Digitální Česko

Koncepční dokument vlády Státní politika v elektronických komunikacích „Digitální Česko“ si klade za cíl stanovit priority vlády v oblasti elektronických komunikacích a podpořit rozvoj vysokorychlostního internetu v České republice. Prioritním záměrem je redukovat „digitální propast“ v oblasti přístupu k vysokorychlostnímu internetu mezi venkovskými sídly a městy a tím zvýšit konkurenceschopnost celé České republiky.

Vláda dne 19. ledna 2011 schválila svým usnesením č. 50 Státní politiku v elektronických komunikacích – Digitální Česko. Dokument byl připraven Ministerstvem průmyslu a obchodu ve spolupráci s dalšími státními orgány i odbornou veřejností.

Schválené znění Státní politiky v elektronických komunikacích – Digitální Česko.

Cíle státní politiky

Elektronické komunikace jsou dnes součástí všech oborů lidské činnosti. S jejich rozvojem přímo souvisí i životní úroveň občanů. S růstem potřeb výměny informací, četnosti i objemu, je spojeno i dnešní hodnocení vysokorychlostního přístupu k sítím elektronických komunikací jako kritického prvku v oboru.

Z hlediska rovnosti všech občanů v otázce přístupu k informacím a hlediska žádoucího rozvoje hospodářství na celém území je pro stát zásadní prioritou zajistit vysokorychlostní přístup v těch lokalitách, kde dosud není k dispozici. Jev, kdy je pro některé občany (bez ohledu na jejich zájem) vysokorychlostní přístup nedosažitelný, nazýváme „digitální propast“ (anglicky „digital divide“). Tento jev souvisí s nerentabilností výstavby sítí elektronických komunikací poskytujících vysokorychlostní přístup v některých geografických oblastech, které jsou řídce osídleny.

Prioritním cílem státní politiky Digitální Česko je tedy redukce digitální propasti v oblasti přístupu k vysokorychlostnímu internetu mezi venkovskými sídly a městy. K naplnění tohoto cíle je zapotřebí zajistit do roku 2013 dostupnost služby vysokorychlostního přístupu k internetu ve všech obydlených lokalitách ČR.

Tedy, každý občan by měl v tomto termínu mít v kterémkoliv trvale obydleném místě přístup k vysokorychlostnímu internetu. Pro potřeby Strategie byly stanoveny hodnoty vysokorychlostního internetu pro rok 2013 – venkov min. 2 Mbit/s (download), města min. 10 Mbit/s (download). Při těchto rychlostech lze již využívat i multimediální nabídku na internetu a uživatelé nejsou odkázání na statické webové stránky.

Pro zmenšování rozdílu mezi venkovem a městy v dalších letech (rok 2015) předpokládá státní politika zvýšení rychlosti vysokorychlostního internetu na venkově tak, aby byla na venkově dostupná služba přístupu k vysokorychlostnímu internetu na úrovni 50 % průměrné rychlosti ve městech, přitom by 30 % domácností a firem ve městech mělo mít k dispozici vysokorychlostní přístup s minimální rychlostí 30 Mbit/s.

• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme