Technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany – živnostenské oprávnění krok za krokem

Technicko-organizační činnost je např. zpracování některé dokumentace požární ochrany, provádění školení a odborné přípravy zaměstnanců o požární ochraně, stanovení podmínek požární bezpečnosti provozovaných činností, kontrola dodržování předpisů o požární ochraně. Technicko-organizační činností není zajišťování organizačního a operačního řízení jednotek požární ochrany.

Ohlášení vázané živnosti

Ohlášení se podává:

  1. na kterémkoliv živnostenském úřadě
  2. prostřednictvím kontaktních míst veřejné správy (tzv. Czech POINT)
  3. elektronicky, prostřednictvím informačního systému Registru živnostenského podnikání

Forma podání

Podmínky provozování živnosti + náležitosti a přílohy žádosti

Další specifika/přílohy vztahující se k ohlášení

K ohlášení se přikládají doklady prokazující dosažení odborné způsobilosti. Tou se v tomto případě rozumí

  1. vysokoškolské vzdělání ve studijním programu a studijním oboru zaměřeném na požární ochranu, nebo
  2. vyšší odborné vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na požární ochranu, nebo
  3. střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na požární ochranu, nebo
  4. osvědčení o odborné způsobilosti vydané Ministerstvem vnitra, nebo
  5. osvědčení o rekvalifikaci nebo jiný doklad o odborné kvalifikaci pro příslušnou pracovní činnost vydaný zařízením akreditovaným podle zvláštních právních předpisů, nebo zařízením akreditovaným Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, nebo ministerstvem, do jehož působnosti patří odvětví, v němž je živnost provozována, a 2 roky praxe v oboru

Dále je po žadateli vyžadována odborná způsobilost podle § 11 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění zákona č. 237/2000 Sb. Tato odborná způsobilost je vyžadována v závislosti na tom, jakou konkrétní činnost bude žadatel vykonávat.

Kromě těchto dokladů není u této živnosti třeba doložit žádné jiné skutečnosti.

Jsou-li splněny podmínky stanovené živnostenským zákonem pro ohlášení živnosti, živnostenský úřad ve lhůtě 5 dnů ode dne doručení ohlášení provede zápis do živnostenského rejstříku a vydá podnikateli výpis.

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

 

Doporučujeme