Etiopie: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

© Zastupitelský úřad ČR v Addis Abebě (Etiopie)

Obchodní vztahy mají dlouholetou tradici a české zboží má na etiopském trhu dobré jméno. Současná obchodně-ekonomická spolupráce však nedosahuje svého potenciálu. Řada výrobků z ČR je do Etiopie dodávána přes třetí země (Německo, SAE). Evropské zboží obecně zde však má velkou konkurenci ve zboží z Indie, Číny a dalších asijských zemí, v neposlední řadě z Turecka. Absence českého exportu v oblasti spotřebního zboží je  důsledkem nedostatečné kupní síly místního obyvatelstva a v oblasti technologií, strojních vybavení a investičních celků také nedostatkem tvrdé měny v Etiopii.

 

ČR má s Etiopií uzavřenu Dohodu o zamezení dvojímu zdanění (2007). MF ČR vyjednává s Ethiopian Investment Commission text Dohody o ochraně a podpoře investic., k dohodě na finální verzi textu ještě nedošlo.

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Vývoz, dovoz a bilance ČR (tis. USD, dle ČSÚ):

 

2014

2015

2016

2017

2018

vývoz

28 488

14 910

22 001

17199

15 239

dovoz

6 302

30 252

11 163

7 528

9 816

bilance

22 186

– 15 342

10 838

9 629

5 383

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní položky vývozu ČR r. 2018 (tis. USD, dle ČSÚ, HS6):

Pořadí

Kód zboží

Název zboží

Podíl %

USD (tis.)

1.

730810

Mosty, části mostů ze železa, oceli

39,8

6 071

2.

847150

Zpracovatelské jednotky jiné než 847.41

19,0

2 897

3.

843890

Části strojů k průmyslové výrobě potravin, nápojů, tuků

11,5

1 750

4.

482110

Štítky, nálepky z papíru, kartonu ap.

8,3

1 267

5.

853 710

Rozvaděče apod. pro zařízení rozvodne el. do 1000 V

4,5

679

6.

110710

Slad nepražený

2,7

416

7.

852852

Monitory přímo propojitelné se zařízením pro automatické zpracování dat

2,2

341

8.

845140

Pračky stroje na bělení, barvení

1,9

283

9.

845020

Pračky nad 10 kg prádla

0,8

127

10.

847790

Části strojů na zpracování kaučuku, plastů

0,7

112

 

 

Celkem vývoz z ČR do Etiopie v r. 2018

100

15 239

Hlavní položky dovozu ČR r. 2018 (tis USD, dle ČSÚ, HS6):

Pořadí

Kód zboží

Název zboží

Podíl %

USD (tis.)

1.

610910

Trička vrchní, tílka aj. z bavlny pletené, háčkované

25,8

2 537

2.

071333

Fazole obecné, suché, vyluštěné, loupané, drcené

18,4

1 810

3.

630210

Prádlo ložní, pletené, háčkované

13,6

1 339

4.

090111

Káva nepražená s kofeinem

4,8

469

5.

611529

Kalhoty punčochové z materiálu text. ost. pletené, háčkované

4,1

398

6.

080610

Hrozny vinné čerstvé

4,0

388

7.

060311

Květiny, poupata růží řezané na kytice

3,5

339

8.

610462

Kalhoty krátké dámské z bavlny, pletené

3,3

321

9.

060319

Květiny, poupata ostatní, řezané na kytice čerstvé

2,5

247

10.

620462

Kalhoty krátké aj. dámské z bavlny

2,2

213

 

 

Celkem dovoz z Etiopie do ČR v r. 2018

100

9 816

Pozn.:

Při nižším kódovém rozlišení než HS6 v dovozu do ČR zcela jednoznačně v roce 2018 dominovaly textilní výrobky ve velmi široké škále – kromě triček, spodního prádla a kalhot také ložní a stolní textilie. Na druhém místě fazole, pak řezané květiny, nepražená káva a v těsném závěsu za ní ovoce. Z ovoce se začaly dovážet poprvé  čerstvé hrozny. Pražená káva se dovážela , nicméně v zanedbatelném množství.

Ve statistikách nefigurují stroje na zpracování/šití kůže ani dovoz kůží a kožedělných výrobků do ČR, přesto, že Etiopie vyváží kožené výrobky do řady zemí EU i USA a přesto, že ČR v Etiopii postavila dříve několik koželužen a odebírala kvalitní kůže.

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Běžný účet platební bilance ČNB vykazuje v položce služby za r. 2018 ve vztahu k Etiopii kredit ve výši 8, 6 mil. Kč (položky doprava a stavební práce) a debet 11, 4 mil. Kč (doprava).

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Dle ZÚ doszupných informací byly v Etiopii v roce 2018 přítomny:

  • joint venture AquaCon Engineering Plc; firma poskytuje etiopskému státu a firmám konzultační a inženýrské služby v oblasti vodního hospodářství; spolupracuje hlavně s etiopskou Agricultural Transformation Agency na projektu mapování mělkých podzemních vod a s Geological Survey of Ethiopia  na hydrogeologickém mapování etiopského území
  • joint venture Quadrant Investment se zamýšleným cílem těžby kovů
  • investice českého podnikatele, který v Etiopii založil konzultační ICT firmu
  • investice české společnosti NewHorizon BDC do malé pražírny kávy Naty´s Cogffee

Kontakt na místní agenturu pro podporu přímých zahraničních investic:

Ethiopian Investment Commission
P.O.Box 2313
Addis Ababa
tel.: +251 (0)11 551 0033, +251-11-5539474
fax: +251 (0)11 557 4396
e-mail: ethioinvest@investethiopia.gov.et
web: www.investethiopia.gov.et

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Od vstupu do EU aplikuje ČR vůči Etiopii v obchodní oblasti Dohodu z Cotonou.

 

Během návštěvy místopředsedy vlády a ministra pro místní rozvoj Jiřího Čunka v Etiopii v r. 2007 byla podepsána Dohoda o zamezení dvojího zdanění a prevenci daňových úniků s přihlédnutím k daním z příjmu.

 

Dne 16. 2. 2018, po splnění všech interních podmínek na obou stranách, vstoupila v platnost bilaterální česko-etiopská Dohoda o letecké přepravě, podepsaná dne 5. 4. 2014. 

 

Jednání o bilaterální Dohodě o podpoře a ochraně investic (DPOI) mezi Ministerstvem financí ČR a Ethiopian Investment Commission, která má na etiopské straně investiční dohody ve své gesci, se táhnou bez výrazného pokroku již léta. Poslední (2.) kolo bilaterálních jednání se uskutečnilo v Praze ve dnech 26. a 27. 10. 2015. Byl dohodnut rámcový text a strany se dohodly, že jednání k nedořešeným/otevřeným bodům budou dále probíhat korespondenční cestou. Těmito otevřenými body jsou: doložka nejvyšších výhod, národní zacházení a ISDS.

Odbor 65 MF ČR konzultoval rámcový text s Evropskou komisí (EK) a z této kozultace vyplynuly body, které žádá EK do DPOI navíc zapracovat. Jsou jimi: právo na regulaci, transparentnost řízení, klauzule o budoucí možnosti použití investičního tribunálu. Nové požadavky byly tlumočeny etiopské straně korespondenční cestou.  V březnu 2019 byl MF ČR předán etiopský protinávrh DPOI k vyjádření.

 

 

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Etiopie patří mezi největší příjemce oficiální rozvojové pomoci na světě, která dle údajů Development Assistance Group Ethiopia dosahuje až jedné třetiny státního rozpočtu (30–50 % pomoci představuje humanitární a potravinová pomoc). Největšími donory jsou tradičně EU a USA. V posledních letech však stále více pomoci přichází z Číny (ve své specifické, ekonomické podobě), Indie, Japonska, Jižní Koreje či Turecka. Většina těchto zemí zaměřuje svoji rozvojovou pomoc na následnou ekonomickou návaznost a prohlubování ekonomických vazeb.

 

Etiopie je od roku 2010 prioritní zemí ZRS ČR s programem spolupráce a na základě rozhodnutí vláfdy ČR z června 2016 jí bude až do roku 2023. V roce 2018 bylo alokováno na projekty v Etiopii  84 milionu Kč.

 

Prostředky směřují do projektů v kapitolách zemědělství a rozvoj venkova, inkluzivní sociální rozvoj, udržitelné nakládání s přírodními zdroji, dále trilaterální projekty, vysílání učitelů a vysílání expertů. Prioritním regionem, do kterého se soustředí převážná část aktivit ZRS ČR, je Region jižních národů, národností a lidu (SNNPR).

Rámec dvoustranné rozvojové spolupráce  mezi ČR a Etiopií na léta 2018–2023 dává Memorandum podepsané v Addis Abebě dne 16. 2. 2018 mezi MZV ČR a Ministerstvem financí Etiopie. Program spolupráce stojí na základě druhého etiopského Růstového a transformačního plánu a bilaterální rozvojový program plně vychází z etiopských rozvojových priorit.

 

Kromě tradičních bilaterálních a trilaterálních projektů, jsou v Etiopii realizovány projekty v rámci programu Aid for Trade. V roce 2018 byl v rámci tohoto programu v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR v Etiopii realizován projekt „Podpora transformace privátního sektoru a malých a středních podniků“ v hodnotě 998 000 Kč zaměřený na podporu malých etiopských výrobců kožedělných výrobků. Pro rok 2019 byl navržen projekt školení úředníků etiopského ministerstva průmyslu a obchodu.

 

V kapitole B2B jsou v letech 2018/2019 realizovány projekty: „Uplatnění ekonomického a sociálního potenciálu inovovaných produktů ze superpotraviny moringa:“ a „Výstavba zařízení pro ekologické nakládání s nemocničním odpadem“.

 

Dále jsou v Etiopii v rámci České rozvojové spolupráce realizovány tzv. malé lokální projekty a pravidelně jsou poskytována česká vládní stipendia. Etiopii je též poskytována humanitární pomoc.

 

 

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Addis Abebě (Etiopie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem