Albánie: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Tiraně (Albánie)

Naději na úspěch na albánském trhu zvyšuje spolupráce s místním spolehlivým partnerem. Zaměstnávání místních obchodních zástupců je rozšířené a zvláště pro firmu s malými zkušenostmi z tohoto teritoria může být kvalitní obchodní zástupce důležitý pro úspěšné podnikání. Je ovšem běžné, že jeden obchodní zástupce reprezentuje současně několik firem, které si svým výrobním programem konkurují, a je jen na zástupci, kterou z nich upřednostní. Je proto nezbytné stanovit předem všechny podmínky a požadavky na obchodního zástupce a uvést je ve smlouvě o zastupování. Obchodní zástupci často požadují exkluzivní zastoupení na dobu neomezenou. Doporučujeme dohodu ze začátku uzavřít na zkušební dobu, např. jednoho roku, a po uplynutí zkušební doby v případě spokojenosti s aktivitami obchodního zástupce smlouvu prodloužit.

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Většinu prodeje zabezpečují malé a střední firmy, resp. majitelé jednotlivých krámků. Zahraniční nadnárodní řetězce jsou v zemi zastoupeny např. italským řetězcem supermarketů CONAD nebo řetězcem Spar provozovaným albánskou skupinou Balfin Group. K rozšířenějším řetězcům prodejen se smíšeným zbožím lze řadit Big Market, KMY a Eco Market.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Při dovozu zboží do Albánie jsou používány celní sazby: 0 %, 2 %, 5 %, 6 %, 10 % a 15 %.

Dovozní podmínky, potřebné dokumenty při celním odbavení, celní sazby a kvóty jsou podrobně uvedeny na webových stránkách celní správy (www.dogana.gov.al) i v anglické mutaci.

Generální ředitelství cel AR (Administrata Doganore Shqiptare)
Rr. Durrësit, Nr. 21, Tirana, Albania
Tel.: + 355 4 224 39 20, 222 68 70
Web: www.dogana.gov.al

V důsledku podpisu SAD (Stabilizační a asociační dohody) albánská vláda přijala nové celní standardy v souladu se SAD. Celním službám ve výkonu své funkce po dobu dvou let pomáhala v letech 2014 – 2016 britská společnost Crown Agents. Ve spolupráci s celní správou prováděla kontroly v terénu se snahou o zamezení pašování drog, zbraní a odcizených automobilů a korupce mezi celníky. Měřítkem úspěšnosti britské společnosti bylo zvýšení výběru cel. Na začátku roku 2015 zazněly na aktivity společnosti kritické hlasy zejména v souvislosti s meziročním poklesem výše vybíraných cel. Společnost se bránila argumentem, že nový fiskální balíček pro rok 2015 v zájmu stimulace privátních investic některé dovozy osvobodil od vybírání cel. Vláda nicméně po vypršení dvouleté smlouvy v únoru 2016 spolupráci s Brity ukončila.

Celní služba uplatňuje při dovozu některých položek tzv. referenční cenový rámec, dle kterého oceňuje dovážené zboží. Tato praxe je zavedena z důvodu ochrany příjmů albánského státního rozpočtu z vybraných cel a DPH. Používání referenčních cen u některých položek bylo zavedeno díky rostoucím případům, kdy se někteří dovozci snažili vyhnout placení řádné výše cla deklarováním nižší ceny dováženého zboží.

Albánie jako člen NATO a kandidátská země EU na obchod se zbraněmi a se zbožím a technologiemi dvojího užití uplatňuje stejné postupy jako ostatní členské státy Aliance a EU. Kontrolou a licencováním exportu, importu a dalších transakcí s takovým zbožím provádí Státní úřad pro kontrolu exportu zřízený u Ministerstva obrany Albánské republiky. Procedury při obchodování, potřebné dokumenty pro získání licencí, jakož i legislativa jsou podrobně uvedeny na webových stránkách úřadu (www.akshe.gov.al), které mají i anglickou mutaci.

Státní úřad pro kontrolu exportu (Autoriteti i Kontrollit Shtetëror të Eksporteve)
Blloku i Ambasadave, Rr. „Skënderbej“, Tirana, Albania
Tel.: + 355 42 416 096
Fax: + 355 42 235 975
Web: www.akshe.gov.al
Email: info_akshe@mod.gov.al

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Nově vznikající firmy se registrují v Národním business centru AR (dále NBC), tzv. „One stop shop“, které zajistí registraci v obchodním rejstříku a přidělí příslušný identifikační kód (albánskou zkratkou NIPT). NBC provede registraci, včetně daňového, sociálního a zdravotního pojištění, úřadu práce, INSTAT a vydá licenci na provozování činností, které albánské předpisy vyžadují. NBC funguje od 1. dubna 2016. Centrum vzniklo sloučením Národního registračního centra s Národním licenčním centrem AR. 

Založení firmy v Albánii upravuje zákon o obchodních společnostech (č. 7638 z 19. 11. 1992, aktualizovaný pod č. 9901 ze 14. 4. 2008). Nejrozšířenější formou podnikání právních subjektů jsou společnosti s ručením omezeným (s.r.o.) a akciové společnosti (a.s.). Minimální základní kapitál u s.r.o. musí být 100 000 ALL (či ekvivalent v zahraniční měně). Tato částka je poté dělena v nominální hodnotě, pokud je více partnerů, avšak nejnižší oficiální vklad je 1 000 ALL. Minimální základní kapitál u a.s. musí být pro neveřejnou společnost 2 000 000 ALL (či ekvivalent v zahraniční měně), pro veřejnou společnost 10 000 000 ALL (či ekvivalent v zahraniční měně). Dozorčí rada řídí výkonnou radu. Dozorčí rada by měla mít více než 3 a méně než 21 členů s tím, že 1/3 členů by měla být zaměstnána v a.s.

Doklady potřebné k registraci firmy

Písemná žádost adresovaná registrační kanceláří musí být podána všemi „nelimitovanými partnery” u akciových společností či jednotlivými podílníky u s.r.o. V žádosti musí být uvedeno, o jaký typ společnosti se bude jednat, podmínky – pokud již existují:

 • a) pro s.r.o.: jméno, příjmení, datum a místo narození partnerů s „ručením omezeným“ včetně finančního vyjádření podílu jednotlivých partnerů na základním kapitálu,
 • b) pro a.s.: jména, příjmení, data a místa narození účetních a šíře kompetencí, ustanovených ve statutu společnosti, které určují kompetenci účetních jako reprezentantů firmy,

Kromě toho je dále nezbytné k žádosti přiložit: statut firmy, dokument o založení firmy a dokument o schůzce účetních, dále jmenný seznam s osobními daty členů dozorčí rady,

U a. s. je dále požadován ověřený dokument o vkladovém účtu jako výsledek úhrady podílů základního kapitálu nebo ověřené podpisy podílníků o jejich platbách v hotovosti. Pokud vyžaduje předmět podnikání firmy oficiální ověření, je požadována notářsky ověřená kopie.

Tyto doklady platí jak pro albánské, tak zahraniční podnikatele, kteří hodlají v Albánii vstoupit do společného podniku nebo založit vlastní firmu; musí být v albánštině.

Licence je požadována u následujících aktivit: turistika, stavebnictví, provozování čerpacích stanic, rybolov, telekomunikace, rádio a TV, výroba a distribuce farmaceutických výrobků.

Náklady na založení firmy:

 • Finanční náklady za právního zástupce, který zpracovává statut firmy a dokument o založení firmy (náklady se pohybují v rozmezí 1 000 – 2 000 EUR).
 • Registrační poplatek v Národním business centru (oficiální taxa stanovuje 100 ALL, tj. 0,80 EUR).
 • Poplatek za registraci v hospodářské a průmyslové komoře (je placen v různých sazbách, ročně od 10 000–100 000 ALL, tj. od 80–800 EUR, podle typu firmy). Členství v hospodářské komoře dle zákona č. 9640 z roku 2006 je povinné pro státní společnosti a soukromé společnosti zapsané do obchodního rejstříku. Pro fyzické osoby mající podnikatelské aktivity v průmyslových a komerčních oblastech je členství dobrovolné.
 • Náklady na notáře (60 000–120 000 ALL, tj. od 500–1 000 EUR).
 • Náklady na úřední překlady dokumentů, pokud nebyly sepsány v albánštině (jedna stránka 2 500 ALL, tj. 20 EUR).

Kontakt:

Národní business centrum (Qendra Kombetare e Biznesit)
Bulevard „Zhan D’Ark“ No. 33, Tirana, Albania
Tel.: +355 4 2250 066
Email: info@qkb.gov.al
Web: www.qkb.gov.al 

Bližší informace k založení firmy a zřízení kanceláře je možno získat na internetových stránkách agentury AIDA (obdoba českého CzechInvestu) nebo na stránkách KPMG Albania advokátní kanceláře Boga & Associates

Při založení firmy nebo zřízení kanceláře doporučujeme využít služeb právních kanceláří působících v Albánii (např. uvedených v kapitole 6.7).

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Relativně fungující a tedy nejrozšířenější formou propagace a reklamy je využívání státních a soukromých televizních a rozhlasových stanic (centrálních i oblastních). Vhodný prostředek pro inzerci je i denní tisk nebo nabídky po internetu. Při hlavních komunikačních tazích se umísťují billboardy. Velkoplošné reklamy si ovšem mohou dovolit jen dobře prosperující firmy. Častým jevem ve městech je i přímá nabídka zboží kolemjdoucím nebo v barech a restauracích přímo u stolů. Zboží spotřebního charakteru a potraviny se v nemalém množství prodávají na nejrůznějších otevřených tržištích často vedle prodeje čerstvého ovoce a zeleniny. O skutečném původu takového zboží lze ale pochybovat. Mladá generace vyhledává značkové zboží světových výrobců, za které je ochotna zaplatit i vysokou cenu. Ve velkých městech je bezpočet obchodů nabízejících značkové zboží, ovšem značná část jich také nabízí pouhé napodobeniny originálů.

Významnější veletrhy v Albánii v roce 2017 a počátku 2018:

 • Tirana International Trade Fair, 23.–26. listopad, Kongresový palác, Tirana
  Organizátor veletrhů: KLIK EKSPO GROUP
 • Agribusiness 2016, 20.–22. říjen, Kongresový palác, Tirana
  Organizátor veletrhu: KASH – Rada albánského zemědělského obchodu
 • Expocity Albania Mediterranean Tourism Fair Tirana, 8.–9. dubna 2018, Expocity, Tirana
  Organizátor veletrhu: EXPOCITY ALBANIA, záštita – Ministerstvo ekonomického rozvoje, turistiky obchodu a podnikání Albánie a Albánská turistická unie

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

V Albánii problematiku projednávají 2 hlavní zákony: Zákon o průmyslovém vlastnictví, č. 9947 (7. 7. 2008) a Zákon o autorských právech č. 9380 (24. 4. 2005). V oblasti průmyslového vlastnictví a práv duševního vlastnictví je Albánie vázána všemi základními mezinárodními úmluvami.

Zodpovědným orgánem v oblasti průmyslového vlastnictví je Generální ředitelství pro patenty a obchodní značky (GDPM).

Zodpovědným orgánem v oblasti autorských práv je Albánský úřad pro autorská práva (ACO).

Dne 12. 6. 2006 byla podepsána Stabilizační a asociační dohoda mezi Albánií a EU, která vstoupila v platnost 1. 4. 2009. Albánie se zavázala, že bude bojovat proti porušování duševního vlastnictví. EU často vytýká Albánii nedostatečnou ochranu duševního vlastnictví. Velvyslanectví ČR v Tiraně stížnosti českých subjektů na porušování jejich práv duševního vlastnictví místními subjekty zatím nezaznamenalo.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Tendry jsou uveřejňovány na internetové stránce Agentury pro veřejné zakázky Albánie. Zadávání veřejných zakázek se provádí on-line prostřednictvím internetových stránek agentury. Povinností všech veřejných institucí je na svoje nákupní, servisní, projekční potřeby a potřeby provedení prací zadávat veřejné zakázky.

Agentura pro veřejné zakázky (Agjencija e Prokurimit Publik)
Aparatit te Keshilitit i Ministrave
Bulevardi Deshmoret e Kombit, Tirana
Tel./Fax: +355 4 223 04 34
Tel.: +355 4 223 26 52
E-mail: infoapp@app.gov.al
Web: www.app.gov.al

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Vymahatelnost práva je v Albánii stále nízká. Soudy jsou pomalé a zahlcené stížnostmi. K zamezení jakýchkoli sporů je nezbytné nevynechat v obchodním kontraktu sebemenší podrobnost a předem si prověřit majetkové a finanční poměry albánského partnera. Jakékoli smlouvy s místními firmami by měly obsahovat jednoznačně formulované soudní doložky s určením příslušného soudu, popř. možnost řešení sporu arbitráží (doporučené).

V Albánii se sice povinné členství v hospodářské komoře vztahuje pouze pro určitý okruh firem, ale v případě neplnění uzavřené smlouvy doporučujeme před zahájením soudního jednání o této situaci informovat představitele Hospodářské komory Albánie (kontakt viz kapitola 7.4).

Kontakty na právní kanceláře:

Kalo & Associates
Perparim Kalo – managing partner
Tirana office: Kavaja Avenue, G-KAM Business Centre, 4th Floor
Tirana – Albania
Tel.: +355 42 233 532
Fax: +355 42 224 727
E-mail: info@kalo-attorneys.com
Web: www.kalo-attorneys.com

Boga & Associates
Genc Boga – ředitel
Ibrahim Rugova street, Green Park, Tower I
P.O. Box 8264
Tirana, Albania
Tel.: +355 4 2251 050
Fax +355 4 2251 055
E-mail: boga@bogalaw.com
Web: www.bogalaw.com

LPA Law Firm Albania
Oltjam Hoxhilli – managing partner
Tirana office: Rruga E Bogdanave, EuroCol Builging 5th Floor
Tirana – Albania
Tel.: +355 4 48 05 499
Fax: +355 4 22 20 222
E-mail: info@lpalbania.com
Web: www.lpalbania.com

Rizika místního trhu

České firmy se mohou v Albánii setkat s přetrvávající netransparentností podnikatelského prostředí a korupcí. Silnou roli v ekonomice má stále stát a státní aparát. Silný domácí partner je předpokladem, resp. podmínkou úspěšného obchodu. Doporučujeme ponechat partnerovi čas na vytvoření důvěry a obchod neuspěchat. Překážkou může být rovněž jazyková bariéra, ale nebývá pravidlem. Komunikace faxem či emailem je samozřejmostí. Specifické je v Albánii používání mobilních telefonů. Firmy a veřejné instituce totiž často postrádají spojení přes pevné linky. Majitelé a vedení firem proto ochotně poskytují pro spojení s partnery svá mobilní čísla. České firmy by se měly zbavit obav vstupu na albánský trh, musí nicméně zachovávat obezřetnost.

 Pro obchodování s Abánií a investování v Albánii hovoří:

 • dlouhodobá dobrá pověst českého zboží a techniky na albánském trhu
 • postupný rozvoj dopravní a telekomunikační infrastruktury
 • nové investiční pobídky vyplývající ze zákona o strategických investicích
 • vznik 3 nových technických a ekonomických rozvojových oblastí

 Proti:

 • špatná vymahatelnost práva při obchodních sporech
 • rozvinuté korupční prostředí a vysoká míra šedé ekonomiky
 • nestabilní podnikatelské a investiční prostředí v zemi    
 • vysoká míra zasahování státu do albánské ekonomiky
 • dosud nedostatečná implementace legislativy EU, pomalé soudnictví
 • obtížné získávání aktuálních informací o podnikatelských subjektech
 • byrokracie
 • nižší kvalita komunální infrastruktury 
 • složitost a častá změna daňových předpisů 
 • špatná vymahatelnost dluhů
 • hrozba pokutování ze strany státu v případě nenaplňování daňových předpisů 
 • nízké kapitálové zázemí albánských firem
 • zastaralá výrobní základna v celé řadě průmyslových odvětví
 • jazyková bariéra
 • geografická vzdálenost ve vazbě na stávající stav dopravní infrastruktury
 • neexistence přímého leteckého  spojení

Obvyklé platební podmínky, platební morálka

Albánští obchodní partneři využívají mezinárodních platebních a dodacích podmínek. Doporučujeme žádat o platby v maximální možné výši předem, dokud nedojde k podrobnému prověření obchodního partnera. Jako v každé zemi i v Albánii je možno se setkat s nesolventností a nespolehlivostí zákazníka.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Obchodní a ekonomické aktivity vyžadují hodně trpělivosti. Silnou roli v ekonomice má stále stát a státní aparát. Potíže bývají s jazykovou bariérou.

Doporučujeme poskytnout partnerovi čas na vytvoření důvěry a obchod neuspěchat.

Je vítán pokus o oslovení partnerů v jejich mateřské řeči (např. Mirdita, si jeni? Dobrý den, jak se máte?). Jazyková vstřícnost obecně „otevírá dveře“ v navazování nových a dlouhodobých kontaktů.

Čeští podnikatelé se nemusí bát vstoupit na albánský trh. Základní podmínky podnikání se postupně zlepšují. Místní trh není nijak obzvláště problematický či nepřátelský při zachovávání základních pravidel obezřetnosti. Opatrnost je nezbytná při jednání s dosud neověřenými partnery. Většina albánských firem je malých s nepříliš silným kapitálovým zázemím. V případě, že se českému subjektu podaří proniknout na albánský trh, je reálné přepokládat, že se mu otevře prostor pro perspektivní a dlouhodobou spolupráci. Před zahájením podnikání doporučujeme seznámit se s teritoriem a všemi jeho specifiky včetně historických, a poté uskutečnit krátký pobyt v Albánii.

Pro Albánce platí to, co je na Balkáně charakteristické, že je důležité získat si obchodního partnera po lidské stránce, např. poukazem na společné zájmy, dějiny, blízkost mentality a jazyka aj. Není od věci vést konverzaci s partnerem i o jeho blízkém okolí (rodina, přátelé). Pokud se tato část jednání dobře zvládne, jde technická i obchodní část jednání mnohem snadněji. Češi mají v Albánii renomé vysoké odbornosti a profesionality. Jako místo jednání je vhodné zvolit sídlo partnera, což umožňuje vytvořit si dostatečnou představu o jeho možnostech a seznámit se na místě s technickým zázemím jeho společnosti. Neformální část jednání je obvyklé přenést do příjemného prostředí místních barů nebo restaurací, vždy však až po dohodě s partnerem. Používání titulů v Albánii při jednání není obvyklé.

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • albánština

 Ostatní užívané jazyky:

 • italština
 • angličtina
 • starší generace ruština

Státní svátky v roce 2017

 • 1. a 2. leden  – Nový rok
 • 14. březen – Den jara
 • 22. březen – Navruz
 • 16. – 17. duben – Velikonoce (katolické i ortodoxní) 
 • 1. květen – Svátek práce
 • 25. 6. – 26. 6. – Velký Bajram
 • 1. září – Kurban Bajram 
 • 19. říjen – Den blahořečení Matky Terezy
 • 28. listopad – Den vlajky a nezávislosti
 • 29. listopad – Den osvobození
 • 8. prosinec – Národní den mládeže
 • 25. prosinec – Vánoce

Svátky připadající na sobotu nebo neděli se slaví v následující pondělí.

Zdroj: Centrální banka Albánie

Pracovní a prodejní doba

Obyvatelé Albánie slaví katolické, pravoslavné i muslimské církevní svátky bez ohledu na vyznání. Pro státní svátky připadající na sobotu nebo neděli platí vládní nařízení, které uděluje pracovní volno v následující pondělí bezprostředně po státním svátku. 

Obvyklá pracovní doba:

 • pondělí–pátek: 8:00–16:00 (40 hodin týdně)

Prodejní doba:

Obchody se otevírají mezi 7:00 až 9:00 hod., zavírací doba připadá na 20:00 až 24:00 hod. (supermarkety: 7:00–24:00). Jednotlivé obchody si stanovují otevírací dobu individuálně dle předmětu prodeje. Maloobchodní prodejny bývají často otevřené po celý den v sobotu i v neděli.

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Podmínky cestování do teritoria

Pro cestu do Albánské republiky potřebuje občan ČR platný cestovní, diplomatický nebo služební pas nebo občanský průkaz.

Při cestě motorovým vozidlem albánská pohraniční kontrola vyžaduje mezinárodně platné potvrzení o jeho pojištění (tzv. zelenou kartu), malý technický průkaz a mezinárodní řidičský průkaz. Při cestě služebním (resp. firemním) či zapůjčeným vozidlem je třeba při hraniční kontrole předložit plnou moc prokazující dispoziční právo k vozidlu. Plná moc by měla být notářsky ověřená, v angličtině, kromě údajů o vlastníkovi by měla obsahovat jméno a příjmení řidiče, číslo jeho cestovního dokladu a SPZ automobilu. Bez tohoto dokladu se řidiči vystavují riziku, že na území Albánie nebudou vpuštěni.

Pro vstup do Albánie není předepsáno žádné povinné očkování, očkovací průkaz není vyžadován. Před dlouhodobým pobytem lze doporučit očkování proti hepatitidě A, event. B.

Maximální doba bezvízového pobytu v Albánii pro občany ČR (resp. držitele cestovních, diplomatických a služebních pasů ČR nebo občanských průkazů ČR) je 90 dní během 180-denního období. Toto období se začíná počítat od prvního dne prvního vstupu do Albánie.

V Albánii není zavedena povinnost registrace pobytu cizinců.

Občané ČR nejsou povinni uhradit při vstupu do Albánie žádný vstupní poplatek.

Před turistickou či obchodní návštěvou Albánie doporučujeme seznámit se s teritoriem prostřednictvím některého z průvodců. V knihkupectvích v ČR lze běžně koupit kvalitní turistické průvodce, přičemž jedním z nejlépe hodnocených je Albánie/ Rough Guides (Gillian Gloyer), Nakladatelství JOTA, Albánie turistický průvodce, Nakladatelství Bradt, Česká republika či Lonely Planet. Mnoho informací o Albánii je rovněž dostupných na webu Hedvábná stezka

Síť benzínových čerpadel je vyhovující podél hlavních silničních tahů. Je nutné počítat s občasnými výpadky dodávky elektrického proudu. Pitnou vodu doporučujeme kupovat; voda z vodovodu či studní je často nekvalitní a může být i zdravotně závadná.

Na pobřeží byly v posledních letech zvýšeny ubytovací kapacity, zlepšilo se zásobování a úroveň služeb. Ubytovací služby v Tiraně a hlavních letoviscích na pobřeží jsou na dobré i velmi dobré úrovni. Ve vnitrozemí jsou možnosti ubytování podstatně horší. Mobilní sítě pokrývají města i většinu venkovských oblastí. V horských oblastech jsou místa bez pokrytí mobilním signálem.

Obyvatelé Albánie jsou obecně přátelští a ochotni pomoci. Cizí měny doporučujeme měnit na albánské leky výhradně v bankách či směnárnách, kterých je v městech dostatek.

Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince

Města a hlavní trasy spojující zemi s Makedonií, Kosovem, Černou Horou a Řeckem jsou bezpečné, a to i v noci. Nedoporučuje se však nocování na parkovištích. V případě cest do odlehlých oblastí doporučujeme informovat o plánované trase a jejím časovém harmonogramu konzulární úsek Velvyslanectví ČR v Tiraně (kontakt viz 7.1 prostřednictvím e-mailu či internetové aplikace DROZD – Dobrovolná registrace občanů ČR v zahraničí).

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Občané ČR (cizinci) mající zájem o práci v Albánii na období delší než 3 měsíce musí získat pracovní povolení od Ministerstva práce a sociálních věcí Albánské republiky, kterému předkládají svoji žádost. Přílohou žádosti jsou požadované údaje, např. fotokopie pasu spolu s fotokopií stránky, ve které je vyznačen den vstupu do Albánie, potvrzení o nejvyšším ukončeném vzdělání, dosavadní praxe, výpis z trestního rejstříku, předběžná pracovní dohoda mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, výpis z obchodního rejstříku zaměstnavatele, jeho identifikační kód (NIPT), předběžná žádost o registraci zaměstnance u daňového a sociálního úřadu atd.

Ministerstvo žádost do 30 dnů od data podání posoudí a vydá pracovní povolení, či žádost zamítne. Oficiální poplatek za podanou žádost je 6 000 ALL (50 EUR). 

Podmínky zaměstnávání místních sil se řídí Zákoníkem práce č. 7961 ze dne 12. 7. 1995.

Bližší informace je možno získat na internetových stránkách agentury AIDA (obdoba českého CzechInvestu), stránkách KPMG Albania nebo advokátní kanceláře Boga & Associates.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotní péče v Albánii je ve srovnání se zdravotní péčí v ČR na nízké úrovni. Na albánském zdravotnictví se negativně projevil odchod kvalifikovaného personálu do zahraničí v 90. letech. Pouze ve větších městech fungují zdravotní střediska, která však nejsou dostatečně vybavena lékařskou technikou a zdravotnickým materiálem. Ve větších městech (Tirana, Durrës, Vlora, Shkodra) vznikly soukromé polikliniky, které poskytují zdravotní péči, ale je třeba počítat s tím, že za provedené lékařské zákroky či operace je nutno platit v hotovosti.

V Albánii (zejména ve větších městech) je dostatek lékáren vybavených dostatečným množstvím léků, za které je třeba platit v hotovosti. Na venkově a v horských oblastech často neexistuje vůbec žádná lékařská péče. Doporučujeme, aby cestovatelé měli s sebou všechny léky, které dlouhodobě užívají. Vřele doporučujeme před cestou uzavřít pojištění na cesty a pobyt v zahraničí, které se vztahuje na úhradu případných výdajů na poskytnutou lékařskou péči.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Tiraně (Albánie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem