Gruzie

Rozcestník informací o Gruzii:

MZV: Strategické příležitosti pro české exportéry

Gruzie reagovala na pandemii hned v počátku zavedením přísných opatření, která měla výrazný negativní dopad na ekonomiku. Došlo k poklesu HDP o 6,1 %, zahraničního obchodu o 14,8 %, pokračoval klesající trend přílivu zahraničních investic a počet zahraničních turistů se díky uzavření hranic meziročně snížil o 81,3 %. Naopak vzrostl zahraniční dluh (o 20,9 %) a nezaměstnanost se zvýšila o 2,8 %. Přestože růst inflace nebyl tak výrazný (o 0,3 %), ceny reálně rostly rychleji. Gruzie si nadále půjčovala v zahraničí, a to ne vždy zcela výhodně.

Vláda dosud vložila na podporu ekonomiky 9 % HDP (přibližně 1,4 mld. USD). V listopadu 2020 zahájila nový státní program na podporu zahraničních investičních projektů se státním příspěvkem až do výše 1 mil. GEL (cca 300 tis. USD). Cílem programu je podpora růstu přímých zahraničních investic v zemi, příliv znalostí a technologií a vytváření nových pracovních míst v Gruzii.

Mezi sektory způsobilé k účasti v programu jsou zařazeny výroba elektrotechnických a elektronických výrobků; výroba letadlových dílů a komponentů; výroba vozidel a zařízení, jakož i jejich dílů; vývoz obchodních služeb/outsourcing podnikových procesů (BPO); rozvoj skladů a logistických center a opravy a údržba letadel (MRO). Vláda nadále pokračovala s posilováním zdravotní péče, s podporou firem a občanů postižených pandemií, a to jak prostřednictvím přímé finanční pomoci, tak odkladem plateb daní či vyjednáváním odkladu splátek půjček u bankovních institucí.

Post-COVID-19 příležitosti pro české exportéry

Dopravní průmysl a infrastruktura

Na konci roku 2020 zveřejnilo Ministerstvo hospodářství a udržitelného rozvoje Gruzie Národní logistickou strategii na období 2021–2030. Gruzie v současné době modernizuje a rozšiřuje svou dopravní infrastrukturu, která zahrnuje síť dálnic, železniční tratě a námořní přístavy. Zároveň pokračuje legislativní sbližování s EU v oblasti dopravy, což je prioritní oblastí evropské integrace Gruzie. Navzdory dosaženým úspěchům zůstává řada výzev.

Gruzínská vláda proto hodlá rozvíjet logistická centra a je připravena dlouhodobě podporovat partnerství veřejného a soukromého sektoru. Jednou z největších priorit je rozvoj státem vlastněných Gruzínských železnic, které potřebují reorganizaci s cílem zvýšení efektivity. V nadcházejících měsících se proto očekávají nové projekty zaměřené na hledání mezinárodních partnerů.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

V roce 2020 byl založen Státní zdravotnický holding, který by měl v příštích letech sloučit až 20 nemocnic, z nichž většina potřebuje rekonstrukci. Jakmile budou nemocnice do holdingu začleněny, bude proveden průzkum potřeb, na jehož základě budou připraveny investiční projekty a vyhlášena výběrová řízení. V dnešní době je v Gruzii pouze 15 % zdravotnických služeb poskytováno státními nemocnicemi, zatímco 85 % je poskytováno soukromým sektorem. Existuje proto možnost zahájit partnerství jak s veřejnými, tak soukromými subjekty. Potenciál skýtá také dovoz léčivých přípravků, který v letech 2012–2019 průměrně roste o 7,5 % a tvoří 5 % celkového dovozu Gruzie.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Zemědělský sektor je v Gruzii tradičně roztříštěný a neefektivní. Pracuje v něm více než 50 % ekonomicky aktivního obyvatelstva, ale přitom není schopen zajistit dostatek potravin pro celou zemi. Typický zemědělec vlastní několik hektarů půdy a několik kusů dobytka s minimální mechanizací a starými neefektivními zemědělskými postupy.

Vláda si tento problém uvědomuje dlouhodobě, ale nyní v souvislosti s pandemií dostalo jeho řešení vyšší prioritu. Dlouhodobě bude snaha o větší efektivitu zemědělství. Předpokládá se tak spuštění některých změn a reforem v zemědělském a potravinářském sektoru. Příležitosti budou v dodávkách zemědělských strojů, technologií, hnojiv či celých potravinářských zpracovatelských celků.

Velvyslanectví ČR v Tbilisi
e-mail: tbilisi@embassy.mzv.cz
www.mzv.cz/tbilisi
• Teritorium: Asie | Gruzie | Zahraničí