Digitální Česko v. 2.0Slovníček pojmů

A   B   C   D   E   F   G   H   CH   I   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   X   123…

A

ADSL

Zkratka ADSL označuje nesouměrnou digitální přístupovou linku, kdy je pro stahování z internetu dostupná větší rychlost než pro odesílání. Zkratka pochází z anglického Asymetric Digital Subscribe Line.

AdWare

Program navržený pro zobrazování reklamy, často v nových vyskakujících oknech, na počítači nebo přesměrovávající výsledky vyhledávání na reklamní webové stránky. Často bývá schován ve freeware nebo shareware programech, kdy nepřímo vydělává na využívání volného software.

B

Botnet

Síť zneužívající cizí počítače, do kterých ilegálně instaluje programy, následně použité ke kriminálním aktivitám.

Broadband

Vysokorychlostní připojení k internetu. Jedná se o službu, která zprostředkovává svým uživatelům přístup k takovým aplikacím a službám, o které mají zájem a které chtějí využívat, a přitom je dimenzována tak, že uživatele v používání těchto služeb nijak neomezuje. Někdy je používán pojem „širokopásmové připojení“.

C

CDMA

Vícenásobný přístup s kódovým dělením, z anglického Code Division Multiple Access. Přístup využívá metodu digitálního multiplexování, tedy přenosu více digitálních signálů prostřednictvím jediného sdíleného média. Jednotlivé signály se rozlišují tím, že každý z nich používá odlišné kódování; tato technologie se využívá i v mobilních sítích (např. v ČR využívají síť CDMA mobilní operátoři Telefonica O2 nebo Mobilkom).

zpět na začátek

D

DoS, Denialof Service

Útok programových virů, které zahltí servery požadavky a tak je dočasně vyřadí z provozu.

DHCP

Protokol pro dynamickou správu připojených zařízení, z anglického Dynamic Host Control (Configuration) Protocol.

Jedná se o způsob přidělování IP adres v místních sítích, kdy DHCP server přiděluje adresy dynamicky v určeném rozsahu a není nutné konfigurovat každé připojené zařízení (např. počítač, mobil, tiskárna) zvlášť.

Digitální dividenda

Přínosy přechodu z analogového na digitální vysílání. Týká se III. a IV./V. TV pásma.

DNS

Systém doménových jmen, z anglického Domain Name System; systém umožňující vzájemné převody doménových jmen a IP adres.

DNSSEC

Nástroj, který umožňuje zabezpečit informace poskytované systémem doménových jmen (DNS) v sítích využívajících internetový protokol. Z anglického Domain Name Systém Security Extensions.

Downstream, download

Přenos dat směrem od poskytovatele přístupu k internetu ke koncovému uživateli. U družicových sítí se jedná o směr vysílání z družice k Zemi.

DRM

Správa práv k autorské tvorbě v digitální podobě, z anglického Digital Rights Management.Ochrana autorských práv proti nelegálnímu kopírování v multimediálních souborech šířených nejen přes internet.

DVB-T

Zemské digitální televizní vysílání, z anglického Digital Video Broadcasting – Terrestrial.

DVB-T2

Zemské digitální televizní vysílání druhé generace, z anglického Digital Video Broadcasting – Second Generation Terrestrial. Standard digitálního televizního vysílání, který rozšiřuje možnosti parametrů modulace a zlepšuje uspořádání datového toku tak, že při optimálním nastavení obsazení stejného frekvenčního pásma umožňuje přenést přibližně dvojnásobné množství informací než standard DVB-T

zpět na začátek

E

eGoverment

Využití informačních a komunikačních technologií, především internetu, jako prostředku k dosažení dobré či lepší veřejné správy.

eHealth

Medicínské využití elektronických komunikací.

Elektronické komunikační zařízení

Technické zařízení pro vysílání, přenos, směrování, spojování nebo příjem signálů prostřednictvím elektromagnetických vln.

zpět na začátek

F

FTP

Protokol pro přenos souborů, z anglického File Transfer Protocol.Protokol pro přenos souborů mezi počítači přes síť internet, nejčastěji mezi počítačem a serverem. Komunikace probíhá nezabezpečeně a dnes již existuje bezpečnější verze tohoto protokolu Secure FTP.

FTTB

Druh architektury přístupových sítí, optické vlákno k budově, z anglického Fibre to the Building.

FTTC

Druh architektury přístupových sítí, optické vlákno k rozvaděči, z anglického Fibre to the Cabinet.

FTTH

Druh architektury přístupových sítí, optické vlákno do bytu (až k účastníkovi), z anglického Fibre to the Home.

FTTN

Druh architektury přístupových sítí, optické vlákno k uzlu, který je umístěn až několik kilometrů od objektu účastníka, z anglického Fibre to the Node.

FTTx

Fibre to the x je obecný pojem pro všechny druhy širokopásmové síťové architektury, která využívá optické vlákno, které nahrazuje obvyklá metalická vedení.

FWA

Síť pevného bezdrátového přístupu, z anglického Fixed Wireless Access.

zpět na začátek

G

GPRS

General Packet Radio Service. Mobilní datová služba označovaná jako “2,5G” zahrnuta ve standardu GSM. Najdete ji všude, kde má mobilní telefon GSM signál. Nevýhodou je nízká přenosová rychlost.

GSM

Globální systém pro mobilní komunikaci, z anglického Global Systemfor Mobil Communications. Původní název je francouzsky „Groupe Spécial Mobile“; jedná se o standard mobilní komunikace druhé generace (2G), kdy signalizační i hovorové kanály využívají digitální modulaci.

zpět na začátek

H

Hacker

Chytrý programátor, který vyhledává bezpečnostní skuliny a zkouší se jimi dostat do počítačů a systémů. Většinou s úmyslem získat data či jinak škodit.

HDCP

Ochrana proti neautorizovanému šíření videa ve vysokém rozlišení, z anglického High-bandwidth Digital Kontent Protection.

HDTV

Formát digitálního televizního vysílání s vysokým rozlišením, z anglického High Definition TV.

HSDPA

Vysokorychlostní paketový přístup (směrem k terminálu), z anglického High-Speed Downlink Packet Access

zpět na začátek

CH

Chránička

Trubka pro ukládání a ochranu metalických a optických kabelů.

zpět na začátek

I

ICQ

I Seek You. Komunikační program pro zasílání rychlých zpráv po internetu (instant messaging).

ICT

Informační a komunikační technologie, z anglického Information and Communication Technologies.

IM

Služba rychlých zpráv po internetu, z anglického Instant Messaging.

Incumbent

Operátor se specifickým postavením. Většinou se jedná o operátora s dominantním postavením na příslušném trhu, např. jde o nástupce monopolního operátora před liberalizací telekomunikačního trhu. Mohou mu být, vzhledem k jeho postavení, uloženy některé povinnosti.

Internet

Síť sítí, ve které počítače komunikují pomocí protokolů TCP/IP. Nejčastěji využívanou službou jsou webové stránky a elektronická pošta (email).

IP

Internetový protokol; protokol, prostřednictvím kterého spolu komunikují všechna zařízení v internetu.

IP adresa

Číslo (vypadající např. takto 192.168.1.1), které jednoznačně identifikuje síťové rozhraní v počítačové síti používající internetový protokol. Nejvíce používaná je dnes čtvrtá verze (IPv4), postupně se přechází na novější verzi 6 (IPv6); celkový přechod na IPv6 je nezbytný z důvodů vyčerpání volných adres v IPv4.

Oproti MAC adrese se IP adresa při připojení k jinému zařízení (směrovači) změní, dokonce se může změnit i během připojení k stejnému směrovači.

IPTV

Televize přes internetový protokol, z anglického Internet Protocol Television.

IRC

Komunikační kanál oblíbený počítačovými komunitami, z anglického Internet Relay Chat.

ISDN

Digitální síť integrovaných služeb, z anglického Integrated Services Digital Network.

ISP

Poskytovatel internetového připojení, z anglického Internet Service Provider.

zpět na začátek

K

Klíč/Key/Passphrase/Password

Klíč neboli klíčová věta nebo heslovací věta označuje kód, který musíte zadat pro umožnění přístupu do chráněné sítě. Při připojování do chráněné sítě budete požádání o zadání klíče nebo fráze. Můžete také tento klíč uložit do správce hesel pro automatizaci přístupu.

Kybergrooming

Nátlak pomocí internetové komunikace s cílem přimět jednoho z uživatelů k osobní schůzce.

Kyberšikana

Šikana využívající internetovou komunikaci, zveřejňování zesměšňujících textů, fotografií a videí, apod.Cílem kyberšikany je někomu ublížit nebo ho zesměšnit za použití elektronických prostředků (např. sms a mms zpráv, videa, emailu, chatu nebo hanlivé webové stránky). Je to úmyslné, nepřátelské chování, které se obvykle opakuje. Jednotlivec nebo skupina útočníků ubližuje takovým způsobem, že se oběť nemůže účinně bránit.

zpět na začátek

L

LLU

Zpřístupnění místní smyčky (účastnického kovového vedení), z anglického Local Loop Unbundling.

LTE

Technologie dlouhodobé evoluce, z anglického Long Term Evolution. Jedná se o technologii pro mobilní datové přenosy, která umožňuje přenášet více dat ve stejném rozsahu kmitočtů. Někdy je označována jako technologie 3,5 nebo 4 generace.

zpět na začátek

M

MAC Address

MAC Address, z anglického Media Access Kontrol Address, neboli „hardware adresa“ je unikátní adresa každého počítače, respektive každá síťová karta v počítači (Ethernet, bezdrátová 802.11, Bluetooth, atd.) má vlastní unikátní identifikátor nazvaný MAC adresa. Ta sestává z 6 skupin po 2 hexadecimálních číslic (například: 01:23:45:67:89:ab). Tato adresa identifikuje počítač v síti a také výrobce síťové karty. Protože je tato adresa unikátní pro počítač, je možné blokací MAC adresy v nastavení směrovače (router) zablokovat přístup počítače do sítě. Novou adresu je možné pak obdržet výměnou síťové karty v počítači.

Poznámka: Je dobré na blokaci přístupu nespoléhat na 100%, protože existují nástroje na podvržení MAC adresy.

Malware

Zlomyslný software, z anglického Malicious Software. Programy, jejichž účelem je neautorizovaná, často škodlivá, činnost.

zpět na začátek

N

Net neutrality

Síťová neutralita; princip, kdy se všemi daty přepravovanými po síti je zacházeno stejně, žádný provoz nemá prioritu.

NGA

Přístup nové generace, z anglického Next Generation Access. Přístup k internetu pomocí nových (optických) zařízení umožňujících vysoké rychlosti přenosu.

NGAN

Přístupová síť nové generace, z anglického Next Generation Access Network. Pevná přístupová síť sestávající plně nebo částečně z optických prvků, která je schopná přenášet služby vysokorychlostního přístupu s lepší charakteristikou (např. vyšší propustností) v porovnání se službami poskytovanými přes již existující metalické sítě.

NGN

Síť nové generace, z anglického Next Generation Networks.

zpět na začátek

O

OLT

Optické linkové zakončení, z anglického Optical Line Termination. Síťový prvek optických přístupových sítí zajišťující funkce síťového rozhraní mezi přístupovou sítí a navazujícími sítěmi elektronických komunikací.

ONU

Optická síťová jednotka, z anglického Optical Network Unit. Zabezpečuje funkce rozhraní mezi optickou a metalickou částí přístupové sítě.

Operátor

Podnikatel, který zajišťuje nebo je oprávněn zajišťovat veřejnou komunikační síť nebo přiřazené prostředky.

Optické vlákno

Skleněné nebo plastové vlákno, které přenáší signály prostřednictvím světla ve směru své podélné osy.

zpět na začátek

P

Phishing

Metoda internetových útočníků k získání přístupových údajů k bankovním nebo jiným účtům. Využívá se e-mailů, které svým stylem připomínají bankovní oznámení a uživatel je v něm vyzýván k vyplnění uživatelského jména a hesla ke svému účtu. Údaje se pak dostanou ne do banky, ale k útočníkovi, který je zneužije pro přístup k účtu klienta banky. Finanční instituce nikdy podobné e-maily nerozesílají. Obdobně lze tuto metodu použít po telefonu, kdy je volanému informace o výhodné nabídce např. úvěru podmiňována identifikací přístupovými údaji do internetového bankovnictví.

PLC

Komunikace po energetickém vedení, z anglického Power Line Communication.

PON

Pasivní optická síť, z anglického Passive Optical Network. Optická přístupová síť bez aktivních síťových prvků, která umožňuje přístup k internetu i dalším datovým sítím.

PPP

Spolupráce veřejného a soukromého sektoru, z anglického Public-Private Partnership.

zpět na začátek

R

Refarming

Změna uspořádání rádiových kanálů (např. změna šířky kanálu či stanovení ochranných úseků). Přerozdělení již přidělených kmitočtů a vytvoření kmitočtových bloků o stanovené minimální šířce kanálů s cílem dosáhnout efektivní správy spektra a umožnit poskytování širokopásmových služeb.

Riskware

Obecné označení programů, které jsou legitimní samy o sobě, ale mohou být zneužity ke kriminální činnosti. Například jde o programy pro vzdálenou správu.

Rootkit

Program, který se snaží zamaskovat před uživatelem škodlivý software (např. spyware, trojské koně). Umožňuje skrývat běžící procesy a soubory, které mohou provádět škodlivou činnost v počítači uživatele, bez toho aniž by byly odhalitelné běžnými prostředky.

Router

Směrovač. Aktivní síťové zařízení, které spojuje alespoň dvě sítě a umožňuje mezi nimi přenášet data.

zpět na začátek

S

Síť elektronických komunikací

Přenosové systémy, spojovací nebo směrovací zařízení, pasivní prvky a jiné prostředky sítě, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace.

SMS

Služby krátkých zpráv v mobilní síti, z anglického Short Message Service.

Spam

Nevyžádaná pošta. Pošta od vám neznámého odesílatele, která může obsahovat nesmyslný text, inzerci, odkaz na stránky, a jiné. Nemá smysl odepisovat, ani když vás mail k tomu vyzývá pro zamezení dalšímu spamu, jen potvrdíte existenci mailové adresy. Většina spamu je rozesílána softwarovými roboty.

Spyware

Software navržený pro sběr dat z počítače a jejich odesílání útočníkovi (bez souhlasu majitele). Zahrnuje monitorování stisku kláves, sběr soukromých a tajných informací (hesel, čísel kreditních karet, PIN), shromažďování emailových adres nebo sledování zvyklostí při prohlížení internetových stránek.

SSL

Secure Sockets Layer. Protokol pro bezpečnou komunikaci a autentizaci s internetovými servery. Nejčastěji se používá v komunikaci s internetovými servery pomocí “https”. Nástupcem SSL protokolu je protokol TLS (Transport LayerSecurity).

zpět na začátek

T

Technologická neutralita

Princip, kdy pro dané využití není stanovena technologie. Omezení tohoto principu musí být zdůvodněno, např. evropskou harmonizací, ochranou před škodlivým rušením, apod.

Tethering

Sdílení internetového připojení pomocí mobilního telefonu.

Trojan

Trojský virus je program, který se navenek tváří jako legální, ale je určen k provádění škodlivých činností na napadeném počítači.

zpět na začátek

U

UMTS

Univerzální mobilní telekomunikační systém, z anglického Universal Mobile Telecommunications System. Standard technologie 3. generace.

Univerzální služba

Soubor služeb stanovený v § 38 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, které jsou dostupné ve stanovené kvalitě všem koncovým uživatelům na celém území státu za dostupnou cenu; dostupnou cenou se rozumí cena zohledňující úroveň spotřebitelských cen a příjmy obyvatel.

UPS

Uninterruptible Power Supply. Záložní napájecí zdroj fungující na principu akumulátoru, který chrání spotřebič před výpadkem proudu nebo před výkyvy napětí v síti.

Upstream, uplink

Přenos dat směrem od koncového uživatele k poskytovateli přístupu k internetu. U družicového spoje se jedná o vysílání z pozemských stanic k družici.

zpět na začátek

V

Veřejně dostupná služba elektronických komunikací

Služba elektronických komunikací, z jejíhož využívání není nikdo předem vyloučen.

VDSL

Vysokorychlostní digitální účastnické vedení, z anglického Very High Speed Digital Subscriber Line. DSL technologie umožňující oproti ADSL vyšší přenosové rychlosti a symetrické přenosy.

VDSL2

Very High Speed Digital Subscriber Line 2, vysokorychlostní digitální účastnické vedení druhé generace.

VLAN

Virtuální místní síť, z anglického VirtualLocal Area Network.

VoIP

Hlas přes internetový protokol, z anglického Voiceover Internet Protocol. Technologie umožňující přenos hlasové komunikace přes sítě využívající internetový protokol.

Veřejná komunikační síť

Síť elektronických komunikací, která slouží zcela nebo převážně k poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikace a která podporuje přenos informací mezi koncovými body sítě, nebo síť elektronických komunikací, jejímž prostřednictvím je poskytovaná služba šíření rozhlasového a televizního vysílání.

zpět na začátek

W

WAP

Protokol pro bezdrátové aplikace, z anglického Wireless Application Protocol. WAP je norma definovaná organizací WAP Forum a je ekvivalentem k internetovým protokolům pro GSM sítě. Webové stránky jsou zjednodušené, ale lze využívat bankovní služby, zpravodajství.

WEP

Wired Equivalent Privacy. Zabezpečený protokol pro bezdrátové sítě (WLAN) definovaný v 802.11b standardu. Používá klíč s pevnou délkou 64 nebo 128 bitů a RC4 šifrovací algoritmus.

WEP byl jednou z prvních metod pro ochranu bezdrátových sítí před odposloucháváním. Do příchodu WPA technologie byl nejlepší. WEP používá a hexadecimální klíč pro šifrování sítě.

V současnosti již tuto ochranu nelze doporučit, protože slabý algoritmus lze snadno odposlechnout a prolomit.

WIMAX

Worldwide Interoperability for Microwave Access. Otevřený standard pro bezdrátovou distribuci dat zaměřený na venkovní sítě v pásmech 2-11 GHz. Nabízí velký dosah signálů (teoreticky kolem 50 km) při přímé viditelnosti a několik kilometrů ve městě.

WLAN

Bezdrátová místní síť, z anglického Wireless Local Area Network.

WLL

Bezdrátová místní smyčka, bezdrátové účastnické vedení, z anglického Wireless Local Loop.

Worm

Červ, druh počítačových virů, které se samy kopírují, ale ostatní software nepoškozují. Nainstalují se do počítače a pak hledají cestu k rozšíření na další počítače.

WPA/WPA2

Wi-Fi Protected Access. Druh zabezpečení bezdrátových sítí, který vytvořila Wi-Fi Aliance. Reaguje na bezpečnostní nedostatky v WEP (Aires Equivalent Privacy) a implementuje velkou část standardu IEEE 802.11i. Kompletní implementace tohoto standardu přinesla až technologie WPA2. WPA a WPA2 jsou novější technologie vyvinuté po objevení zranitelných míst v šifrování WEP.

Ačkoli stále existují slabá místa technologií WPA a WPA2, jsou tyto šifrovací metody v současnosti považovány za nejbezpečnější pro ochranu bezdrátových sítí.

WPA2

Wi-Fi Protected Access 2. Druh zabezpečení bezdrátových sítí, který plně implementuje standard IEEE 802.11i a používá blokovou šifru AES.

zpět na začátek

X

xDSL

x Digital Subscriber Line; obecně digitální účastnické vedení, zahrnuje všechny DSL technologie (systémy) využívající celé kmitočtové spektrum metalického vedení nebo jeho nehovorovou část.

zpět na začátek

1, 2, 3, …

3G

3G je označení pro technologie mobilních komunikací 3. generace umožňující vysokorychlostní přenos dat a nové multimediální funkce. Oproti 2G umožňuje přenos videohovoru.

4G

4G je označení pro technologie mobilních komunikací 4. generace umožňující násobně vyšší rychlost přenosu dat oproti 3G. Oproti 3G jsou zařízení takřka trvale připojena a veškerá komunikace probíhá přes IP.

zpět na začátek

• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme