Argentina

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Název, který je odvozem z latinského slova „argentum“ – stříbro, používá země od r. 1860. Argentina je zemí mnoha bohatství, i když stříbro k nim nepatří, jak si to mysleli první španělští kolonizátoři, když této zemi dávali jméno. Tento kov se našel později a v mnohem větší míře na severu – v Bolívii a Peru – nicméně název již Argentině zůstal.

Argentina představuje pro ČR dlouhodobě středně důležitého partnera v oblasti Latinské Ameriky. Země poptává průmyslové produkty a hlavní pozice v jejím vývozu zaujímají položky spojené se zemědělstvím a potravinovou produkcí. Argentina je v rámci regionu Latinské Ameriky pátým největším obchodním partnerem českých firem. Důvodem nevyužitého potenciálu v obchodní výměně jsou přísná ochranná opatření namířená vůči importu.

Argentina je zemědělskou zemí a je též velmi bohatá na nerostné suroviny. To se odráží i na struktuře vývozu: 25 % tržeb plyne z vývozu primárních produktů, 45 % exportu jsou zpracované zemědělské nebo potravinářské výrobky a 29 % exportu je spojeno s průmyslovou výrobou. 

Kromě vysoké inflace, jejíž meziroční míra v roce 2023 přesáhla 200 % a je jedna z nejvyšších na světě, se země musí potýkat s propadem domácí měny a přísným režimem zahraničního obchodu. Ekonomická situace Argentiny se promítá do běžného života jejích občanů.  Již více než 40 % Argentinců se nachází pod hranicí chudoby. Opatření nové vlády Javiera Mileie mají za cíl razantně snížit inflaci, k čemuž by mohlo dojít v druhé polovině roku 2024. Vláda podniká i kroky k otevření ekonomiky, s ohledem na nízkou míru zásob zahraničních deviz však bude tento proces spíše dlouhodobý.

I přes současnou hospodářskou situaci existují příležitosti pro české firmy, které se v Argentině chtějí uchytit. Budoucnost má především strojírenství s ohledem na preferenci Argentiny co největší škálu zboží vyrábět v místě. Vzhledem k potenciálu zemědělské produkce jsou dalším slibným oborem zemědělské stroje a chytré technologie aplikované v zemědělství. V Argentině se nalézají ohromné zásoby nerostného bohatství. Velká většina těchto nalezišť navíc ještě nebyla prozkoumána, a proto skýtá obrovské pole působnosti zahraničních investorů důlního a těžebního průmyslu. Prostor pro inovace a nové technologie se nabízí i v odvětvích, která budou ve střednědobém horizontu nezbytná pro hospodářský růst: biotechnologie, petrochemie, zdravotnictví, IT apod.

Základní údaje
Hlavní město Buenos Aires
Počet obyvatel 46,23 mil.
Jazyk španělština (úřední)
Náboženství 94 % křesťanství
Státní zřízení prezidentská republika
Hlava státu Javier Milei
Hlava vlády Javier Milei
Název měny argentinské peso (ARS)
Cestování
Časový posun -4 hod. (v létě -5 hod.)
Kontakty ZÚ
Velvyslanec PhDr. Ľubomír Hladík
Ekonomický úsek Mgr. Radek Hovorka
Konzulární úsek Mgr. Filip Kanda
CzechTrade ne
Czechinvest ne
Ekonomika 2023
Nominální HDP (mld. USD) 626,4
Hospodářský růst (%) -1,6
Inflace (%) 211,40
Nezaměstnanost (%) 6,5

Mapa globálních oborových příležitostí – Argentina (MZV) (66.25 KB)Souhrnná teritoriální informace (STI) Argentina (380.94 KB)1. Základní informace o teritoriu

Podkapitoly:

1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi

Argentinská republika (República Argentina)

Prezident:

Javier Milei

Viceprezidentka:

Victoria Villaruel

Státní zřízení: federativní republika prezidentského typu

Výkonný systém:

prezident volený na čtyřleté funkční období s možností jedenkrát obnovit mandát, prezident je zároveň hlavou státu i šéfem vládního kabinetu

Zákonodárný systém:

dvoukomorový Národní kongres; Poslanecká sněmovna: 257 poslanců, Senát: 72 senátorů

Soudní systém:

Nejvyšší soud (9 soudců), federální soudy, provinční soudy

Volební systém:

 • každé dva roky je volena na šest let třetina z celkového počtu senátorů; poslanci jsou voleni na období 4 let, přičemž polovina z celkového počtu poslanců je volena každé 2 roky, dále se konají volby do provinční exekutivy a legislativy (nikoli však ve všech provinciích ve stejném termínu)

Argentina prožívá historické období změn, zcela jistě největší za posledních 40 let od znovuzískání své demokracie. 10. prosince 2023 se prezidentské funkce ujal libertarián, ultrapravicový ekonom a odpůrce tradičních politických stran a establishmentu Javier Milei (La Libertad Avanza). Ukázalo se, že touha po změně a únava Argentinců z dlouhodobé tíživé ekonomické situace byly silnější než potřeba zachování stávajícího politického systému a sociálních jistot, a to zvlášť v prostředí hluboké ekonomické stagnace, kdy roční inflace dosahovala až 200 %. Javier Milei je prvním prezidentem v historii Argentiny, jež nepochází z jednoho či druhého tradičního politického uskupení (peronisté, antiperonisté). Ve volbách získal nečekaně vysokou podporu voličů, na druhou stranu ale má vůbec nejmenší legislativní základnu v historii země a zcela radikální a ambiciózní program reforem.

1.2. Zahraniční politika země

Zahraniční politika doznává po nástupu nové vlády značných změn. Javier Milei už v předvolební kampani označoval za hlavního spojence Spojené státy a Izrael. Vláda chce navrátit zemi tam, kam patří, tedy do společnosti převážně západních demokratických států a důvěryhodných spojenců, a chce i mnohem více spolupracovat a prohloubit vztahy s EU. Vláda sdílí s EU mnohé společné hodnoty v zahraniční politice, otevřenosti ekonomiky a obchodní výměny, a to včetně prognóz ohledně dokončení Dohody o volném obchodu mezi EU a Mercosurem. Výrazně ostražitá je vůči Číně a Rusku (vůči RU nastalo ochlazení už u předchozí vlády po ruské agresi na Ukrajině). Obecně lze říci, že prezident Milei ve svém postoji zachovává ideologickou vizi mezinárodních vztahů, která se vyznačuje antikomunismem a odmítáním vlád, „které nerespektují myšlenky svobody“. V rámci této politiky např. nebyli jmenováni velvyslanci na Kubě, v Nikaragui a ve Venezuele.

1.3. Obyvatelstvo

Podle sčítání obyvatel z roku 2022 měla Argentina 46 234 830 obyvatel. Pro rok 2060 se odhaduje nárůst obyvatelstva na 60 mil. obyvatel. Argentina by tak počtem obyvatel překonala Kolumbii a stala by se třetí nejlidnatější zemí Latinské Ameriky (po Brazílii a Mexiku).

Argentina ve svojí historii prošla několika imigračními vlnami, především v období 1870-1930, kdy přicházeli lidé hlavně z Itálie, Španělska, Německa, střední Evropy, Blízkého východu a částečně i z Japonska. Během 20. století evropská imigrace prakticky ustala. Naopak začala růst migrace z ostatních zemí regionu, hlavně z Paraguaye, Bolívie a Peru, která pokračuje dodnes. Na přelomu 20. a 21. století narostl příchod Číňanů, kteří se rychle stali čtvrtou největší etnickou skupinou v Argentině. Venezuelská krize zapříčinila masivní příchod tamních obyvatel, neoficiální odhady hovoří o 150 000 příchozích.

Průměrná hustota zalidnění: 14,5 obyvatel na km2 (ve třech patagonských provinciích však pod 3 ob./km2). Podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva je 44,1 %. 

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení: roční přírůstek populace 0,99 % (porodnost 16,5/1000 obyvatel, úmrtnost 7,5/1000 obyvatel. Průměrná délka života 77,5 let (74,4 muži – 80,5 ženy).

Národnostní složení: Argentinci (95 %), Španělé, Italové, Němci, Venezuelané, Bolivijci, Chilané, Paraguayci, Peruánci Argentina má velkou židovskou menšinu (odhaduje se cca 500 000), vlivní jsou i Arméni.

Náboženské složení: Katolíci (uváděno 90 %, avšak 20 % praktikujících), protestanti (3 %), židé (2 %), muslimové (2 %).

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky: Úředním jazykem je španělština. V Buenos Aires se lze někdy domluvit anglicky, v rámci jednotlivých přistěhovaleckých komunit také italsky a německy. Kromě toho v některých provinciích hovoří původní obyvatelstvo indiánskými jazyky (především guaraní a quechua).

Zdroj: INDEC

2. Ekonomika

Podkapitoly:

2.1. Základní údaje

Argentina je jednou z největších ekonomik v Latinské Americe s hrubým domácím produktem (HDP) přibližně 630 mld. USD. Země má obrovské zásoby nerostných surovin a úrodnou zemědělskou půdu. Dovozy zahrnují především průmyslové výrobky. Hlavními obchodními partnery jsou Brazílie, EU, Čína, Spojené státy a Paraguay.

Státní intervence a neustálé změny v hospodářské politice brání extenzivnějšímu rozvoji země. Schopnost ekonomiky generovat nové pracovní pozice je slabá. Většina argentinských firem vyrábí zboží se střední nebo nízkou přidanou hodnotou a HDP na hlavu tak trvale zaostává za zeměmi, které se alespoň částečně dokázaly přeorientovat na zboží nebo služby s vyšší přidanou hodnotou (např. Chile, ale částečně i Brazílie). Průmyslová produkce je silně závislá na situaci v Brazílii, především automobilový průmysl.

V Argentině se hromadí negativní makroekonomické rysy. Kromě vysoké inflace, jejíž meziroční míra v roce 2023 přesáhla 200 % a je jedna z nejvyšších na světě, se země musí potýkat s propadem domácí měny a přísným režimem zahraničního obchodu. Argentina nadále nutně potřebuje zahraniční investice a příliv moderních technologií.

Ekonomika je vůči zbylému světu (snad s výjimkou zemí MERCOSUR) stále velmi uzavřená a závislost na zemědělských plodinách ji dělá extrémně citlivou. Ekonomická situace Argentiny se promítá do běžného života jejích občanů. Již 40 % Argentinců se nachází pod hranicí chudoby, dětská chudoba dosahuje nevídaných 60 %.

Ukazatel 20212022202320242025
Růst HDP (%) 10,724,96-1,6-4,15,4
HDP/obyv. (USD/PPP) 2255025200255502498026690
Inflace (%) 50,9090,40211,40259,6051,10
Nezaměstnanost (%) 8,756,836,510,17,9
Export zboží (mld. USD) 77,93588,44566,78783,08488,681
Import zboží (mld. USD) 63,18581,52273,71366,51872,804
Saldo obchodní bilance (mld. USD) 18,69612,353-2,31120,74620,45
Průmyslová produkce (% změna) 15,844,01-1,5-2,66,7
Populace (mil.) 45,7846,2346,7747,0647,34
Konkurenceschopnost 63/6462/63N/AN/AN/A
Exportní riziko OECD 7/77/77/77/7N/A

Zdroj: EIU, OECD, IMD

2.2. Veřejné finance a státní rozpočet

V roce 2023 přesáhl veřejný dluh Argentiny 400 miliard USD, což představuje 88,4 % jejího HDP.  35 % z dluhu je splatných v domácí měně, zbývajících 65 % je splatných v cizích měnách. Jedním z nejvýznamnějších rozhodnutí současné vlády J. Mileie byla šoková devalvace pesa o 54 % jeho hodnoty vůči dolaru učiněná v prosinci 2023. Dalším způsobem snížení veřejných výdajů bylo částečné zrušení státních dotací na energie a veřejnou dopravu. Vláda preferuje cestu redukce veřejného sektoru ve všech ohledech včetně např. plošného propouštění.

Veřejné finance 2023
Saldo státního rozpočtu (% HDP) -6,1
Veřejný dluh (% HDP) 88,4
Bilance běžného účtu (mld. USD) -20,653
Daně 2024
PO 25-35 %
FO 27-35 %
DPH 21 %

2.3. Bankovní systém

Argentinský bankovní systém byl vždy v centru ekonomických problémů, které Argentinu v minulosti potkaly. V nedávné minulosti argentinští vkladatelé několikrát přišli o svoje úspory nebo se jejich vklady značně znehodnotily. Dnes je proto stav bankovního sektoru jedním z nejsledovanějších ekonomických ukazatelů. Za poslední roky se stabilita postupně zvyšuje.

Bankovní systém v Argentině je tvořen centrální bankou, 13 veřejnými a 50 soukromými bankami. V posledních letech se vyrojilo velké množství digitálních bank, virtuálních peněženek a dalších Fintech společností, které jsou rovněž regulovány centrální bankou.

Zásadním trendem je tlak na argentinské peso. Nízká důvěra, nepříznivé makroekonomické faktory a nejisté vyhlídky do budoucna mají za následek devalvaci měny.

Podle velikosti aktiv jsou největšími finančními ústavy v zemi:
1. NACION ARGENTINA
2. BANCO GALICIA SAU  
3. MACRO SA
4. SANTANDER RIO
5. BANCO BBVA ARGE
6. BANCO PROVINCIA BUENOS AIRES
7. CITIBANK N.A.
8. CREDICOOP COOP
9. HSBC BANK

2.4. Daňový systém

Argentina má jeden z nejkomplikovanějších daňových systémů na světě. V roce 2019 provedl argentinský institut IARAF studii daní a napočítal celkem 163 (!) druhů daní (národních, provinčních, místních nebo jiných). Daňový systém se historicky vyznačuje velkou nestabilitou, protože velké veřejné výdaje a fiskální deficity vedou k nutnosti se zadlužovat a v případě nečekaných událostí se vláda často musí uchylovat ke zvýšení daní, aby zvýšila příjmy. Argentina je jednou ze zemí s nejvyššími daňovými sazbami v regionu, a to na úkor investičního prostředí. Jako jedna z mála zemí na světě využívá i exportní cla.

Základní daně na federální úrovni
Daň ze zisku a z příjmu (25-30 % pro podnikatele a mezi 5 a 31 % pro fyzické osoby v závislosti na výši příjmu)
Daň z majetku (liší se podle výše majetku, ale představuje zhruba 0,9-1,1 %)
Daň z přidané hodnoty (většinou 21 %)
Daň z bankovních převodů – 0,3 %
Daň z aktiv na území Argentiny i mimo ni – 1 % (lze započítat oproti dani ze zisku)
Dovozní a vývozní cla (0–35 %), např. na automobily je aplikováno 35% clo

3. Obchod a investice

Podkapitoly:

3.1. Obchodní vztahy

Obchodní vztahy s ČR

Do budoucna se dají očekávat výkyvy v objemech našich dovozů z Argentiny způsobené především kolísajícími cenami zemědělských komodit, které tvoří největší část argentinských vývozů. Potenciál vývozů do Argentiny je do budoucna zajisté velký, současná ekonomická situace však nedovoluje tento potenciál rozvíjet.


2020202120222023
Import z ČR (mld. CZK) 1,101,501,971,81
Export do ČR (mld. CZK) 1,271,121,871,22
Saldo s ČR (mld. CZK) 0,17-0,38-0,10-0,59
 

Zdroj: ČSÚ

TOP 5 položek importu z ČR

SITC 3Název zbožíHodnota (mil. CZK)Podíl z celku (%)
772Přístr. elek. ke spínání ap. obvodů elek., odpory aj.176,269,73
741Zařízení k ohřevu a chlazení a jejich díly j. n.89,454,94
784Díly a příslušenství vozidel motorových86,164,75
581Trubky, potrubí a hadice z hmot plastických77,684,29
335Produkty zbytkové z ropy j. n. a příbuzné materiály0,000,00

Zdroj: ČSÚ

TOP 5 položek exportu do ČR

SITC 3Název zbožíHodnota (mil. CZK)Podíl z celku (%)
081Krmiva pro zvířata (kromě nemletých obilnin)270,7722,19
121Tabák nezpracovaný, odpad tabákový188,4015,44
011Maso hovězí čerstvé, chlazené nebo zmrazené173,8814,25
222Podzemnice, soja, semena bavlníku, slunečnice, sezamu, řepky, hořčice120,739,90
268Vlna, vlákna živočišná ostatní (vč. česanců vlněných)112,289,20

Zdroj: ČSÚ

Obchodní vztahy s EU

V březnu 2024 tvořil obchod s Evropskou unií 8,0 % vývozu a 14,1 % dovozu. Ze členských států EU je největším partnerem Německo, dále Itálie, Španělsko a Francie. Hlavními produkty vyváženými do EU je sója a její deriváty, masné deriváty a produkty používané ke krmení zvířat. Hlavními dováženými produkty jsou stroje, mechanická zařízení, farmaceutické výrobky a vozidla.


20192020202120222023
Import z EU (mil. EUR) 7098,105982,758038,0210168,349889,44
Export do EU (mil. EUR) 7028,616649,748616,9210569,996913,91
Saldo s EU (mil. EUR) -69,48666,99578,90401,65-2975,54

Zdroj: Evropská komise

Obchodní vztahy se zeměmi mimo EU

Nejvyšší obchodní výměnu má Argentina s ostatními zeměmi regionu Latinské Ameriky. S blokem MERCOSUR tvoří zahraniční obchod okolo 22 % cekového exportu a 31 % celkového importu. 


20192020202120222023
Import ze zemí mimo EU (mil. EUR) 38341,6033194,7050408,1065239,5158295,08
Export do zemí mimo EU (mil. EUR) 53203,6944117,9663472,9571241,6354864,07
Saldo se zeměmi mimo EU (mil. EUR) 14862,0810923,2613064,856002,12-3431,01

Zdroj: EIU, Eurostat

3.2. Přímé zahraniční investice

Ještě v 90. letech 20. století Argentina zaznamenávala velký příliv zahraničních investic, které se soustředily především na nákup firem poskytujících služby nebo těžbu (zejména ropy), a to v rámci rozsáhlých reforem prováděných vládou prezidenta Menema. Krize na přelomu tisíciletí způsobila hluboký zlom nejen v ekonomické, ale i politické a sociální oblasti, což vyvolalo řadu významných změn v podmínkách pro působení a investice zahraničních společností. V dalších letech se problémy nadále prohlubovaly. Např. v roce 2020 činily přímé zahraniční investice pouze 0,20 % světového objemu.

FDI nyní vykazují v porovnání s předchozími roky určité známky zlepšení. V roce 2022 např. přímé zahraniční investice do Argentiny činily přibližně 15 miliard USD, což představuje nárůst o 122,5 % oproti předchozímu roku. Lze předpokládat, že objem investic bude během vlády J. Mileie dále stoupat. 

Nedostatek zahraničních investic snižuje množství mezinárodně aktivních společností. Aktuálně pouze 60 firem exportuje do zahraničí zboží či služby za více než 100 milionů USD. 

Aktuálně nezaznamenáváme významné investice českých firem v Argentině.

3.3. FTA a smlouvy

Smlouvy s EU

Dvoustranné vztahy mezi EU a Argentinou se řídí Rámcovou dohodou o obchodu a hospodářské spolupráci, která vstoupila v platnost v roce 1990. Jako člen MERCOSUR je Argentina rovněž smluvní stranou Rámcové dohody o spolupráci mezi EU a Mercosurem podepsané v roce 1995, která obsahuje ustanovení o obchodní spolupráci. Argentina se účastní jednání o obchodě dohodě mezi EU a sdružením MERCOSUR. V současnosti stále platí, že mezi EU a Argentinou nepanuje žádný preferenční režim. 

Smlouvy s ČR

ČR má s Argentinou od roku 1998 platnou Dohodu o podpoře a vzájemné ochraně investic. Z důvodu harmonizace s právem EU se česká strana snaží o renegociaci textu.

Předseda vlády ČR podepsal u příležitosti své návštěvy 6. března 2006 Smlouvu o hospodářské a průmyslové spolupráci. Argentinská strana ratifikovala dokument na podzim roku 2008, o čemž informoval během své návštěvy v Praze ministr zahraničních věcí Jorge Taiana.

V první polovině roku 2021 vešla v platnost Smlouva o vzájemné správní pomoci v celních otázkách.

Přehled platných smluv mezi ČR a Argentinou lze nalézt zde: https://mzv.gov.cz/jnp/cz/encyklopedie_statu/jizni_amerika/argentina/smlouvy/index.html

3.4. Rozvojová spolupráce

Argentina je dle hodnocení OECD považována za rozvojovou zemi, a proto jsou zde aplikovatelné nástroje české i unijní rozvojové pomoci.

Česká firma Lesprojekt v roce 2023 realizovala v Argentině B2B projekt rozvojové pomoci SIMONA hrazený z poloviny Českou rozvojovou agenturou.

V roce 2023 byl v provincii Chubut realizován projekt se zaměřením na efektivní získávání vody pomocí větrné energie a následné ekologické pěstování jahod. Realizátorem byla nezisková organizace 500 RPM, financování zajistilo MZV ČR prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Buenos Aires. 

V roce 2022 byl realizován  projekt, jež měl za cíl instalovat 10 solárních panelů pro ohřev vody v komunitních centrech pro matky s dětmi. Realizátorem byla Fundación Patagonia Natural, financování zajistilo MZV ČR prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Buenos Aires.

V roce 2021 byl realizován projekt v provincii Salta. Realizátorem tohoto vodohospodářského projektu byla nadace Siwok, financování zajistilo MZV ČR prostřednictvím Velvyslanectví ČR v Buenos Aires.

Delegace EU je realizátorem několik programů v sociální oblasti, životním prostředí nebo zdravotnictví. Bližší podrobnosti o poskytování pomoci ze strany Evropské unie prostřednictvím Delegace EU v Buenos Aires najdete na webu: https://eeas.europa.eu/delegations/argentina/

3.5. Perspektivní obory (MOP)

I přes současnou obtížnou ekonomickou situaci existují příležitosti pro české firmy, které se v Argentině chtějí uchytit. Budoucnost má především strojírenství s ohledem na preferenci Argentiny co největší škálu zboží vyrábět v místě. Vzhledem k potenciálu zemědělské produkce jsou dalším slibným oborem zemědělské stroje a chytré technologie aplikované v zemědělství. V Argentině se nalézají ohromné zásoby nerostného bohatství. Velká většina těchto nalezišť navíc ještě nebyla prozkoumána, a proto skýtá obrovské pole působnosti zahraničních investorů důlního a těžebního průmyslu. Obecně zde mají české firmy šanci s technologickými inovacemi, kterých je v Argentině a potažmo v celém regionu dlouhodobě nedostatek. Prostor pro tyto inovace a nové technologie se nabízí i v odvětvích, která budou v krátkodobém horizontu nezbytná pro hospodářský růst: biotechnologie, petrochemie, zdravotnictví, IT apod.

▶ Těžební a ropné technologie

Rozvoj důlního a těžebního průmyslu je jednou z vládních priorit, protože má potenciál generovat velké množství deviz z vývozu surovin do zahraničí. Země má velké zásoby mědi, olova, železa, zlata, stříbra, lithia, molybdenu, uranu, draslíku a jiných vzácných kovů. Podle odhadů až 70 % plochy území potenciálně vhodné pro těžbu ještě ani nebylo prozkoumáno. Na začátku roku 2024 se těžilo v 16 lokalitách, 7 projektů je ve výstavbě, 7 projektů se nachází ve fázi studie proveditelnosti, 6 projektů je v počáteční přípravné fázi, 40 projektů je ve fázi pokročilého průzkumu a 250 projektů ve fázi počátečního průzkumu. Od roku 2015 je velká pozornost zaměřena na lithium a měď. Hlavně od lithia si Argentina slibuje do budoucna velký zdroj příjmů. Ve 12 oblastech (provincie Jujuy, Catamarca, Salta) by se mohlo nacházet až 92 Mt lithia, což by pokrylo dodávky po dobu 100 let. Zásoby mědi se odhadují na 65 Mt. Vláda láká zahraniční investory do těžebních projektů, od kterých si slibuje rychlé zahájení těžby, příliv investic a vznik pracovních míst. Existují i fiskální výhody, které nabízejí vlády jednotlivých provincií, neboť v Argentině jsou přírodní zdroje jejich vlastnictvím. Dodavatelé strojů a technologií musejí vzít v potaz rozlohu Argentiny (8. největší země na světě) a vzdálenost nalezišť od velkých měst, což výrazně zvyšuje nároky na logistiku a propracovaný poprodejní servis (disponibilita náhradních dílů, doprava techniků a servisu na místo instalace techniky apod.).

▶ Zemědělství a potravinářství

Argentina má v zemědělství velký potenciál, 53 % její plochy pokrývá orná půda. Argentinský vývoz je tvořen až ze 70 % zemědělskými produkty.  Zemědělství a navazující průmyslové obory tvoří i podstatnou část HDP (34 %). Aplikace nových technologií v zemědělství je však pro Argentinu i přes zmíněnou závislost na zemědělství velkou výzvou, do této oblasti neinvestuje mnoho. Daňové úlevy a pobídky v oblasti zemědělství a lesnictví existují, není jich však mnoho. Všechna strojní zařízení související s tímto sektorem obvykle vstupují na argentinský trh s nulovým tarifem. Zapotřebí jsou technologie související s efektivnějším nakládáním s energiemi, monitoringem úrody/sklizní, optimalizací  procesů apod.  Perspektivními kategoriemi jsou taktéž organická produkce a biopotraviny, zpracování biomasy, šlechtění a genetika.

▶ ICT, elektronika, kyberbezpečnost

Argentina spolu s Brazílií a Mexikem patří k zemím Jižní Ameriky, které jsou nejméně chráněny před kybernetickými útoky. Vláda se dlouhodobě spoléhá na prvky kybernetické bezpečnosti převážně americké a izraelské provenience, ačkoliv existují i domácí společnosti zabývající se vývojem. I argentinské firmy si uvědomují nutnost investic do ochrany svých systémů. 43 % argentinských firem již zvýšilo své kapacity v oblasti kybernetické bezpečnosti (infrastruktura, systémy, školení), dalších 45 % firem předpokládá, že tak učiní. Příležitosti pro české společnosti spočívají hlavně u řešení, která zmírňují uživatelské chyby. Možnostem budoucího uplatnění nahrává zatím nedostatečný rozvoj kyberbezpečnostních technologií, relativně malé využívání bankovních převodů a nástrojů argentinskými občany a vysoká konektivita aglomerací (Buenos Aires, Córdoba, Santa Fé), což vede ke zvyšující se potřebě firem chránit si svá data a data jejich uživatelů. V úvahu je potřeba vzít prozatím nedostatečnou regulaci a harmonizaci právních předpisů v této oblasti.

▶Voda a životní prostředí

Argentina má 27. největší vodní rezervoár na světě, ale i tak zde žije kolem 4 milionů obyvatel, kteří nemají přístup ke zdravotně nezávadné vodě v okolí svého bydliště. Situace je zdaleka nejhorší na severu země, kde až 75 % původních obyvatel nemá přístup k bezpečnému vodnímu zdroji. Kvalita dodávané vody ve městech je obecně považována za přiměřenou. Odhaduje se, že více než 90 % domácností dostává pitnou vodu v souladu s normami veřejného zdraví. Existují však strukturální problémy (především v aglomeraci Buenos Aires), které je třeba řešit:

 • zaznamenatelný zápach, zabarvení či nepříjemná chuť vody (ačkoli jde spíše o sezonní záležitost), podle distributorů neovlivňuje její pitelnost. Důvodem jsou změny složení vody v řece la Plata. Uživatelé se však většinou rozhodují pro vodu balenou;
 • povodí řeky Matanza-Riachuelo v Buenos Aires je jednou z nejvíce znečištěných řek na světě kvůli odpadním vodám, které se sem dostávají z koželužských a chemických závodů, jakož i z kanalizace a kvůli pevnému odpadu;
 • další kontaminovanou oblastí je přehrada San Roque a řeka Suquía, která poskytuje pitnou vodu městu Córdoba. Jedná se o řeku znečištěnou agrochemikáliemi, jako je glyfosát (používá se k pěstování sóji), dále arsenem či olovem.

Palčivým problémem, který je třeba též vyřešit, je ztráta vody kvůli nekvalitnímu potrubí. Ztráty se pohybují okolo 40 %. 

Existuje několik odvětví, kde by česká řešení a technologie mohly být úspěšné a které argentinská administrativa dlouhodobě poptává. Mezi ně patří technologie vedoucí k zamezení úniku pitné vody z distribuční sítě, řešení zápachu a/nebo zabarvení pitné vody, technologie zabývající se přístupem k pitné vodě z vodonosných vrstev (zejména venkovské oblasti v severní Argentině) a technologie čištění odpadních vod.

4. Kultura obchodního jednání

Podkapitoly:

4.1. Úvod

Argentina je nejevropštější ze zemí Jižní Ameriky. Zvyklosti Argentinců se příliš neliší například od zvyklostí v Itálii či Španělsku. Místní lidé jsou komunikativní a obvykle velmi přátelští.

4.2. Oslovení

Klasickým prodejním kanálem v Argentině je využití místního zástupce, specializovaného na danou komoditu. V Argentině existuje celá řada firemních institucí (komor, asociací, federací, svazů), které mohou poskytnout informace vedoucí k navázání  obchodních kontaktů. Pokud se rozhodnete firmu či asociaci oslovit emailem, je nutné ještě zavolat a připomenout se. V opačném případě by emailu pravděpodobně nikdo nevěnoval pozornost.

Překvapivé mohou být změny v dynamice vyjednávání. Střídat se mohou období hodně práce a období, kdy jednání „usne“. K tomu dochází v důsledku změn v předpisech a hlavně při nástupu nové vlády. Neznamená to, že partner nedodrží slovo, často mu nově nastolené podmínky a zákony neumožňují v jednání/obchodu pokračovat.

4.3. Obchodní schůzka

Je nezdvořilé plánovat schůzky na brzy ráno. Ideální čas je kolem 10:00. Mimo hlavní město je rovněž neslušné plánovat schůzky na dobu mezi 15 a 17 hodinou, neboť siesta se zde stále dodržuje. V letních měsících (prosinec, leden, únor) zaměstnanci i vedoucí pracovníci obvykle čerpají dovolenou.

Je normální pozdravit polibkem, silným stiskem ruky či objetím. Argentinci jsou také velmi vděční a mají tendenci pořád děkovat. Důvěra je základní podmínkou úspěšného obchodu.  Argentinci se hodně zajímají o osobní záležitosti a rodinný život. Aby lépe poznali svého nového potenciálního partnera, mohou se ptát na rodiny svých protějšků.

Setkání jsou obvykle dlouhá, trvají okolo 2 hodin. V případě, že je třeba projednat více témat, lze schůzku rozšířit na oběd, který trvá další 1–2 hodiny (v provinciích – mimo hlavní město – déle). Než se pustíte do obchodních témat, připravte se na delší společenský rozhovor. Začít přímo s obchodními záležitostmi je považováno za nezdvořilé. Mezi vhodná témata pro konverzaci patří sport, zejména fotbal, zábava (filmy, hudba) a rodina. K prolomení ledů jsou rodinné záležitosti vhodné, neboť navozují důvěru mezi partnery.  Vyvarujte se politických záležitostí, zejména otázce Falkland/Malvín. Je třeba mít na paměti, že každý Argentinec má své pevné politické přesvědčení, proto se podobným debatám za každou cenu vyhněte. V Argentině jsou politické rozdíly daleko hlubší, než jsme zvyklí z českého prostředí.  Je normální, že se řada podnikatelů přiklání k tzv. politickému „perónismu“, tedy poměrně radikálnímu levicovému smýšlení.

Jako dárek je vhodné české sklo, pivo, manžetové knoflíčky nebo šperky pro ženy.

Buenos Aires je do značné míry evropským prostředím, a to i ve stylu oblékání. S narůstající vzdáleností od hlavního města se snižují nároky na „dress code“. Je dobré začít vždy v dobrém oblečení (oblek). Podstatná je kvalita bot, podle okolností samozřejmě můžete posléze ubírat.

4.4. Komunikace

Osobní jednání je základ úspěchu. Menší detaily je možné řešit přes telefon či email. Zdaleka nejpoužívanějším komunikačním prostředkem v Argentině je aplikace WhatsApp, a to i v obchodním prostředí. Pokud hovoříte španělsky, máte zásadní výhodu. Je nutné vždy předem vědět, jak je na tom který obchodní partner. Všechny podklady  a dokumenty právní povahy bývají ve španělštině. Zcela se vyhněte tématu Falkland/Malvín a nedávejte najevo svou politickou orientaci.

4.5. Doporučení

Argentina určitě patří mezi náročné země pro český export a při pokusu o vstup je zapotřebí mít zkušenosti z regionu. Je třeba zohledňovat celní a byrokratické postupy, neboť řada procesů trvá velmi dlouho. Také je třeba mít na paměti politické a regulační změny. S novou vládou se obvykle ekonomika Argentiny změní podstatným způsobem, nejde pouze o kosmetické změny. 

4.6. Státní svátky

Státním svátkům se říká feriados. Některé z nich jsou pevné a jiné přenosné. V případě, že státní svátek připadne na víkend, posune se na pátek nebo pondělí následujícího týdne. Během roku je celá řada dalších nepracovních dnů, např. i několik volných dní za účelem turismu.

24. březen – Den pravdy a spravedlnosti
2. duben – Den padlých ve válce o Malvíny
1. květen – Den práce
25. květen – Výročí začátku emancipačního procesu na Španělském impériu (1810) 
červen- Den svobody (pohyblivý svátek)
20. červen – Den státní vlajky
9. červenec – Den nezávislosti
17. srpen – Výročí úmrtí José Francisca de San Martína
12. říjen – Den mezikulturního respektu
25. prosinec – Vánoce

5. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Podkapitoly:

5.1. Vstup na trh

V Argentině existuje celá řada firemních institucí (komor, asociací, federací, svazů), které mohou poskytnout informace vedoucí k navázání obchodních kontaktů. Partneři jsou zvyklí na nabídky zahraničního zboží, protože Argentina vyrábí jen menší část své spotřeby, což platí především u průmyslového zboží. U rozsáhlejších obchodů nebo u akcí investičního charakteru jsou obvykle vypisovány tendry. Kritériem úspěšnosti v tendrech je zejména cena a technická úroveň. Lze vstoupit i jako subdodavatel do konsorcia dodavatelů. Centrální a provinční vlády podporují rozvoj obchodní a ekonomické spolupráce, zejména jedná-li se o investiční záměr, fakticky však odkazují zahraniční subjekt do privátního sektoru. Ve většině případů jsou schopny poskytnout dobrý informační servis a často pomohou vytipovat vhodného partnera. Všeobecně lze říci, že argentinská vláda na všech stupních považuje za optimální, pokud se zahraniční firma spojí s místním subjektem, poskytne technologii a know-how a zaměstná pokud možno co největší počet místního personálu. Ve většině případů je na místním trhu velmi důležitá otázka financování. Je to často první otázka, kterou partner položí. Ten, kdo nemá financování, je zde prakticky bez šance. Po propuknutí krize v roce 2018 tento faktor nabyl na ještě větší důležitosti.  Nemalá část zboží potřebuje schválení ze strany některé národní autority, např. u zdravotních výrobků to je agentura ANMAT. Ty často vyžadují, aby certifikaci zařizoval domácí subjekt, což automaticky znamená mít zde zástupce ještě před samotným vstupem na trh.

Využívání místních zástupců

Klasickým prodejním kanálem v Argentině je využití místního zástupce. Reprezentanti v příbuzných oborech si mnohdy nekonkurují, nýbrž si trh rozdělí a obhospodařují. Zástupce může pracovat na provizní bázi nebo na vlastní jméno a účet. Pokud se spolupráce osvědčí, je možné založit firmu, ve které bude mít menšinový podíl. Při vyhledávání vhodného zástupce doporučujeme získat co nejvíce údajů o trhu a soustředit se na zástupce se solidními referencemi a nevázat si od začátku ruce udělením exkluzivity. V Argentině běžně fungují výzkumné a marketingové organizace, které za úplatu nabízí marketingové služby nebo výzkum trhu. Jejich specializací je ale spíše PR nebo lobbing. Technické znalosti a zkušenosti jsou spíše slabé a většina vývozců strojů a techniky tak udělá lépe, spolehne-li se na vlastní síly. Jako možnost se nabízí také vytváření obchodních kooperací s místními výrobci – argentinský výrobce se stane reprezentantem a bude využívat svou distribuční síť s tím, že buď český exportér bude nabízet jeho produkty v ČR, anebo v Argentině bude českému zboží vyráběna podle české technologie nějaká část. Zde upozorňujeme na často složité vlastnické vztahy, které je třeba vyřešit předem. 

Nejobvyklejší prodejní techniky a faktory ovlivňující prodej

Platí, že k novým argentinským partnerům je třeba přistupovat opatrně a zpočátku používat jako podmínku platbu předem. Pokud jde obecně o platební podmínky, je Argentina poněkud specifická v tom, že více než v jakékoliv jiné zemi partneři požadují dodávky na úvěr. Bez možnosti poskytnutí úvěru je dodavatel již předem odsouzen k neúspěchu. V této rovině vystupuje do popředí role České exportní banky a Exportní garanční a pojišťovací společnosti. V dubnu 2018 rozhodl EGAP o zvýšení pojistného limitu pro Argentinu, takže ochota na straně státní podpory exportu určitě nechybí (konkrétní podmínky ale závisí i na momentální makroekonomické situaci v Argentině). Úspěch při obchodním jednání je obvykle založen na osobních kontaktech.

5.2. Formy a podmínky působení na trhu

Při založení cizí firmy doporučujeme využít služeb místních poradenských a právních kanceláří. Veškeré překlady z českého jazyka do jazyka španělského je nutno v Argentině provést prostřednictvím oprávněného tlumočníka (v současnosti dva).

Jako ve většině zemí Jižní Ameriky, v Argentině existují tři základní druhy právních subjektů, provozující obchodní a výrobní činnost:

 • akciová společnost (S.A., Sociedad Anónima)
 • společnost s ručením omezeným (S.R.L., Sociedad de Responsabilidad Limitada)
 • pobočka cizí firmy (Sucursal)

Založení pobočky společnosti je v Argentině poměrně jednoduché. V prvé řadě je nutno prověřit, zda navrhované jméno společnosti již nepoužívá jiná firma (Inspectorado de Justicia, Calle San Martín 665, Buenos Aires nebo v úředním věstníku – Boletin Oficial). Toto prověření trvá nejdéle dva týdny. Je třeba vzít v úvahu, že v Argentině neexistuje jednotný národní registr, každá provincie má registr svůj.

Následuje registrace firmy, ke které je zapotřebí notářsky ověřená zakladatelská smlouva. Pokud chce cizí společnost provozovat svoji obchodní nebo výrobní činnost takovouto formou, musí:

 • dokázat svoji existenci podle zákonů země-sídla firmy (např. být zapsána v obchodním rejstříku),
 • ustanovit místo (domicilium) své činnosti,
 • provést registraci,
 • vyjádřit a materiálně podpořit rozhodnutí založit argentinskou pobočku,
 • jmenovat místního zástupce nebo ředitele firmy,
 • pokud se zahraniční firma rozhodne pro tuto formu, musí mít místní pobočka vlastní kapitál (není určena maximální ani minimální výše).

Další možností je založení akciové společnosti. Metodologie je podobná jako v České republice. Musí být sepsána zakládací listina, základní kapitál musí být nejméně 100 000 pesos, v okamžiku založení musí být splaceno nejméně 25 % kapitálu, zbytek do dvou let. Akciovou společnost musí vytvořit nejméně dva akcionáři.

Většina zahraničních firem operujících v Argentině dává přednost formě akciové společnosti.

5.3. Marketing a komunikace

Propagace je v Argentině nezbytnou podmínkou komerčního úspěchu, není to však levná záležitost. Nejefektivnější způsob je inzerce ve specializovaných časopisech nebo účast na specializovaných výstavách a veletrzích. Doporučujeme mít vždy prospekty ve španělštině. Pro ilustraci lze uvést, že 1 barevná inzertní stránka formátu A4 ve specializovaném časopise (tedy nikoliv s celoplošným dopadem na obyvatele, ale s celoplošným dopadem v dané komoditě) stojí přes 1.000 USD. Celostránkový inzerát v některém z předních deníků (La Nación, Clarín-X apod.) stojí 8.000 USD. Za televizní šot v kabelové TV (např. 3x půlminutový vstup v půlhodinovém pořadu) zaplatí zájemce kolem 2.000 USD, na veřejnoprávním kanálu je sazba mnohem vyšší. Pokud jde o pronájem plochy na veletržní či výstavní akce, sazby za metr čtvereční se pohybují od 300,- USD výše, přičemž jako minimální rezervovaná plocha je organizátorem obvykle požadováno 12 m2. Inflace a devalvace pesa mohly způsobit, že v přepočtu na dolary vyjde nyní marketing nebo účast na veletrhu levněji než dříve.

Argentinci milují sport. Nejpopulárnější je samozřejmě fotbal, velké oblibě se těší i koňské polo a rugby, v menší míře také pozemní hokej. Mezi sportovními fanoušky existuje sociální stratifikace: zatímco fotbal je lidovou zábavou, o koňské polo nebo pozemní hokej se zajímají spíše bohatší lidé. Daří-li se argentinským sportovcům, zajímají se Argentinci i o tenis. Firmy a značky proto mohou využít těchto kanálů a podporou některého týmu nebo sportovce zacílit na svoji cílovou skupinu. Argentinci také velice pozorně sledují výkony svých sportovců v cizině (především fotbalistů v Evropě a basketbalistů v USA). Firmy aspirující na oslovení fanoušků v celé Argentině (především se spotřebním zbožím, nápoji nebo potravinami) by proto měly velice seriózně zvážit využití sportovního marketingu pro svoje cíle.

Argentina je rozlohou osmá největší země na světě a velká část země je velice nehostinná. Výrobky používané ve vnějším prostředí by se proto měly prezentovat jako velice pevné a spolehlivé, které vydrží velkou zátěž a rychle se neopotřebují (platí třeba pro auta, nářadí, ale i oblečení).

Argentinci mají rádi pěkné věci a architekturu, marketingové materiály by proto měly být naprosto srovnatelné s evropskými nebo americkými standardy, s profesionálně zhotovenými fotografiemi a celkově velice dobře vypadající. Na tomto staví úspěch třeba italské nebo francouzské firmy, které zde sice kvůli menší kupní síle neprodají tolik zboží jako např. v EU, ale díky zvýšenému statutu své značky získávají pozici, na kterou Argentinci aspirují a pokud mají dostatek prostředků, klidně si výrobek, i když je drahý, koupí.

5.4. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Argentina má v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví řadu zákonů:

patenty – zákon 24 481/95 a dekret 260/96
obchodní značky – zákon 22 362/81 a protokol 8/95
průmyslový design – dekret 6673/63, zákon 16 478/64 a zákon 16 748/65
duševní vlastnictví – zákon 11 723/33, 17 648/68 a 20 115/73
geografický původ – zákon 19 983/72, 22 802/83 a rozhodnutí 8/95
nekalá konkurence – zákon 17 086/67, 17 088/67, 22 802/83 a 24 786/96
převod technologií – zákon 22 426/81 a dekret 1853/93
počítačové programy – dekret 165/94
ochrana rostlinných druhů – zákon 20 247/73

Členstvím v mezinárodních organizacích a přistoupením k řadě úmluv se Argentina zavazuje k dodržování mezinárodně uznávaných pravidel na tomto poli. Jedná se o následující:

WIPO (Světové organizace na ochranu duševního vlastnictví) – člen od roku 1980, v rámci jejích dohod WTC o autorských právech – 2002 a WPPT o filmových a hudebních nahrávkách – 2002
WTO – dohody TRIPs o ochraně a vymáhání práv duševního vlastnictví – 1995
Pařížská dohoda o průmyslovém vlastnictví – 1967
Bernská dohoda o uměleckých a literárních dílech – 1967
Římská dohoda o filmových, producentských, nahrávacích a vysílacích organizacích – 1992
Ženevská dohoda o neautorizovaných nahrávkách – 1973
Nairobská dohoda o olympijských symbolech – 1986

I přesto jsou v Argentině stále porušovány výše uvedené právní normy a mezinárodní dohody. Delegace Evropské komise zaznamenává porušování práv duševního vlastnictví v těchto oblastech:

 • obchodní značky a patenty – v případě farmaceutických a agrochemických produktů jsou zpomalovány  procesy udělování ochrany a naopak jsou udělovány licence kopiím;
 • ochrana názvů a geografického původu – legislativa je nejčastěji obcházena užíváním slova „typ“ nebo překladem do španělštiny;
 • registrace ochranných známek – proces je velmi zdlouhavý.

V Argentině jsou dva hlavní původci, resp. kanály obchodování s padělaným zbožím: fyzický trh La Salada a on-line tržiště Mercado Libre. Na obou se často objevují padělané výrobky, na Mercado Libre v nedávné minulosti i jedné české firmy (Mercado Libre má mechanizmus jak se mohou držitelé práv a značek bránit).

5.5. Trh veřejných zakázek

Pro eventuální úspěch české firmy je nezbytné dokonale znát podmínky veřejné soutěže, jejich formu a perfektně představit firmu. Vzhledem k administrativní složitosti Argentiny a množství veřejných organizací s různým statutem patří oblast veřejných zakázek mezi nejsložitější oblast podnikání. Tendry vypisují ministerstva a jim podřízené organizace, podniky ve veřejném vlastnictví, provincie i města, velice často podle různých předpisů a pravidel. Uchazeč o veřejnou zakázku se musí zaregistrovat u agentury pověřené organizací celé akce. Vyplněním podrobného formuláře dochází k první části prezentace uchazeče. Obvykle se požaduje, aby zahraniční uchazeč o státní zakázku měl v Argentině zástupce. Firma, která se o zakázku uchází, musí prokázat, že je likvidní a že má vypořádány všechny závazky.

Vládní orgány se řídí jednotnou federální legislativou. Instituce, které jsou decentralizované ale zároveň pod kontrolou některého z ministerstev (ADIF, Vialidad – ministerstvo dopravy atd.), mají vlastní pravidla pro výběr dodavatelů. Jim nadřízená ministerstva mají právo dohlížet na jejich činnost, právní zodpovědnost mají ale tyto decentralizované organizace a společnosti. Argentinské legislativě nejsou podřízeny zakázky udělované z peněz, které poskytly zahraniční finanční instituce, jako Světové banka aj. (např. na rozvoj solární energetiky a další). Výzva k přihlášení do soutěže musí být uveřejněna v oficiálním listu (Boletín Oficial) obvykle 12 dnů před termínem podání nabídky, u menších zakázek alespoň 8 dní předem. Přihláška musí být ve španělštině, formu stanoví vypisující organizace. Veřejná výběrová řízení jsou uváděna na internetových stránkách jednotlivých ministerstev nebo jim podřízeným organizací. 

Zahraniční firmy se mohou v Argentině účastnit soutěží o veřejné zakázky dvojím způsobem: prostřednictvím zde registrovaných poboček nebo přímo z centrály jako zahraniční uchazeč. Tendry musí být v tomto případě označeny jako „Internacional“, což se nejčastěji děje u soutěží s výraznou technologickou částí, která se v Argentině nevyrábí nebo vyrábí jen částečně. Zahraniční firmy jsou podle zákona znevýhodněny tím, že místní firmy mohou podat nabídku o max. 5 % dražší, aby jim byla zakázka udělena (u SMEs může být tento rozdíl 7 %). Za fungování systému a určování jednotných pravidel zodpovídá Národní kancelář pro zakázky ONC (Oficina Nacional de Contrataciones), za samotný výkon a jednání s uchazeči zodpovídají jednotlivá ministerstva nebo decentralizované organizace.

Vzhledem k nedostatku zdrojů je u velkých zakázek většinou vyžadováno externí financování, u investičních celků financování dlouhodobé. Na počátku 90. let, kdy došlo k masové privatizaci argentinské ekonomiky, se české podniky nemohly nebo neuměly do tohoto procesu zapojit. Firmy, které získaly kontrolu nad privatizovanými společnostmi, preferují při dalších dodávkách opět zboží ze stejné země původu, je-li cenově a kvalitativně srovnatelné s konkurencí. České podniky tento multiplikační efekt tedy využívat nemohou a pokud chtějí uspět, musí mít výjimečnou cenu a kvalitu, nebo se musí soustředit na roli subdodavatelů.

Země bloku Mercosur (kromě Argentiny ještě Brazílie, Uruguay a Paraguay) podepsaly protokol o stejném zacházení s firmami, které se účastní výběrového řízení v jiném státě Mercosuru. Argentina toto právo zahraničním firmám ze zemí bloku již začala poskytovat, Brazílie, Paraguay a Uruguay tak mají učinit co nejdříve. Zároveň se všechny čtyři země zavázaly do systému vzájemného uznávání začít zahrnovat i regionální správy, v Argentině tedy 23 provincií a hlavní město Buenos Aires.

Ministerstvo produktivního rozvoje spravuje portál Comprar (https://comprar.gob.ar/)

Evropská unie nechala zpracovat dokument., který mapuje desítky organizací a provincií, které v Argentině vypisují výběrová řízení. (https://www.mzv.cz/public/fb/cd/c9/2951568_1983474_VZ_ARG.pdf)

5.6. Platební podmínky, platební morálka a řešení obchodních sporů

Při sjednávání platebních podmínek je třeba opatrnosti, neboť standardní podmínky v sobě nesou jisté riziko. Na počátku nové obchodní spolupráce je vhodné trvat na platbě předem, nicméně v roce 2023 takovou platbu argentinská centrální banka – z důvodu omezeného množství USD ve svém držení – neumožňovala. Administrativní překážky i dnes způsobují velké problémy, například zpoždění plateb dodavatelům. Směnitelnost argentinského pesa na americký dolar při platbě za zboží není volná a podléhá schválení centrální banky. Pro platební styky doporučujeme využívat akreditiv. Platební termíny se často mění s novou administrativou a vzhledem k náročnému administrativnímu postupu bank se platby často zpožďují. 

Pro řešení sporů, které mohou vzniknout, se doporučuje v souladu s místními zákony ustanovit soud na neutrální půdě či v České republice.

5.7. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Mezi Českou republikou a Argentinou je oboustranný bezvízový styk pro držitele všech druhů pasů na 90 dnů. Nezletilí argentinští občané (do 18 let) musí mít při výjezdu ze země notářsky ověřené povolení rodičů k vycestování (to se týká i případů, kdy nezletilí cestují pouze s jedním rodičem). Podobné povolení by nemělo být vyžadováno argentinskými úřady po českých občanech, lze ho však doporučit. Víza pro cesty trvající více jak 90 dní vydává příslušné zastoupení Argentiny pro ČR. Vízová politika jednotlivých zemí je plně v jejich národní kompetenci a podmínky se mohou často měnit. 

Bezpečnostní situace v Argentině se v celonárodním měřítku zhoršuje. Na tomto nepříznivém trendu se podepisuje zejména rostoucí kriminalita v Buenos Aires. Na cestě z mezinárodního letiště Ezeiza doporučujeme používat výhradně taxislužbu, nikoliv hromadnou dopravu. V hlavním městě Buenos Aires obecně nedoporučujeme používat městskou hromadnou dopravu z důvodu velkého množství kapesních krádeží. Především v Buenos Aires nabádáme k veliké ostražitosti a dodržování obvyklých pravidel pasivní prevence: nikdy neztrácejte z dohledu své osobní věci, v restauracích si např. nezavěšujte kabelky na opěradla židlí, nevystavujte zbytečně na odiv fotoaparáty a cennosti, při fotografování věnujte pozornost osobám ve svém nejbližším okolí. Ve večerních hodinách se vyhýbejte postranním ulicím a pokud je to možné, pohybujte se ve skupinách, nenavštěvujte chudinské čtvrti, které se např. v Buenos Aires nacházejí i přímo v centru města. Pro případ přepadení s použitím násilí nebo přímo zbraně se nikdy nebraňte a mějte připravený jistý obnos v hotovosti, kterým můžete útočníka uspokojit a odvrátit další agresi.

Mezi nejrizikovější části Buenos Aires patří čtvrť Boca, kde nedoporučujeme pohyb mimo několik málo ulic navštěvovaných turisty (okolí známého Caminita, nikoliv však již cestu z tohoto místa k několik set metrů vzdálenému stadionu Boca Juniors) a i tam je nutno dávat mimořádný pozor na kapesní zloděje, dále čtvrť San Telmo (krádeže zejména o víkendových bleších trzích), ve večerních hodinách centrum (tzv. “microcentro”, zejména pěší zóna ulice Florida a okolí), všechny stanice příměstské vlakové dopravy (zejména Retiro, Constitución) a autobusová nádraží, kde nikdy nespouštějte oči ze všech svých zavazadel.

5.8. Zaměstnávání občanů z ČR

Argentina je zemí s již tradičně příznivým vztahem k imigraci a příchodu nových obyvatel. Proces získání povolení k pobytu a pracovního povolení byl značně zjednodušen zákonem o migracích z roku 2004 (Ley 25871 de Migraciones), kdy získání povolení k pobytu současně dává právo pracovat. Postup při získání povolení k pobytu pro české občany v Argentině je v gesci argentinských úřadů. Lze ho proto doporučit konzultovat s Velvyslanectvím Argentiny v Praze. Dle dostupných informací je postup v zásadě následující:

 • žadatel musí podat žádost na División de Radicaciones de la Dirección de Admisión de Extranjeros, Dirección Nacional de Migraciones (oddělení pobytů Ředitelství pro vstup cizinců, Národní ředitelství pro migraci), ke které přiloží řadu dokumentů – platný pas s vyznačeným posledním vstupem do země, rodný list, výpisy z rejstříku trestů ze země trvalého pobytu a Argentiny; všechny doklady (vyjma pasu) musejí být vybaveny apostilou, přeloženy oficiálním překladatelem do španělštiny a ověřeny příslušným konzulárním oddělením argentinského velvyslanectví;
 • kromě toho je třeba uhradit hotově poplatek, jehož výše se mění s inflací; kromě výše uvedených základních dokladů se nutnost předložit další liší podle účelu pobytu (např. akademická profese, zástupce české společnosti, pracovník argentinské firmy atd.); dle toho se požaduje např. potvrzení od místního vzdělávacího zařízení nebo doklad o zřízení zastoupení firmy spolu s výpisem z obchodního rejstříku nebo pracovní smlouva apod.;
 • po podání dokladů obdrží žadatel dočasné povolení k pobytu (Residencia Precaria), které mu umožní v zemi pobývat legálně do doby vyřízení statusu na území Argentiny (dočasný nebo trvalý); na základě tohoto povolení získá tzv. CUIL (osobní číslo – Código Único de Identifación Laboral), které mu umožní vyřízení sociálního (v Argentině v jednom obdoba českého sociálního a zdravotního) a důchodového pojištění; tento krok probíhá u ANSeS, státní organizace sociálního pojištění.

Argentina poskytuje urgentní zdravotní péči zdarma i cizincům, navštíví-li s akutní potřebou veřejné zdravotní zařízení. V takovém případě je třeba mít u sebe cestovní pas.

5.9. Veletrhy a akce

Nejvýznamnější mezinárodní veletrhy a výstavy

Zemědělství

ExpoAgro: https://www.expoagro.com.ar/

AgroActiva: https://agroactiva.com/

Exposición Rural: http://www.exposicionrural.com.ar/

Stavebnictví

Batev: https://www.batev.com.ar/

Strojírenství

FIMAQH: https://www.fimaqh.com/2022/en/inicio-2/

Zdravotnické pomůcky

ExpoMedical: https://www.expomedical.com.ar/

Nakladatelství

Feria del Libro: https://www.el-libro.org.ar/

Hornictví a energetika

Mezinárodní seminář o lithiu: https://litioensudamerica.com.ar/

Doprava

Expo Transporte: https://www.expotransporte.com.ar/

Turistika

Feria Internacional de Turismo: https://fit.org.ar/en/

6. Kontakty

Podkapitoly:

6.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Velvyslanectví České republiky s působností pro Argentinu, Paraguay a Uruguay

Embajada de la República Checa
Junín 1461 1113 Buenos Aires, C.F.
tel.: 0054 11 4807 3107
e-mail: BuenosAires@mzv.gov.cz
web: https://mzv.gov.cz/buenosaires

Od ledna 2020 je obchodním radou Radek Hovorka.

Pro cestu z letiště na velvyslanectví je nejlépe použít taxi. Z letiště cesta trvá cca 1 hodinu. ZÚ se nachází v centru Buenos Aires ve čtvrti Recoleta.

Honorární konzulát ČR v Mendoze

Consulado Honorario de la República Checa
Avenida Espaňa 1342, piso 9, oficina 20
5500 Mendoza, Argentina
tel.: 0054 261 423 2148
e-mail: conschecomza@hotmail.com

Honorární konzulát ČR v Córdobě
Consulado Honorario de la República Checa
Calle Duarte Quiros N.° 396, piso 6to Oficina B y C ( X5000ALG) Córdoba
tel.: 0054 11 22580882
email: consul@consuladocheco.org

Honorární konzulát ČR v Presidencia Roque Sáenz Peňa

Consulado Honorario de la República Checa
Calle Yugoeslavia 655
3700 Presidencia Roque Sáenz Peňa, Argentina
tel.: 0054 3732 425977
e-mail: fliajurasek@hotmail.com

6.2. Praktická telefonní čísla (záchranka, policie, požárníci, infolinky, apod.)

Nouzové volání: 911

Hasiči: 100

Policie: 101

První pomoc: 107

6.3. Důležité internetové odkazy a kontakty

Prezident
Javier Milei
Balcarce 50 C1064AAB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: +54-11 4344 3600
https://www.casarosada.gob.ar/

Ministerstvo bezpečnosti
Patricia Bullrich
https://www.argentina.gob.ar/seguridad

Ministerstvo ekonomiky
Luis Caputo
https://www.argentina.gob.ar/economia

Ministerstvo liských zdrojů
Sandra Viviana Pettovello
https://www.argentina.gob.ar/capital-humano

Ministerstvo obrany
Luis Alfonso Petri
https://www.argentina.gob.ar/defensa

Ministerstvo spravedlnosti
Mariano Cúneo Libarona
https://www.argentina.gob.ar/justicia

Ministerstvo vnitra
Guillermo Francos
https://www.argentina.gob.ar/interior

Ministerstvo zahraničních věcí a náboženských záležitostí
Diana Mondino
https://www.cancilleria.gob.ar

Ministerstvo zdravotnictví
Mario Antonio Russo
https://www.argentina.gob.ar/salud

Ostatní informační zdroje

Agencia de Argentina de Inversiones y Comercio Internacional

BCRA – Banco Central de la República Argentina

INDEC – Instituto Nacional de Estadísticas y Censos

Periodika

Clarín

La Nación

Infobae

Obchodní komory

Cámara Argentina de Comercio

Unión Industrial Argentina

Cámara de Importadores

Agentura na podporu zahraničního obchodu CzechTrade zpracovává Argentinu z brazilského Sao Paula Jan Michálek e-mail: jan.michalek@czechtrade.cz T: +55 11 9 7086 7438

V dubnu 2005 bylo v Buenos Aires otevřeno zastoupení agentury na podporu cestovního ruchu CzechTourism
Patricia Cmol M. Moreno 431, piso 3 1091AAI Buenos Aires
Tel.: 0054-11-57113613
E-mail: cmol@czechtourism.com

Centrála na podporu turistického ruchu CzechTourism pro Latinskou Ameriku sídlí v Mexiku
Petr Lutter
Ředitel zahraničního zastoupení CzechTourism pro Latinskou Ameriku
Oficina de Turismo de la República Checa – CzechTourism Kepler 101, Col. Nueva Anzures 11590 México, D.F. México Tel./Fax: +52-55-55458000
E-mail: lutter@czechtourism.com

• Teritorium: Amerika | Argentina | Zahraničí

Doporučujeme