Wireless Local Loop.

Worm
Červ, druh počítačových virů, které se samy kopírují, ale ostatní software nepoškozují. Nainstalují se do počítače a pak hledají cestu k rozšíření na další počítače.

WPA/WPA2
Wi-Fi Protected Access. Druh zabezpečení bezdrátových sítí, který vytvořila Wi-Fi Aliance. Reaguje na bezpečnostní nedostatky v WEP (Aires Equivalent Privacy) a implementuje velkou část standardu IEEE 802.11i. Kompletní implementace tohoto standardu přinesla až technologie WPA2. WPA a WPA2 jsou novější technologie vyvinuté po objevení zranitelných míst v šifrování WEP.
Ačkoli stále existují slabá místa technologií WPA a WPA2, jsou tyto šifrovací metody v současnosti považovány za nejbezpečnější pro ochranu bezdrátových sítí.

WPA2
Wi-Fi Protected Access 2. Druh zabezpečení bezdrátových sítí, který plně implementuje standard IEEE 802.11i a používá blokovou šifru AES.

zpět na začátek

X

xDSL
x Digital Subscriber Line; obecně digitální účastnické vedení, zahrnuje všechny DSL technologie (systémy) využívající celé kmitočtové spektrum metalického vedení nebo jeho nehovorovou část.

zpět na začátek

1, 2, 3, …

3G
3G je označení pro technologie mobilních komunikací 3. generace umožňující vysokorychlostní přenos dat a nové multimediální funkce. Oproti 2G umožňuje přenos videohovoru.

4G
4G je označení pro technologie mobilních komunikací 4. generace umožňující násobně vyšší rychlost přenosu dat oproti 3G. Oproti 3G jsou zařízení takřka trvale připojena a veškerá komunikace probíhá přes IP.

zpět na začátek

Tisknout Vaše hodnocení:

Související články

Diskuse k článku

+ Nový příspěvek