Austrálie

Rozcestník informací o Austrálii:

MZV: Strategické příležitosti pro české exportéry

Úspěšné zvládnutí krize covidu-19 dovolí Austrálii rychlejší zotavení než většině zemí G20. Růst ekonomiky budou přesto brzdit jak nadále uzavřené mezinárodní hranice, tak nárazové uzavírání hranic mezi jednotlivými australskými státy v návaznosti na zjištěné případy covidu-19.

Po první recesi zaznamenané po 21 letech v první polovině roku 2020 australská ekonomika ve 3Q a 4Q 2020 rostla o 3 %, v roce 2021 se očekává 1,8% růst ekonomiky. Cestovní omezení se citelně dotknou zejména turistického ruchu a vzdělávání.

Ekonomika je závislá na vývozu surovin – železná ruda, uhlí a zkapalnělý plyn tvořily v roce 2019 více než polovinu australských vývozů. Výzvou zůstávají zejména napjaté vztahy s Čínou – Austrálie bude pokračovat ve snahách o diverzifikaci mezinárodního obchodu a posilování vazeb s USA, Indií, Japonskem a EU.

Australská administrativa nadále bude podporovat těžbu uhlí a přístup k řešení klimatické změny zůstane nedostatečný v porovnání s G20 partnery, ale bude zároveň usilovat o zapojení plynu jako tranzitního paliva a implementaci nových technologií při přechodu k bezemisní ekonomice.

V březnu 2020 vláda ohlásila záchranné balíčky pro řešení následků pandemie covidu-19 ve výši celkem 320 mld. AUD (16,4 % ročního HDP). Jednalo se jak o podporu firmám na udržení zaměstnanců (JobKeeper), tak širokou škálu dalších forem podpory SME a domácnostem či poskytování zdravotnických služeb.

V březnu 2021 celková ohlášená podpora (na úrovni federální i států a teritorií) činí 327 mld. AUD v rozpětí let 2020–2024 (z toho federální 267 mld. AUD). Hlavní vládní prioritou pro rychlejší hospodářské zotavení zůstanou investice do infrastruktury, vláda bude zároveň podporovat podnikání pobídkami a daňovými úlevami. Nadále bude uplatňována vyšší míra dohledu nad cizími investicemi z důvodu ochrany národního zájmu.

Post-covid-19 příležitosti pro české exportéry

Důlní, těžební a ropný průmysl

Austrálie je významným světovým exportérem celé řady nerostných surovin (bauxit, železná ruda, hliník, zlato, stříbro, uhlí, nikl, zemní plyn, surová ropa). Na začátku roku 2020 se Austrálie stala největším vývozcem zkapalněného zemního plynu. Pokračovat bude čínská poptávka po vysoce kvalitní železné rudě.

Austrálie bude pokračovat k zabezpečení zvýšeného podílu na světové těžbě vzácných zemin. Australští těžaři implementují nové technologie automatizace, údržby či kontroly kvality. Poptávka po těžebních zařízeních a souvisejících produktech zůstane v Austrálii dlouhodobá.

Energetický průmysl

V roce 2019 obnovitelné zdroje tvořily 22% podíl na výrobě elektřiny. Jako prioritně podporované technologie na cestě ke snížení emisí australská Technology roadmap uvádí vodík, baterie, separaci, jímání a ukládání oxidu uhličitého, zelenou ocel a půdní uhlík. Do druhé kategorie nastupujících technologií zařazuje zvýšenou energetickou účinnost, nabíjecí infrastrukturu pro elektrická a vodíková vozidla, do třetí kategorie pak jaderné technologie.

Čtvrtá kategorie zahrnuje již vyspělé technologie – uhlí, plyn, větrné a solární řešení; do těchto technologií již vláda nehodlá dále investovat. Souběžně premiér oznámil ústup od spalování uhlí k intenzivnějšímu využití plynu jako tranzitního zdroje energie při přechodu na obnovitelné zdroje.

Vláda podpoří otevření nových nalezišť a výstavbu další plynové infrastruktury, která je již nyní rozvinutá díky rozsáhlému exportu LNG a může v budoucnu sloužit při přechodu na vodík. Nabízí se možnosti pro české firmy, které se zabývají výrobou těžebních součástí a souvisejících zařízení a zařízení pro vedení plynu zemního, ale i vodíku; obnovitelných zdrojů zejména z prioritní skupiny nastupujících technologií a zelených technologií obecně.

Přestože například trh solárních systémů pro domácí užití je již saturován, poptávka po domácích bateriových úložištích a souvisejících řešeních, jako jsou sdílené sítě, zůstává vysoká. Vzhledem k obrovské zemědělské nadprodukci lze předpokládat i zájem na řešeních využívajících spalování biomasy.

ICT

Z důvodu četných zahraničních kybernetických útoků má Austrálie značný zájem na dalším posilování kybernetické bezpečnosti a digitální infrastruktury vůbec. Omezení osobního kontaktu během pandemie urychlilo nástup digitálních řešení včetně zdravotnictví a vzdělávacích služeb – australské univerzity jsou závislé na zahraničních studentech, jedním z nejpostiženějších odvětví je vysokoškolské vzdělávání.

Restrikce přispěly ke zvýšenému zájmu o využití prostředků e-commerce, řešení pro vzdálený přístup a spolupráci, on-line entertainment, zároveň dochází k implementaci nových řešení ve zdravotnictví. Australský vládní „Digital Business Plan“ za jeden z klíčových prvků digitální transformace považuje mj. revizi systémů digitální identity.

Vodohospodářský a odpadní průmysl

Austrálie má i přes obecný nedostatek vodních zdrojů v některých částech země rozvinutou vodohospodářskou strukturu a pokračuje v budování zavlažovacích systémů, přehrad, desalinačních zařízení. Hlavními výzvami pro australské vodohospodáře zůstanou rostoucí poptávka z důvodu populačního růstu, klimatická změna a extrémní podnebí a podnebné jevy – období dlouholetého sucha vyvrcholilo devastujícími požáry na východním pobřeží Austrálie na přelomu let 2019/2020, naopak Nový Jižní Wales postihly v březnu 2020 rozsáhlé povodně.

Žádané budou nadále technologie a inovace napomáhající rozšíření infrastruktury a zajištění bezpečných zdrojů pitné vody. Odpadní a recyklační průmysl je v porovnání s EU méně rozvinutý, australská vláda v rámci National Waste Policy Action Plan podporuje omezení vývozu odpadu a vybudování recyklačních kapacit, což nabízí příležitosti pro české firmy z oboru třídicích a recyklačních řešení.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Austrálie i nadále bude významným vývozcem zemědělských produktů a potravin. Australské zemědělství je velmi rozvinuté, zemědělská produkce i potraviny jsou velmi kvalitní, dvě třetiny produkce jdou na vývoz – zejména do Asie, ale i USA a EU.

Nejvíce se vyváží obilí, vlna, víno, maso, mléko a mléčné výrobky, mořské plody. Importují se zejména nealkoholické nápoje a sirupy, alkoholické nápoje, cukrovinky a tuky a oleje. Nadále bude existovat potenciál pro dovoz zemědělských strojů a strojů pro zpracovatelský průmysl – balicí, zátkovací, etiketovací linky.

Velvyslanectví ČR v Canbeře
e-mail: canberra@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/canberra