Digitální ČeskoPodrobnosti o plnění státní politiky

Úkoly stanovené ve výše uvedeném usnesení vlády jsou převážně plněny průběžně. Ačkoliv se jedná o průřezovou oblast, gestorem úkolů se stalo Ministerstvo průmyslu a obchodu. To znamená v současném procesu projednávání jednotlivých návrhů komplikaci při plnění vytyčených úkolů.

Resortismus a roztříštěnost problematiky komplikují prosazování konkrétních kroků a chybějící koordinační role v digitální ekonomice snižují pozitivní dopady zavádění ICT v České republice. Současně tyto problémy negativně ovlivňují vyjednávací schopnost České republiky směrem k Evropské unii při přípravě pozic k návrhům nové evropské legislativy a možnost prosadit konkrétní připomínky.

Ministerstvo průmyslu a obchodu se při plnění uložených úkolů zaměřilo v první řadě na ty z nich, které mají přímý dopad na odvětví elektronických komunikací. Přehled plnění obsahuje následující tabulka.

Úkol Gestor Spolugestor Stav plnění
Zpracovat metodickou pomůcku pro sjednocení aplikační praxe některých ustanovení zákona o elektronických komunikacích a stavebního zákona MPO MMR Nesplněno. Práce byly přerušeny z důvodu projednávání novely stavebního zákona.
Zpracovat návrh podmínek pro efektivní čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů pro výstavbu sítí elektronických komunikací MPO MMR Částečně splněno – úkol trvá. Oblast výstavby infrastruktury pro vysokorychlostní přístup k internetu je zahrnuta do návrhu operačního programu v rámci materiálu „Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014–2020 – Vymezení operačních programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání evropských fondů“, který zpracovalo MMR.
Zpracovat analýzu možnosti snížení poplatků za využívání kmitočtů MPO ČTÚ Splněno. Analýza byla podkladem pro novelizaci nařízení vlády č. 154/2005 Sb., o stanovení výše a způsobu výpočtu poplatků za využívání rádiových kmitočtů a čísel, ve znění nařízení vlády č. 175/2012 Sb.
Zpracovat rozvojová kritéria pro příděly rádiových kmitočtů v pásmu 790 – 862 MHz MPO ČTÚ Splněno. Rozvojová kritéria byla zahrnuta do vyhlášení výběrového řízení, které Český telekomunikační úřad vyhlásil 12. července 2012.
Zpracovat návrh na zřízení registru pasivní infrastruktury MPO ČTÚ Nesplněno. Vzhledem ke komplexnosti problematiky se nyní připravuje veřejná konzultace k návrhu registru pasivní infrastruktury.
Zřídit a zprovoznit informační portál MPO   Nesplněno. V současné době probíhá implementace internetových stránek do rozhraní portálu BusinessInfo.cz
Výběr orgánu pro dohled nad naplňováním státní politiky MPO   Splněno. Po změně statutu Rady vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost a s rozšířením zaměření Státní politiky – Digitální Česko je účelné, aby byla dohledem pověřena právě Rada vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost.
Podpora IPv6/DNSSEC MPO Všechna ministerstva ústřední orgány Splněno částečně – úkol trvá.
Pravidelné novinky e-mailem