Bulharsko: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Sofii (Bulharsko)

Mapa globálních oborových příležitostí je publikací Ministerstva zahraničních věcí České republiky určenou českým exportérům, a nyní je dostupná již ve svém pátém aktualizovaném vydání. Mapa poskytuje podnikatelům jednoduchý přehled vývozních příležitostí na zahraničních trzích a je dostupná v papírové, flash disk i v online verzi. Více informací lze nalézt zde

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Příležitosti pro český export

Automobilový průmysl

Se zvyšováním koupěschopnosti obyvatel nadále meziročně roste počet prodaných nových automobilů (růst o 8,5 % v roce 2019, celkem 43 368 osobních a nákladních automobilů). Vzhledem k vysoce převládajícímu dovozu ojetých automobilů a vysokému průměrnému stáří vozů je v zemi vysoká poptávka po náhradních dílech. Automobilový průmysl (z větší části FDI) patří k nejrychleji rostoucím v zemi a posílil již na 10% podíl na HDP, zatím však nejde o výrobu celých automobilů. Vláda se nevzdala naděje na výstavbu továrny koncernu VW v zemi s ohledem na složitou situaci ve vztahu EU s Tureckem, které bylo podle všeho koncernem preferováno. Nadále platí priorita obnovy vozového parku hromadné dopravy (autobusy, tramvaje, trolejbusy, elektrobusy), a to zejména s ohledem na potíže se znečištěním vzduchu ve velkých městech. Vláda proto přesunula 518 mil. BGN (cca 265 mil. EUR) z OP Životní prostředí a umožnila deseti největším městům v zemi vypsat výběrová řízení na tramvaje, trolejbusy a elektrobusy.

Energetický průmysl

Budování nových kapacit se předpokládá převážně v sektoru obnovitelné energie (zejména solární zdroje). Vláda oživila projekt výstavby jaderné elektrárny Belene, vyhlásila výběrové řízení na investora a dodavatele, v prvním pololetí roku 2020 by měla vybírat z užšího seznamu investorů (Rusko, Čína, Jižní Korea) a dodavatelů (USA, Francie). Pokračuje likvidace reaktorů v jaderné elektrárně v Kozloduji, jež vyžaduje značné investice včetně financování z fondů EU. Výstavba nových konvenčních zdrojů se nepředpokládá, přitom Bulharsko musí řešit otázku uzavření nevyhovujících tepelných elektráren a dalších zdrojů ve vazbě na cíle EU. Nejvýznamnější podíl v energetickém mixu představují tepelné elektrárny a JE Kozloduj. BG již nyní plní 20 % cíl podílu OZE. Energetika si vyžádá v následujících letech značné investice do obnovy výrobních zařízení, přenosové i rozvodné sítě, jakož i posílení energetické efektivity.

Chemický průmysl

Prostor pro uplatnění v BG má široká škála výrobků chemického průmyslu. Díky pokračující výstavbě rezidenčních i komerčních objektů nacházejí uplatnění barvy, nátěrové hmoty, izolace apod. Se zvyšováním životní úrovně se zvyšuje spotřeba čistících prostředků, pánské a dámské kosmetiky. S rozvojem zemědělství, a zejména rostlinné výroby, se zvyšuje poptávka po insekticidech, herbicidech, hnojivech. Velká poptávka je po surovinách a polotovarech (polyamidy, propyleny atd.), které se používají v chemickém, textilním průmyslu, při výrobě umělých hmot, obalových materiálů atd.

ICT

V Bulharsku se rychle zvyšuje podíl outsourcingu na výkonu ekonomiky a stává se zemí s jeho nejvyšším podílem na HDP v rámci EU (do roku 2020 by dle Bulharské outsourcingové asociace měl tento podíl představovat 6 % HDP). V této návaznosti se zvyšují dovozy počítačů a jejich periferií, hardwaru, softwaru, telekomunikačních zařízení apod. Bulharsko se také snaží o posílení pozice vhodného teritoria pro ICT startupy, buduje inkubátory a podporuje digitalizaci ekonomiky.

Obranný průmysl

V příštích letech plánuje armáda velké projekty modernizace výzbroje a vybavení v hodnotě téměř 2 mld. EUR. Probíhají výběrová řízení na nákup obrněných vozidel pěchoty, stíhacích bojových letadel a vojenských lodí. Zvažuje se i modernizace tanků T-72. Poptávka se v souladu s těmito plány zřejmě zaměří zejména na leteckou techniku, obrněná vozidla, kybernetickou bezpečnost, komunikační, informační a navigační systémy, optoelektroniku, ochranu bezpečnostní infrastruktury.

Stavební průmysl

Stavebnictví se po krizi po roce 2008 opět dostalo do růstové fáze. Staví se zejména obytné rezidenční objekty, výrobní haly v průmyslových zónách, infrastruktura (sofijské metro, dálnice, rekonstrukce silnic a železnic, komunální infrastruktura). Předpokládá se pokračování ambiciózního programu renovace panelových budov, na nějž byla v posledních letech vyčleněna částka cca 1 mld. BGN (cca 511 mil. EUR), ale s menší intenzitou. Značná část projektů je financována z programů EU.

Textilní a obuvnický průmysl

Bulharsko má rozvinutý textilní průmysl, zejména šití oděvů. Země vyváží konfekci, kterou si zde nechávají šít přední evropské značky. Na rozdíl od ČR však nemá dostatečné kapacity pro výrobu látek. Perspektivní je i český vývoz hotové konfekce v některých segmentech, které dostatečně nepokrývá domácí výroba, např. outdoorové oděvy. Odbyt konfekce se bude zvyšovat díky trvale rostoucím příjmům a spotřebě domácností.

Vodohospodářský a odpadní průmysl

Vodohospodářský sektor země je ve velmi špatném stavu, nebylo zde dlouhá léta dostatečně investováno do obnovy rozvodných sítí. Výraznější zlepšení nepřinesl ani vstup do EU, ztráty při dodávkách pitné vody se za toto období snížily pouze o necelé 1 % dosahují nejvyšší hodnoty v EU – 61,5 %. Studie Světové banky odhaduje, že v nejbližších 10 letech by se v sektoru mělo investovat více než 6 mld. EUR, z čehož fondy EU by měly pokrýt 30–40 % této částky. V současném programovém období je pro sektor vyčleněno 1,2 mld. EUR.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Výdaje na zdravotnictví v roce 2019 dosáhly 8 % HDP (16. místo v EU), veřejné výdaje však dosáhly pouze 4,5 % (52 %), přibližně stejnou část dopláceli občané z vlastní kapsy (48 %). V zemi je mimořádně vysoký podíl plateb pacientů na celkových výdajích ve zdravotnictví, který činí až 46,5 %, veřejné zdravotní pojištění pokrývá 48,5 % a soukromé pojišťovny 5 %. Rychle roste soukromý sektor, který má 31 % podíl na trhu se zdravotnickými službami. Bulharsko nabízí dobré příležitosti pro modernizaci vybavení nemocnic ve veřejném i soukromém sektoru.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Vzhledem ke strmému nárůstu průměrných mezd (v současnosti pravidelně až 10 % p. a.) se zvyšuje koupěschopnost obyvatel. S mírným zpožděním dochází rovněž ke zvyšování maloobchodních tržeb (tempo 2 – 3 % v roce 2019), nejprve se to projevilo u zboží krátkodobé, a později i dlouhodobé spotřeby. Zároveň dochází ke změně chování spotřebitelů v oblasti nákupu potravin, která je způsobena zejména postupným zvyšováním tržního podílu řetězců a s tím spojenými dovozy potravin, které na bulharském trhu nebyly obvyklé a postupně si získávají důvěru a oblibu u spotřebitelů (např. jogurty, tvarohy, sušenky, trvanlivé smetany, šlehačky atd.). Perspektivní je i trh s pivem, Bulharsko je na 10. místě v EU v konzumaci na hlavu. V prvním pololetí roku 2019 se objem prodeje meziročně snížil o cca 2 %, avšak jeho hodnota narostla o 1,5 %. V oblibě vede lahvové pivo (56 %) před čepovaným (18 %) a plechovkami (17 %), preference plastového obalu výrazně klesá (-7 %). České pivo je v zemi stabilně silně uznávanou značkou. Vzhledem ke zvyšující se oblibě nových typů piva (craft) z menších místních výrob, je perspektivní i vývoz malých pivovarů. Zvyšuje se objem prodejů biopotravin a potravinových doplňků. Rychle se rozvíjí zemědělská výroba, dochází k intenzivní obměně strojového parku. Větší důraz, včetně financování z fondů EU (2,9 mld. EUR v OP Rozvoj venkova), je kladen na rostlinnou výrobu (BG se postupně stává významným vývozcem pšenice).

Železniční a kolejová doprava

Rekonstrukce železničních tratí v zemi je prioritou v rámci financování z fondů EU v současném finančním období. Kompletní rekonstrukcí prochází zejména hlavní trať spojující Evropu s Tureckem. Osobní železniční doprava je monopolem státního přepravce BDŽ. Vozový park si žádá investice do obnovy, proto BDŽ v roce 2019 vyhlásily jak výběrová řízení na údržbu a opravy (137 mil. BGN v průběhu 5 let), tak i na nákup nových lokomotiv (16 souprav za 247 mil. BGN). Posiluje také sektor nákladní dopravy včetně soukromého sektoru (např. multimodální terminály a kombinovaná přeprava vlak-kamión), což opět znamená potřebu investic do lokomotiv a vagónů.

 

 

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

 

 

Zemědělský a potravinářský průmysl

 HS 1703 Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza, v pevném stavu

HS 0401 – Mléko, smetana nezahuštěná, neslazená

HS 0402 – Mléko, smetana zahuštěná, slazená

HS 1905 – Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též obsahující kakao

HS 2203 – Pivo ze sladu

HS 2402 Doutníky (též s odříznutými konci), doutníčky a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražek

HS 8432 –  Stroje a přístroje pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví ap.

HS 8701 – Traktory a tahače 

HS 8438 – Stroje pro přípravu, výrobu potravin nebo nápojů

 

Automobilový průmysl

HS 4011 – Nové pneumatiky z kaučuku

HS 8507 – Elektrické akumulátory, včetně separátorů

HS 8703 – Osobní automobily aj. motorová vozidla pro přepravu osob

HS 8708 – Části, součásti motorových vozidel čísel 8701 až 8705

HS 8702 – Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, včetně řidiče

 

 

ICT

HS 8471 – Zařízení pro automat. zpracování dat a jejich jednotky; snímače ap.

HS 8473 – Části, součásti a příslušenství strojů psacích, počítacích

HS 8517 – Telefonní a ost. přístroje pro vysílání, přijímání hlasu, obrazů aj. dat

HS 8523 – Disky, pásky, paměťová zařízení, a. média pro záznam zvuku nebo jiného fenoménu ap.

HS 8528 – Monitory, projektory, bez TV, přijímače televizní

Textilní a obuvnický průmysl

HS 5105 – Vlna a jemné nebo hrubé zvířecí chlupy, mykané nebo česané

HS 5407 – Tkaniny z příze z hedvábí syntetického

HS 5903 – Textilie impregnované, povrstvené ap. plasty

HS 6203 – Obleky saka kalhoty komplety ap pánské chlap

HS 6201 – Svrchníky kabáty větrovky ap pánské chlapecké

 

 

 

Stavební průmysl

 

HS 6910 –  Keramické výlevky, umyvadla, podstavce pod umyvadla, bidety, koupací vany, záchodové mísy, splachovací nádrže, pisoárové mísy a podobná zařízení k sanitárním a hygienickým účelům

HS 7211 –  Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce ‹ 600 mm, neplátované

HS 8429 – Samohybné buldozery, angldozery, srovnávače (grejdry), stroje na vyrovnávání terénu (nivelátory), škrabače (skrejpry), mechanické lopaty, rypadla, lopatové nakladače, dusadla a silniční válce

HS 7605 – Dráty hliníkové

HS 8415 – Stroje přístroje klimatizační

HS 4410 – Třískové desky  ap. desky ze dřeva nebo z jiných dřevitých materiálů

HS 3917 – Trubky, potrubí a hadice a jejich příslušenství z plastů

HS 3922 – Koupací vany, sprchy, odpady (výlevky), umyvadla, bidety, záchodové mísy, záchodová sedátka a kryty, splachovací nádrže a podobné sanitární a hygienické výrobky, z plastů

HS 7019 – Skleněná vlákna (včetně skleněné vlny) a výrobky z nich (například příze, tkaniny)

 

 

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

HS 3003 – Léky neodměřené, ne krev,  antisera ap.,  vata aj.      

HS 3004 – Léky odměřené, ne krev, antisera ap., vata aj.

HS 9018 –  Lékařské, zubolékařské nebo zvěrolékařské nástroje a přístroje aj.

HS 9019 – Přístroje pro mechanoterapii; masážní; psychotechnické aj. přístroje

HS 9021 – Ortopedické pomůcky a přístroje, berle, chirurgické pásy aj.

Vodohospodářský a odpadní průmysl

HS 8481 – Kohouty, ventily ap. zařízení pro potrubí, kotle, vany aj.

HS 3917 – Trubky, potrubí a hadice a jejich příslušenství z plastů

Obranný průmysl

HS 8526 – Radiolokační a radiosondážní přístroje, radionavigační a radiové přístroje pro dálkové řízení

HS8544 – Izolované dráty, kabely aj. izolované el. vodiče vláken

Chemický průmysl

 

 

 

 

HS 3304 – Kosmetické přípravky nebo líčidla a přípravky pro péči o pokožku (jiné než léky), včetně opalovacích nebo ochranných přípravků; přípravky pro manikúru nebo pedikúru

HS 3402 – Organické povrchově aktivní prostředky (jiné než mýdlo); povrchově aktivní přípravky, prací prostředky (včetně pomocných pracích přípravků) a čisticí prostředky, též obsahující mýdlo, jiné než čísla 3401

HS 3808 – Insekticidy, rodenticidy, fungicidy, herbicidy, přípravky proti klíčení a regulátory růstu rostlin, dezinfekční prostředky a podobné výrobky, v úpravě nebo balení pro drobný prodej nebo jako přípravky nebo výrobky (například sirné pásy, knoty a svíčky a mucholapky)

HS 3902 – Polymery propylenu nebo ostatních olefinů, v primárních formách

HS 3908 – Polyamidy v primárních formách

Železniční a kolejová doprava

HS 8601 Lokomotivy a malé posunovací lokomotivy závislé na vnějším zdroji proudu nebo akumulátorové

HS 8603 Železniční nebo tramvajové osobní vozy a nákladní vozy, s vlastním pohonem, jiné než čísla 8604

HS 8606 Železniční nebo tramvajové nákladní vozy a vagony, bez vlastního pohonu

HS 8607 Části a součásti železničních nebo tramvajových lokomotiv nebo kolejových vozidel

Energetický průmysl

HS 8504 – Elektrické transformátory, statické měniče (například usměrňovače) a induktory

HS 8536 – Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů, nebo k jejich zapojování, spojování a připojování (například vypínače, spínače, relé, pojistky, omezovače proudu, zástrčky, zásuvky, objímky žárovek a jiné konektory, rozvodné skříně), pro napětí nepřesahující 1 000 V; konektory pro optická vlákna, pro svazky optických vláken nebo pro kabely z optických vláken

HS 8543 – Elektrické stroje a přístroje s vlastní individuální funkcí, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté

 

 

 

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Mezi nejvýznamnější výstavní akce v roce 2020 lze zařadit:

  • Mezinárodní zemědělská výstava AGRA, vinařská VINARIA a potravinářská FOODTECH: 19. – 23. února 2020 v Plovdivu
  • Mezinárodní zemědělská výstava BATA AGRO: 11. – 15. května 2020 v Staré Zagoře
  • Výstava WORLD OF FURNITURE: 24. – 27. června 2020 v Sofii
  • Mezinárodní technický veletrh: 14. – 19. září 2020 v Plovdivu
  • Mezinárodní veletrh zdravotnické techniky BULMEDICA BULDENTAL: 16. – 19. září 2020 v Sofii
  • Mezinárodní výstavba obranné techniky HEMUS: 30. září – 3. října 2020 v Plovdivu
  • Mezinárodní medicínská, farmaceutická a dentistická výstava MEDICUS DENTO GALENIA: 21.- 24. října 2020 v Plovdivu
  • Mezinárodní výstava stavebnictví STROIKO: říjen 2020 v Sofii

Zdroje:

Poznámka: Řada akcí se v důsledku koronavirové pandemie a nouzového stavu přesunula na jiný termín, příp. může dojít ještě k dalším změnám.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Sofii (Bulharsko) ke dni 1. 6. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem