Indie: Vztahy země s EU

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

3.1. Zastoupení EU v zemi

EU je zastoupeno v Indii prostřednictvím Delegace Evropské unie v Dillí.

Sídlo Delegace EU v Indii: 5/5, Shantiniketan, New Delhi – 110 021
E-mail: DELEGATION-INDIA@eeas.europa.eu 
Tel.: +91 11 66781919

EU je pro Indii největším obchodním partnerem. Členské státy EU se v souhrnu podílí na vývozu Indie 18 % a na dovozu 12 %.  Podíl investic členských států EU v Indii dosahuje 25 % z celkového objemu a EU je tak druhým nejvýznamnějším investorem v Indii.  Od roku 2004 se Indie formálně stala jedním ze strategických partnerů EU. Vztahy EU–Indie se opírají o institucionalizovaný politický dialog, jehož vrcholem je summit EU-Indie. EU a Indie mimo jiné jednají o uzavření komplexní dohody o obchodu a investicích – Broad-based Trade and Investment Agreement. Podrobné informace o vztazích mezi EU a Indií lze mimo jiné získat na stránkách Delegace EU nebo na odkazu eeas.europa.eu.

 

V roce 2017 bylo v Dillí otevřeno regionální zastoupení Evropské investiční banky (EIB), které je územně příslušné pro region Jižní Asie. Banka financuje projekty v oblastech, které EU s Indií intenzivně rozvíjí, jako je například rozvoj energetiky z obnovitelných zdrojů, ochrana klimatu, vodohospodářství atd. Více informací na stránkách EIB

Evropská ivestiční banka sídlí na stejné adrese, jako Delegace Evropské Unie v Dillí. 

 

c/o Delegation of the European Union to India

Shanti Niketan 5/5
110 021 New Delhi
India
Tel.: +91 1166781919
Fax: +91 1166781955
E-mail: newdelhi@eib.org

Zpět na začátek

3.2. Obchodní vztahy země s EU

Vzájemný obchod mezi EU a Indií

 

Jednotky

Období

Import

Export

Obrat

Bilance

Objem obchodu

Mld. eur

2018

45,8

45,8

91,5

-0,1

Pořadí mezi obchod. partnery EU

 

2018

9

9

Podíl na obchodu EU

%

2018

2

2

Meziroční růst

%

2017–2018

3,85

9,59

 

 

Vývoj vzájemného obchodu mezi EU a Indií

 

Dovoz

Vývoz

Bilance

Obrat

Mld. eur

Meziroč. růst

Podíl na zahr. obchodu EU

Mld. eur

Meziroč. růst

Podíl na zahr. obchodu EU

2014

37,2

0,9

2,2

35,7

-0,8

2,1

-1,5

72,8

2015

39,5

6,2

2,3

38,1

6,9

2,1

-1,4

77,6

2016

39,3

-0,4

2,3

37,8

-0,9

2,2

-1,5

77,1

2017

44,1

12,3

2,4

41,7

10,4

2,2

-2,4

85,8

2018

45,8

3,85

2

45,7

9,59

2

-0,1

91,5

Zpět na začátek

3.3. Poskytování rozvojových fondů a nástrojů EU

EU od roku 2005 poskytla Indii velký objem rozvojové pomoci. Ve víceletém rozpočtovém rámci 2007–2013 se rozvojová pomoc EU soustředila především na oblasti vytyčené Rozvojovými cíli tisíciletí OSN. Nejvíce finančních prostředků šlo na rozvoj zdravotnictví, vzdělávání a podporu chudých, kapacitu ekonomiky, podporu občanské společnosti a na různé výměnné programy.

Od roku 2014 se přestala Indie spolu s některými dalšími státy kvalifikovat pro rozvojovou pomoc EU a naopak se postupně začíná profilovat jako země, která v regionu rozvojovou pomoc uděluje. Přesto celá řada projektů započatých ještě ve víceletém finančním rámci 207–2013 nadále probíhá. Indie benefituje také z některých regionálních a tematických programů. Jednotlivé projekty jsou financované z různých evropských fondů: Development Cooperation Instrument (DCI), European Instrument for Democracy and Human Rights (EIDHR), Industrialised Countries Instrument (ICI), Partnership Instrument (PI) nebo například také ze zdrojů Evropské investiční banky, která v roce 2017 otevřela v Dillí svou pobočku a chce se zaměřit na financování projektů, které odrážejí priority stanovené v rámci politického dialogu mezi EU a Indií: obnovitelné zdroje energie, partnerství ve vodohospodářství, ochraně čistého ovzduší a klimatu. Evropská investiční banka tak podpořila například výstavbu metra v Lucknow.

Mimo projekty rozvojové spolupráce, podpořila EU v Indii v posledních letech především projekty v oblastech na podporu investic a obchodu, na ochranu životního prostředí a energetiku, vyšší vzdělávání a rozvoj občanské společnosti. V roce 2014 byly vyhlášeny projekty vrámci partnerství mezi EU a Indií ve výzkumu a inovacích, které byly financované ze zdrojů EU a zaměřily se na oblast podpory mobility vědců.

V roce 2019 Evropská unie spustila ve vztahu k Indii program na podporu ekonomických a politických vztahů mezi Indií a Evropskou unií, nazvaný “Podnikatelská podpora politického dialogu mezi EU a Indií” (Business Support to the EU – INDIA policy dialogues programme). Program představuje další z mechanismů podpory spolupráce mezi Evropskou unií a Indií, jako komplementární nástroj k aktivitám v oblasti bilaterálních obchodních vztahů členských států Evropské unie s Indií.
Evropská komise si klade za cíl upevnění hospodářských a obchodních vazeb mezi EU a Indií v odvětvích, kde existuje mezi EU a Indií rozvinutý politický dialog, a to včetně životního prostředí, vodohospodářství, energetiky, ICT, urbanizace a udržitelné mobility. Program má ambici nabídnout Indii přístup k osvědčeným evropským postupům a technologiím a zároveň usnadnit společný rozvoj ekologických technologií a řešení prostřednictvím efektivní obchodní spolupráce. Program je zaměřen na malé a střední podniky. Dále bude cílem programu rozvíjet dialog s indickou vládou o zlepšování regulatorního rámce a podnikatelského prostředí pro evropské společnosti, které obchodují s indickými partnery nebo v Indii investovaly.  

 

Podrobné informace o programech a nástrojích využívaných Evropskou unií ve vztahu k Indii lze nalézt na webových stránkách Delegace Evropské unie v Dillí.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Dillí (Indie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace