Argentina

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Základní údaje
Hlavní město Buenos Aires
Počet obyvatel 45,2 mil.
Jazyk španělština (úřední)
Náboženství 94 % křesťanství
Státní zřízení prezidentská republika
Hlava státu Alberto Fernández
Hlava vlády Alberto Fernández
Název měny argentinské peso (ARS)
Cestování
Časový posun -4 hod. (v létě -5 hod.)
Kontakty ZÚ
Velvyslanec PhDr. Ľubomír Hladík
Ekonomický úsek Mgr. Radek Hovorka
Konzulární úsek Mgr. Jindřich Kubovský
CzechTrade ne
Czechinvest ne
Ekonomika 2021
Nominální HDP (mld. USD) 564 277 
Hospodářský růst (%) 10,2
Inflace (%) 50,9
Nezaměstnanost (%) 9

Název, který je odvozem z latinského slova „argentum“ – stříbro, používá
země od r. 1860. Argentina je zemí mnoha bohatství, i když stříbro k
nim nepatří, jak si to mysleli první španělští kolonizátoři, když této
zemi dávali jméno. Tento kov se našel později a v mnohem větší míře na
severu – v Bolívii a Peru – nicméně název již Argentině zůstal.

Argentina představuje pro ČR dlouhodobě středně důležitého partnera v oblasti
Latinské Ameriky. Země poptává průmyslové produkty a hlavní pozice v jejím vývozu
zaujímají položky spojené se zemědělstvím a potravinovou produkcí. Argentina
je v rámci regionu Latinské Ameriky pátým největším obchodním partnerem českých firem. Důvodem nevyužitého potenciálu v obchodní výměně jsou tvrdá ochranná
opatření namířená vůči importu.

Argentina je zemědělskou zemí a je též velmi bohatá na
nerostné suroviny. To se odráží i na struktuře vývozu: 25 %
tržeb plyne z vývozu primárních produktů, 45 % exportu jsou zpracované zemědělské nebo
potravinářské výrobky a 29 % exportu je spojeno s průmyslovou výrobou. 
Hlavními položkami jsou potraviny pro lidskou a zvířecí spotřebu,
cereálie, automobily a součástky, jedlé tuky a oleje, minerální paliva,
maso, perly a vzácné kovy, semena, chemikálie, jaderné reaktory a kotle,
plasty.
Pro svůj rozvoj musí Argentina dovážet především kapitálové statky,
protože domácí průmysl spoustu výrobků a strojů vůbec nevyrábí.
Kapitálové zboží proto představuje 19 % všech dovozů. Zboží k dalšímu
zpracování reprezentují 35 % dovozů, spotřební zboží 13 %, paliva a
maziva 10 %.

Kromě vysoké inflace, jejíž meziroční míra i v roce 2021 přesáhla 50 % a je stále jedna z nejvyšších na
světě, se země musí potýkat s propadem domácí měny a přísným režimem
zahraničního obchodu. Ekonomická
situace Argentiny se promítá do běžného života jejích občanů.  Již 43 % Argentinců se nachází pod hranicí
chudoby, dětská chudoba dosahuje nevídaných 63 %.

I přes současnou hospodářskou situaci
existují příležitosti pro české firmy, které se v Argentině chtějí uchytit.
Budoucnost má především strojírenství s ohledem na preferenci Argentiny co
největší škálu zboží vyrábět v místě. Vzhledem k potenciálu zemědělské produkce
jsou dalším slibným oborem zemědělské stroje a chytré technologie aplikované v
zemědělství. V Argentině se nalézají ohromné zásoby nerostného bohatství. Velká
většina těchto nalezišť navíc ještě nebyla prozkoumána, a proto skýtá obrovské
pole působnosti zahraničních investorů důlního a těžebního průmyslu. Prostor pro inovace a nové
technologie se nabízí i v odvětvích, která budou v krátkodobém horizontu
nezbytná pro hospodářský růst: biotechnologie, petrochemie, zdravotnictví, IT apod.

Souhrnná teritoriální informace (STI) Argentina (371.92 KB)Mapa globálních oborových příležitostí – Argentina (MZV) (2 MB)

1. Základní informace o teritoriu

Podkapitoly:

1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi

Argentinská republika (República Argentina)

Prezident:

Alberto Fernández

Viceprezidentka:

Cristina Fernández de Kirchner

Státní zřízení:

federativní republika prezidentského typu

Výkonný systém:

prezident volený na čtyřleté funkční období s možností jedenkrát obnovit mandát, prezident je zároveň hlavou státu i šéfem vládního kabinetu

Zákonodárný systém:

dvoukomorový Národní kongres; Poslanecká sněmovna: 257 poslanců, Senát: 72 senátorů

Soudní systém:

Nejvyšší soud (9 soudců), federální soudy, provinční soudy

Volební systém:

 • každé dva roky je volena na šest let třetina z celkového počtu senátorů; poslanci jsou voleni na období 4 let, přičemž polovina z celkového počtu poslanců je volena každé 2 roky, dále se konají volby do provinční exekutivy a legislativy (nikoli však ve všech provinciích ve stejném termínu)

Prezident Alberto Fernández z levicové peronistické koalice Frente de Todos je stále více konfrontován s rostoucím protivládním sentimentem. Fernández se zpočátku prezentoval jako umírněný, postupně se ideologické směřování blíží tzv. kirchnerismu (levicová, populistická frakce FdT pod vedením viceprezidentky Cristiny Fernández de Kirchner).

Země díky dohodě se soukromými věřiteli a na základě dohody z roku 2022 s MMF vyhnula dalšímu státnímu bankrotu, argentinský dluh je však stále enormní, znemožňuje velké
investice v zemi. Země investice (veřejné i soukromé) nutně potřebuje. Stát i
soukromé fabriky používají velmi zastaralé technologie, průmyslové výrobky
nejsou ve světě konkurenceschopné. Vzhledem k absenci zásadních strukturálních reforem se v blízké budoucnosti výrazné zlepšení ekonomické situace neočekává.

1.2. Zahraniční politika země

Přetrvává výrazně levicová orientace Argentiny a
citelný odklon od kursu předchozí Macriho vlády, pokud jde o
zahraničně-politické partnery. Argentina opatrně připouští diskutabilní způsob
vládnutí Nicolase Madura, nepovažuje
však jeho režim za diktaturu. Argentinská strana dokonce odvolala
pověřovací listiny velvyslankyně Elisy Trotty, kterou jmenoval
Juan Guaidó.

Prohlubují se vztahy s Čínou a Ruskem, které byly ještě posíleny úspěšnou vakcínovou diplomacií. Ačkoliv Argentina po jistém váhání odsoudila ruskou agresi na Ukrajině, v budoucnu se dá očekávat navýšení přímých zahraničních investic z těchto dvou zemí. Argentina uvažuje o výstavbě jaderné elektrárny ve spolupráci právě s Čínou. Investice z Evropy a USA mají naopak vinou nestabilního ekonomického prostředí klesající tendenci. 

1.3. Obyvatelstvo

Podle sčítání obyvatel z roku 2010 měla Argentina 40 117 096 obyvatel.
Odhad pro rok 2022 je 45 500 000 obyvatel a růst populace by měl trvat
nejméně do roku 2025. Na rok 2060 se odhaduje nárůst obyvatelstva na 60 mil. obyvatel.
Argentina by tak počtem obyvatel překonala Kolumbii a stala by se třetí
nejlidnatější zemí Latinské Ameriky (po Brazílii a Mexiku).

Argentina ve svojí historii prošla několika imigračními vlnami,
především v období 1870-1930, kdy přicházeli lidé hlavně z Itálie,
Španělska, Německa, střední Evropy, Blízkého východu a částečně i z
Japonska. Během 20. století evropská imigrace prakticky ustala. Naopak
začala růst migrace z ostatních zemí regionu, hlavně z Paraguaye,
Bolívie a Peru, která pokračuje dodnes. Na přelomu 20. a 21. století
narostl příchod Číňanů, kteří se rychle stali čtvrtou největší etnickou
skupinou v Argentině. Venezuelská krize zapříčinila masivní příchod
tamních obyvatel, neoficiální odhady hovoří o 150 000 příchozích.

Průměrná hustota zalidnění:

 • 14,5 obyvatel na km2 (ve třech patagonských provinciích však pod 3 ob./km2).
  Podíl ekonomicky aktivního obyvatelstva je 44,1 % 

Průměrný roční přírůstek obyvatelstva a jeho demografické složení:

 • roční přírůstek populace 0,99 % (porodnost 16,5/1000 obyvatel, úmrtnost 7,5/1000 obyvatel

 • průměrná délka života 77,5 let (74,4 muži – 80,5 ženy)

Národnostní složení:

 • Argentinci (95 %), Španělé, Italové, Němci, Venezuelané, Bolivijci,
  Chilané, Paraguayci, Peruánci

 • Argentina má velkou židovskou menšinu
  (odhaduje se cca 500 000), vlivní jsou i Arméni

Náboženské složení:

 • Katolíci (uváděno 90 %, avšak 20 % praktikujících), protestanti (3 %), židé (2 %), muslimové (2 %)

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky:

 • Úředním jazykem je španělština.
  V Buenos Aires se lze někdy domluvit anglicky, v rámci jednotlivých
  přistěhovaleckých komunit také italsky a německy. Kromě toho v některých
  provinciích hovoří původní obyvatelstvo indiánskými jazyky (především
  guaraní a quechua).

Zdroj: INDEC

2. Ekonomika

Podkapitoly:

2.1. Základní údaje

Argentina je jednou z největších ekonomik v Latinské Americe s hrubým domácím produktem (HDP) přibližně 450 mld. USD. Země má obrovské zásoby nerostných surovin a úrodnou zemědělskou půdu. Dovozy zahrnují především průmyslové výrobky. Hlavními obchodními partnery jsou Brazílie, EU, Čína, Spojené státy a Paraguay.

Státní intervence a neustálé změny v hospodářské politice brání extenzivnějšímu rozvoji země. Schopnost ekonomiky generovat nové pracovní pozice je slabá. Většina
argentinských firem vyrábí zboží se střední nebo nízkou přidanou
hodnotou a HDP na hlavu tak trvale zaostává za zeměmi, které se alespoň
částečně dokázaly přeorientovat na zboží nebo služby s vyšší přidanou
hodnotou (např. Chile, ale částečně i Brazílie). Průmyslová produkce je
silně závislá na situaci v Brazílii, především automobilový průmysl.

V souvislosti s propuknutím koronavirové pandemie
byla v Argentině zavedena jedna z nejdelších a nejpřísnějších karantén na
světě. Ta zasáhla argentinskou ekonomiku obzvláště citelně. HDP klesl v roce
2020 o téměř 10 %. V Argentině se kvůli recesi, kterou trpí už od roku 2018, hromadí negativní makroekonomické rysy. Kromě vysoké inflace,
jejíž meziroční míra v roce 2021 přesáhla 50 %
a je stále jedna z nejvyšších na světě, se země musí potýkat s propadem domácí
měny a přísným režimem zahraničního obchodu. Argentina nadále nutně potřebuje
zahraniční investice a příliv moderních technologií.

Ekonomika je vůči zbylému světu (snad s výjimkou zemí MERCOSUR)
stále velmi uzavřená a závislost na zemědělských plodinách ji dělá extrémně
citlivou. Ekonomická situace Argentiny se promítá do běžného života jejích
občanů. Již 43 % Argentinců se nachází
pod hranicí chudoby, dětská chudoba dosahuje nevídaných 63 %.

Ukazatel 2019 2020 2021 2022 2023
Růst HDP (%) -2,1 -9,7 10,2 3 2,6
HDP/obyv. (USD/PPP) 21 680,00 19 590,00 22 070,00 23 480,00 24 480,0
Inflace (%) 53,6 42 50,9 51,8 37
Nezaměstnanost (%) 9,8 11,6 9 8,7 8,1
Export zboží (mld. USD) 65,1 54,6 77,9 79,5 82,9
Import zboží (mld. USD) 49,1 44,1 63,2 67,9 71,6
Saldo obchodní bilance (mld. USD) 18,2 14,6 18,2 15,4 15,2
Průmyslová produkce (% změna) -6,2 -16,1 14,5 2,8 2,4
Populace (mil.) 44,8 45,2 45,6 46 46,4
Konkurenceschopnost 61/63 63/63 63/64 N/A N/A
Exportní riziko OECD 07.VII 07.VII 07.VII N/A N/A

Zdroj: EIU, OECD, IMD

2.2. Veřejné finance a státní rozpočet

Veřejné finance 2021
Saldo státního rozpočtu (% HDP) -4
Veřejný dluh (% HDP) 88,7
Bilance běžného účtu (mld. USD) 7
Daně 2022
PO 25-30 %
FO 5-31 %
DPH 21 %

Argentinský veřejný dluh dosahuje téměř 400 mld. USD, což představuje cca 109 % HDP. V roce 2020 byla restrukturalizována část ve výši 66 miliard USD (vůči soukromým věřitelům) a v roce 2022 došlo i k dohodě s Mezinárodním měnovým fondem na odkladu splátek v objemu cca 44 mld. USD.

Omezení zahraničního kapitálu (půjček) má za následek velmi pomalé zotavení z hluboké recese.

2.3. Bankovní systém

Argentinský bankovní systém byl vždy v centru ekonomických problémů,
které Argentinu v minulosti potkaly. V nedávné minulosti argentinští vkladatelé
několikrát přišli o svoje úspory nebo se jejich vklady značně
znehodnotily. Dnes je proto stav bankovního sektoru jedním z
nejsledovanějších ekonomických ukazatelů. Za poslední roky se stabilita postupně zvyšuje.

Bankovní systém v Argentině je tvořen centrální bankou, 13 veřejnými a 50 soukromými bankami. V posledních letech se vyrojilo velké množství digitálních bank, virtuálních peněženek a dalších Fintech společností, které jsou rovněž regulovány centrální bankou.

Zásadním trendem je tlak na argentinské peso. Nízká důvěra, nepříznivé makroekonomické faktory a nejisté vyhlídky do budoucna mají za následek devalvaci měny. Ta již dosáhla takové intenzity, že argentinská vláda musí uměle udržovat hodnotu pesa tak, aby se neprohloubila již tak vysoká inflace. Veškeré mezistátní obchodní transakce musejí být schvalovány centrální bankou, což dále prohlubuje nedostupnost mnohých zahraničních produktů.

Podle velikosti aktiv jsou největšími finančními ústavy v zemi:
1. NACION ARGENTINA
 
2. BANCO GALICIA SAU

 
3. MACRO SA
4. SANTANDER RIO
5. BANCO BBVA ARGE
6. BANCO PROVINCIA BUENOS AIRES

7. CITIBANK N.A.
8. CREDICOOP COOP
9. HSBC BANK

2.4. Daňový systém

Argentina má jeden z nejkomplikovanějších daňových systémů na světě. V
roce 2019 provedl argentinský institut IARAF studii daní a napočítal
celkem 163 (!) druhů daní (národních, provinčních, místních nebo
jiných). Daňový systém se historicky vyznačuje velkou nestabilitou,
protože velké veřejné výdaje a fiskální deficity vedou k nutnosti se
zadlužovat a v případě nečekaných událostí se vláda často musí uchylovat
ke zvýšení daní, aby zvýšila příjmy. Argentina je jednou ze zemí s nejvyššími daňovými sazbami v regionu, a to na úkor investičního prostředí. Jako jedna z mála zemí na světě využívá i exportní cla.

Základní daně na federální úrovni
Daň ze zisku a z příjmu (25-30 % pro podnikatele a mezi 5 a 31 % pro fyzické osoby v závislosti na výši příjmu)
Daň z majetku (liší se podle výše majetku, ale představuje zhruba 0,9-1,1 %)
Daň
z přidané hodnoty (většinou 21 %)
Daň z bankovních převodů – 0,3 %
Daň z aktiv na území Argentiny i mimo ni – 1 % (lze započítat oproti dani ze zisku)

Dovozní a vývozní
cla (0–35 %), např. na automobily je aplikováno 35% clo.

3. Obchod a investice

Podkapitoly:

3.1. Obchodní vztahy

Obchodní vztahy s EU

Podíl obchodu se zeměmi EU se pohybuje v
rozmezí 15 – 20 %. Ze členských států EU je největším
partnerem Německo, dále Itálie, Španělsko a Francie. Hlavními produkty vyváženými do EU je sója a její deriváty, masné deriváty a produkty používané ke krmení zvířat. Hlavními dováženými produkty jsou stroje, mechanická zařízení, farmaceutické výrobky a vozidla.

2017 2018 2019 2020 2021
Export z EU (mil. EUR) 9 498,40 8 916,20 7 098,10 5 983,30 8 011,80
Import do EU (mil. EUR) 7 385,20 7 595,40 7 028,60 6 649,80 8 634,20
Saldo s EU (mil. EUR) -2 113,2 -1 320,7 -69,5 666,5 622,4

Zdroj: Evropská komise

Obchodní vztahy s ČR

Na poklesu našeho vývozu od roku 2018 má jednoznačně vliv ekonomická
krize, do které Argentina upadla a která se s koronavirovou krizí v roce
2020 ještě prohloubila. Do budoucna se dají očekávat výkyvy v objemech našich dovozů z Argentiny způsobené především kolísajícími cenami zemědělských komodit, které tvoří
největší část argentinských vývozů. Na vývoz bude mít vliv rozhodnutí nové
argentinské administrativy uvalovat na některé zemědělské produkty
exportní cla (sója, maso atd.). Potenciál vývozů do Argentiny je do budoucna zajisté velký, současná ekonomická a politická situace však nedovoluje tento potenciál rozvíjet.

2017 2018 2019 2020 2021
Export z ČR (mld. CZK) 2,3 1,7 1,4 1,1 N/A
Import do ČR (mld. CZK) 2,2 1,8 1,6 1,3 N/A
Saldo s ČR (mld. CZK) -0,2 0,2 0,2 0,2 N/A

Zdroj: ČSÚ

Obchodní vztahy se zeměmi
mimo EU

Nejvyšší obchodní výměnu má Argentina s ostatními zeměmi regionu Latinské Ameriky. 

2017 2018 2019 2020 2021
Export ze zemí mimo EU (mil. EUR) 40 349,0 43 597,7 48 250,5 40 668,1 58 233,0
Import do zemí mimo EU (mil. EUR) 49 511,3 48 064,3 34 726,8 29 351,1 45 073,1
Saldo se zeměmi mimo EU (mil. EUR) -9 162,3 -4 466,7 13 523,7 11 317,0 13 159,9

Zdroj: EIU, Eurostat

3.2. Přímé zahraniční investice

Ještě v 90. letech 20. století Argentina zaznamenávala velký příliv zahraničních investic, které se soustředily především na nákup firem poskytujících služby nebo těžbu (zejména ropy), a to v rámci rozsáhlých reforem prováděných vládou prezidenta Menema. Krize na přelomu tisíciletí způsobila hluboký zlom nejen v ekonomické, ale i politické a sociální oblasti, což vyvolalo řadu významných změn v podmínkách pro působení a investice zahraničních společností.

Příliv přímých zahraničních investic do Argentiny se v roce 2020 díky další hospodářské krizi propadl o 38 % na 4,1 miliardy USD oproti 6,7 miliardy USD v roce 2019. Hodnoty se tak dostaly na úroveň roku 2004. V roce 2021 čekal Argentinu další desetiprocentní pokles. Zatímco v roce 2000 činily přímé zahraniční investice 0,96 % světového objemu, v roce 2020 to bylo pouze 0,20 % světového objemu. Argentina tak během 20 let ztratila 75 % svého podílu na světovém obchodu

Nedostatek zahraničních investic snižuje množství mezinárodně aktivních společností. Aktuálně pouze 60 firem exportuje do zahraničí zboží či služby více než 100 milionů USD. .

Aktuálně nezaznamenáváme významné investice českých firem v Argentině.

3.3. FTA a smlouvy

Smlouvy s EU

V současnosti stále platí, že mezi EU a Argentinou nepanuje žádný
preferenční režim a obchodní vztahy spadají pouze pod jurisdikci Světové
obchodní organizace.

Smlouvy s ČR

ČR má s Argentinou od roku 1998 platnou Dohodu o podpoře a vzájemné ochraně investic. Z důvodu harmonizace s právem EU se česká strana snaží o renegociaci textu.

Předseda vlády ČR podepsal u příležitosti své návštěvy 6. března 2006 Smlouvu o hospodářské a průmyslové spolupráci.
Argentinská strana ratifikovala dokument na podzim roku 2008, o čemž
informoval během své návštěvy v Praze ministr zahraničních věcí Jorge
Taiana.

V první polovině roku 2021 vešla v platnost Smlouva o vzájemné správní pomoci v celních otázkách.

3.4. Rozvojová spolupráce

Argentina je dle hodnocení OECD považována za rozvojovou zemi, a proto jsou zde aplikovatelné nástroje české i unijní rozvojové pomoci.

Česká firma Lesprojekt realizovala B2B projekt rozvojové pomoci SIMONA hrazený z
poloviny Českou rozvojovou agenturou. Cílem projektu bylo vytvořit
podnikatelský plán na zavedení řízeného vodního hospodářství na
argentinských vinicích, v první fázi v provincii San Juan.

V roce 2021 byl v Argentině realizován malý lokální projekt v provincii Salta. Realizátorem tohoto vodohospodářského projektu je nadace Siwok, financování zajišťuje Velvyslanectví ČR v Buenos Aires.

V roce 2022 je realizován další malý lokální projekt v provincii Chubut, jehož cílem je instalace 10 solárních panelů pro ohřev vody v komunitních centrech pro matky s dětmi. Realizátorem je Fundación Patagonia Natural, spolufinancování zajišťuje Velvyslanectví ČR v Buenos Aires.

Delegace EU je realizátorem několik programů v sociální oblasti,
životním prostředí nebo zdravotnictví. Bližší podrobnosti o
poskytování pomoci ze strany Evropské unie prostřednictvím Delegace EU v
Buenos Aires najdete na webu: https://eeas.europa.eu/delegations/argentina/887/proyectos-de-la-ue-en-argentina_es.

3.5. Perspektivní obory (MOP)

I přes současnou hospodářskou situaci
existují příležitosti pro české firmy, které se v Argentině chtějí uchytit.
Budoucnost má především strojírenství s ohledem na preferenci Argentiny co
největší škálu zboží vyrábět v místě. Vzhledem k potenciálu zemědělské produkce
jsou dalším slibným oborem zemědělské stroje a chytré technologie aplikované v
zemědělství. V Argentině se nalézají ohromné zásoby nerostného bohatství. Velká
většina těchto nalezišť navíc ještě nebyla prozkoumána, a proto skýtá obrovské
pole působnosti zahraničních investorů důlního a těžebního průmyslu. Obecně zde
mají české firmy šanci s technologickými inovacemi, kterých je v Argentině a
potažmo v celém regionu dlouhodobě nedostatek. Prostor pro tyto inovace a nové
technologie se nabízí i v odvětvích, která budou v krátkodobém horizontu
nezbytná pro hospodářský růst: biotechnologie, petrochemie, zdravotnictví, IT apod.

▶ Důlní, těžební
a ropný průmysl

Rozvoj
důlního a těžebního průmyslu je jednou z vládních priorit, protože má
potenciál generovat velké množství deviz z vývozu surovin
do zahraničí. Země má velké zásoby mědi, olova, železa, zlata, stříbra,
lithia, molybdenu, uranu, draslíku a jiných vzácných kovů. Podle odhadů až
70 %
plochy území potenciálně vhodné pro těžbu ještě ani nebylo prozkoumáno.
Na začátku roku 2022 se těžilo v 16 lokalitách, 7 projektů je
ve výstavbě, 7 projektů se nachází ve fázi studie proveditelnosti, 6
projektů je v počáteční přípravné fázi, 40 projektů je ve fázi
pokročilého průzkumu a 250 projektů ve fázi počátečního průzkumu.
Od roku 2015 je velká pozornost zaměřena na lithium a měď.
Hlavně od lithia si Argentina slibuje do budoucna velký zdroj příjmů.
Ve 12 oblastech (provincie Jujuy, Catamarca, Salta) by se mohlo nacházet
až 92 Mt lithia, což by pokrylo dodávky po dobu 100 let. Zásoby mědi se
odhadují na 65 Mt. Vláda láká zahraniční investory do těžebních
projektů, od kterých si slibuje rychlé zahájení těžby, příliv investic
a vznik pracovních míst. Existují i fiskální výhody, které nabízejí
vlády jednotlivých provincií, neboť v Argentině jsou přírodní zdroje
jejich vlastnictvím. Dodavatelé strojů a technologií musejí vzít
v potaz rozlohu Argentiny (8. největší země na světě)
a vzdálenost nalezišť od velkých měst, což výrazně zvyšuje nároky
na logistiku a propracovaný poprodejní servis (disponibilita
náhradních dílů, doprava techniků a servisu na místo instalace
techniky apod.).

▶ Zemědělský
a potravinářský průmysl

Argentina má v zemědělství velký potenciál, 53 % její plochy pokrývá
orná
půda.
Argentinský vývoz je tvořen až ze 70 % zemědělskými produkty.  Zemědělství a navazující průmyslové obory
tvoří i podstatnou část HDP (34 %). Aplikace nových technologií v zemědělství
je však pro Argentinu i přes zmíněnou závislost na zemědělství velkou výzvou,
do této oblasti neinvestuje mnoho. Daňové úlevy a pobídky v oblasti zemědělství
a lesnictví existují, není jich však mnoho. Všechna strojní zařízení
související s tímto sektorem obvykle vstupují na argentinský trh s nulovým
tarifem. Zapotřebí jsou technologie související s efektivnějším nakládáním s
energiemi, monitoringem úrody/sklizní, optimalizací  procesů apod. 
Perspektivními kategoriemi jsou taktéž organická produkce a
biopotraviny, zpracování biomasy, šlechtění a genetika.

▶ ICT

Mobilní a širokopásmové připojení k internetu
je v Argentině o zhruba 15 %
pomalejší
než
v sousedních zemích a vláda chce tuto situaci napravit. Problémy představuje
i geografie země, neboť obyvatelstvo je koncentrováno v několika městech s velkými vzdálenostmi mezi nimi. Příležitosti
se tedy vyskytují ve stavbě vysílačů mobilního signálu, kterých chybí přes 20
tisíc. Šanci mohou mít nejen dodavatelé technologií, ale i nezávislí operátoři
těchto mobilních vysílačů. Páteřní síť optického vlákna společnosti ARSAT potřebuje
rozšířit do domů a firem. Do budoucna se plánuje pokrýt celou zemi signálem 4G.
Společnost ARSAT realizuje Národní internetový plán, díky němuž chce k
širokopásmovému internetu připojit přes 1 300
měst
a obcí.
Investují
i soukromé společnosti (Claro, Personal, Nextel, Movistar), včetně příprav
na výstavbu sítí 5G. Argentinské on-line společnosti Mercado Libre se říká
„latinskoamerický Amazon“, ten vytváří okolo sebe částečně otevřenou síť
obchodních, logistických a finančních společností, které vytvářejí ekosystém
propojených entit, do nichž se mohou zapojit i české firmy.

4. Kultura obchodního jednání

Podkapitoly:

4.1. Úvod

Argentina je nejevropštější ze zemí Jižní Ameriky. Zvyklosti Argentinců se příliš neliší například od zvyklostí v Itálii či Španělsku. Místní lidé jsou komunikativní a obvykle velmi přátelští.

4.2. Oslovení

Klasickým prodejním kanálem v Argentině je využití místního zástupce, specializovaného na danou komoditu. V Argentině existuje celá řada firemních institucí (komor, asociací, federací, svazů), které mohou poskytnout informace vedoucí k navázání 
obchodních kontaktů. Pokud se rozhodnete firmu či asociaci oslovit
emailem, je nutné ještě zavolat a připomenout se. V opačném případě by
emailu pravděpodobně nikdo nevěnoval pozornost.

Překvapivé mohou být změny v dynamice
vyjednávání. Střídat se mohou období hodně práce a období, kdy jednání „usne“.
K tomu dochází v důsledku změn v předpisech a hlavně při nástupu nové vlády. Neznamená
to, že partner nedodrží slovo, často mu nově nastolené podmínky a zákony
neumožňují v jednání/obchodu pokračovat.

4.3. Obchodní schůzka

Je nezdvořilé plánovat schůzky na brzy ráno. Ideální
čas je kolem 10:00. Mimo hlavní město je rovněž neslušné plánovat schůzky na
dobu mezi 15 a 17 hodinou, neboť siesta se zde stále dodržuje. V letních
měsících (prosinec, leden, únor) zaměstnanci i vedoucí pracovníci
obvykle čerpají dovolenou.

Je normální pozdravit polibkem, silným
stiskem ruky či objetím. Argentinci jsou také velmi vděční a mají tendenci
pořád děkovat. Důvěra je základní podmínkou úspěšného obchodu.  Argentinci se hodně zajímají o osobní
záležitosti a rodinný život. Aby lépe poznali svého nového potenciálního
partnera, mohou se ptát na rodiny svých protějšků.

Setkání jsou
obvykle dlouhá, trvají okolo 2 hodin. V případě, že je třeba projednat více
témat, lze schůzku rozšířit na oběd, který trvá další 1–2 hodiny
(v provinciích – mimo hlavní město – déle). Než se pustíte do obchodních témat, připravte se na delší společenský
rozhovor. Začít přímo s obchodními záležitostmi je považováno za nezdvořilé.
Mezi vhodná témata pro konverzaci patří sport, zejména fotbal, zábava (filmy, hudba)
a rodina. K prolomení ledů jsou rodinné záležitosti vhodné, neboť navozují
důvěru mezi partnery.  Vyvarujte se
politických záležitostí, zejména otázce Falkland/Malvín. Je třeba mít na paměti, že každý Argentinec má své pevné politické
přesvědčení, proto se podobným debatám za každou cenu vyhněte. V Argentině
jsou politické rozdíly daleko hlubší, než jsme zvyklí z českého prostředí.  Je normální, že se řada podnikatelů přiklání
k tzv. politickému „perónismu“, tedy poměrně radikálnímu levicovému
smýšlení.

Jako dárek je vhodné české sklo, pivo, manžetové knoflíčky nebo šperky pro
ženy.

Buenos Aires je do značné míry evropským prostředím, a
to i ve stylu oblékání. S narůstající vzdáleností od hlavního města se snižují
nároky na „dress code“. Je dobré začít vždy v dobrém oblečení (oblek).
Podstatná je kvalita bot, podle okolností samozřejmě můžete posléze ubírat.

4.4. Komunikace

Osobní
jednání je základ úspěchu. Menší detaily je možné řešit přes telefon či email. Zdaleka
nejpoužívanějším komunikačním prostředkem v Argentině je aplikace WhatsApp, a
to i v obchodním prostředí. Pokud hovoříte španělsky, máte zásadní výhodu. Je
nutné vždy předem vědět, jak je na tom který obchodní partner. Všechny podklady  a dokumenty právní povahy bývají ve
španělštině.

Zcela se vyhněte tématu Falkland/Malvín a nedávejte
najevo svou politickou orientaci.

4.5. Doporučení

Argentina určitě patří mezi náročné země pro český
export a při pokusu o vstup je zapotřebí mít zkušenosti z regionu.

Je třeba zohledňovat celní a byrokratické postupy,
neboť řada procesů trvá velmi dlouho. Také je třeba mít na paměti politické a
regulační změny. S novou vládou se obvykle ekonomika Argentiny změní
podstatným způsobem, nejde pouze o kosmetické změny.

4.6. Státní svátky

Státním svátkům se říká feriados. Některé z nich jsou pevné a jiné přenosné. V případě, že státní svátek připadne na víkend, posune se na pátek nebo pondělí následujícího týdne. Během roku je celá řada dalších nepracovních dnů.

24. březen – Den pravdy a spravedlnosti

2. duben – Den padlých ve válce o Malvíny

1. květen – Den práce
25. květen – Výročí začátku emancipačního procesu na Španělském impériu (1810)  červen- Den svobody (pohyblivý svátek)

20. červen – Den státní vlajky
9. červenec – Den nezávislosti
17. srpen – Výročí úmrtí José
Francisca de San Martína

12. říjen – Den mezikulturního respektu
25. prosinec – Vánoce

5. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Podkapitoly:

5.1. Vstup na trh

V Argentině existuje celá řada firemních institucí (komor, asociací,
federací, svazů), které mohou poskytnout informace vedoucí k navázání
obchodních kontaktů. Partneři jsou zvyklí na nabídky zahraničního zboží,
protože Argentina vyrábí jen menší část své spotřeby, což platí
především u průmyslového zboží.
U rozsáhlejších obchodů nebo u akcí investičního charakteru jsou
obvykle vypisovány tendry. Kritériem úspěšnosti v tendrech je zejména
cena a technická úroveň. Lze vstoupit i jako subdodavatel do konsorcia
dodavatelů.
Centrální a provinční vlády podporují rozvoj obchodní a ekonomické
spolupráce, zejména jedná-li se o investiční záměr, fakticky však
odkazují zahraniční subjekt do privátního sektoru. Ve většině případů
jsou schopny poskytnout dobrý informační servis a často pomohou
vytipovat vhodného partnera. Všeobecně lze říci, že argentinská vláda na
všech stupních považuje za optimální, pokud se zahraniční firma spojí s
místním subjektem, poskytne technologii a know-how a zaměstná pokud
možno co největší počet místního personálu. Ve většině případů je na
místním trhu velmi důležitá otázka financování.
Je to často první otázka, kterou partner položí. Ten, kdo nemá
financování, je zde prakticky bez šance. Po propuknutí krize v roce 2018
tento faktor nabyl na ještě větší důležitosti. 
Nemalá část zboží potřebuje schválení ze strany některé národní
autority, např. u zdravotních výrobků to je agentura ANMAT. Ty často
vyžadují, aby certifikaci zařizoval domácí subjekt, což automaticky
znamená mít zde zástupce ještě před samotným vstupem na trh.

Využívání místních zástupců
Klasickým prodejním
kanálem v Argentině je využití místního zástupce. Reprezentanti v příbuzných oborech si mnohdy
nekonkurují, nýbrž si trh rozdělí a obhospodařují. Zástupce může
pracovat na provizní bázi nebo na vlastní jméno a účet. Pokud se
spolupráce osvědčí, je možné založit firmu, ve které bude
mít menšinový podíl.
Při vyhledávání vhodného zástupce doporučujeme získat co nejvíce
údajů o trhu a soustředit se na zástupce se solidními referencemi a
nevázat si od začátku ruce udělením exkluzivity. V Argentině běžně
fungují výzkumné a marketingové organizace, které za úplatu nabízí
marketingové služby nebo výzkum trhu. Jejich specializací je ale spíše
PR nebo lobbing. Technické znalosti a zkušenosti jsou spíše slabé a
většina vývozců strojů a techniky tak udělá lépe, spolehne-li se na
vlastní síly. Jako možnost se nabízí také vytváření obchodních kooperací
s místními výrobci – argentinský výrobce se stane
reprezentantem a bude využívat svou distribuční síť s tím, že buď český
exportér bude nabízet jeho produkty v ČR, anebo v Argentině bude českému
zboží vyráběna podle české technologie nějaká část. Zde upozorňujeme na
často složité vlastnické vztahy, které je třeba vyřešit předem. 

Nejobvyklejší prodejní techniky a faktory ovlivňující prodej
Platí, že k novým argentinským partnerům je třeba přistupovat
opatrně a zpočátku používat jako podmínku platbu předem. Pokud jde
obecně o platební podmínky, je Argentina poněkud specifická v tom, že
více než v jakékoliv jiné zemi partneři požadují dodávky na úvěr. Bez
možnosti poskytnutí úvěru je dodavatel již předem odsouzen k neúspěchu. V
této rovině vystupuje do popředí role České exportní banky a Exportní
garanční a pojišťovací společnosti. V dubnu 2018
rozhodl EGAP o zvýšení pojistného limitu pro Argentinu, takže ochota na
straně státní podpory exportu určitě nechybí (konkrétní podmínky ale
závisí i na momentální makroekonomické situaci v Argentině).
Úspěch při obchodním jednání je obvykle založen na osobních
kontaktech.

5.2. Formy a podmínky působení na trhu

Při založení cizí firmy doporučujeme využít služeb místních
poradenských a právních kanceláří. Veškeré překlady z českého jazyka do
jazyka španělského je nutno v Argentině provést prostřednictvím
oprávněného tlumočníka (v současnosti dva).

Jako ve většině zemí Jižní Ameriky, v Argentině existují tři základní
druhy právních subjektů, provozující obchodní a výrobní činnost:

 • akciová společnost (S.A., Sociedad Anónima)
 • společnost s ručením omezeným (S.R.L., Sociedad de Responsabilidad Limitada)
 • pobočka cizí firmy (Sucursal)

Založení pobočky společnosti je v Argentině poměrně jednoduché. V
prvé řadě je nutno prověřit, zda navrhované jméno společnosti již
nepoužívá jiná firma (Inspectorado de Justicia, Calle San Martín 665,
Buenos Aires nebo v úředním věstníku – Boletin Oficial). Toto prověření
trvá nejdéle dva týdny. Je třeba vzít v úvahu, že v Argentině neexistuje
jednotný národní registr, každá provincie má registr svůj.

Následuje registrace firmy, ke které je zapotřebí notářsky ověřená
zakladatelská smlouva. Pokud chce cizí společnost provozovat svoji
obchodní nebo výrobní činnost takovouto formou, musí:

 • dokázat svoji existenci podle zákonů země-sídla firmy (např. být zapsána v obchodním rejstříku),
 • ustanovit místo (domicilium) své činnosti,
 • provést registraci,
 • vyjádřit a materiálně podpořit rozhodnutí založit argentinskou pobočku,
 • jmenovat místního zástupce nebo ředitele firmy,
 • pokud se zahraniční firma rozhodne pro tuto formu, musí mít místní
  pobočka vlastní kapitál (není určena maximální ani minimální výše).

Další možností je založení akciové společnosti. Metodologie je
podobná jako v České republice. Musí být sepsána zakládací listina,
základní kapitál musí být nejméně 100 000 pesos, v okamžiku založení
musí být splaceno nejméně 25 % kapitálu, zbytek do dvou let. Akciovou
společnost musí vytvořit nejméně dva akcionáři.

Většina zahraničních firem operujících v Argentině dává přednost formě akciové společnosti.

5.3. Marketing a komunikace

Propagace je v Argentině nezbytnou podmínkou komerčního úspěchu, není
to však levná záležitost. Nejefektivnější způsob je inzerce ve
specializovaných časopisech nebo účast na specializovaných výstavách a
veletrzích. Doporučujeme mít vždy prospekty ve španělštině. Pro
ilustraci lze uvést, že 1 barevná inzertní stránka formátu A4 ve
specializovaném časopise (tedy nikoliv s celoplošným dopadem na
obyvatele, ale s celoplošným dopadem v dané komoditě) stojí přes 1.000
USD. Celostránkový inzerát v některém z předních deníků (La Nación,
Clarín-X apod.) stojí 8.000 USD. Za televizní šot v kabelové TV (např.
3x půlminutový vstup v půlhodinovém pořadu) zaplatí zájemce kolem 2.000
USD, na veřejnoprávním kanálu je sazba mnohem vyšší. Pokud jde o
pronájem plochy na veletržní či výstavní akce, sazby za metr čtvereční
se pohybují od 300,- USD výše, přičemž jako minimální rezervovaná plocha
je organizátorem obvykle požadováno 12 m2. Inflace a devalvace pesa
mohly způsobit, že v přepočtu na dolary vyjde nyní marketing nebo účast
na veletrhu levněji než dříve.

Argentinci milují sport. Nejpopulárnější je samozřejmě fotbal, velké
oblibě se těší i koňské polo a rugby, v menší míře také pozemní hokej.
Mezi sportovními fanoušky existuje sociální stratifikace: zatímco fotbal
je lidovou zábavou, o koňské polo nebo pozemní hokej se zajímají spíše
bohatší lidé. Daří-li se argentinským sportovcům, zajímají se Argentinci
i o tenis. Firmy a značky proto mohou využít těchto kanálů a podporou
některého týmu nebo sportovce zacílit na svoji cílovou skupinu.
Argentinci také velice pozorně sledují výkony svých sportovců v cizině
(především fotbalistů v Evropě a basketbalistů v USA). Firmy aspirující
na oslovení fanoušků v celé Argentině (především se spotřebním zbožím,
nápoji nebo potravinami) by proto měly velice seriózně zvážit využití
sportovního marketingu pro svoje cíle.

Argentina je rozlohou osmá největší země na světě a velká část země
je velice nehostinná. Výrobky používané ve vnějším prostředí by se proto
měly prezentovat jako velice pevné a spolehlivé, které vydrží velkou
zátěž a rychle se neopotřebují (platí třeba pro auta, nářadí, ale i
oblečení).

Argentinci mají rádi pěkné věci a architekturu, marketingové
materiály by proto měly být naprosto srovnatelné s evropskými nebo
americkými standardy, s profesionálně zhotovenými fotografiemi a celkově
velice dobře vypadající. Na tomto staví úspěch třeba italské nebo
francouzské firmy, které zde sice kvůli menší kupní síle neprodají tolik
zboží jako např. v EU, ale díky zvýšenému statutu své značky získávají
pozici, na kterou Argentinci aspirují a pokud mají dostatek prostředků,
klidně si výrobek, i když je drahý, koupí.

5.4. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Argentina má v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví řadu zákonů:
patenty – zákon 24 481/95 a dekret 260/96
obchodní značky – zákon 22 362/81 a protokol 8/95
průmyslový design – dekret 6673/63, zákon 16 478/64 a zákon 16 748/65
duševní vlastnictví – zákon 11 723/33, 17 648/68 a 20 115/73
geografický původ – zákon 19 983/72, 22 802/83 a rozhodnutí 8/95
nekalá konkurence – zákon 17 086/67, 17 088/67, 22 802/83 a 24 786/96 převod technologií – zákon 22 426/81 a dekret 1853/93
počítačové programy – dekret 165/94
ochrana rostlinných druhů – zákon 20 247/73

Členstvím v mezinárodních organizacích a přistoupením k řadě úmluv se
Argentina zavazuje k dodržování mezinárodně uznávaných pravidel na
tomto poli. Jedná se o následující:
WIPO (Světové organizace na
ochranu duševního vlastnictví) – člen od roku 1980, v rámci jejích dohod
WTC o autorských právech – 2002 a WPPT o filmových a hudebních
nahrávkách – 2002
WTO – dohody TRIPs o ochraně a vymáhání práv duševního vlastnictví – 1995
Pařížská dohoda o průmyslovém vlastnictví – 1967
Bernská dohoda o uměleckých a literárních dílech – 1967
Římská dohoda o filmových, producentských, nahrávacích a vysílacích organizacích – 1992
Ženevská dohoda o neautorizovaných nahrávkách – 1973
Nairobská dohoda o olympijských symbolech – 1986

I přesto jsou v Argentině stále porušovány výše uvedené právní normy a
mezinárodní dohody. Delegace Evropské komise zaznamenává porušování
práv duševního vlastnictví v těchto oblastech:

 • obchodní značky a patenty –
  v případě farmaceutických a agrochemických produktů jsou zpomalovány 
  procesy udělování ochrany a naopak jsou udělovány licence kopiím;
 • ochrana
  názvů a geografického původu – legislativa je nejčastěji obcházena užíváním
  slova „typ“ nebo překladem do španělštiny;
 • registrace ochranných známek – proces je velmi zdlouhavý.

V Argentině jsou dva hlavní původci, resp. kanály obchodování s
padělaným zbožím: fyzický trh La Salada a on-line tržiště Mercado Libre.
Na obou se často objevují padělané výrobky, na Mercado Libre v nedávné
minulosti i jedné české firmy (Mercado Libre má mechanizmus jak se mohou
držitelé práv a značek bránit).

5.5. Trh veřejných zakázek

Pro eventuální úspěch české firmy je nezbytné dokonale znát podmínky
veřejné soutěže, jejich formu a perfektně představit firmu. Vzhledem k
administrativní složitosti Argentiny a množství veřejných organizací s
různým statutem patří oblast veřejných zakázek mezi nejsložitější oblast
podnikání. Tendry vypisují ministerstva a jim podřízené organizace,
podniky ve veřejném vlastnictví, provincie i města, velice často podle
různých předpisů a pravidel. Uchazeč o veřejnou zakázku se musí
zaregistrovat u agentury pověřené organizací celé akce. Vyplněním
podrobného formuláře dochází k první části prezentace uchazeče. Obvykle
se požaduje, aby zahraniční uchazeč o státní zakázku měl v Argentině
zástupce. Firma, která se o zakázku uchází, musí prokázat, že je
likvidní a že má vypořádány všechny závazky.

Vládní orgány se řídí jednotnou federální legislativou. Instituce,
které jsou decentralizované ale zároveň pod kontrolou některého z
ministerstev (ADIF, Vialidad – ministerstvo dopravy atd.), mají vlastní
pravidla pro výběr dodavatelů. Jim nadřízená ministerstva mají právo
dohlížet na jejich činnost, právní zodpovědnost mají ale tyto
decentralizované organizace a společnosti. Argentinské legislativě
nejsou podřízeny zakázky udělované z peněz, které poskytly zahraniční
finanční instituce, jako Světové banka aj. (např. na rozvoj solární
energetiky a další). Výzva k přihlášení do soutěže musí být uveřejněna v
oficiálním listu (Boletín Oficial) obvykle 12 dnů před termínem podání
nabídky, u menších zakázek alespoň 8 dní předem. Přihláška musí být ve
španělštině, formu stanoví vypisující organizace. Veřejná výběrová
řízení jsou uváděna na internetových stránkách jednotlivých ministerstev
nebo jim podřízeným organizací. 

Zahraniční firmy se mohou v Argentině účastnit soutěží o veřejné
zakázky dvojím způsobem: prostřednictvím zde registrovaných poboček nebo
přímo z centrály jako zahraniční uchazeč. Tendry musí být v tomto
případě označeny jako „Internacional“, což se nejčastěji děje u soutěží s
výraznou technologickou částí, která se v Argentině nevyrábí nebo
vyrábí jen částečně. Zahraniční firmy jsou podle zákona znevýhodněny
tím, že místní firmy mohou podat nabídku o max. 5 % dražší, aby jim byla
zakázka udělena (u SMEs může být tento rozdíl 7 %). Za fungování
systému a určování jednotných pravidel zodpovídá Národní kancelář pro
zakázky ONC (Oficina Nacional de Contrataciones), za samotný výkon a
jednání s uchazeči zodpovídají jednotlivá ministerstva nebo
decentralizované organizace.

Vzhledem k nedostatku zdrojů je u velkých zakázek většinou vyžadováno externí
financování, u investičních celků financování dlouhodobé. Na počátku 90.
let, kdy došlo k masové privatizaci argentinské ekonomiky, se české
podniky nemohly nebo neuměly do tohoto procesu zapojit. Firmy, které
získaly kontrolu nad privatizovanými společnostmi, preferují při dalších
dodávkách opět zboží ze stejné země původu, je-li cenově a kvalitativně
srovnatelné s konkurencí. České podniky tento multiplikační efekt tedy
využívat nemohou a pokud chtějí uspět, musí mít výjimečnou cenu a
kvalitu, nebo se musí soustředit na roli subdodavatelů.

Země bloku Mercosur (kromě Argentiny ještě Brazílie, Uruguay a
Paraguay) podepsaly protokol o stejném zacházení s
firmami, které se účastní výběrového řízení v jiném státě Mercosuru.
Argentina toto právo zahraničním firmám ze zemí bloku již začala
poskytovat, Brazílie, Paraguay a Uruguay tak mají učinit co nejdříve.
Zároveň se všechny čtyři země zavázaly do systému vzájemného uznávání
začít zahrnovat i regionální správy, v Argentině tedy 23 provincií a
hlavní město Buenos Aires.

Ministerstvo produktivního rozvoje spravuje portál Comprar (https://comprar.gob.ar/)

Evropská unie nechala zpracovat dokument., který mapuje desítky
organizací a provincií, které v Argentině vypisují výběrová řízení. (https://www.mzv.cz/public/fb/cd/c9/2951568_1983474_VZ_ARG.pdf)

5.6. Platební podmínky, platební morálka a řešení obchodních sporů

Při sjednávání platebních podmínek je třeba opatrnosti, neboť
standardní podmínky v sobě nesou jisté riziko. Na počátku nové obchodní
spolupráce je vhodné trvat na platbě předem. U nového zákazníka
doporučujeme vyžádat si bankovní informaci. Administrativní překážky i dnes způsobují velké problémy,
například zpoždění plateb dodavatelům. Směnitelnost argentinského pesa na americký dolar při platbě za zboží není volná a podléhá schválení centrální banky. Pro platební styky doporučujeme využívat akreditiv. Platební termíny se často mění s novou administrativou a vzhledem k náročnému administrativnímu postupu bank se platby často zpožďují. 

Pro řešení sporů, které mohou vzniknout, se doporučuje v souladu s místními zákony ustanovit soud na neutrální půdě či v České republice.

5.7. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Mezi Českou republikou a Argentinou je oboustranný bezvízový styk pro
držitele všech druhů pasů na 90 dnů. Držitelé cestovních pasů mohou po
tuto dobu setrvat na území Argentiny v případě, že nebudou vykonávat
výdělečnou činnost nebo například studovat (tedy typicky za účelem
turismu). Nezletilí argentinští občané (do 18 let) musí mít při výjezdu
ze země notářsky ověřené povolení rodičů k vycestování (to se týká i
případů, kdy nezletilí cestují pouze s jedním rodičem). Podobné povolení
by nemělo být vyžadováno argentinskými úřady po českých občanech, lze
ho však doporučit. Pro všechny ostatní aktivity, anebo jakýkoli pobyt nad 90 dní, čeští občané potřebují vízum, které vydá příslušné zastoupení Argentiny pro ČR. Vízová politika jednotlivých zemí je plně v jejich národní kompetenci a podmínky se mohou často měnit.

Bezpečnostní situace v Argentině se v celonárodním měřítku zhoršuje. Na
tomto nepříznivém trendu se podepisuje zejména rostoucí kriminalita v
Buenos Aires. Na cestě z mezinárodního letiště Ezeiza doporučujeme používat výhradně taxislužbu. V hlavním městě Buenos Aires obecně nedoporučujeme používat městskou hromadnou dopravu z důvodu velkého množství kapesních krádeží. Taxi je v současné době relativně levná alternativa, fungují zde i služby Uber a Cabify. Především v Buenos Aires nabádáme
k veliké ostražitosti a dodržování obvyklých a zkušeným cestovatelům notoricky
známých pravidel pasivní prevence: nikdy neztrácejte z dohledu své
osobní věci, v restauracích si např. nezavěšujte kabelky na opěradla
židlí, nevystavujte zbytečně na odiv fotoaparáty a cennosti, při
fotografování věnujte pozornost osobám ve svém nejbližším okolí. Ve večerních hodinách se vyhýbejte postranním ulicím a pokud je
to možné, pohybujte se ve skupinách, nenavštěvujte chudinské čtvrti,
které se např. v Buenos Aires nacházejí i přímo v centru města. Pro
případ přepadení s použitím násilí nebo přímo zbraně se nikdy nebraňte a
mějte připravený jistý obnos v hotovosti, kterým můžete útočníka
uspokojit a odvrátit další agresi. Speciálním fenoménem jsou tzv. motochorros, výrostci na motocyklech,
kteří okrádají, často s pohrůžkou použití zbraně, turisty i domácí
obyvatele.

Mezi nejrizikovější části Buenos Aires patří čtvrť Boca, kde
nedoporučujeme pohyb mimo několik málo ulic navštěvovaných turisty
(okolí známého Caminita, nikoliv však již cestu z tohoto místa k několik
set metrů vzdálenému stadionu Boca Juniors) a i tam je nutno dávat
mimořádný pozor na kapesní zloděje, dále čtvrť San Telmo (krádeže
zejména o víkendových bleších trzích), ve večerních hodinách centrum
(tzv. “microcentro”, zejména pěší zóna ulice Florida a okolí), všechny
stanice příměstské vlakové dopravy (zejména Retiro, Constitución) a
autobusová nádraží, kde nikdy nespouštějte oči ze všech svých zavazadel
(stejně jako na mezinárodním letišti Ezeiza a vnitrostátním Aeroparque).

5.8. Zaměstnávání občanů z ČR

Argentina je zemí s již tradičně příznivým vztahem k imigraci a
příchodu nových obyvatel. Proces získání povolení k pobytu a pracovního
povolení byl značně zjednodušen zákonem o migracích z roku 2004 (Ley
25871 de Migraciones), kdy získání povolení k pobytu současně dává právo
pracovat. Postup při získání povolení k pobytu pro české občany v
Argentině je v gesci argentinských úřadů. Lze ho proto doporučit
konzultovat s Velvyslanectvím Argentiny v Praze. Dle dostupných
informací je postup v zásadě následující:

 • žadatel musí podat žádost na División de Radicaciones de la
  Dirección de Admisión de Extranjeros, Dirección Nacional de Migraciones
  (oddělení pobytů Ředitelství pro vstup cizinců, Národní ředitelství pro
  migraci), ke které přiloží řadu dokumentů – platný pas s vyznačeným
  posledním vstupem do země, rodný list, výpisy z rejstříku trestů ze země
  trvalého pobytu a Argentiny; všechny doklady (vyjma pasu) musejí být
  vybaveny apostilou, přeloženy oficiálním překladatelem do španělštiny a
  ověřeny příslušným konzulárním oddělením argentinského velvyslanectví;
 • kromě toho je třeba uhradit hotově poplatek, jehož výše se mění s
  inflací;
  kromě výše uvedených základních dokladů se nutnost předložit další
  liší podle účelu pobytu (např. akademická profese, zástupce české
  společnosti, pracovník argentinské firmy atd.); dle toho se požaduje
  např. potvrzení od místního vzdělávacího zařízení nebo doklad o zřízení
  zastoupení firmy spolu s výpisem z obchodního rejstříku nebo pracovní
  smlouva apod.;
 • po podání dokladů obdrží žadatel dočasné povolení k pobytu
  (Residencia Precaria), které mu umožní v zemi pobývat legálně do doby
  vyřízení statusu na území Argentiny (dočasný nebo trvalý); na základě
  tohoto povolení získá tzv. CUIL (osobní číslo – Código Único de
  Identifación Laboral), které mu umožní vyřízení sociálního (v Argentině v
  jednom obdoba českého sociálního a zdravotního) a důchodového
  pojištění; tento krok probíhá u ANSeS, státní organizace sociálního
  pojištění.

Argentina poskytuje urgentní zdravotní péči zdarma i cizincům,
navštíví-li s akutní potřebou veřejné zdravotní zařízení. V takovém
případě je třeba mít u sebe cestovní pas.

5.9. Veletrhy a akce

Nejvýznamnější mezinárodní veletrhy a výstavy

Zemědělství
ExpoAgro: https://www.expoagro.com.ar/
AgroActiva: https://agroactiva.com/
Exposición Rural: http://www.exposicionrural.com.ar/

Stavebnictví
Batev: https://www.batev.com.ar/

Strojírenství
FIMAQH: https://www.fimaqh.com/2022/en/inicio-2/

Zdravotnické pomůcky
ExpoMedical: https://www.expomedical.com.ar/

Nakladatelství
Feria del Libro: https://www.el-libro.org.ar/

Hornictví a energetika
Mezinárodní seminář o lithiu: https://litioensudamerica.com.ar/

Doprava
Expo Transporte: https://www.expotransporte.com.ar/

Turistika
Feria Internacional de Turismo: https://fit.org.ar/en/

6. Kontakty

Podkapitoly:

6.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Velvyslanectví České republiky s působností pro Argentinu, Paraguay a Uruguay
Embajada de la República Checa
Junín 1461
1113 Buenos Aires, C.F.
tel.: 0054 11 4807 3107
e-mail: buenosaires@embassy.mzv.cz
web: www.mzv.cz/buenosaires

Od ledna 2020 je obchodním radou Radek Hovorka.

Pro cestu z letiště na velvyslanectví je nejlépe použít taxi. Z
letiště cesta trvá cca 1 hodinu. ZÚ se nachází v centru Buenos Aires ve
čtvrti Recoleta.

Honorární konzulát ČR v Mendoze
Consulado Honorario de la República Checa
Avenida Espaňa 1342, piso 9, oficina 20
5500 Mendoza, Argentina
tel.: 0054 261 423 2148
e-mail: conschecomza@hotmail.com

Z letiště do centra města, kde se nachází i HK, trvá cesta cca 20 minut.

Honorární konzulát ČR v Presidencia Roque Sáenz Peňa
Consulado Honorario de la República Checa Calle Yugoeslavia 655
3700 Presidencia Roque Sáenz Peňa, Argentina
tel.: 0054 3732 425977
e-mail: fliajurasek@hotmail.com

Nejbližší letiště se nachází v hlavním městě provincie, Resistencia,
ve vzdálenosti cca 180 km. Opět doporučujeme cestovat s taxi.

6.2. Praktická telefonní čísla (záchranka, policie, požárníci, infolinky, apod.)

Nouzové volání: 911

Hasiči: 100

Policie: 101

První pomoc: 107

6.3. Důležité internetové odkazy a kontakty

Prezident
Alberto Fernández
Balcarce 50 C1064AAB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Tel.: +54-11 4344 3600
https://www.casarosada.gob.ar/

Ministerstvo bezpečnosti
Aníbal Fernández
https://www.argentina.gob.ar/seguridad

Ministerstvo cestovního ruchu
Matías Lammens
https://www.argentina.gob.ar/turismo

Ministerstvo dopravy
Alexis Guerrera
https://www.argentina.gob.ar/transporte

Ministerstvo financí
Martín Maximiliano Guzmán
https://www.argentina.gob.ar/hacienda

Ministerstvo kultury
Tristán Bauer
https://www.cultura.gob.ar/

Ministerstvo místního rozvoje
Jorge Horacio Ferrares
https://www.argentina.gob.ar/habitat

Ministerstvo obrany
Jorge Taiana
https://www.argentina.gob.ar/defensa

Ministerstvo práce
Claudio Omar Moroni
https://www.argentina.gob.ar/trabajo

Ministerstvo produktivního rozvoje 
Matías Sebastián Kulfas
https://www.argentina.gob.ar/produccion

Ministerstvo pro rovné příležitosti
Elizabeth Gómez Alcorta
https://www.argentina.gob.ar/generos

Ministerstvo sociálního rozvoje
Daniel Fernando Arroyo
https://www.argentina.gob.ar/desarrollosocial

Ministerstvo spravedlnosti a lidských práv
Martín Ignacio Soria
https://www.argentina.gob.ar/justicia

Ministerstvo školství
Jaime Perczyk
https://www.argentina.gob.ar/educacion

Ministerstvo veřejných prací
Gabriel Nicolás Katopodis
https://www.argentina.gob.ar/obras-publicas

Ministerstvo vědy a technologie
Roberto Salvarezza Godoy
https://www.argentina.gob.ar/ciencia

Ministerstvo vnitra
Eduardo de Pedro
https://www.argentina.gob.ar/interior

Ministerstvo zahraničních věcí a náboženských záležitostí
Santiago Cafiero
https://www.cancilleria.gob.ar

Ministerstvo zdravotnictví
Carla Vizzotti
https://www.argentina.gob.ar/salud

Ministerstvo zemědělství, chovu a rybolovu 
Luis Eugenio Basterra
https://www.argentina.gob.ar/agricultura-ganaderia-y-pesca

Ministerstvo životního prostředí a udržitelného rozvoje
Juan Cabandié
https://www.argentina.gob.ar/ambiente

Ostatní informační zdroje

Agencia de Argentina de Inversiones y Comercio Internacional

BCRA – Banco Central de la República Argentina

INDEC – Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
Zákony

Periodika

Clarín

La Nación

Infobae

Obchodní komory

Cámara Argentina de Comercio

Unión Industrial Argentina

Cámara de Importadores

Agentura na podporu zahraničního obchodu CzechTrade zpracovává Argentinu z brazilského Sao Paula
Jan Michálek
e-mail: jan.michalek@czechtrade.cz
T: +55 11 9 7086 7438

V dubnu 2005 bylo v Buenos Aires otevřeno zastoupení agentury na podporu cestovního ruchu CzechTourism
Patricia Cmol
M. Moreno 431, piso 3 1091AAI Buenos Aires
Tel.: 0054-11-57113613
E-mail: cmol@czechtourism.com

Centrála na podporu turistického ruchu CzechTourism pro Latinskou Ameriku sídlí v Mexiku
Petr Lutter
Ředitel zahraničního zastoupení CzechTourism pro Latinskou Ameriku
Oficina de Turismo de la República Checa – CzechTourism Kepler 101, Col. Nueva Anzures 11590 México, D.F. México Tel./Fax: +52-55-55458000
E-mail: lutter@czechtourism.com

• Teritorium: Amerika | Argentina | Zahraničí