Atestační středisko – pověření krok za krokem

Atestačním střediskem rozumíme podnikající právnickou nebo fyzickou osobu provádějící atestace.

Atestacemi rozumíme stanovení shody:

 1. způsobilosti k realizaci vazeb informačního systému veřejné správy s jinými informačními systémy prostřednictvím referenčního rozhraní, nebo
 2. dlouhodobého řízení informačních systémů veřejné správy s požadavky zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy.

Zájemce o provozování atestačního střediska musí nejprve získat akreditaci od Českého institutu pro akreditaci dle normy ČSN EN ISO/IEC 17020. Následně zájemce zažádá o vydání pověření k provádění atestací Ministerstvo vnitra České republiky.

Postup pro získání oprávnění:

 1. Žádost o akreditaci
 2. Žádost o vydání pověření k provádění atestací

1) Žádost o akreditaci

Žádost se podává na Českém institutu pro akreditaci.

K žádosti je nutné doložit:

 1. informace o žadateli
 2. specifikace rozsahu posouzení
 3. dotazník
 4. příručku jakosti (informace o obsahu příručky podá odpovědný pracovník Českého institutu pro akreditaci na tel. +420221004313)
 5. doklad o právním postavení žadatele (např. živnostenské oprávnění, výpis z obchodního rejstříku, apod.)

Informace o žadateli, specifikaci rozsahu, dotazník – uvedené dokumenty lze najít na www.cai.cz v sekci dokumenty ke stažení.

Po obdržení akreditace může žadatel požádat o vydání pověření k provádění atestací.

2) Žádost o vydání pověření k provádění atestací

Žádost se podává na Ministerstvu vnitra České republiky.

Žádost nemá zákonem předepsaný formulář.

K žádosti je nutné doložit:

 1. návrh atestačních podmínek (obsahují zejména vymezení předmětu atestace a postupy atestačního střediska při provádění atestací)
 2. osvědčení o akreditaci (viz. výše)
 3. potvrzení o neexistenci daňových nedoplatků a nedoplatků na zdravotním a sociálním pojištění
 4. doklad o úhradě správního poplatku 10.000,- Kč.

Základní informace o žádosti a povolovacím řízení

Úřad vydá rozhodnutí o udělení pověření do 30 dnů nebo je žadatel pověřen k provádění atestací též marným uplynutím lhůty a způsobem dle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb

Po nabytí účinnosti rozhodnutí o udělení pověření k provádění atestací je možné začít poskytovat službu

zpět na začátek

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

 

Doporučujeme