Etiopie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Addis Abebě (Etiopie)

Obchodní vztahy mají dlouholetou tradici a české zboží má na etiopském trhu dobré jméno. Současná obchodně-ekonomická spolupráce však nedosahuje svého potenciálu. Řada výrobků z ČR je do Etiopie dodávána přes třetí země (Německo, SAE). Evropské zboží obecně zde má velkou konkurenci v levnějším zboží  z Indie, Číny a dalších asijských zemí, v neposlední řadě z Turecka. Absence českého exportu v oblasti spotřebního zboží je tak z velké míry důsledkem nedostatečné kupní síly místního obyvatelstva.

ČR má s Etiopií uzavřenu Dohodu o zamezení dvojímu zdanění (2007). MF ČR vyjednává s Ethiopian Investment Commission text Dohody o ochraně a podpoře investic., k dohodě na finální verzi textu ještě nedošlo.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vývoz, dovoz a bilance ČR (tis. USD, dle ČSÚ):

 

2015

2016

2017

2018

2019

vývoz

14 910

22 001

17 199

15 239

16 037

dovoz

30 252

11 163

7 528

9 816

6 869

bilance

– 15 342

10 838

10 838

5 383

9 168

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní položky vývozu ČR r. 2019 (tis. USD, dle ČSÚ, SITC5):

Pořadí

Kód zboží

Název zboží

Podíl %

USD (tis.)

1.

7522 a 7523

zařízení k automatickému zpracování dat přenosná do 10 kg a ostatní zařízení k automatickému zpracování dat

32,4

5 191

2.

8724

nábytek pro ordinace lékařské

9,9

1 582

3.

72849

stroje s individuální funkcí jiné

6,9

1 110 

4.

72474

stroje k praní, čištění, mandlování bělění, barvení atp.

5,9

953

5.

79295

ostatní díly letounů, nebo vrtulníků

5,8

922

6.

72451

tkalcovské stroje (stavy)

4,7

759

7.

72842

stroje ke zpracování kaučuku, plastických hmot

4,0

636

8.

72663

stroje pro flexografický tisk

2,8

454

9.

71491

díly pro proudové a turbovrtulové motory

2,6

426

10.

57511

polypropylén

1,9

311

 

 

Celkem vývoz z ČR do Etiopie v r. 2019

100

16 037

Hlavní položky dovozu ČR r. 2019 (tis USD, dle ČSÚ, SITC 5):

Pořadí

Kód zboží

Název zboží

Podíl %

USD (tis.)

1.

05423

boby jiné než bob obecný a koňský

24,3

1 669

2.

8454

trička tvaru T, trička a ostatní nátělníky

20,9

1 436

3.

29271

řezané květiny

8,3

573

4.

07111

Káva nepražená

4,1

278

5.

05751

hrozny čerstvé

3,3

223

6.

84426

dámské kalhoty, šortky

2,4

167

7.

8453

svetry, pulovry, vesty, pletené, háčkované

2,4

166

8.

84424

dámské dívčí šaty pletené háčkované

1,9

129

9.

84624

ostatní punčochové kalhoty, punčochy

1,9

127

10.

8426

dámské dívčí kalhoty

0,8

54

 

 

Celkem dovoz z Etiopie do ČR v r. 2019;

100

6 869

Pozn.:

Při nižším kódovém rozlišení než SITC 5 v dovozu do ČR zcela jednoznačně v roce 2019 (stejně jako v roce 2018) dominovaly textilní výrobky ve velmi široké škále – kromě triček, spodního prádla a kalhot také ložní a stolní textilie. Na druhém místě luštěniny (zejména fazole), pak řezané květiny, nepražená káva a v těsném závěsu za ní ovoce. Z ovoce se začaly dovážet čerstvé hrozny poprvé v r. 2018.  Pražená káva se dovážela, nicméně v zanedbatelném množství.

Ve statistikách nefigurují stroje na zpracování/šití kůže ani dovoz kůží a kožedělných výrobků do ČR, přesto, že Etiopie vyváží kvalitní kožené výrobky do řady zemí EU i USA a přesto, že ČR v Etiopii postavila dříve několik koželužen a odebírala kvalitní kůže např. na šití tukavic.

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Běžný účet platební bilance ČNB vykazuje v položce služby za r. 2019 ve vztahu k Etiopii kredit ve výši 103 milionů Kč a debet 6,9 milionů Kč.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Dle ZÚ doszupných informací byly v Etiopii v roce 2019 přítomny:

  • joint venture AquaCon Engineering Plc; firma poskytuje etiopskému státu a firmám konzultační a inženýrské služby v oblasti vodního hospodářství; spolupracuje hlavně s etiopskou Agricultural Transformation Agency na projektu mapování mělkých podzemních vod a s Geological Survey of Ethiopia  na hydrogeologickém mapování etiopského území
  • joint venture Quadrant Investment se zamýšleným cílem těžby kovů
  • investice českého podnikatele, který v Etiopii založil konzultační ICT firmu OM Consulting and Engineering
  • investice české společnosti NewHorizon BDC do malé pražírny kávy Naty´s Cogffee

Kontakt na místní agenturu pro podporu přímých zahraničních investic:

Ethiopian Investment Commission
P.O.Box 2313
Addis Ababa
tel.: +251 (0)11 551 0033, +251-11-5539474
fax: +251 (0)11 557 4396
e-mail: ethioinvest@investethiopia.gov.et
web: www.investethiopia.gov.et

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Smluvní základnu české republiky a Etiopie tvoří celkem 11 dohod, smluv, protokolů a úmluv, viz MZV ČR – zahraniční vztahy, mezinárodní smlouvy.

  • Od vstupu do EU aplikuje ČR vůči Etiopii v obchodní oblasti Dohodu z Cotonou.
  • Během návštěvy místopředsedy vlády a ministra pro místní rozvoj Jiřího Čunka v Etiopii v r. 2007 byla podepsána Dohoda o zamezení dvojího zdanění a prevenci daňových úniků s přihlédnutím k daním z příjmu.
  • Dne 16. 2. 2018, po splnění všech interních podmínek na obou stranách, vstoupila v platnost bilaterální česko-etiopská Dohoda o letecké přepravě, podepsaná dne 5. 4. 2014. 
  • Jednání o bilaterální Dohodě o podpoře a ochraně investic (DPOI) mezi Ministerstvem financí ČR a Ethiopian Investment Commission, která má na etiopské straně investiční dohody ve své gesci, se táhnou bez výrazného pokroku již léta. Poslední (2.) kolo bilaterálních jednání se uskutečnilo v Praze ve dnech 26. a 27. 10. 2015. Byl dohodnut rámcový text a strany se dohodly, že jednání k nedořešeným/otevřeným bodům budou dále probíhat korespondenční cestou. Těmito otevřenými body jsou: doložka nejvyšších výhod, národní zacházení a ISDS. Odbor 65 MF ČR konzultoval rámcový text s Evropskou komisí (EK) a z této kozultace vyplynuly body, které žádá EK do DPOI navíc zapracovat. Jsou jimi: právo na regulaci, transparentnost řízení, klauzule o budoucí možnosti použití investičního tribunálu. Nové požadavky byly tlumočeny etiopské straně korespondenční cestou.  V březnu 2019 byl MF ČR předán etiopský protinávrh DPOI k vyjádření.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Etiopie patří mezi největší příjemce oficiální rozvojové pomoci na světě, která dle údajů Development Assistance Group Ethiopia dosahuje až jedné třetiny státního rozpočtu (30–50 % pomoci představuje humanitární a potravinová pomoc). Největšími donory jsou tradičně EU a USA. V posledních letech však stále více pomoci přichází z Číny (ve své specifické, ekonomické podobě), Indie, Japonska, Jižní Koreje či Turecka. Většina těchto zemí zaměřuje svoji rozvojovou pomoc na následnou ekonomickou návaznost a prohlubování ekonomických vazeb.

Etiopie je od roku 2010 prioritní zemí ZRS ČR s programem spolupráce a na základě rozhodnutí vláfdy ČR z června 2016 jí bude až do roku 2023. V roce 2018 bylo alokováno na projekty v Etiopii 83 milionů Kč.

Prostředky směřují do projektů ve dvou prioritních oblastech: 1. rozvoj venkova, 2. udržitelné nnakládání s přírodními zdroji. Dále české prostředky směřují na trilaterální projekty a humanitární pomoc. Prioritním regionem, do kterého se soustředí převážná část aktivit ZRS ČR, je Region jižních národů, národností a lidu (SNNPR).

Rámec dvoustranné rozvojové spolupráce  mezi ČR a Etiopií na léta 2018–2023 dává Memorandum podepsané v Addis Abebě dne 16. 2. 2018 mezi MZV ČR a Ministerstvem financí Etiopie. Program spolupráce stojí na základě druhého etiopského Růstového a transformačního plánu a bilaterální rozvojový program plně vychází z etiopských rozvojových priorit.

Kromě tradičních bilaterálních a trilaterálních projektů, jsou v Etiopii realizovány projekty v rámci programu Aid for Trade. V roce 2019 byl v rámci tohoto programu v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v Etiopii realizován projekt „Školení představitelů ministerstva obchodu a průmyslu Etiopie v ČR“ v hodnotě 419 960 Kč. Realizačním partnerem na české straně byla Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Pro rok 2020 byl schválen projekt „Podpora turistiky jakožto důležitého prostředku rozvoje obchodu se službami a ochrany životního prostředí v Etiopii“ v hodnotě 879 400 Kč. Navrhovatelem je etiopské ministerstvo kultury a turistiky. S ohledem na epidemii coronaviru bylo s etiopským partnerem dohodnuto, že možnosti realizace projektu ve finančním roce 2020 budou posouzeny na konci května 2020. 

V kapitole B2B dobíhaly v roce 2019 projekty: „Uplatnění ekonomického a sociálního potenciálu inovovaných produktů ze superpotraviny moringa“ a „Výstavba zařízení pro ekologické nakládání s nemocničním odpadem“. Pro rok 2020 byly schváleny tyto projekty: EVECO s.r.o.: „Výstavba zařízení pro ekologické nakládání s nemocničním odpadem v nemocnici Felege Howot Referral“ – tvorba projektové dokumentace, Transcon Electronic Systems s.r.o.: „„Zpracování předběžné studie rekonstrukce regionálních letišť v Etiopii“. V případě, že budou coronavirové restrikce uvolněny do konce léta 2020, se počítá s bezproblémovou realizací obou projektů.

Dále jsou v Etiopii v rámci České rozvojové spolupráce realizovány tzv. malé lokální projekty a pravidelně jsou poskytována česká vládní stipendia. Etiopii je též poskytována humanitární pomoc. 

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Addis Abebě (Etiopie) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem