Digitální Česko v. 2.0

Koncepční dokument vlády Státní politika v elektronických komunikacích „Digitální Česko“ si klade za cíl stanovit priority vlády v oblasti elektronických komunikací a podpořit rozvoj vysokorychlostního internetu v České republice.Vláda dne 20. března 2013 svým usnesením č. 203 schválila materiál aktualizované Státní politiky v elektronických komunikacích – Digitální Česko v. 2.0, Cesta k digitální ekonomice, který navazuje na původní Digitální Česko z roku 2011.  

Aktualizovaná koncepce vycházející z Digitální Česko v. 1.0 je postavena na třech pilířích: na podpoře budování kvalitní infrastruktury, rozvoji digitálních služeb a zvyšování digitální gramotnosti. Hlavním cílem je podpořit potenciál České republiky v oblasti rozvoje moderních informačních a komunikačních technologií a služeb, které jsou jejich prostřednictvím poskytovány.

V souladu s evropskou Digitální agendou si vláda stanovuje cíl v oblasti vysokorychlostního přístupu k internetu, a to rozvoj vysokorychlostních přístupových sítí k internetu umožňujících přenosové rychlosti 30 Mbit/s do roku 2020 pro všechny obyvatele a 100 Mbit/s minimálně pro polovinu domácností.

Pokud nechce Česká republika do budoucna zaostávat ve schopnosti konkurovat svým evropským i mimoevropským partnerům, musí stimulovat investice a odstranit bariéry, které brzdí růst digitální ekonomiky. Proto mezi další cíle vlády do roku 2020, stanovené schváleným dokumentem, patří například efektivní využívání rádiového spektra ve prospěch koncových uživatelů, posílení samoregulačních mechanismů digitální ekonomiky, zvyšování dostupnosti ICT pro všechny bez ohledu na lokalitu, sociální postavení nebo zdravotní postižení či podpora celoživotního vzdělávání za účelem posílení digitální gramotnosti.

Tyto cíle jsou realizovány prostřednictvím 17 opatření, na kterých se podílí kromě Ministerstva průmyslu a obchodu např. také Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo kultury nebo Český telekomunikační úřad. Mezi tato opatření patří například zpracování Strategie správy rádiového spektra, podpora přechodu na internetový protokol verze 6, vyhodnocování dopadů využívání nových technologií v oblasti ICT, mimo jiné i z hlediska kybernetické bezpečnosti, a podpora legální nabídky digitálního obsahu.

Sledováním plnění těchto opatření byla společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu pověřena Rada vlády pro konkurenceschopnost a informační společnost (RVKIS). Navržený koordinační mechanismus by měl přispět k odstranění resortismu a roztříštěnosti ICT v České republice, která mimo jiné snižuje i možnosti využití potenciálu digitální ekonomiky. Předpokládá se rovněž aktivní účast odborné veřejnosti na naplňování této státní politiky.

• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme