Dánsko

MZV: Mapa globálních oborových příležitostí

Velvyslanectví ČR v Kodani

e-mail: commerce_copenhagen@mzv.cz 

www.mzv.cz/copenhagen

Dánsko je 38. největší ekonomikou na světě a 11. v rámci Evropské unie. V roce 2021 dánská ekonomika rostla o 4,9 % a vrátila se na úroveň před koronavirovou krizí. Mezi roky 2023-2025 se očekává průměrný růst HDP o cca 1,3 %. Toto zpomalení růstu ekonomiky lze přičíst zejména přetrvávajícím problémům s fungováním globálních dodavatelských řetězců a nedostatku kvalifikované pracovní síly, ale též výpadkům na straně dovozu i vývozu v souvislosti s agresí Ruska vůči Ukrajině a následným zavedením sankcí vůči Rusku. Mezi hlavní pozitivní faktory dlouhodobě ovlivňující růstový trend patří vysoký přebytek úspor v privátním sektoru, růst reálných disponibilních příjmů, vysoká a stabilní úroveň spotřebitelské důvěry a zlepšené podmínky na trhu práce. Kondice dánské ekonomiky bude nadále záviset také na stavu ekonomiky Německa, jakožto největšího obchodního partnera Dánska. Bilance běžného účtu Dánska je dlouhodobě a stabilně přebytková. V zemi žije přes 5,8 mil. obyvatel, přičemž HDP na obyvatele (PPP) dosahuje téměř 69 tis. USD. V Dánsku přetrvává velmi nízká míra nezaměstnanosti. Ta v roce 2022 dosahovala úrovně 2,6 % a podle predikcí EIU by se v následujících letech měla držet na úrovni těsně nad 4 %.

Ukazatel 2021 2022 2023 2024 2025
Růst HDP (%) 4,9 3,0 0,8 1,5 1,6
Veřejný dluh (% HDP) 36,6 32,2 32,1 32,0 31,9
Míra inflace (%) 1,9 7,7 5,0 2,0 1,6
Populace (mil.) 5,9 5,9 5,9 5,9 6,0
Nezaměstnanost (%) 3,6 2,6 4,4 4,3 3,9
HDP/obyv. (USD, PPP) 64 894,9 71 060,0 74 080,0 76 170,0 78 480,0
Bilance běžného účtu (mld. USD) 32,5 39,2 40,0 41,3 43,1
Saldo obchodní bilance (mld. USD) 14,7 14,7 7,4 9,4 14,7
Průmyslová produkce (% změna) 8,0 15,0 -2,5 2,2 2,5
Exportní riziko OECD
Predikce EIU Zdroj: DNB, OECD, EIU, IMD

Zdroj: EIU, IMF

Zdroj: EIU

Top 5 import dle zemí (%)
Německo 20,6
Švédsko 12,6
Nizozemsko 8,2
Čína 8
Polsko 4,4
Zdroj: EIU
Top 5 import dle zboží (mld. USD)
Celkem 121,8
Automobily osobní aj. vozidla pro dopravu osob 5,7
Léčiva (vč. léčiv veterinárních) 4,7
Oleje ropné, oleje z nerostů živičných surové (ropa) 4,3
Zařízení k automat. zpracování dat, jednotky periferní 3,1
Zařízení telekomunikační, příslušenství přístojů pro záznam, reprodukci zvuku, obrazu 3,1
Zdroj: EIU

Automobilový sektor

Pokračující masivní rozvoj elektromobility v Dánsku je úzce spojen s rostoucí potřebou budování vhodně dimenzované sítě nabíjecích stanic. Ta se týká jak rychlonabíjecích stanic na dálnicích a rychlostních komunikacích, tak stanic s nižší rychlostí nabíjení na parkovištích. Především ve městech pak existuje prostor pro kreativní řešení, jež přizpůsobí existující infrastrukturu nové funkci (dobíjecí stanice integrované do sloupů veřejného osvětlení a podobně).

Přímou souvislost s důrazem Dánska na snižování objemu emisí CO2 má strmě rostoucí zájem o pořizování elektromobilů na úkor automobilů se spalovacími motory i hybridních automobilů. Počty prodaných elektromobilů meziročně rostou násobně až řádově, na čemž má podíl nejen individuální poptávka občanů, ale též korporátní sféra či úřady státní správy a místní samosprávy. 

V návaznosti na prudce se zvyšující zájem o elektromobily tak logicky roste i poptávka po dobíjecích stanicích, jejichž síť se v Dánsku sice stále rozšiřuje, ale stále ještě nepokrývá předpokládané budoucí kapacitní potřeby. Dánsko si je tohoto deficitu plně vědomo a nutnost jeho řešení zohledňuje jednak v národním Infrastrukturním plánu pro období do roku 2035, ale též v plánech rozvoje infrastruktury jednotlivých regionů a místních samospráv. Dánsko bude pokračovat v dynamickém rozvoji sítě nabíjecích stanic, a to jak rychlonabíjecích stanic na hlavních silničních a dálničních tazích, tak stanic s nižší rychlostí nabíjení pro zastavěné oblasti. 

Rozvoj elektromobility a s ní související podpůrné infrastruktury v Dánsku vytvářejí významnou příležitost nejen pro výrobce elektromobilů, kteří jsou na dánském trhu již etablováni, ale především pro výrobce v oblasti Smart Cities, respektive Cities for the Future, a pro jejich kreativní řešení, jež umožňují mimo jiné rozšíření existující infrastruktury o dodatečné funkce (například nabíječky integrované ve sloupech veřejného osvětlení a podobně).

Energetika

S pokračujícím úspěšným přechodem dánského energetického sektoru od fosilních k obnovitelným zdrojům energie je spojena potřeba řešení úložišť energií. Ta vyplývá z vysokého podílu větrné energie, u níž vlivem počasí nelze zaručit stabilní produkci. Se strmě rostoucím podílem obnovitelných zdrojů tak bude otázka ukládání energií stále naléhavější. Dánsko bude poptávat nejen úložiště, ale i technologie umožňující využití momentálních přebytků energie k produkci jiných čistých zdrojů (vodík).

Dánsko je jedním z evropských i světových lídrů ve využívání obnovitelných zdrojů energie, přičemž jejich podíl na energetickém mixu země aktuálně dosahuje 50 %. Trend zrychlování přechodu od fosilních paliv k obnovitelným zdrojům s jednoznačným cílem snižovat emise CO2 a do roku 2050 dosáhnout uhlíkové neutrality je stále více akcentován. 

Přestože je Dánsko současně i předním výrobcem komponent pro větrné elektrárny, jeho domácí výrobní kapacity v žádném případě nepokryjí rostoucí poptávku po bezemisních technologiích obecně. Dánsko se přitom více soustředí na diverzifikaci dodávek ve prospěch evropských producentů a tím i na snižování přetrvávající závislosti na třetích zemích. 

Výrazně vyšší důraz bude bezesporu kladen také na budování nezbytných kapacit pro ukládání energie, produkované solárními a větrnými farmami, přičemž ani zde domácí produkce nedokáže uspokojit rostoucí poptávku, což vytváří jedinečnou příležitost pro výrobce a exportéry komponent či kompletních celků pro oblast ukládání elektrické energie. 

Dánsko bude mimoto poptávat technologie a kapacity, jež umožní využití přebytkové energie z větrných farem (v období se silně větrným počasím) k bezemisní „zelené“ produkci vodíku (Power-to-X), jakožto dalšího z čistých zdrojů energie.

V této oblasti je navíc značný prostor pro originální inovativní řešení a nové technologie, jež z povahy věci často díky obrovskému kreativnímu potenciálu přinášejí začínající firmy – start-upy. Navíc, jak již prokázala zkušenost, taková řešení se těší pozornosti dánských investorů, což vytváří příhodné prostředí pro zavedení inovací do praxe.

Zemědělství a potravinářství

Dánsko jako země se značným podílem zemědělské a potravinářské produkce řeší problematiku snižování emisí skleníkových plynů právě v tomto sektoru. Současně hledá možnosti efektivního zachycování, ukládání a případného využití metanu a dalších skleníkových plynů k produkci biopaliv, opětovně recyklovatelných plastů či zemědělských hnojiv. Nadále trvá poptávka po systémech, které umožňují úsporu paliv u zemědělských strojů a efektivní aplikaci hnojiv či pesticidů (stroje se satelitní navigací, drony).

Podobně jako ostatní odvětví dánské ekonomiky, také zemědělský a potravinářský sektor usilují o postupné snižování emisí skleníkových plynů s cílem. Dánské zemědělství usilovně hledá efektivní a udržitelná řešení především pro snižování emisí metanu v zemědělské produkci (změnou skladby krmiv), ale též pro zachycování a další zpracování neodbouratelných emisí.

Dánsko má eminentní zájem na získání a aplikaci dalších technologií, jež by umožnily takto zachycený plyn použít jako zdroj biopaliv, která by mohla být zpětně využívána v sektoru zemědělství. Vedle toho rozvíjí technologie, umožňující přeměnu metanu – ať už se jedná o vedlejší a nevyužitý produkt při těžbě ropy, či o metan vzniklý v zemědělské výrobě – v bílkoviny, jimiž hodlá ve stále větší míře nahrazovat z pohledu ekologie a ochrany klimatu problematickou sóju. V tomto ohledu se jako perspektivní jeví také technologie pro získávání bílkovin z trávy, jež se tak má stát další alternativou k nadužívané sóji. 

Dánský trh zemědělských strojů patří v poměru k velikosti země k největším v Evropě a pro české výrobce se, vedle trvající obchodní příležitosti v dodávkách zemědělské techniky (traktory, secí stroje, pluhy, návěsy) a náhradních dílů na již dodané zemědělské stroje, nabízí zajímavá příležitost v podobě systémů satelitní navigace zemědělských strojů. Právě s využitím satelitní navigace a dalších progresivních systémů, jako jsou například drony, chce dánské zemědělství jednak omezit svou uhlíkovou stopu (cestou úspory paliv), a jednak i minimalizovat objem použitých hnojiv a pesticidů díky jejich efektivnější aplikaci.

Obranný a bezpečnostní sektor

V souvislosti se zhoršujícím se bezpečnostním prostředím v Evropě a jejím sousedství a se zvyšujícím se geopolitickým významem Arktidy bude Dánsko posilovat své obranné kapacity v tomto regionu. Ministerstvo obrany plánuje pořízení přehledového radaru na Faerské ostrovy k pokrytí námořní oblasti mezi Norskem a Islandem. Mimoto země zvažuje pořízení bezpilotních vzdušných prostředků pro dislokaci v Grónsku.

Ve zřejmé souvislosti se zhoršujícím se bezpečnostním prostředím v Evropě a jejím sousedství a ve spojitosti s rostoucím geopolitickým významem Arktidy hodlá Dánsko v nadcházejících letech významným způsobem zlepšit své kapacity sledování vzdušného a námořního prostoru v Arktidě. V souvislosti s tím plánuje například instalování nových radarových a dalších sledovacích systémů k monitorování vzdušného prostoru, přičemž důraz klade na nedostatečně pokrytou oblast mezi Islandem a Norskem. V praktické rovině tak má dojít k instalaci radarových přehledových systémů na Faerských ostrovech. 

S cílem posílit své schopnosti pro sledování pohybu plovoucích a vzdušných cílů v oblasti Arktidy, která se vlivem tání ledového příkrovu v důsledku klimatických změn stává nejen významnou námořní trasou, ale též předmětem geopolitického zájmu světových mocností, hodlá Dánsko nejen zvýšit svou vojenskou přítomnost v regionu, ale též ve větší míře využívat bezpilotní vzdušné prostředky. Tyto by měly být postupně dislokovány v autonomním Grónsku. 

V uvedené souvislosti se tak jako perspektivní z hlediska možnosti exportu jeví segment radarových technologií, ať už aktivních, či pasivních, a bezpilotních vzdušných prostředků (dronů), schopných nést zařízení k monitorování situace ve vzduchu i na moři s využitím k tomu potřebných technologií.

S ohledem na skutečnost, že probíhající zelená tranzice se dotkne také sektoru obrany, jenž už nyní hledá řešení, díky nimž by mohl snížit emise skleníkových plynů, považujeme za perspektivní také technologie, využitelné právě v ozbrojených silách, jako například alternativy k palivům z fosilních zdrojů, kapacity k ukládání elektrické energie a podobně.

Výzkum, vývoj, inovace a vzdělávání

Global Innovation Index 2022 (GII) řadí Dánsko jako desátou nejinovativnější zemi mezi 132 uvedenými ekonomikami. Dánsko si ve všech sedmi pilířích hodnocení vede nadprůměrně ve srovnání s ostatními ekonomikami v Evropě, přičemž jeho dva hlavní bodové pilíře jsou infrastruktura a instituce. Oblast kolem Kodaně je zvláštním centrem pro inovace a je na 59. místě v seznamu vědeckých a technologických klastrů GII. 

Dánsko má silnou vědeckou základnu se silnými historickými kořeny. Atraktivní výzkumné systémy, lidské zdroje a prostředí přátelské k inovacím vynikají jako silné stránky Dánska podle Evropské komise pro hodnocení evropských inovací pro rok 2019. Podle údajů OECD patří DK mezi nejlepší země OECD, pokud jde o výdaje na výzkum a vývoj v poměru k HDP s přibližně 3 % v roce 2019. DK je vysoce digitalizovaná společnost s přístupem k internetu 95,3 % všech domácností.

Hlavní ukazatele vědy a technologie OECD ukazují, že hrubé domácí výdaje Dánska na výzkum a vývoj financované podniky jako procento HDP v roce 2021 dosáhly 2,81 %. Vládou financované hrubé domácí výdaje na vědu a výzkum jako procento HDP byly v roce 2019 0,82 %. Příspěvky soukromého sektoru tak v Dánsku tvoří více než 70 % celkových investic do výzkumu a vývoje.

V Dánsku panuje politická shoda na pokračování silného zaměření na vědu, přičemž se Dánsko soustředí na oblasti s vysokou přidanou hodnotou a na výzkum a vývoj technologií, jež mohou podpořit rychlejší přechod ekonomiky na bezuhlíkovou, zejména v technologicky nejsložitějších odvětvích (například emise v zemědělství). Dánská věda, výzkum a inovace podporuje rozvoj technologií v oblasti energetiky z obnovitelných zdrojů a jejich využití k produkci bezuhlíkových palic (vodík – Power-To-X), snižování uhlíkové stopy, a zachycování a ukládání uhlíku. Zastřešujícím projektem v této oblasti je tzv. State of Green.

Celkový rozpočet na veřejný výzkum na rok 2022 přesáhl 25 mld. DKK, což je něco málo přes 1 % HDP. Od roku 2016 je dánský veřejný rozpočet na výzkum pevně stanoven na 1 % HDP. Největší podíl přímo získávají univerzity s 10,6 mld. DKK. Druhý největší podíl tvoří výzkumné rady, u nichž je veřejné financování základního výzkumu zajištěno především prostřednictvím Dánského nezávislého výzkumného fondu (IRFD) a Dánské národní výzkumné nadace (DNRF). Dánsko má regionální kanceláře, které výzkumným pracovníkům pomáhají při žádostech o granty EU. 

Na posílení dánských inovací ve spolupráci se společnostmi a institucemi po celém světě spolupracují tzv. Obchodní rady (Trade Council) v gesci ministerstva zahraničních věcí s ministerstvem vysokého školství a vědy.

Dánsko je spolu se Švédskem hostitelem jednoho z největších projektů vědecké infrastruktury, který se dnes v Evropě buduje – Evropského zdroje štěpení (European Spallation Source – ESS), jenž byl navržen pro generování neutronových paprsků pro vědu. Výpočetní středisko je umístěno v Institutu Nielse Bohra na Kodaňské univerzitě.

Dánsko je lídrem v mezinárodním úsilí vypořádat se s globální zdravotní hrozbou antimikrobiální rezistence (AMR). Dánská vláda iniciovala vytvoření Mezinárodního centra pro řešení antimikrobiální rezistence (ICARS), jež je platformou pro generování, hodnocení a používání důkazů na podporu vývoje a implementace nákladově efektivních a kontextově specifických řešení AMR v zemích s nízkými a středními příjmy.

 

• Teritorium: Dánsko

Doporučujeme