Chile

Rozcestník informací o Chile:

MZV: Strategické příležitosti pro české exportéry

Koronavirová pandemie zasáhla zemi v době, kdy se ještě potýkala s vleklou sociální krizí z podzimu roku 2019, která zásadním způsobem negativně ovlivnila ekonomický výkon, stejně tak jako obchodní a investiční vyhlídky. Chile se stále těší z výhod strukturálně zdravé ekonomiky s dobrou makroekonomickou politikou, úsporami ve státních fondech, nízkou úrovní veřejného dluhu a dobrým přístupem k mezinárodním finančním trhům, což ji činí podstatně odolnější vůči hospodářským šokům, ale i přesto se v loňském roce nevyhnula recesi.

V letošním roce se i přes pokračující protipandemická omezení počítá s růstem ekonomiky kolem 5,7 %.

Vláda se snaží omezit hospodářský dopad krize prostřednictvím řady fiskálních opatření zaměřených na posílení odolnosti ekonomiky, např. formou podpory zaměstnanosti či likvidity podniků. V druhé polovině roku 2020 byl umožněn dvojí výběr úspor z penzijních fondů tzv. AFP. V letošním roce se očekává buď umožnění třetího výběru z AFP, nebo vládou upřednostňovaný výběr z pojištění v nezaměstnanosti tzv. AFC.

Rok 2021 bude jak rokem volebním, tak rokem diskuzí o znění nové ústavy. Agentura Moody’s však i přesto hodnotí rizika případných změn pouze jako nízká až střední, a to zejména vzhledem ke skutečnosti, že v chilské společnosti existuje široký konsensus pro zachování klíčových ekonomických prvků, jakými jsou volný obchod, soukromé vlastnictví a nezávislost centrální banky.

Post-covid-19 příležitosti pro české exportéry

Pro úspěch v Chile je v jakémkoliv oboru bezpodmínečně nutná vysoká profesionalita potenciálních dodavatelů, konkurenční cenová politika, investice do kvalitní komunikace ve španělštině a zajištění alespoň formální právní identity firmy, díky které je možné získat daňové identifikační číslo RUT, bez kterého se nelze účastnit výběrových řízení.

Důlní, těžební a ropný průmysl

Důlní průmysl je nosným odvětvím chilské ekonomiky a podílí se téměř 60 % na chilském exportu. Hlavním odvětvím je těžba mědi. Těží se rovněž lithium, molybden, zlato a mnoho dalších surovin. Důlní průmysl potřebuje velmi širokou škálu vybavení, strojů a technologií.

Chilské těžební společnosti se snaží stát se hlavními propagátory tzv. zelené těžby. Chile hledá inovativní technologie k modernizaci produktivity a těžby ve svých dolech, což je trend, který zrychlila pandemie covidu-19. V letošním roce se počítá s investicemi do těžebního průmyslu ve výši 5 mld. USD.

V Chile došlo k významnému vývoji v oblasti automatizace a dálkových operací. Strategie potenciálních českých dodavatelů by měly brát v potaz jak potřeby velkých státních podniků, tak malých a středních soukromých firem, které se zdají být více kompatibilní s reálnými možnosti českých exportérů. Trend posledních let potvrzuje, že chilský důlní průmysl bude postupně přecházet z těžby povrchové na těžbu hlubinnou.

Tento vývoj bude nabízet nové šance českým firmám, které jsou v naprosté většině zaměřeny právě na hlubinnou těžbu. Spíše než dodávky těžkých strojů by mohly být z pohledu českých firem perspektivní dodávky moderních technologií a expertních řešení zaměřených na ekologizaci těžby a smart mining.

Energetický průmysl

Hlavním cílem chilského energetického plánu je dosažení úplné uhlíkové neutrality do roku 2050. Země má díky dobrým přírodním podmínkám obrovský potenciál pro rozvoj energetiky z obnovitelných zdrojů, a to především geotermální, solární a větrné. Modernizovaná legislativa rovněž podporuje investice do výroby energie z těchto zdrojů. V roce 2035 by 60 % energie vyrobené v Chile mělo pocházet právě z obnovitelných zdrojů, v roce 2050 se počítá dokonce se 70 %.

Z důvodu vysoké seismické aktivity nelze v místě budovat jaderné elektrárny, avšak hlavní nosné odvětví chilské ekonomiky, důlní průmysl, je energeticky velice náročný. Cena a dostupnost elektrické energie jsou tedy naprosto klíčové. Rozvoj energetiky je v poslední dekádě národní prioritou a energetické projekty se těší všeobecné podpoře.

Aktivnější role státu v energetickém plánování pomohla kromě jiného k rozvoji projektů v oblasti přenosu elektřiny. Boom v oblasti energetiky se odráží také v projektu tzv. inteligentních měst, jehož cílem je zlepšení kvality života jejich obyvatel prostřednictvím dostupnějšího přístupu k energii, výstavby inteligentních domů šetrných k životnímu prostředí s důrazem na využívání udržitelné energie.

Kromě obnovitelných zdrojů se v zemi připravuje jak modernizace, tak výstavba nových tepelných elektráren, které nabízejí příležitosti pro uplatnění tradičních českých dodavatelů. Klíčovým energetickým oborem nadcházejících let bude také tzv. „zelený vodík“.

Jedná se o oblast, kterou se místní vláda snaží maximálně otevřít zahraničním investorům. V Chile je tedy celá řada příležitostí pro firmy zaměřené na obnovitelné zdroje, bateriová úložiště, přenosové soustavy a smart řešení v oblasti energetiky.

ICT

Penetrace internetu v Chile představuje 115,8 připojení k internetu na každých 100 obyvatel. 84,4 % připojení probíhá prostřednictvím mobilních telefonů. Formou e-governmentu je státem nabízeno více než 500 druhů různých služeb a administrativních úkonů. ICT stále významněji přispívá k růstu HDP.

Elektronický obchod vzrostl v roce 2019 o více než 25 % a dosáhl objemu přes 6 miliard USD. V souvislosti s pandemií covidu-19 a s ní spojenými restrikcemi tradičních obchodních kanálů zažívá e-commerce v Chile bezprecedentní boom. Již v březnu 2020 se jednalo o 300% meziroční nárůst. Objem e-commerce posléze lámal rekordy i po zbytek roku.

Jedním z hlavních problémů nejen chilské, ale celé latinskoamerické logistiky je její finální článek, tedy doručení zásilky konečnému příjemci. V Chile je proto klíčové získat know-how pro ekonomičtější a praktičtější uspořádání jednotlivých logistických operací.

Právě v této oblasti se otvírá řada příležitostí zejména pro zahraniční firmy se zkušenostmi z rozvinutějších trhů. Roste také poptávka po sub-sektorech ICT, jako je vývoj SW, kybernetická bezpečnost, poskytování počítačových služeb atd. Zájem je rovněž o obory spojené s umělou inteligencí.

Vodohospodářský a odpadní průmysl

Jedná se o velmi perspektivní odvětví. Chile se dlouhodobě ve většině regionů potýká se suchem a s problémy s dodávkami vody. Klíčový je tedy v tomto odvětví rozvoj sektorů zabývajících se otázkami prevence povodní a sucha. Pozornost se soustředí především na rostoucí povodňová rizika, neefektivní využívání vody v městských a venkovských oblastech, úniky a neoprávněnou spotřebu vody, nedostatečný sběr dat, zefektivnění administrativních postupů atd.

Nejvíce vody se v Chile spotřebovává v zemědělství, dále v průmyslu, těžbě a zpracování nerostných surovin nebo ve zdravotnictví. Pitné vody se spotřebuje cca 1,17 miliard litrů ročně a spotřeba stále stoupá. Vodní zdroje jsou v Chile v privátních rukou.

Dostupnost pitné vody je v latinskoamerickém měřítku nejlepší ze všech zemí (městské aglomerace až 99 %). Soukromé společnosti odhadují do roku 2025 investice v tomto sektoru na 1,17 mld. USD. Velmi významné projekty vznikají také v oblastech nakládání s odpady nebo čištění odpadních vod.

Chile je premiantem v Jižní Americe v produkci odpadu. Ročně se v zemi vyprodukuje 7,4 milionu tun odpadu, přičemž je recyklováno pouze 15 % odpadů. Vláda se snaží podporovat programy zaměřené na recyklaci a uvažuje se o výstavbě první spalovny „Waste to Energy“ pro Santiago de Chile (projekt se momentálně nachází ve fázi zpracování studií).

V posledních letech roste objem elektrické energie vyrobené ze zemědělských i jiných odpadů. Velký potenciál mají dodávky čističek odpadních vod, mobilních úpraven vody, odsolovacích zařízení, čerpadel, výrobníků pitné vody při mimořádných událostech nebo třídíren komunálního odpadu.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Zdravotnictví bylo jednou z priorit chilské vlády ještě před pandemií. Vláda pokračuje v „Programu investic do zdravotnictví“, který nebyl zcela dokončen za předchozích vlád. V současné době Chile investuje do výstavby 57 nových nemocnic a zdravotních středisek, která mají být dokončena do roku 2026.

Hlavní účel tohoto programu je modernizace státního zdravotního systému. 32 z těchto projektů pochází od předchozích vlád, 25 z nich bude ukončeno a inaugurováno za současné vlády. Výstavba dalších 25 projektů bude zahájena do roku 2022. Počítá se celkem s 12 400 lůžky. Do roku 2022 bude rovněž dokončeno 120 středisek základní zdravotní péče, 40 center bude ve fázi výstavby a dalších 40 ve fázi licitace. Jedná se o historickou investici v hodnotě 10 mld. USD.

Plán modernizace počítá se zaměřením na nové technologie, zavedením větší konkurence v laboratořích, ve farmaceutickém průmyslu a podporu využívání bio ekvivalentních léků. V oboru zdravotnictví je velká zahraniční konkurence a zejména Španělsko má v Chile velmi silnou pozici.

Velvyslanectví ČR v Santiagu de Chile
e-mail: commerce_Santiago@mzv.cz
www.mzv.cz/santiago
• Teritorium: Amerika | Chile | Zahraničí