Digitální ČeskoZpůsoby naplňování státní politiky

Představení kroků, vedoucích k plnění státní politiky

Vláda ve své státní politice nastínila následující kroky, které by měly zajistit realizaci vytčených cílů a podpořit rozvoj vysokorychlostního internetu na území České republiky. Součástí je i mechanismus zpětného informování vlády prostřednictvím ministra průmyslu a obchodu.

Zřízení registru pasivní infrastruktury

Pasivní infrastrukturou se rozumí některé přiřazené prostředky, jako jsou například stožáry, kabelovody, chráničky, potrubí a rozvodné skříně. Náklady na výkopové práce představují 70 až 80 % celkových nákladů na výstavbu přístupových sítí, sdílení pasivní infrastruktury mezi jednotlivými operátory může tak výrazně snížit tyto náklady. V současné době však neexistuje relevantní registr této infrastruktury a informace o její existenci neexistují vůbec nebo jsou ve formě, která znemožňuje jejich praktické využití.

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem a dalšími subjekty vytvoří registr pasivní infrastruktury. Účelem tohoto registru není duplikovat některé zdroje informací, ale efektivní využití stávající dostupných informací o prvcích pasivní infrastruktury, které podle potřeby budou doplněny a následně veřejně sdíleny.

Např. zájemce o výstavbu přístupových sítí z řad podnikatelské veřejnosti bude mít na jednom místě přehled všech plánovaných výkopů, a tedy bude moci v dlouhodobém horizontu plánovat svou investiční a rozvojovou strategii.

Vedlejším pozitivním efektem i je společná koordinace ostatních činností souvisejících s výstavbou. Informace vložené do registru povedou k podstatnému snížení nákladů na budování sítí a urychlení jejich výstavby. Ve vztahu k urychlení výstavby je myšleno zjednodušení či dokonce odstranění veřejnoprávního projednávání. To mimo uvedených efektů umožní i menším podnikatelským subjektům vstup na trh. V počáteční fázi bude registr zaměřen na lokality s připravovanou výstavbou. Tento registr musí být také budován tak, aby se mohl stát základem komplexního postupně budovaného registru technické infrastruktury vhodné ke sdílení. Tento postup je i v souladu se závěry Rady pro telekomunikace a informační společnost ze dne 3. prosince 2010.

Digitální dividenda – stanovení podmínek v přídělech rádiových kmitočtů

Část rádiového spektra uvolněná v rámci přechodu na digitální televizní vysílání (digitální dividenda) představuje díky svým fyzikálním vlastnostem šíření rádiových vln jedinečnou příležitost pro zajištění přístupu k vysokorychlostnímu internetu i ve venkovských oblastech. S ohledem na výsledky průzkumu Ministerstva průmyslu a obchodu a v souladu s materiálem „Postup Českého telekomunikačního úřadu při správě vybraných částí rádiového spektra se zaměřením na podporu poskytování služeb vysokorychlostního přístupu v období do roku 2012“ Český telekomunikační úřad stanoví ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a na základě výsledků veřejné konzultace v přídělech rádiových kmitočtů podmínky (tzv. rozvojová kritéria)pro podporu výstavby v místech s nižší koncentrací obyvatel tak, aby byly splněny cíle této státní politiky.

Sjednocení aplikační praxe některých ustanovení zákona o elektronických komunikacích a stavebního zákona

Ministerstvo průmyslu a obchodu společně s Ministerstvem pro místní rozvoj identifikují kritická místa v aplikační praxi některých ustanovení zákona o elektronických komunikacích a stavebního zákona. Na základě vytipovaných problémových oblastí připraví Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj metodickou pomůcku, která bude sloužit ke sjednocení aplikační praxe nejen stavebním úřadům, ale i odborné a laické veřejnosti.

Snížení poplatků za využívání kmitočtů podle přenosové kapacity

Ministerstvo průmyslu a obchodu a Český telekomunikační úřad připraví na základě analýzy návrh změny nařízení vlády č. 154/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, spočívající v úpravě koeficientu používaného pro stanovení poplatků za využívání kmitočtů na časově omezené období tak, aby stát deklaroval podporu spektrálně efektivním technologiím. V rámci provedené analýzy bude realizátory zvážena možnost placení poplatků dvakrát ročně, což by mohlo přinést podnikatelům lepší alokaci a optimalizaci nákladů na využívání spektra.

Zřídit a zprovoznit informační portál www.digitalnicesko.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu vytvoří informační portál, který bude sloužit jako otevřená platforma pro výměnu nejlepších zkušeností včetně zkušeností ze zavádění technologií na regionální a místní úrovni. Na portálu budou zveřejňovány také novinky z oblasti legislativy, zavádění technologií, využívání evropských fondů a pod. Portál bude také prostředkem pro kontrolu naplňování tohoto dokumentu.

Výběr orgánu pro dohled nad naplňováním státní politiky

V rámci soustavy státních orgánů s koordinačním charakterem Ministerstvo průmyslu a obchodu předloží návrh na transformaci Národní koordinační skupiny pro digitální vysílání pro koordinaci cílů této státní politiky.

Národní koordinační skupina je existujícím pracovním orgánem vlády, má úzké vazby na jednotlivé regiony ČR a tedy nezbytnou kvalifikaci pro koordinaci plnění cílů státní politiky. Tato pracovní skupina bude sloužit nejen jako platforma pro dohled nad naplňováním tohoto dokumentu, ale také jako primární pracovní fórum pro řešení dalších otázek spojených s využíváním služeb elektronických komunikací v České republice (viz například otázka autorských práv, přístup zdravotně postižených účastníků nebo ochrany osobních údajů).

Skupina bude pravidelně jednou ročně, a též na vyžádání, vládu informovat o činnosti stavu naplňování cílů státní politiky. Členy orgánu se stanou zástupci ministerstev, ostatních ústředních orgánů státní správy, profesních asociací a případně dalších institucí. Transformací tohoto pracovního orgánu nebude dotčena role Rady vlády pro informační společnost, která je odborným poradním orgánem vlády pro oblast informační společnosti a která v této oblasti plní koordinační roli a poskytuje vládě vědomostní základnu zejména pro její rozhodování v koncepčních otázkách rozvoje informační společnosti tak, aby bylo dosaženo větší provázanosti a koordinace resortních a národních projektů.

Finanční mechanismy

Cílem je zvýšení a efektivní čerpání finančních prostředků například prostřednictvím Evropské investiční banky (EIB), prostřednictvím Fondu rozvoje venkova a prostřednictvím Strukturálních fondů. Zároveň při přípravě nových pravidel pro čerpání strukturálních fondů v období 2014–2020 akcentovat projekty zaměřené na infrastrukturu elektronických komunikací. Na portálu Digitální Česko budou identifikovány základní možnosti finanční podpory a podmínky jejího použití a také nejlepší praxe („best practices“) pro řešení financování lokální infrastruktury a příklady hotových řešení. Současně platí, že veškerá podpora z veřejných zdrojů musí být plně v souladu s Pokyny Společenství k použití pravidel státní podpory ve vztahu k rychlému zavádění širokopásmových sítí.

IPv6/DNSSEC

S ohledem na současný stav je nadále cílem Ministerstva průmyslu a obchodu dohlížet na plnění usnesení vlády č. 727 ze dne 8. června 2009 a v další fázi se zaměřit na ostatní orgány veřejné správy, aby i zde bylo zajištěno včasné zavedení protokolu IPv6. To samozřejmě předpokládá i úzkou spolupráci s dalšími subjekty, zejména s operátorem národní domény nejvyšší úrovně „.cz“, sdružením CZ.NIC, které se dlouhodobě aktivně angažuje v podpoře včasné implementace protokolu IPv6 v rámci České republiky. Obdobný mechanismus bude stanoven i pro efektivní implementaci technologie DNSSEC.

K urychlenému zavedení protokolu IPv6, sdílení dobrých příkladů a propagaci zkušeností z České republiky na evropské úrovni budou rovněž analyzovány finanční programy Evropské komise (zejména program CIP ICT-PSP) s cílem podpořit zapojení České republiky do evropského projektu zaměřeného nadanou problematiku.

Pravidelné novinky e-mailem