Digitální Česko v. 2.0Aktuální stav plnění státní politiky

MPO v rámci plnění své dosavadní koordinační role zpracovalo souhrnnou Zprávu o plnění opatření aktualizované Státní politiky v elektronických komunikacích Digitální Česko v. 2.0 – Cesta k digitální ekonomice a o naplňování Digitální agendy pro Evropu v ČR (dále jen „Zpráva“). Ta má sloužit jako podkladový materiál pro RVKIS, potažmo vládu ČR, a jejím cílem je podat přehled o stávajícím stavu implementace opatření Digitálního Česka 2 a Digitální agendy pro Evropu. Zpráva prošla mezirezortním připomínkovým řízením a ve druhé polovině května 2014 byla projednána a schválena vládou ČR. Shrnutí aktuálního stavu (konec srpna 2014) plnění opatření Digitálního Česka 2 obsahuje následující tabulka, která ze zprávy čerpá.

Aktuální stav plnění opatření Digitálního Česka v. 2.0 (stav k 29. 8. 2014)

Úkol č. Název úkolu Gestor  Stav plnění
1 RVKIS ve spolupráci s MPO převezmou koordinaci digitální agendy.

RVKIS,

MPO

Splněno částečně. Na MPO byl zřízen Referát pro koordinaci digitální agendy, který v květnu 2014 předložil vládě Zprávu o stavu implementace Digitálního Česka 2 a Digitální agendy pro Evropu, avšak RVKIS byla od cca poloviny roku 2013 nefunkční a zřejmě bude zcela zrušena a nahrazena jiným koordinačním mechanismem.
2

RVKIS vypracuje materiál, který se bude zabývat klíčovými aspekty digitální agendy, jako je např. jednotný digitální trh, interoperabilita, důvěra a bezpečnost při využívání digitálních služeb, výzkum a inovace, dovednosti a začlenění,

zaměstnanost v oblasti ICT a další.

RVKIS Nesplněno. RVKIS nefunkční.
3 RVKIS vypracuje návrh dalších opatření pro podporu výstavby NGA sítí, která se zaměří na využití veřejných zdrojů, zjednodušení administrativy spojené s výstavbou a na snížení poplatků spojených s věcnými břemeny. RVKIS Nesplněno. RVKIS nefunkční. Toto opatření do určité míry nahrazuje MPO zpracováním Národního plánu rozvoje sítí nové generace.
4 ČTÚ připraví Strategii správy rádiového spektra nezbytnou pro naplnění cílů Digitální agendy a Digitálního Česka. ČTÚ Splněno. Návrh Strategie správy rádiového spektra byl zpracován a do meziresortního připomínkovacího řízení byl návrh předán 3. 6. 2014 s prodlouženým termínem do 1. července 2014. Vzhledem k rozsahu a závažnosti některých obdržených připomínek byl termín předání návrhu opakovaně prodloužen. V současnosti ČTÚ očekává vyjádření dvou subjektů (Min. kultury, Česká televize) k návrhu způsobu vypořádání připomínek. Následně bude proces vypořádání připomínek dokončen a dokument bude předán MPO.
5 V souvislosti s připravovanou spektrální strategií provede ČTÚ revizi využití spektra v pásmu 470 – 790 MHz. ČTÚ Splněno. Na základě analýzy využití rádiového spektra v pásmu UHF byly zpracovány některé návrhy opatření do Strategie správy spektra v uvedeném pásmu. Způsob využití pásma UHF je také předmětem koncepčních návrhů připravovaných v rámci pracovní skupiny k technologické migraci zemského TV vysílání.
6 ČTÚ zajistí udržování aktuální podoby technického rámce pro zemské digitální televizní vysílání formou národního D-booku a vhodnou formou bude prezentovat minimální požadavky na technické vlastnosti televizních přijímačů. ČTÚ

Splněno. ČTÚ provedl aktualizaci národního D-booku, který stanoví minimální požadavky na přijímací zařízení pro poskytování služeb v sítích DVB-T a DVB-T2, a dokument zveřejnil.

K další případné aktualizaci D-booku ČTÚ přistoupí v návaznosti na závěry projednání problematiky rozvoje DVB-T2 (viz opatření č. 5) a s ohledem na požadavky operátorů sítí a provozovatelů vysílání respektujících aktuální technologický vývoj.

7 ČTÚ vydá obecná pravidla a doporučení pro využívání řízení datového provozu a dále vhodné měřicí prostředky a vyhodnocovací postupy pro určení, zda poskytovatel přístupu k internetu dodržuje stanovené požadavky na kvalitu. ČTÚ Splněno. Pravidla a doporučení byla dne 20. prosince 2013 zveřejněna na internetové stránce ČTÚ v konečné podobě. Dne 15. srpna 2013 zveřejnil ČTÚ i konečnou podobu materiálu „Postup při měření rychlosti přenosu dat v mobilních sítích dle standardu LTE“ (metodický postup).
8 MPO bude nadále prosazovat plnění povinností vyplývajících z usnesení vlády ze dne 8. června 2009 č. 727 a podporovat přechod na IPv6 a napomáhat k úspěšné implementaci na úrovni veřejné správy. MPO Opatření je plněno průběžně.
9 MPO předloží vládě ke schválení materiál zaměřený na podporu rozšíření technologie DNSSEC ve veřejné správě a při využívání jejích elektronických služeb. MPO Splněno. MPO předložilo vládě ke schválení materiál zaměřený na podporu rozšíření technologie DNSSEC ve veřejné správě a při využívání jejích elektronických služeb a o rozšíření IPv6 ve veřejné správě. Materiál byl dne 18. prosince 2013 schválen usnesením vlády č. 982.
10 MPO bude sledovat a vyhodnocovat dopady využívání nových technologií v oblasti ICT a podporovat samoregulační mechanismy. Zároveň vždy bude zkoumána zejména otázka bezpečnosti a spolehlivosti, ochrana soukromí, zabezpečení kritické infrastruktury (kybernetická bezpečnost), etiky, interoperability, řízení a technických norem. Stěžejní je pravidelný dialog mezi státní správou a soukromou sférou. MPO Opatření je plněno průběžně. MPO v rámci své působnosti při prezentaci své činnosti vhodně upozorňuje na uvedené principy. Tyto principy jsou rovněž zohledňovány při přípravě pozic ČR v rámci jednání na evropské (EU, CEPT) i mezinárodní úrovni (OECD, ITU). V reakci na vývoj na mezinárodní úrovni je a bude nadále podporována otevřenost internetu a svoboda přístupu k němu bez centrálních regulačních zásahů a jeho vývoj za účasti všech příslušných stran. Uvedená stanoviska budou zastávána na všech klíčových zasedáních s tím, že roli vlád v internetu je nutno směrovat především na osvětu, nikoliv na zásahy do podnikatelského prostředí.
11 Ministerstvo kultury ustaví a povede Pracovní skupinu pro aplikaci autorského práva v digitálním prostředí. MK Splněno. 1. zasedání nově ustanovené Pracovní skupiny pro aplikaci autorského práva v digitálním prostředí se konalo 9. ledna 2014. Na programu tohoto zasedání byla mj. vzájemná výměna informací členů pracovní skupiny o aktuálních zkušenostech z praxe a MK poskytlo účastníkům relevantní informace ze zahraničí. V rámci tohoto bodu proběhla i diskuze k předem zaslanému dokumentu, který MK zpracovalo z podkladů získaných Ministerstvem zahraničních věcí na základě průzkumu provedeného v zemích OECD k tématu legálních nabídek digitálního obsahu. Na uvedeném jednání pracovní skupiny byly rovněž formulovány konkrétní úkoly k naplnění jejího poslání, mj. zpracování přehledu o legálních nabídkách digitálního obsahu zejména v oblasti hudby, filmu a e-knih aj. dostupných v ČR.
12 Česká republika bude garantovat, že nebude blokovat komukoliv přístup k internetu, případně přístup ke konkrétním internetovým stránkám nebo on-line službám. MPO Opatření je plněno průběžně. V rámci projednávání legislativních a nelegislativních návrhů směřujících případně až k nadměrné regulaci přístupu k internetu nebo konkrétním internetovým stránkám, službám nebo aplikacím MPO upozorňuje na existenci tohoto opatření. Tento princip je rovněž zohledňován při přípravě pozic ČR v rámci jednání na evropské i mezinárodní úrovni. Po schválení Digitálního Česka 2 nebyla přijata na národní úrovni žádná norma, která by blokovala komukoliv přístup k internetu, ke konkrétním internetovým stránkám nebo on-line službám.
13 Předseda Legislativní rady vlády vyhodnotí a případně předloží návrh na změnu Legislativních pravidel vlády, který zohlední požadavek, aby návrhy právních předpisů byly posuzovány i s ohledem na dopad na digitální ekonomiku v případech, které se digitální ekonomiky týkají, a podle principů uvedených v této státní politice. LRV Nesplněno.
14 Ministerstvo vnitra v rámci přípravy legislativních opatření souvisejících s projednávanou revizí směrnice č. 2003/98/ES, o opakovaném použití informací veřejného sektoru, provede analýzu rozsahu informací, které jsou podle jednotlivých právních předpisů povinně zveřejňovány subjekty veřejného sektoru (povinnými subjekty podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím). Nebude-li možné považovat okruh povinně zveřejňovaných informací podle výsledků analýzy z hlediska cílů tohoto materiálu za dostatečný, navrhne Ministerstvo vnitra změnu právní úpravy k rozšíření okruhu povinně zveřejňovaných informací tak, aby došlo k naplnění zásady otevřené a občanům přístupné veřejné správy. MV ČR Opatření je plněno průběžně. Plnění tohoto úkolu, který spočívá v zabezpečení co nejširšího přístupu soukromého sektoru k informacím vytvářeným veřejnou správou, bude zajištěno v rámci transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2013/37/EU, již se mění směrnice 2003/98/ES o opakovaném použití informací veřejného sektoru. Termín implementace tohoto předpisu EU je stanoven na 15. srpna 2015. Dne 21. 8. 2014 bylo ukončeno meziresortní připomínkové řízení k novele transpozičního předpisu. MV eviduje cca. 100 zásadních připomínek (ze strany veřejnosti obdrželo dále připomínky od 9 subjektů). V současné době probíhá analyzování došlých připomínek. MV předpokládá svolání jednání k vypořádání zásadních připomínek ve druhé polovině září. Termín předložení návrhu do vlády je Plánem legislativních prací stanoven na 31. 10. 2014.
15

Úřad pro ochranu osobních údajů bude vývoj a aplikaci nových technologií sledovat a v případě selhání samoregulačních mechanismů v návaznosti na dozorové poznatky ze své činnosti navrhne řešení a dále bude posilovat informovanost jednotlivců a jejich odpovědné nakládání s osobními údaji.

 

ÚOOÚ

Opatření je plněno průběžně. Úřad pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“) je aktivním členem skupiny IWGDPT (mezinárodní pracovní skupina pro ochranu údajů v telekomunikacích). Tato mezinárodní skupina se věnuje problematice ochrany osobních údajů s ohledem na technologický vývoj. Jako nejzávažnější se v současné době jeví zpracováni osobních údajů na sociálních sítích (Facebook, Twitter, aj.), zpracovávání obrovských souborů nestrukturovaných dat (Big data), sledovací technologické novinky (Google glasses, drony, aj.) atd. Jarní zasedání této skupiny v roce 2013 proběhlo v Praze a byl zde přijat důležitý dokument o sledování osob na internetu (web tracking). 

ÚOOÚ se aktivně účastní projednávání připravovaného Evropského nařízení na ochranu osobních údajů a prosazuje dodržení zásad rovnováhy mezi ochranou dat, jejich zveřejňováním a svobodou podnikání.

ÚOOÚ se rovněž podílí na práci poradní skupiny WP29, která se schází v Bruselu. Její závěry a doporučení v oblasti elektronických komunikací, v poslední době zejména v oblasti cookies , realizuje v rámci své konzultační a dozorové agendy.

16 Ministerstvo práce a sociálních věcí vypracuje společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy Strategii pro zvýšení digitální gramotnosti a rozvoj elektronických dovedností občanů.

MPSV

MŠMT

Opatření je plněno průběžně. Termín pro realizaci tohoto opatření byl stanoven na 30. června 2015. MŠMT sdílí gesci za toto opatření s MPSV, které je jeho hlavním gestorem. Na základě dohody mezi oběma resorty se MŠMT v současné době zaměřuje na rozpracování těch aktivit, které se věnují zejména efektivnímu využití IT pro rozvoj klíčových kompetencí ve formálním vzdělávání a pro podporu individualizace a personalizace vzdělávání. MŠMT tyto aktivity vtělí do připravované resortní Strategie digitálního vzdělávání s termínem předložení vládě do konce října 2014. Klíčové části této dílčí strategie budou následně propojeny se souběžnými aktivitami MPSV a společně vytvoří základ komplexní Strategie pro zvyšování digitální gramotnosti a rozvoje elektronických dovedností občanů s tím, že bude usilováno o zajištění synergií mezi aktivitami obou resortů.
17 Ministerstvo průmyslu a obchodu bude nadále na národní i mezinárodní úrovni podporovat, aby v otázkách správy internetu byly před případnými legislativními a regulačními opatřeními upřednostněny principy samoregulace založené na konsensu zúčastněných subjektů. MPO Opatření je plněno průběžně. Na všech zasedáních a fórech, kterých se zástupci MPO účastní, je zastávána pozice, že správa internetu má být zachována ve stávající struktuře s tím, že podstatou internetu je jeho otevřenost a samoregulace. Pozice ČR jsou většinou výsledkem koordinací na evropské úrovni.  Příkladem mohou být vystoupení ČR na Světovém fóru pro politiku telekomunikací (WTPF) pořádaném Mezinárodní telekomunikační unií (ITU) v květnu 2013, na Radě ITU, na příslušných pracovních skupinách Rady ITU (CWG Internet a CWG WSIS), na zasedáních Evropské konference poštovních a telekomunikačních správ (Com-ITU/CEPT), na zasedáních High Level Internet Group (HLIG), pracovní skupiny Rady EU pro telekomunikace a informační společnost, na úrovni Výboru pro politiku v oblasti informační, počítačové a komunikační technologie Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (ICCP OECD) i jeho příslušných pracovních skupin (např. Pracovní skupiny pro politiku v oblasti komunikačních sítí a služeb (CISP)).

Z tabulky, potažmo Zprávy samotné vyplývá, že z opatření uložených Digitálním Českem 2 bylo 14 opatření splněno či je plněno průběžně a 3 opatření ve stanoveném termínu splněna nebyla a pravděpodobně realizována ani nebudou, a to z důvodu nefunkčnosti RVKIS. Naprostá většina ostatních opatření však již byla splněna či jsou plněna průběžně.

Platí to např. pro všechna opatření v gesci ČTÚ (zpracování strategie správy rádiového spektra, revize využití spektra v pásmu 470 – 790 MHz či aktualizace D-booku) či v gesci MPO (přechod na IPv. 6, DNSSEC, sledování a vyhodnocování dopadů využívání nových technologií v oblasti ICT a podporovat samoregulační mechanismy, podporování otevřeného internetu, atd.). Splněny či plněny průběžně jsou i další důležitá opatření DČ2 spadající do gesce MV ČR, MŠMT, MPSV, MK či ÚOOÚ.

Jako zásadní slabina koordinace digitální agendy v ČR se však ukázala nefunkčnost RVKIS, která byla od cca poloviny roku 2013 de-facto nefunkční a tudíž neplnila svoji roli hlavní instituce zodpovědné za koordinaci digitální agendy v ČR. I přes formální ustavení koordinačního mechanismu usnesením vlády č. 203 fakticky tedy nedošlo k vytvoření funkčního koordinačního mechanismu a tento klíčový předpoklad pro efektivní koordinaci digitální agendy v ČR tak zůstává nadále nenaplněn.

MPO si plně uvědomuje zásadní význam digitální ekonomiky a dopadů moderních informačních a komunikačních technologií na produktivitu a konkurenceschopnost ČR. Právě nalezení efektivního koordinačního mechanismu se v podmínkách ČR ukázalo být největším úskalím, na kterém dosavadní snahy o koncepční, strategické pojetí rozvoje digitální agendy v ČR opakovaně ztroskotaly.

Od jara 2014 probíhají na politické úrovni jednání o nahrazení RVKIS jiným funkčním modelem. Ačkoliv o budoucí podobě koordinačního mechanismu zatím nebylo definitivně rozhodnuto, je již jisté, že RVKIS bude nahrazena jiným funkčním modelem.

Vzhledem k zásadnímu významu gesce MPO (elektronické komunikace a rovněž některé aspekty z oblasti služeb informační společnosti) v rámci digitální agendy a rovněž s ohledem na předchozí stěžejní roli MPO při koordinaci implementace Digitálního Česka 2 a Digitální agendy pro Evropu se MPO i nadále hlásí ke své stěžejní roli při koordinaci digitální agendy v ČR.

Je zapotřebí nastavit účinný koordinační mechanismus, který zajistí nadresortní přístup k prosazování vládou schválených principů a propojení jednotlivých věcných opatření digitální agendy v gesci jednotlivých resortů (například daně, boj s korupcí, reforma zdravotnictví, vzdělávání, výzkum a vývoj, doprava, energetika).

• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme