Černá Hora: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Podgorici (Černá Hora)

viz následující kapitoly

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

vývoz

dovoz

obrat

saldo

2013

32 957

1 966

34 923

30 991

2014

42 535

2595

45130

39 941

2015

41 462

2 589

44 051

38 873

2016

43 389

1 893

45 282

41 496

2017 42 155 2 252 42 155 39 904
2018 72 003 6 998 79 001 65 004
2019 35 107 5 084 40 191 30 023

Zdroj: databáze zahraničního obchodu ČSÚ, Český statistický úřad

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Kód HS4

Název

2019 (hodnota v mil. CZK)

8703

Vozidla motorová, traktory

497,371

8547

Přístroje el.záznamu

91,681

8482

Reaktory, kotle

63,775

3403

Mýdlo, přípravky prací

50,876

2710

Paliva, oleje

24,296

8516

Hračky, hry, sportovní potřeby

22,207

2203

Pivo ze sladu

7,811

8528

Monitory,projektory bez TV;přijímače televizní

9,439

8538

Části přístr k ochraně ap obvodů rozvaděčů aj

2,799

8474

Stroje k třídění prosévání ap zemin kamenů aj

2,256

Kód HS4

Název

2019 (hodnota v mil. CZK)

8703

Vozidla motorová, traktory

75,622

7318

Výrobky ze železa nebo oceli

42,631

7214

Železo a ocel

17,198

7216

Rudy kovů, strusky

13,122

7604

Hliník, výrobky z hliníku

2,263

3702

Výrobky fotografické

1,747

2203

Nápoje, tekutiny lihové

1,247

8443

Reaktory, kotle

1,061

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Položka

Kredit

Debet

Saldo

Běžný účet

1 200,3

144,7

1 055,6

Služby

76,8

75,2

1,7

Výrobní služby u cizích fyzických vstupů (služby zpracování zboží)

0,0

0,1

-0,1

Opravy a údržba jinde neuvedené

0,0

0,0

0,0

Doprava

5,9

60,8

-54,9

Cestovní ruch

0,0

0,0

0,0

Stavební práce

0,0

0,0

0,0

Pojišťovací služby a penzijní financov.

0,0

0,0

0,0

Finanční služby

0,0

0,1

-0,1

Poplatky za využívání duševního vlastnictví jinde neuvedené

17,3

0,0

17,3

Telekomunikační služby, služby v oblasti počítačů a informační služby

18,3

0,3

18

Ostatní podnikatelské služby

35,1

14,1

21,1

Výzkum a vývoj

0,6

0,0

0,6

Odborné služby a poradenské služby v oblasti řízení

31,8

7,4

24,3

Technické služby, služby související s obchodem a ostatní podnikatelské služby

2,8

6,6

-3,9

Osobní, kulturní a rekreační služby

0,2

0,0

0,2

Výrobky a služby vládních institucí jinde neuvedené

0,0

0,0

0,0

Služby nezařazené

0,0

0,0

0,0

Údaje jsou v mil. Kč.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Mezi nejaktivnější české firmy v Černé Hoře patří:

Z dosavadních českých investic v teritoriu lze zmínit dvě malé vodní elektrárny, které jsou soukromými investicemi.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

V bilaterální smluvní oblasti se Černá Hora přihlásila ke všem závazkům, které vyplývají z mezinárodních dohod podepsaných soustátím Srbska a Černé Hory a jeho právními předchůdci.V květnu 2018 bylo mezi Českou republikou a Černou Horou po několika letech úspěšně dokončeno jednání o sukcesi.

Seznam platných mezinárodních smluv s Českou republikou, je v aktuální podobě je k dispozici i na webových stránkách Ministerstva zahraničních věcí.

Přehled základních dohod v ekonomické oblasti:

  • Platební dohoda mezi vládou ČSFR a Svazovou výkonnou radou Skupštiny Socialistické federativní republiky Jugoslávie (Bělehrad, 8. 2. 1991);
  • Dohoda mezi vládou ČR a federativní vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic (Bělehrad, 13. 10. 1997, č. 23/2001 Sb.), Dohoda o její změně vstoupila v platnost dne 4. 5. 2011;
  • Dohoda mezi vládou ČR a svazovou vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné pomoci v celních otázkách (Bělehrad, 9. 9. 1998, č. 99/2001 Sb.);
  • Smlouva mezi vládou ČR a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku (Praha, 11. 11. 2004, č. 88/2005 );
  • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o hospodářské a průmyslové spolupráci (Cetinje, 27. 2011) vstoupila v platnost dne 22. 9. 2011;
  • V březnu 2005 byla podepsána Dohoda o spolupráci mezi hospodářskými komorami ČR a Černé Hory;
  • Mezi Svazem průmyslu a dopravy ČR a Svazem zaměstnavatelů Černé Hory byla v r. 2008 podepsána Dohoda o spolupráci.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Černá Hora v současné dobře nepatří z pohledu české rozvojové pomoci mezi prioritní země. Prozatím největší projekt v rámci rozvojové pomoci poskytla ČR v letech 2004–2009 (celkem 980 000 €) jako příspěvek k projektu sanace skládky olovnato-zinečnatých rud v Mojkovci. Sanaci prováděla česká firma VODNÍ ZDROJE a.s. Praha. V roce 2018 byl v Černé Hoře realizován malý lokální projekt na podporu integrace zdravotně postižených a členů mioritních skupin do společnosti prostřednictvím kulturních podujetí a uměleckých kroužků. Realizátorem projektu je Kulturně-informační centrum „Budo Tomović“ v Podgorici. V roce 2019 byl realizován malý transformační projekt zaměřený na vzdělávání studentů žurnalistiky a mladých novinářů v oblasti práce s informacemi v elektronických médiích.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Podgorici (Černá Hora) ke dni 7. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem