Ukrajina: Zahraniční obchod a investice

25. 9. 2018

© Zastupitelský úřad ČR v Kyjevě (Ukrajina)

2.1. Obchodní bilance za posledních 5 let – vývoz, dovoz, saldo

Obchodní bilance Ukrajiny (v mld. USD)

 

2013

2014

2015

2016

2017

Vývoz

81,7

65,4

47,8

36,4

43,3

Dovoz

97,4

70,0

49,5

39,2

49,6

Saldo obchodní bilance

-15,7

-4,6

-1,7

-2,8

-6,3

Celkový export Ukrajiny v průběhu roku 2017 rostl. Export dosáhl 43,3 mld. USD (růst o 19 % oproti roku 2016) a import činil 49,6 mld. USD (zvýšil se o 26,4 %). Celkově vykázala Ukrajina v roce 2017 obchodní deficit ve výši 6,3 mld. USD. EU si v roce 2017 upevnila svoji pozici hlavního zahraničně-obchodního partnera Ukrajiny.

Export v obchodu se službami v roce 2017 dosáhl hodnoty 10,446 mld. USD (tj. zvýšil se o 5,9 % v porovnání s rokem 2016) a import 5,359 mld. USD (tj. zvýšil se o 0,6 % v porovnání s rokem 2016).  Zahraničně obchodní operace vedla Ukrajina v roce 2017 s více než 200 zeměmi světa.

zpět na začátek

2.2. Teritoriální struktura – postavení v (k) EU

V roce 2017 si EU upevnila svoji pozici hlavního zahraničně-obchodního partnera Ukrajiny (40,5 % exportu Ukrajiny směřuje do EU; 41,9 % importu na Ukrajinu je z EU). Ze zemí EU k největším zahraničně-obchodním partnerům Ukrajiny patří Německo, Polsko a Itálie. Podíl Ruska se pohybuje okolo 9 % a podíl „ostatního světa“ je na úrovni cca 50 %.

zpět na začátek

2.3. Komoditní struktura

Nejvýznamnější položky exportu v roce 2017: zemědělské a potravinářské výrobky (45,0 %),kovy a výrobky z nich (24,7 %), strojírenské výrobky (8,2 %), nerostné suroviny (8,9 %),  dřevo, papír (3,1 %), chemické výrobky (2,4 %), výrobky lehkého průmyslu (4,3 %) atd.

Nejvýznamnější položky importu v roce 2017: nerostné suroviny (29,3 %), strojírenské výrobky (19,5 %), chemická produkce (13,4 %), zemědělské a potravinářské výrobky (9,3 %), dopravní prostředky (6,5 %), plasty (6,1 %), kovy a výrobky z nich (5,4 %) atd.

zpět na začátek

2.4. Zóny volného obchodu (VT parky, investiční zóny)

K získávání zahraničních investic byly na Ukrajině v minulosti zřízovány ekonomické zóny a investorům byly poskytovány incentivy (např. ekonomická zóna v Užhorodském okresu). V roce 2005 byly incentivy pro zahraniční investory v ekonomických zónách zrušeny. V posledních několika letech je na Ukrajině vedena intenzivní politická a odborná diskuse k rozšíření ekonomických zón a zavedení incentivů pro zahraniční investory. Byla též zřízena agentura UkraineInvest k podpoře zahraničních investic na Ukrajině.

zpět na začátek

2.5. Investice - přímé zahraniční investice v teritoriu (odvětvová a teritoriální struktura)

Od vzniku nezávislé Ukrajiny do konce roku 2017 byly na Ukrajině zaregistrovány  přímé zahraniční investice v celkové výši  39 144 mil. USD. Dle Státní statistické služby Ukrajiny činil čistý přírůstek přímých zahraničních investic v roce 2017 celkem 1 630,4 mil. USD. Mezi největší zahraniční investory na Ukrajině v roce 2017 se řadí ArcelorMittal, EBRD, Procter and Gamble, Fairfax Financial Holdings apod. Výši zahraničních investic na Ukrajině mj. ovlivňnuje  nižší úroveň podnikatelského prostředí a absence investičních pobídek pro zahraniční investory.

Celkové ukrajinské investice v zahraničí dosahují  výše 6 315 mil. USD (2016).

Z teritoriálního hlediska je na Ukrajině nejvíce přímých zahraničních investic z EU (celkem 27,5 mld. USD k roku 2017), dle jednotlivých zemí - z Kypru,Nizozemska, Ruské federace a Velké Británie.

Přímé zahraniční investice na Ukrajině (mil. USD)
 2013  51 705,3
 2014  53 704,0
 2015  40 725,4
 2016  36 154,5
 2017  39 144,0

 

zpět na začátek

2.6. Investice - podmínky vstupu zahraničního kapitálu (omezení, pobídky pro investory)

Základním zákonem upravujícím podmínky pro zahraniční investování je zákon Ukrajiny „O podmínkách zahraničního investování“. Zákon definuje podnik se zahraniční kapitálovou účastí jako podnik s jakoukoli organizačně právní formou, vytvořený v souladu s ukrajinskou legislativou, v němž podíl zahraniční investice v základním kapitálu činí minimálně 10 %. Zákon neuvádí omezení týkající se maximální a minimální výše zahraničních investic na území Ukrajiny.

Zákon určuje formy, které mohou mít zahraniční investice:

  • částečná účast ve společnostech, které jsou zakládány společně s ukrajinskými právnickými a fyzickými osobami, nebo kapitálová účast v existujících společnostech,
  • založení společnosti, které plně patří zahraničním investorům, poboček a jiných organizačních složek zahraničních právnických osob, nebo nabytí existujících společností do úplného vlastnictví,
  • získání movitého a nemovitého majetku, pokud není zakázáno ukrajinskou legislativou,
  • získání práv na využívání půdy nebo přírodních zdrojů na území Ukrajiny (zahraniční investor nemůže získat půdu do vlastnictví),
  • jiné formy, nezakázané ukrajinským zákonodárstvím, včetně takové formy, kdy není vytvořena právnická osoba (na základě smluv o hospodářské činnosti s ukrajinskými subjekty).

Zákon stanovuje právní podmínky investiční činnosti. Zahraničním investorům jsou na území Ukrajiny poskytovány tzv. „domácí“ podmínky investiční a hospodářské činnosti a Ukrajina poskytuje záruky proti nucenému vyvlastnění a nezákonným akcím státních orgánů.

Při přerušení investiční činnosti zákon zaručuje zahraničnímu investorovi právo na vrácení jeho investice v naturální formě nebo v investované měně bez úhrady vývozního poplatku včetně příjmů z investice. Po zaplacení daní, poplatků a dalších povinných plateb by měl být zahraničnímu investorovi zaručen okamžitý volný převod příjmů, zisků apod. Zahraniční investice musí být zaregistrovány způsobem určeným ustanovením Kabinetu ministrů „O způsobu státní registrace zahraničních investic“ během tří pracovních dnů po jejich faktickém vložení.

Zákon stanovuje osvobození majetku, který je dovážen na Ukrajinu jako vklad zahraničního investora do základního kapitálu podniků se zahraniční kapitálovou účastí (kromě zboží určeného k prodeji nebo pro vlastní spotřebu) od dovozního poplatku.

Při vkládání zahraničních investic na Ukrajině se nejčastěji užívají následující organizačně právní formy:

  • dceřiné společnosti se 100% zahraničním vlastnictvím,
  • joint venture s ukrajinským partnerem ve formě akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným,
  • zastoupení zahraničního investora.

Každá z výše uvedených forem má své finanční zvláštnosti, především v případech zdanění, úhrad příspěvků na sociální pojištění a užívaní devizových prostředků. Zahraniční investor předkládá kromě dokumentů povinných pro rezidenty také dokumenty, které potvrzují registraci zahraniční právnické osoby v zemi, kde má sídlo (výpis z obchodního rejstříku). Tento dokument musí být ověřen v souladu se zákony země vydání, přeložen do ukrajinského jazyka a legalizován v souladu s účinnými mezinárodními úmluvami.

Zdanění zisků zahraničních investorů se před jejich převodem do zahraničí řídí  zákony Ukrajiny „O podmínkách zahraničního investování“  a „Daňovým kodexem“. Způsob převodu zisku, příjmů a jiných prostředků do zahraničí je určen ustanovením Národní banky Ukrajiny „O způsobu převodu příjmů, zisků a jiných prostředků získaných zahraničními investory, do zahraničí“.

Podle ustanovení výše uvedených zákonných dokumentů a prováděcích předpisů musí zahraniční investor získat při vývozu cizí měny, získané v důsledku zahraničních investic na území Ukrajiny do zahraničí v hotovosti povolení zplnomocněné banky (s licencí na provádění devizových operací), ve které má investor otevřen devizový účet.

V průběhu 1. čtvrtletí 2018 rozhodla Národní banka UA o možnosti zvýšení objemu repatriovaných dividend zahraničních investorů z roku 2017, a to z důvodu stabilní hospodářské situace. Měsíční strop pro repatriované zisky byl definován na úrovni 7 mil. USD měsíčně.

Na Ukrajině jsou zahraničním investorům zákonem poskytovány stejné podmínky účasti na privatizaci a vkládání kapitálu do zprivatizovaných podniků  jako domácím investorům.

zpět na začátek

Zdroj: Ministerstvo zahraničních věcí (MZV)

Tisknout Vaše hodnocení: