Daňový poradce – povolení krok za krokem

Daňovým poradenstvím se rozumí poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Postup pro získání oprávnění:

Daňový poradce – občan ČR

Daňovým poradenstvím se rozumí poskytování právní pomoci a finančně ekonomických rad ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.

Aby se občan České republiky mohl stát daňovým poradcem, musí si nejprve podat žádost o vykonání kvalifikační zkoušky Komoře daňových poradců ČR. Poté je Komorou vyzván ke složení zkoušky. Poté, co žadatel úspěšně složí kvalifikační zkoušku, je zapsán do seznamu daňových poradců. Dále si ještě musí žadatel sjednat pojištění profesní odpovědnosti a zaplatit členský poplatek. Na závěr oznámí Komoře zahájení činnosti a může začít podnikat.

1) Písemná žádost o vykonání kvalifikační zkoušky (KDPCR_prihlaska_na_zkousku_platna_od_1_2014.doc, 56 kB)

 • žádost se zasílá Komoře daňových poradců ČR
 • K žádosti se přikládá:
  • doložení dosaženého vzdělání (kopie diplomu) – je požadováno minimálně bakalářské vzdělání (bez ohledu na obor). U zahraničních diplomů je třeba doložit nostrifikaci.

Komora informuje žadatele o přijetí úplné žádosti a zašle mu výzvu k úhradě poplatku za kvalifikační zkoušku nebo její části. Poplatek je dle Zkušebního řádu 7.000,-Kč za kvalifikační zkoušku nebo její části, konané v jednom zkušebním období. Žadatel je povinen uhradit poplatek nejpozději 20 dnů před konáním kvalifikační zkoušky nebo její části pod variabilním symbolem, jímž je číslo výzvy k úhradě platby za zkoušku. Poplatek je hrazen na účtu č. 2107491443/2700.

Zde naleznete další informace o podmínkách pro zapsání do seznamu daňových poradců a náležitostech žádosti

Komora po posouzení žádosti uvědomí žadatele písemně nejméně 30 dnů předem o místu a čase konání kvalifikační zkoušky

2) Složení kvalifikační zkoušky

Komora je povinna zapsat daňového poradce do seznamu po složení kvalifikační zkoušky, nejpozději však do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž zkoušku složil. Oprávnění vzniká dnem zápisu do seznamu.

Komora informuje žadatele písemně o úspěšném složení zkoušky a o zapsání do seznamu a vyzve ho k převzetí osvědčení.

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu.

Po zahájení činnosti je třeba ještě splnit následující povinnosti:

3) Doložit Komoře pojištění odpovědnosti

 • Individuální pojištění profesní odpovědnosti se dokládá každoročně nebo se hradí pojistné z rámcové pojistné smlouvy, a to do 31. 3. daného roku.
 • Pojištění odpovědnosti lze sjednat přes rámcovou pojistnou smlouvu, kterou má Komora uzavřenu s pojišťovnou (základní pojistné krytí činí 750.000 Kč a stojí 2.900 Kč ročně)

4) Zaplatit členský příspěvek

 • První příspěvek se hradí do 30 dnů od zápisu do seznamu; dále každoročně do 31.3.,
 • členský příspěvek činí 4.000,-Kč ročně.

5) Oznámení o zahájení činnosti

 • Nejpozději do 3 let od zápisu do seznamu daňových poradců musí daňový poradce Komoře oznámit datum zahájení činnosti, a sice dopisem, nebo pomocí datové schránky daňového poradce nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem.

Zde naleznete další informace o podmínkách pro zapsání do seznamu daňových poradců a náležitostech žádosti

Daňový poradce – občan EU

Občan EU, který není daňovým poradcem a nevykonával daňové poradenství v domovském státě ani v jiném členském státě EU, postupuje stejně jako občan ČR.

V případě daňového poradce, který je občanem Evropské unie se rozlišují dva režimy pro výkon daňového poradenství na území ČR:

 • soustavně jako usazený daňový poradce, kterého komora zapsala do seznamu,
 • dočasně nebo příležitostně jako hostující daňový poradce, kterého komora zaregistrovala v seznamu.

1. Hostující daňový poradce

Daňový poradce, který nemá v úmyslu se v České republice usadit natrvalo, poskytuje služby na území České republiky dočasně nebo příležitostně. Tento daňový poradce musí písemně před zahájením činnosti toto zahájení oznámit Komoře daňových poradců. Na základě oznámení je zaregistrován do seznamu daňových poradců.

1) Oznámení (KDPCR_oznamovaci_formular_hostujici_poradce_KDP.DOC, 86 kB) týkající se dočasného nebo příležitostného poskytování daňového poradenství na území České republiky

Hostující daňový poradce může po splnění podmínek poskytovat daňové poradenství v ČR jen dočasně nebo příležitostně a tuto skutečnost je povinen oznámit Komoře.

Oznámení se podává v českém jazyce a musí obsahovat náležitosti dle zákona č. 18/2004 Sb.:

 • jméno, popřípadě jména, a příjmení oznamovatele,
 • datum narození,
 • státní občanství,
 • název regulované činnosti, kterou bude vykonávat, a údaj o tom, zda je činnost v členském státě původu regulována, popřípadě údaj o činnosti, která je obsahově nejbližší,
 • údaj o odborné kvalifikaci,
 • údaje o zaměstnavateli usazeném v jiném členském státě Evropské unie, pokud je uchazeč vyslán na území České republiky v rámci poskytování služeb tímto zaměstnavatelem, v rozsahu:
  • jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum narození, členský stát usazení, adresa místa podnikání, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba, nebo
  • název, sídlo a stát usazení, je-li zaměstnavatelem právnická osoba.

K oznámení oznamovatel přiloží:

 • průkaz totožnosti, doklad osvědčující státní příslušnost uchazeče, případně i doklad potvrzující právní postavení uvedené v § 1 odst. 2 zákona č. 18/2004;
 • doklad potvrzující, že je uchazeč usazen v členském státě původu a v souladu s jeho právními předpisy vykonává předmětnou činnost a že mu oprávnění k výkonu předmětné činnosti v členském státě původu nebylo odejmuto ani dočasně pozastaveno;
 • doklad o odborné kvalifikaci,
 • doklad že v členském státě původu vykonával předmětnou činnost po dobu nejméně 2 let během předcházejících 10 let, není-li předmětná činnost v členském státě původu regulována,
 • doklad o pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním daňového poradenství uzavřeném tak, aby výše pojistných částek byla úměrná předpokládané době poskytování daňového poradenství na území ČR a možným škodám, které lze v rozumné míře předpokládat.

Oznamovatele, který podal oznámení splňující zákonné požadavky, prokázal splnění kvalifikačních předpokladů předložením příslušných dokladů, Komora bezprostředně zaregistruje do seznamu a vydá oznamovateli osvědčení o registraci, ve kterém uvede dobu jeho platnosti.

Pokud má Komora odůvodněné pochybnosti o pravosti předložených dokladů, může požádat příslušný orgán členského státu, ve kterém byly doklady vydány, o potvrzení jejích pravosti prostřednictvím administrativní spolupráce.

Registrace do seznamu daňových poradců

Osvědčení o registraci s vyznačenou dobou poskytování daňového poradenství

Při splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat daňové poradenství

2. Usazený daňový poradce

Jedná se o daňového poradce, který se chce v České republice usadit a poskytovat své služby dle českého práva.

1) Žádost o uznání odborné kvalifikace (KDPCR_zadost_uznani_kvalifikace_2014.docx, 44 kB)

Žadatel je povinen uhradit poplatek 2000 Kč . Poplatek je hrazen na účet č. 2107491443/2700.

Komora individuálně posoudí žádost a rozhodne zda a v jakém rozsahu je potřeba vykonat rozdílovou zkoušku. Informuje žadatele dopisem (spolu s formulářem žádosti o vykonání rozdílové zkoušky)

2) Vykonání rozdílové zkoušky (dále stejné jako občan ČR)

Komora je povinna zapsat žadatele do seznamu po složení rozdílové zkoušky, nejpozději však do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž zkoušku složil

Oprávnění vzniká dnem zápisu do seznamu.

Komora informuje žadatele písemně o úspěšném složení zkoušky a o zapsání do seznamu a vyzve ho k převzetí osvědčení.

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat daňové poradenství

Po zahájení činnosti je třeba ještě splnit následující povinnosti:

3) Doložit Komoře pojištění odpovědnosti

 • Individuální pojištění profesní odpovědnosti se dokládá každoročně nebo se hradí pojistné z rámcové pojistné smlouvy, a to do 31. 3. daného roku.
 • Pojištění odpovědnosti lze sjednat přes rámcovou pojistnou smlouvu, kterou má Komora uzavřenu s pojišťovnou (základní pojistné krytí činí 750.000 Kč a stojí 2.900 Kč ročně)

4) Zaplatit členský příspěvek

 • První příspěvek se  hradí do 30 dnů od zápisu do seznamu; dále se platí každoročně do 31.3. částka 4.000,-Kč.

5) Oznámení o zahájení činnosti

 • Nejpozději do 3 let od zápisu do seznamu daňových poradců musí daňový poradce Komoře oznámit datum zahájení činnosti, a sice dopisem, nebo pomocí datové schránky daňového poradce nebo e-mailem se zaručeným elektronickým podpisem.

zpět na začátek

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

 

• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění | Služby

Doporučujeme