Bulharsko: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Automobilový průmysl

Se zvyšováním koupěschopnosti obyvatel roste počet prodaných nových automobilů (růst o 9,9 % v r. 2018). Tento trh  je však  zatím  relativně velmi slabý  (pouze něco přes 34 tis. automobilů v roce  2018). Značka Škoda má v zemi dobré jméno a v roce 2018 byla 3. největším prodejcem v segmentu nových osobních vozidel. Vzhledem  k vysoce převládajícímu dovozu ojetých automobilů a vysokému průměrnému stáří  vozů je v zemi vysoká poptávka po náhradních dílech. Sektor automotive (z větší části FDI)  patří k nejrychleji rostoucím v zemi a představuje cca 5% podílu na HDP, zatím však nejde o výrobu celých automobilů.   Nadále je vysoká potřeba  obnovy vozového parku veřejné dopravy (autobusy, tramvaje, trolejbusy). Řada měst připravuje i investice  do ekologické veřejné  dopravy ( elektrobusů).

ICT

V Bulharsku se rychle  zvyšuje  podíl sektoru outsourcingu na výkonu ekonomiky a stává  se zemí s jeho nejvyšším  podílem  na HDP v rámci EU (do roku 2020 by dle Bulharské outsourcingové asociace měl tento podíl představovat 6%  HDP). V této  návaznosti se zvyšují  dovozy počítačů a jejich periferií,  hardwaru, softwaru, telekomunikačních zařízení apod.

Obranný průmysl

V příštích letech plánuje armáda velké  projekty modernizace výzbroje a vybavení  v hodnotě téměř 2 mld. EUR. Probíhají výběrová řízení  na nákup obrněných vozidel pěchoty, stíhacích bojových letadel a vojenských lodí. Zvažuje se i modernizace tanků T-72. Poptávka   se v souladu s těmito plány zřejmě zaměří zejména na leteckou techniku, obrněná vozidla, kybernetickou bezpečnost, komunikační, informační  a navigační systémy,  optoelektroniku, ochranu bezpečnostní infrastruktury.

Stavební  průmysl

Stavebnictví se po krizi po roce 2008 opět  dostává  do fáze růstu. Staví se zejména obytné rezidenční objekty, výrobní haly v průmyslových zónách, infrastruktura (sofijské metro,  dálnice, rekonstrukce silnic a železnic, komunální infrastruktura). Předpokládá se  pokračování ambiciózního programu renovace panelových budov, na nějž  byl v posledních letech vyčleněno cca 1mld. EUR, ale s menší intenzitou. Část projektů bude  financována z programů EU.

Textilní a obuvnický průmysl

Bulharsko má rozvinutý textilní průmysl, zejména šití oděvů. Země vyváží konfekci, kterou si zde nechávají šít přední evropské značky. Na rozdíl od ČR však nemá dostatečné kapacity pro výrobu látek. Perspektivní je i český vývoz hotové konfekce v některých segmentech, které dostatečně nepokrývá domácí výroba, např. outdoorové oděvy. Odbyt konfekce se bude zvyšovat díky trvale rostoucím  příjmům a spotřebě domácností.

Vodohospodářský a odpadní průmysl

Vodohospodářský sektor země  je ve velmi špatném stavu, nebylo zde dlouhá léta dostatečně investováno do obnovy rozvodných  sítí. Výraznější zlepšení  nepřinesl ani vstup do EU, ztráty při dodávkách pitné vody se za toto období snížily pouze o necelé 1% a dosahují nejvyšší hodnoty v EU – 61,5 %. Studie Světové banky odhaduje, že v nejbližších 10 letech  by se v sektoru mělo investovat více než 6 mld. EUR, z čehož fondy EU by měly pokrýt 30-40% této částky. V současném  programovém období je pro sektor vyčleněno 1,2 mld. EUR.

Energetický průmysl

Budování nových kapacit se předpokládá převážně v sektoru obnovitelné energie (zejména solární zdroje). Vláda má zájem obnovit projekt výstavby JE Belene, v současné době připravuje řízení na výběr investora. Výstavba nových konvenčních zdrojů se nepředpokládá, i při zachování pouze současných kapacit však BG zůstává významným vývozcem el. energie. Nejvýznamnější podíl v energetickém mixu představují tepelné elektrárny a JE Kozloduj. BG již nyní plní 20% cíl podílu OZE. Energetika však bude vyžadovat značné investice do obnovy výrobních zařízení i infrastruktury pro distribuci, včetně posílení energetické efektivity. 

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Státní výdaje  na zdravotnictví se pro  rok 2017 navýšily  o 7 %. V zemi  je však  mimořádně vysoký  podíl plateb pacientů na celkových výdajích  ve zdravotnictví, který  činí až 36 %, veřejné zdravotní pojištění pokrývá  59 % a soukromé pojišťovny  5 %. Rychle  roste  soukromý sektor, který  má  31% podíl  na trhu se  zdravotnickými službami. Bulharsko nabízí  dobré  příležitosti pro  modernizaci vybavení  nemocnic ve veřejném i soukromém sektoru.

Chemický průmysl

Prostor pro uplatnění v BG má široká škála výrobků chemického průmyslu. V souvislosti se státem podporovaným projektem masivní rekonstrukce panelových domů i s obnovením výstavby rezidenčních a firemních objektů najdou uplatnění barvy a nátěrové hmoty. Se zvyšováním životní úrovně se zvyšuje spotřeba čistících prostředků, pánské a dámské kosmetiky. S rozvojem zemědělství, a zejména rostlinné výroby, se zvyšuje poptávka po insekticidech, herbicidech, hnojivech. Velká poptávka je po surovinách a polotovarech (polyamidy, propyleny atd.), které se používají v chemickém, textilním průmyslu, při výrobě umělých hmot, obalových materiálů atd.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Vzhledem ke strmému nárůstu průměrných mezd (v současnosti pravidelně až 10% p.a.)  se zvyšuje koupěschopnost obyvatel. S mírným  zpožděním dochází rovněž ke zvyšování maloobchodních tržeb (tempo 6-7% v roce 2018), nejprve se to projevilo u zboží krátkodobé, a později i dlouhodobé spotřeby. Zároveň dochází ke změně chování spotřebitelů v oblasti nákupu potravin, která je způsobena zejména postupným zvyšováním tržního podílu  řetězců a s tím spojenými dovozy potravin, které na bulharském trhu nebyly obvyklé  a postupně si získávají důvěru a oblibu  u spotřebitelů (např.  jogurty,  tvarohy,  sušenky, trvanlivé smetany, šlehačky atd.).

Perspektivní je i trh s pivem. V roce  2017 představoval prodej  cca 5,5 mil. hl piva. Nárůst prodejů se zastavil, české pivo je však v zemi silně uznávanou značkou. Vzhledem ke zvyšující se oblibě nových typů piva (craft) z menších místních výrob, je perspektivní i vývoz malých pivovarů.  Vzhledem k aktuálnímu velmi výraznému omezení místní výroby cigaret je prostor pro vývoz této komodity z ČR do BG.

Zvyšuje se objem prodejů biopotravin a potravinových doplňků.

Rychle se  rozvíjí  zemědělská výroba, dochází k intenzivní obměně strojového parku. Větší  důraz, včetně financování z fondů  EU (2,9 mld. EUR v OP Rozvoj venkova), je kladen  na rostlinnou výrobu  (BG se postupně stává  významným vývozcem  pšenice).

Železniční a kolejová doprava

Rekonstrukce železničních tratí v zemi je prioritou v rámci financování z fondů EU v současném finančním období. Kompletní rekonstrukcí prochází zejména hlavní trať spojující Evropu s Tureckem. Osobní železniční doprava je monopolem státního přepravce BDŽ. Vozový park si bude vyžadovat investice do jeho obnovy. BDŽ vzhledem ke dlouhodobé výrazné ztrátovosti dočasně ustoupilo od původního plánu na výraznou obměnu vozového parku (nákupem několika desítek nových souprav) a potřebné množství zřejmě odebere na leasing.

 

Perspektivní sektor

Konkrétní příležitosti

 

 

Zemědělský a potravinářský průmysl

 HS 1703 Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza, v pevném stavu

HS 0401 – Mléko, smetana nezahuštěná, neslazená

HS 0402 – Mléko, smetana zahuštěná, slazená

HS 1905 – Pekařské zboží, jemné nebo trvanlivé pečivo, též obsahující kakao

HS 2203 – Pivo ze sladu

HS 2402 Doutníky (též s odříznutými konci), doutníčky a cigarety z tabáku nebo tabákových náhražek

HS 8432 –  Stroje a přístroje pro zemědělství, zahradnictví a lesnictví ap.

HS 8701 – Traktory a tahače 

HS 8438 – Stroje pro přípravu, výrobu potravin nebo nápojů

 

Automobilový průmysl

HS 4011 – Nové pneumatiky z kaučuku

HS 8507 – Elektrické akumulátory, včetně separátorů

HS 8703 – Osobní automobily aj. motorová vozidla pro přepravu osob

HS 8708 – Části, součásti motorových vozidel čísel 8701 až 8705

HS 8702 – Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, včetně řidiče

 

 

ICT

HS 8471 – Zařízení pro automat. zpracování dat a jejich jednotky; snímače ap.

HS 8473 – Části, součásti a příslušenství strojů psacích, počítacích

HS 8517 – Telefonní a ost. přístroje pro vysílání, přijímání hlasu, obrazů aj. dat

HS 8523 – Disky, pásky, paměťová zařízení, a. média pro záznam zvuku nebo jiného fenoménu ap.

HS 8528 – Monitory, projektory, bez TV, přijímače televizní

Textilní a obuvnický průmysl

HS 5105 – Vlna a jemné nebo hrubé zvířecí chlupy, mykané nebo česané

HS 5407 – Tkaniny z příze z hedvábí syntetického

HS 5903 – Textilie impregnované, povrstvené ap. plasty

HS 6203 – Obleky saka kalhoty komplety ap pánské chlap

HS 6201 – Svrchníky kabáty větrovky ap pánské chlapecké

 

 

 

Stavební průmysl

 

HS 6910 –  Keramické výlevky, umyvadla, podstavce pod umyvadla, bidety, koupací vany, záchodové mísy, splachovací nádrže, pisoárové mísy a podobná zařízení k sanitárním a hygienickým účelům

HS 7211 –  Ploché válcované výrobky ze železa nebo nelegované oceli, o šířce ‹ 600 mm, neplátované

HS 8429 – Samohybné buldozery, angldozery, srovnávače (grejdry), stroje na vyrovnávání terénu (nivelátory), škrabače (skrejpry), mechanické lopaty, rypadla, lopatové nakladače, dusadla a silniční válce

HS 7605 – Dráty hliníkové

HS 8415 – Stroje přístroje klimatizační

HS 4410 – Třískové desky  ap. desky ze dřeva nebo z jiných dřevitých materiálů

HS 3917 – Trubky, potrubí a hadice a jejich příslušenství z plastů

  HS 3922 – Koupací vany, sprchy, odpady (výlevky), umyvadla, bidety, záchodové mísy, záchodová sedátka a kryty, splachovací nádrže a podobné sanitární a hygienické výrobky, z plastů

HS 7019 – Skleněná vlákna (včetně skleněné vlny) a výrobky z nich (například příze, tkaniny)

 

 

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

HS 3003 – Léky neodměřené, ne krev,  antisera ap.,  vata aj.      

HS 3004 – Léky odměřené, ne krev, antisera ap., vata aj.

HS 9018 –  Lékařské, zubolékařské nebo zvěrolékařské nástroje a přístroje aj.

HS 9019 – Přístroje pro mechanoterapii; masážní; psychotechnické aj. přístroje

HS 9021 – Ortopedické pomůcky a přístroje, berle, chirurgické pásy aj.

Vodohospodářský a odpadní průmysl

HS 8481 – Kohouty, ventily ap. zařízení pro potrubí, kotle, vany aj.

HS 3917 – Trubky, potrubí a hadice a jejich příslušenství z plastů

Obranný průmysl

HS 8526 – Radiolokační a radiosondážní přístroje, radionavigační a radiové přístroje pro dálkové řízení

8544 – Izolované dráty, kabely aj. izolované el. vodiče vláken

Chemický průmysl

 

HS 3304 – Kosmetické přípravky nebo líčidla a přípravky pro péči o pokožku (jiné než léky), včetně opalovacích nebo ochranných přípravků; přípravky pro manikúru nebo pedikúru

HS 3402 – Organické povrchově aktivní prostředky (jiné než mýdlo); povrchově aktivní přípravky, prací prostředky (včetně pomocných pracích přípravků) a čisticí prostředky, též obsahující mýdlo, jiné než čísla 3401

HS 3808 – Insekticidy, rodenticidy, fungicidy, herbicidy, přípravky proti klíčení a regulátory růstu rostlin, dezinfekční prostředky a podobné výrobky, v úpravě nebo balení pro drobný prodej nebo jako přípravky nebo výrobky (například sirné pásy, knoty a svíčky a mucholapky)

HS 3902 – Polymery propylenu nebo ostatních olefinů, v primárních formách

HS 3908 – Polyamidy v primárních formách

Energetický průmysl

HS 8504 – Elektrické transformátory, statické měniče (například usměrňovače) a induktory

HS 8536 – Elektrická zařízení k vypínání, spínání nebo k ochraně elektrických obvodů, nebo k jejich zapojování, spojování a připojování (například vypínače, spínače, relé, pojistky, omezovače proudu, zástrčky, zásuvky, objímky žárovek a jiné konektory, rozvodné skříně), pro napětí nepřesahující 1 000 V; konektory pro optická vlákna, pro svazky optických vláken nebo pro kabely z optických vláken

HS 8543 – Elektrické stroje a přístroje s vlastní individuální funkcí, jinde v této kapitole neuvedené ani nezahrnuté

 

 

 

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Mezi nejvýznamnější výstavní akce, lze zařadit:

  • Mezinárodní zemědělská výstava AGRA: 20. – 24. února 2019 v Plovdivu
  • Mezinárodní zemědělská výstava BATA AGRO: 14. – 17. května 2019 v Staré Zagoře
  • Mezinárodní veletrh zdravotnické techniky BULMEDICA BULDENTAL: 15. – 17. května 2019 v Sofii
  • Mezinárodní technický veletrh: 23. – 28. září 2019 v Plovdivu
  • Mezinárodní medicínská, farmaceutická a dentistická výstava MEDICUS DENTO GALENIA: 16.- 19. října 2019 v Plovdivu
  • Mezinárodní výstava stavebnictví STROIKO: 16. – 20. října 2019 v Sofii
  • Výstava INTERFOOD and DRINK: 06. – 09. listopadu 2019 v Sofii
  • Mezinárodní výstavba obranné techniky HEMUS: 27. – 30. května 2020 v Plovdivu

Zdroj:

Zpět na začátek

Zastupitelský úřad

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem