Indie: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Dillí (Indie)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Platí zde stejné zásady pro úspěšný vstup na trh, jako v jiných rozvojových zemích. Velmi důležitá je správná volba spolehlivého a schopného místního obchodního zástupce či obchodního partnera. Vyplatí se investovat finanční prostředky do průzkumu trhu a stojí za zvážení využít na začátku služeb kunzultantské firmy nebo se opřít o zkušenosti a zázemí místní firmy.

Firmy, které nově vstupují na indický trh, mohou konzultovat své záměry s obchodně-ekonomickým úsekem Velvyslanectví ČR v Dillí a se zahraničními kancelářemi agentury CzechTrade v Mumbai a v Bengaluru. Přičemž v Bengaluru byl v roce 2017 otevřen Český podnikatelský inkubátor nabízející základní administrativní zázemí za přijatelných podmínek v prostorách, kde působí CzechTrade a kde mohou české firmy mezi sebou sdílet své poznatky z působení v Indii.

Indie představuje jeden z největších trhů světa. Ročně vytvoří podle statistiky MMF a Světové banky 6. respektive 7. největší hrubý domácí produkt na světě. Podnikání v Indii však pro evropské firmy není snadné. Na jedné straně je místní trh lákavý kvůli velké poptávce, která navíc každoročně dynamicky roste. Na druhé straně je tento trh chráněný bariérou cel, administrativních překážek, kulturních odlišností a zvyklostí. Je nutné se připravit na ostrou cenovou konkurenci v tržních segmentech s nižší technologickou náročností, oblastech nenáročných na know-how. Zde je nutné čelit místní konkurenci, jejíž výhodou je levná pracovní síla. 

Obchodování s pomocí místních zástupců je obvyklé a mnohdy nevyhnutelné. V každém případě je třeba dobře zvážit rozsah pravomocí obchodního zástupce včetně územního rozsahu působnosti. Vzhledem k rozlehlosti teritoria je někdy vhodné mít více obchodních zástupců. Nelze doporučit automatické udělování neomezeného výhradního zastoupení. V praxi se osvědčilo zastupování formou “ad hoc” s omezenou platností a možným prodloužením smlouvy v závislosti na výsledcích zástupce. Nedoporučuje se uzavírat smlouvy za pevný plat, který není vázaný na výsledky.

Pro usnadnění podnikání v Indii byl vládou zřízen portál pro podnikatele, který funguje jako průvodce v problematice získávání nejrůznějších povolení.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Vstup na indický trh rozhodně není jednoduchý. Je to dáno jeho  velikostí, odlišnou podnikatelskou kulturou a mnoha dalšími faktory, včetně náročných byrokratických procedur. Vláda systematicky usiluje o zlepšování podnikatelského prostředí v Indii a dostalo se jí v tomto směru zadostiučinění ve zprávě Světové banky „Doing Business“ pro rok 2018, 2019 a 2020, podle nichž si Indie polepšila o proti předchozímu hodnocení o 30, o 23 respektive o 14 míst a posunula se na 100. místo, poté na 77. místo a následně na 63. místo v žebříčku 190 zemí. 

Indie také patří mezi země s poměrně vysokým indexem vnímání korupce (80. místo podle zprávy Transparency International pro rok 2019). Je nutné počítat s nejrůznějšími administrativními průtahy při vyřizování různých povolení.

Podle průzkumu Světové banky je průměrná doba nutná k uzavření kontraktu v Indii 425 dnů (pro srovnání Singapur 69 dnů, Čína 241 dnů). České firmy, které na indickém trhu již působí, mají se zdlouhavým jednáním při uzavírání kontraktů značné zkušenosti. Pro eliminaci nebo minimalizaci rizik, problémů a komplikací je nutné se velmi důkladně věnovat přípravě před uzavíráním smluv. Ve zmiňovaném hodnocení Světové banky („Doing Business“) patří soudní vymahatelnost smluv v obchodním styku mezi nejhůře hodnocené oblasti (spolu se získáváním stavebních povolení a s placením daní). Ústní sliby nepředstavují záruku pozdějšího plnění závazku. 

Kromě čistě obchodních a podnikatelských vztahů je třeba sledovat i oblast politickou. Otřesy na politické scéně mohou mít významný dopad na obchodní sféru, kde je stále velmi silná role státu.

Obtížím při vstupu na indický trh je v příslušné sekci mimo jiné věnován specializovaný portál Evropské unie pro obchodníky Market Access Database.

Problematice zemědělského a potravinářského vývozu z EU je věnován portál Chafea.

Dovozci mohou dále najít řadu informací o dovozu potravin a zemědělských komodit na stránkách Indického úřadu pro bezpečnost potravin FSSAI v sekci věnované importu. 

Aktuální přehled celních sazeb je k diszpozici na webových stránkách Indian Customs Electronic Gateway (ICEGATE), které jsou spravované celním úřadem a jsou určené pro obchodníky a přepravce. Indie stejně jako Evropská unie využívá harmonizovaný systém pro identifikaci zboží vytvořený Světovou celní organizace (World Custom Organization).

WCO každoročně vytváří skupiny zboží, které označuje šestimístným číselným kódem (HS). Jednotlivé státy poté k tomuto základnímu kódu přidávají další znaky. Evropská komise označuje kód písmeny CN a k HS kódu připojuje 4 čísla. Jednotlivé kategorie zboží včetně kódů jsou uvedeny v přílohách Nařízení Rady 2658/87.

Indie připojuje k HS kódu však pouze 2 čísla. Jednotlivé druhy zboží a příslušné celní sazby je možné dohledat na stránkách indického celního úřadu (Central Board of Indirect Taxes and Customs) pomocí základního šestimístného HS kódu, který je zde označen písmeny CTH. Výsledky vyhledávání obsahují také informaci o požadavcích, které musí dovážené zboží naplňovat.

Informacím na tyto požadavky je třeba věnovat dostatečnou pozornost, protože v opačném případě může dojít k zamítnutí zboží jeho importu na hranicích Indie.

V důsledku vládní iniciativy „Make India“, se Indie snaží nahrazovat dovozy domácí výrobou a všeobecně podporovat rozvoj vlastního průmyslu, což se odráží mimo jiné v celní politice tak, že relativně nízkými cly je zatížen dovoz strojů a strojního zařízení, ale například na dovoz automobilů, potravin a nápojů jsou uvalena vysoká a mnohdy skutečně velmi vysoká cla.

Vedle toho je s importem spojeno několik dalších poplatků jako například přirážka na sociální zabezpečení (Social Welfare Surcharge), která byla zavedena od března 2018 a činí 10 % základního cla.

Zboží je při dovozu dále zatíženo nepřímou daní GST (Goods and Services Tax – obdoba naší DPH) a u zboží, na nějž se GST nevztahuje, je třeba připočíst lokální daně, které jsou určovány jednotlivými svazovými státy – viz příklad alkoholických nápojů. 

Výpočet cla a daně

Na stránkách  Indian Customs Electronic Gateway (ICEGATE) a indického celního úřadu (Central Board of Indirect Taxes and Customs) lze nalézt elektronickou kalkulačku pro výpočet cla a daní na příslušný druh zboží. Hlavní stránka ICEGATE obsahu přímo odkaz na kalkulačku „Custom Duty Calculator“. Na stránkách celního úřadu je kalkulačka k dispozici na záložce „Customs“ – volba „Custom Duty Calculator“.

Pro výpočet výše cla je třeba uplatnit následující postup:

Vybrat  “Trade Guide on imports” – zadat kód zboží (HS kódy) a zvolit zemi původu – zvolit “Search” – kliknout na příslušný “ Tariff Item” – a poté se zobrazí výsledná tabulka s rozpisem celní a daňové zátěže dováženého zboží. 

Příklad na webu IceGate.

V kalkulačce je možné v příslušném políčku měnit a zadávat konkrétní hodnotu zboží.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zakládání poboček a dceřiných společností se v Indii řídí Zákonem o společnostech (Indian Companies Act 1956) a pravidly Indické centrální banky (Reserve Bank of India, RBI).

Zahraniční společnosti si mohou v Indii založit:

 • 100% vlastněnou společnost (wholy-owned subsidiary) nebo společný podnik s indickou firmou (joint-venture);
 • pobočku (branch office), která může vykonávat obchodní činnost;
 • kontaktní kancelář (liaison office) nebo zastoupení (representative office) – jedná se v podstatě o zastoupení zahraniční firmy za účelem průzkumu obchodních příležitostí, které nemůže vykonávat obchodní činnost;
 • projektovou kancelář (project office), která se otevírá za účelem realizace konkrétního projektu.

Právní forma, kterou zahraniční společnost pro svou přítomnost v Indii zvolí, má mimo jiné dopad na zdanění. Rozlišuje se, jestli provozuje svou činnost „v Indii“ nebo „s Indií“. Většina zahraničních společností obvykle v Indii zakládá plně vlastněné dceřiné společnosti (wholly owned subsidiary – WOS) nebo společné podniky (joint venture – JV). Tyto jsou zdaněny jako indické firmy, protože jsou považovány za daňové rezidenty. Pobočka (branch office) je daněna jako zahraniční firma.

Zahraniční společnost se s žádostí obrací na Indickou centrální banku (Reserve Bank of India – RBI) a musí dodat požadované dokumenty pro obchodní rejstřík, který spravuje Ministerstvo podnikových záležitostí. Je nutné specifikovat rozsah předpokládaného působení, dále je nutno dodat výpis z obchodního rejstříku a výsledek  hospodaření mateřské společnosti za určené finanční období. Souhlas s otevřením kanceláře je obyčejně vydán do jednoho měsíce, proces může však trvat i déle. Podle sektoru, do kterého zahraniční investor hodlá vstoupit, je určen maximální možný majetkový podíl v zakládané společnosti, který může být ve vlastnictví zahraničního subjektu – viz kapitola věnovaná investicím. Zaměstnávání cizinců a místních sil se řídí místními právními předpisy.

Podrobné informace o zakládání společností v Indii lze nalézt na webových stránkách Ministerstva podnikových záležitostí, které současně vede obchodní rejstřík: www.mca.gov.in.

Podnikání v Indii a zakládání poboček nebo dceřiných společností se věnují publikace kunzultantských společností SKP Business Consulting Doing Business in India nebo PWC Destination India 2019.

Zahraniční společnosti vedle intergrovaných služeb konzultantských společností při vstupu do Indie a zakládání dceřiných společností využívají služeb registrovaných účetních, sdružených v profesní komoře The Institute of Chartered Accountants of India (ICAI)  nebo právních kanceláří.

Při zakládání vlastního obchodního zastoupení v Indii lze využít i Český podnikatelský inkubátor v Bengaluru, který působí pod záštitou AMSP ČR ve stejných prostorách, jako Honorární konzulát České republiky v Bengalúru a zahraniční kancelář Czech Trade.

Na fungování podnikatelského inkubátoru pak navazuje projekt vybudování Českého průmyslového klastru (Czech Industrial Cluster), jehož cílem je za výhodných podmínek soustředit aktivity českých investorů v oblasti výroby v Indii do jedné průmyslové zóny a využít současně možnosti vzárjemné podpory sdílením informací, zkušeností a výrobní infrastruktury. 

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Propagace na indickém trhu není jednoduchá vzhledem k jeho velikosti a vzhledem ke kulturním a jazykovým odlišnostem v jednotlivých státech. K reklamě jsou nadále využívána tištěná média, ale obrovský skok zaznamenala elektronická média, vzhledem k pokračujícímu vysokému tempu rozšiřování přístupu k nternetu. Zejména vysoký počet mobilních telefefonů je motivací pro využívání soukromé inzerce prostřednictvím tohoto média.   

Je samozřejmé, že veškeré propagační materiály musí být zpracovány v angličtině.

V Indii došlo k rychlému růstu nabídky zboží a služeb přes internetové platformy. Částečně k tomu napomáhá špatná dopravní infrastruktura a potřeba velkého množství času na cestování. Internet zákazníkům nakupování velmi usnadňuje. Současně se e-commerce v Indii prosazuje díky velkému množství zákazníků připojených přes mobilní telefony k internetu. Roste tak důležitost využívání elektronické reklamy na internetu a na sociálních sítích.

Velké množství specializovaných veletrhů, které je možné využít k propagaci a k obchodním jednáním, se koná zejména v méně horkých měsících v období říjen – březen. Bližší informace o veletrzích je možné nalézt např. na stránkách India Trade Promotion Organisation anebo webových stránkách firem pořádajících veletrhy a velkých podnikatelských sdružení FICCI, CII, PHD Chamber of Commerce, Assocham nebo SIAM, která mohou některé veletrhy pořádat a na některých veletrzích fungovat jako organizátoři doprovodných akcí a konferencí.

Vybraní pořadatelé veletrhů v Indii:

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Indie, jakožto členská země Světové obchodní organizace (WTO), je signatářem dohody TRIPS (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) a je tudíž povinna zajistit minimální požadovanou úroveň ochrany duševního vlastnictví: autorských práv, obchodních značek, zeměpisných označení, patentů a průmyslových vzorů.

Je také aktivním členem WIPO (World Intellectual Property Organisation) v Ženevě. Zákony upravující oblast ochrany duševního vlastnictví prošly mnoha změnami, jejichž cílem bylo uvést je do souladu s odpovídajícím standardem vyspělých zemí.

Legislativa ochrany duševního vlastnictví: 

Autorská práva – „copyright“: řídí se zákonem  Indian Copyright Act z r. 1957, který byl změněn v r. 1999 a plně odráží požadavky Bernské konvence (Indie je členem). Úpravy tohoto zákona nabyly účinnosti k 15. 1. 2000 a zákon je plně v souladu s požadavky TRIPS.

Obchodní značky: původní Trade and Merchandise Marks Act z r. 1958 byl nahrazen tzv. Trademarks Act z r.1999 s podstatnými úpravami, které vstoupily v platnost 15. 9. 2003. Toto znění již je plně v souladu s dohodou TRIPS. Ve stejný den byl také ustaven  tzv. Intellectual Property Appellate Board se sídlem v Chennai.

Zeměpisná označení: zákon o zeměpisných označeních, The Geographical Indications of Goods (Registration and Protections) Act byl schválen v r. 1999, změněn v r. 2002 a vstoupil v platnost 15. 9. 2003. Zároveň byl také ustaven Registr zeměpisných označení se sídlem v Chennai. Problematika zeměpisných označení je součástí vyjednávání dohody o obchodu a investicích mezi Indií a EU.

Průmyslový design: řídí se zákonem The Design Act 2000, který byl vydaný v r. 2002 poskytuje minimální ochranu požadovanou TRIPS.

Obecně je v Indii velkým problémem padělání léků, nelegální šíření obsahu chráněného utorskými právy prostřednictvím CD a DVD a dále zneužívání značek oblečení a módních doplňků. Za padělání léků hrozí dokonce tresty odnětí svobody.  Vymahatelnost práva v oblasti ochrany duševního vlastnictví je ovšem v praxi stále na relativně nízké úrovni.

Vyhledávání ochranných známek on-line

Čeští podnikatelé, kteří si chtějí zaregistrovat v Indii svou ochrannou známku, mohou jednodušeji zjistit, zda již není příslušná ochranná známka registrovaná jiným podnikatelským subjektem. V databázích TMview jsou od roku 2017 přístupné ochranné známky registrované věcně příslušným indickým patentovým úřadem (Office of the Controller General of Patents, Designs & Trade Marks; CGPDTM).

Na webové stránce TMview (www.tmview.org) si lze zkontrolovat zcela bezplatně a velmi rychle, zda je v účastnických státech včetně Indie příslušná ochranná známka registrována. Zapojení  CGPDTM do poskytování informací o registrovaných ochranných známkách je konkrétním výsledkem spolupráce mezi Evropskou unií a Indií. Projekt zpřístupnění databáze ochranných známek registrovaných v Indii byl spolufinancován Evropskou komisí a Úřadem EU pro duševní vlastnictví (EUIPO).

Databáze TMView po zapojení Indie nabízí rychlý internetový přístup k údajům 57 patentových úřadů. Přidáním téměř 800 tisíc ochranných známek registrovaných v Indii poskytuje TMView nyní informace o více než 43 milionech ochranných známek.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Trh veřejných zakázek je v Indii poměrně rozsáhlý. Zadavatelem mohou být vedle státních a samosprávných orgánů také státní firmy. Přičemž role státu je v ekonomice velmi silná, protože v některých sektorech, jako je například bankovnictví nebo těžba uhlí, dominují státní společnosti. Při zadávání veřejných zakázek je často kladen důraz na realizaci velkého podílu místními firmami. Stát se tak snaží podpořit rozvoj domácích firem – viz také vládní iniciativa „Make in India“, která má obecně za cíl podpořit rozvoj indické průmyslové základny. Informace o veřejných zakázkách, které obdrží obchodně ekonomický úsek velvyslanectví, jsou průběžně publikovány prostřednictvím portálu Businessinfo.cz. Důležitou roli při získávání zakázek hraje místní konzultant, obchodní zástupce nebo partnerská firma, protože jejich přítomnost na trhu a kontakty se zadavateli tendrů jsou předpokladem pro včasné získání informací potřebných pro přípravu nabídky, která pak má větší šance na úspěch.

Velké státní společnosti 

Významným zadavatelem veřejných zakázek jsou velké státní společnosti. Největší indické státní společnosti jsou podle výše obratu a zisku dále členěneny do kategorií. Nejvyšší kategorie nese název „Maharatna“ a tento status získávají indické obří státní společnosti, jejichž roční obrat přesáhl tři roky po sobě 200 mld. INR. Následují nižší kategorie Navratna, Miniratna I a Miniratna II.

Kategorie „Maharatna“

 • Bharat Heavy Electricals (BHEL)
 • Coal India
 • GAIL
 • Indian Oil Corporation
 • NTPC Limited
 • Oil and Natural Gas Corporation (ONGC)
 • Steel Authority of India (SAIL)

Kategorie „Navratna“

 • Bharat Electronics
 • Bharat Petroleum (BPCL)
 • Container Corporation of India (CONCOR)
 • Engineers India
 • Hindustan Aeronautics
 • Hindustan Petroleum (HPCL)
 • Mahanagar Telephone Nigam (MTNL)
 • National Aluminium Company (NALCO)
 • National Buildings Construction Corporation (NBCC)
 • National Mineral Development Corporation (NMDC)
 • Neyveli Lignite Corporation
 • Oil India
 • Power Finance Corporation
 • Power Grid Corporation of India
 • Rashtriya Ispat Nigam (RINL)
 • Rural Electrification Corporation
 • Shipping Corporation of India

Indická burza veřejných zakázek – Government e-Marketplace

Vládní elektronická burza (GeM; Government e-Market Place) funguje od roku 2016. Státní společnost GeM SPV kontrolovaná ministerstvem obchodu a průmyslu, ministerstvem elektroniky a IT a ministerstvem financí, burzu veřejných zakázek provozuje. Primárně burza zatím zprostředkovávala nákupy pro centrální ministerstva, státní podniky a centrální orgány. Zároveň se však k iniciativě připojila většina indických svazových států. Portál nabízí nákupní nástroje, jako například elektronické aukce, reverzní elektronické aukce a agregování poptávky tak, aby usnadnil vládním uživatelům dosažení nejlepšího poměru výkon/cena.

Další zdroje informací o veřejných zakázkách:

Central Public Procurement Portal – Centrální portál pro zadávání veřejných zakázek Indické vlády umožňuje všem centrálním vládním organizacím, aby zveřejnily podrobnosti o zadávacích řízeních, opravách a zadávání zakázek. Hlavním cílem tohoto portálu je poskytnout jednotný přístup k informacím o veřejných zakázkách.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

S ohledem na rychlost soudů se doporučuje řešit obchodní spory smírčí cestou mimosoudně. V případě řešení sporu soudní cestou, je nutno počítat se zdlouhavou procedurou, přitom zároveň jde o finančně náročnou záležitost s nejistým výsledkem.

Alternativou k soudnímu řízení jsou arbitráže (vnitrostátní). Jejich výhodou je zpravidla rychlost. Na druhou stranu je však výsledek arbitráže pro obě strany sporu závazný a narozdíl od soudního řízení již není možné využít opravných prostředků a odvolat se ve sporu k vyšší instanci. 

Obecně platí, že odeslání zboží bez zajištění platby (při vývozu) nebo odeslání platby bez zajištění dodávky (při dovozu) je spojeno s nepřiměřeným rizikem, které lze eliminovat pomocí vhodných platebních instrumentů a zajišťovacích mechanismů. Vymáhání menších pohledávek je velmi obtížné s ohledem na možné vysoké náklady spojené s cestováním a využitím služeb advokátní kanceláře. Před navázáním obchodní spolupráce je na místě si například ověřit, zda je společnost zapsaná v obchodním rejstříku (Registrar of Companies, Ministry of Corporate Affairs). Menší firmy v rejstříku zapsané nejsou, nicméně mohou mít členství v profesních asociacích.

Je na místě preferovat dokumentární platby před hladkými. Vhodná je platba například prostřednictvím dokumentárního akreditivu a předání zboží proti předloženým dokumentům.

Riziko platební neschopnosti existuje i při obchodování se státními společnostmi. Například v situaci, kdy daná státní společnost získala jednorázovou dotaci na modernizaci strojního zařízení, avšak tato dotace nepokryje náklady na celý projekt. Zdlouhavé řešení situace v kontextu státní administrativy může dokončení projektu na dlouhou dobu blokovat a tím i platby spojené s dodávkami. Indická vláda se navíc postupně neefektivních státních firem zbavuje a proces privatizace může postavení dodavatelů navíc komplikovat. Vláda v takové situaci přirozeně zvažuje, zda dané státní společnosti poskytnout další dotaci.

Rizika investování jsou spojená velmi často s nestabilním podnikatelským prostředím, což je v kontextu stále spíše rozvojového charakteru ekonomiky přirozené. Některé zásadní reformy Indii teprve čekají a nelze dopředu předvídat, jaký směr vláda při jejich realizaci zvolí. Zemím EU včetně České republiky Indie vypověděla dvoustranné dohody o podpoře a ochraně investic s tím, že nyní je v pravomoci EU, aby vyjednala dohodu o obchodu a investicích, která evropským investorům v Indii poskytne právní ochranu nad rámec místních právních mechanismů – viz kapitola věnovaná smluvnímu rámci.

Srovnání snadnosti podnikání podle Světové banky

V žebříčku Světové banky „Ease of Doing Business“ pro rok 2020, který je výsledkem srovnávání podmínek – snadnosti podnikání ve 190 zemích světa se Indie umístila na 63. místě a zlepšila tak meziročně své postavení o 14 míst (rok předtím  zaznamenala posun o 23 míst na 77. příčku).

Rychlý posun žebříčkem Světové banky je připisován hospodářské politice vlády premiére Naréndry Módího, která se v rámci iniciativy „Make in India“ snaží lákat zahraniční kapitál do průmyslu také zlepšováním podnikatelského regulatorního rámce.

Zpráva Světové banky oceňuje úsilí centrální vlády i svazových států v oblasti hospodářských reforem. K zásadním krokům na centrální úrovni patří přijetí insolvenčního zákona v roce 2016 s cílem reformovat oblast práva obchodních společností. Výsledkem reformy je mimo jiné zvýšení průměrné částky při vymáhání nedobytných pohledávek z 26,5 na 71,6 centů na dolar. Tím se Indie dostala na čelo regionálního žebříčku pro Jižní Asii.  

Zlepšila se i oblast povolování průmyslových staveb. Náklady na splnění úředních procedur při výstavbě skladů klesly na 4 % celkových nákladů na pořízení skladovacích prostor. Zlepšily se výrazně i kontroly kvality staveb.

Dovoz a vývoz se zjednodušil již počtvrté za sebou během posledních let. Indie se vyhoupla na 68. příčku s tím, že je na tom lépe než většina ostatních zemí v regionu. Zkrátila se doba nezbytná pro logistiku při vývozu a dovozu zboží.  

V oblasti vymahatelnosti obchodních smluv Indie stále zaostává a umístila se až na 163. místě. Světová banka uvádí, že je třeba 1 445 dnů na to, aby firmy prostřednictvím soudního řízení vyřešily spor vedený u prvoinstančního soudu. To je téměř trojnásobná délka oproti průměru v zemích OECD.

Zdlouhavé a nákladné je pořizování zápisů do katastru nemovitostí (až 154. místo na světě). Žádost o zápis se vyřizuje 58 dní a náklady na řízení mohou dosáhnout až 7,8 % hodnoty nemovitosti, více než v zemích OECD.   

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Jednací jazyk – Výhodou při obchodování s indickými partnery je jejich velmi dobrá znalost angličtiny a vysoká dostupnost zdrojů informací včetně různých norem v tomto jazyce. Indové vyhledávají studium v zahraničí v angličtině a obecně si cestovatelé v Indii s angličtinou v běžném denním styku pohodlně vystačí. Nicméně úředním jazykem Indie je hindština (ovládá ji přes 40 % obyvatelstva). Dalšími rozšířenými jazyky jsou bengálština  (8.1 % obyvatel),  telugu (7,2 % obyvatel), maráthština (7 %), tamilština (5,9 %) a urdština (5 %).

Oslovování  – Zpravidla je oslovování formální – tedy příjmením, i když se začíná objevovat anglo-americký způsob oslovování křestním jménem, zejména u déletrvajících kontaktů.

Sjednávání schůzek –  V Indii se přikládá velký význam osobním známostem a to především v obchodní a politické sféře. Proto je výhodné sjednat si první schůzku na doporučení někoho známého. Dojednávání schůzek není vždy jednoduché. Schůzky jsou nezřídka potvrzovány až těsně před vlastním jednáním. Přičemž termíny a časy schůzek se mohou průběžně měnit.

Osobní kontakt je upřednostňován – Indové jsou značně spontánní a chtějí se obyčejně sejít co nejdříve, případně okamžitě. Dávají přednost osobnímu kontaktu, proto je nutno plánovat výdaje na časté cesty do Indie. Jejich doplňkem nebo alternativou je mít v Indii svého obchodního zástupce nebo tzv. konzultanta.

Průběh jednání – Jednání je obvykle velmi srdečné, indičtí obchodníci umějí obratně vést rozhovory a velmi ocení, když jejich český partner projeví zájem o jejich zemi a ukáže, že o ní také něco ví. Během jednání je nutno brát v úvahu, že ne každé kladné vyjádření indického partnera bude skutečně v budoucnu korespondovat se splněním příslušného závazku, neboť není v mentalitě Indů odpovídat na něco „ne”.

Dlouhá cesta k podpisu kontraktu – Podpisu kontraktu s indickým partnerem předchází značně dlouhá, často mnohonásobná jednání. Jakýkoliv ústní příslib ještě neznamená definitivní ukončení jednání. V žádném případě není možno počítat s tím, že se obchod dojedná během jedné cesty nebo návštěvy veletrhu. Dohodnutý kontrakt je nutno zásadně uzavřít písemně.

Pozvání domů a dárky – Indický partner Vás rád pozve na návštěvu domů, je vhodné s sebou přinést malý dárek. Může se přitom stát, že se vůbec nesetkáte s jeho manželkou. Obecně Indové rádi dávají dárky a je nutno s tímto faktem při návštěvách počítat a zásobit se tradičními českými dárky (sklo má vždy úspěch).

Vizitky – Indové si velmi rádi vyměňují při každé příležitosti vizitky. Přitom se může stát, že se po výměně vizitek během letmého setkání ani nerozvine relevantní rozhovor. Proto je vhodné se před cestou do Indie vybavit větší zásobou vizitek. Vizitky se předávají pravou rukou nebo oběma rukama a písmem směřujícím k osobě před Vámi.

Pravá ruka – Obecně se jídlo, nápoje a věci, které předáváte druhé osobě berou vždy do pravé ruky. Levá ruka slouží k nečistým činnostem, jako je toaleta či zouvání a přenášení špinavých bot.

Stravování a náboženství – Hinduisté nesmějí jíst hovězí maso, protože kráva je považována za posvátné zvíře. Muslimská menšina v Indii přirozeně nejí vepřové maso. S určitou nadsázkou by se dalo říci, že v Indii žije více vegetariánů, než ve zbytku světa. Rozpočítávání porcí na vegetariánské a nevegetariánské je u společného stolování v Indii naprosto přirozené a běžné. Hostitelé proto musí vždy připravit pohoštění i pro vegetariány.

Alkohol – Muslimové, ale i oddaní hinduisté se vyhýbají alkoholu, který v některých restauracích nemusí být vůbec podáván. Ostatně prodej alkoholu je v Indii významně omezen a regulován. Zajišťují jej vyhrazené licencované obchody. Na druhou stranu mezi majetnými Indy je oblíbený velmi drahý alkohol (zejména whisky).

Nastupující velmoc – Indie má ambice stát se jednou ze světových mocností 21. století. Indičtí obchodníci jsou v tomto ohledu sebevědomí a hrdí na úspěchy, kterých země dosáhla – viz např. vlastní jaderný a kosmický program. Národní hrdost se však projevuje i odklonem od tradičních „britských“ názvů měst: Bombay (dnes Mumbaí) nebo Kalkata (dnes Kolkata). Jakékoliv vtipné narážky na Gándhího jsou nepřijatelné a pro Indy není obvyklé hovořit s cizinci kriticky o politice současné vlády.  

Úřední hodiny jsou obvykle v pondělí až pátek od 10:00 do 14:00, případně až do 17:00 hodin. Prodejní doba začíná okolo 9:00–10:00 a v mnohých obchodech končí až okolo 20:00. Den volna se často liší podle jednotlivých čtvrtí nebo nákupních středisek a trhů. Banky mohou být otevřené i každou druhou sobotu. V sobotu může být pracovní den i v některých soukromých firmách.

Svátky – V Indii se slaví velké množství svátků, což je dáno mnohonárodnostním a mnohonáboženským charakterem země. Jednotný ani vyčerpávající seznam pro celou Indii neexistuje. Slaví se tři hlavní celonárodní svátky – Den republiky (26. 1.), Den nezávislosti (15. 8.) a Oslava narození Mahátmy Gándhího (2. 10.). Pro většinu obyvatelstva, tvořenou hinduisty, jsou hlavními svátky Diwali a Holi, jejichž datum je pohyblivé.

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Pro vstup a pobyt na území cizího státu musejí občané ČR splňovat podmínky stanovené jeho zákony. Ke sdělování aktuálních podmínek vstupu a pobytu na území cizího státu je příslušný zastupitelský úřad daného státu. Následující informace jsou určeny k základní orientaci. Ministerstvo zahraničních věcí ČR proto doporučuje českým občanům, aby si před cestou ověřili u zastupitelského úřadu navštěvovaného státu, zda se podmínky pro vstup a pobyt nezměnily.

K cestám do Indie potřebuje český občan platný pas a vízum, které obdrží na Velvyslanectví Indické republiky v Praze (adresa: Milady Horákové 60/93, v blízkosti stanice metra Hradčanská). Vyřízení víza trvá v průměru 10 dnů, někdy i déle. Pokud občan cestuje z Indie do dalšího státu (např. Nepálu), z něhož se bude vracet zpět do Indie, musí mít indické vízum k několikanásobnému vstupu. V žádosti musí občan zdůvodnit, proč žádá o tento typ víza (MULTIPLE). Žadatel musí nejprve vyplnit žádost on-line, pak ji vytisknout a doručit ji osobně na Velvyslanectví Indické republiky v Praze.

Druhou možností je indické elektronické vízum, které se vyřizuje prostřednictvím příslušného internetového portálu. Potvrzení o získání elektronického víza (tzv. eTV) obdrží následně žadatel e-mailem a musí si jej vytisknout a vzít s sebou na cestu do Indie. Následně je mu vízum vystaveno do pasu na příslušném hraničním přechodu (seznam – viz webové stránky věnované elektronickým vízům).

Vízum si však musí občan ČR vyřídit prostřednictvím Velvyslanectví Indie v Praze nebo zmiňovaných webových stránek ještě před odjezdem do Indie, protože není možné získat vízum až při příjezdu na hraničním přechodu.

Další podrobné informace k vízům a případná aktuální doporučení a varování pro cestování do Indie lze získat na stránkách Ministerstva zahraničních věcí ČR v sekci věnované cestování a na stránkách Velvyslanectví České republiky v Dillí.

Cestování do Indie je spojeno s určitými zdravotními riziky, doporučuje se proto absolvovat některá očkování podle plánované délky pobytu a navštívených míst (podrobné informace poskytnou specializovaní lékaři). Je nutné dodržovat osobní hygienu. Doporučuje se opatrnost při stravování, konzumovat potravu pouze dobře tepelně zpracovanou, ovoce a zeleninu, kterou „lze oloupat“. Vodu je nejlépe pít pouze z uzavřených plastových lahví, které mají neporušený uzávěr. V některých oblastech Indie hrozí větší výskyt malárie a horečky dengue. Ve volné přírodě je nutné dát pozor na hady, jedovaté pavouky, dotěrné opice apod.

Informace o vízech a podmínkách cestování do Indie poskytuje Velvyslanectví Indické republiky v Praze.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Pracovní právo není v Indii kodifikováno souhrnně do jednoho kodexu – „zákoníku práce“. Podmínky zaměstnávání a úkonů s tím souvisejících se řídí celkem 13 zákony, které pokrývají začátek, průběh a konec pracovního poměru, pojištění, minimální mzdu, odstupné, činnost odborů atd. Cizinci mohou být zaměstnáni po obdržení příslušného víza. Kompetentní pro konzultaci o tom, o které vízum je třeba požádat, je konzulární pracoviště Velvyslanectví Indické republiky v Praze. Cizinec, který chce pobývat v Indii déle než 180 dnů, musí požádat o tzv. registrační potvrzení, což je vlastně povolení k dlouhodobému pobytu. Musí tak učinit do 14 dnů od svého příjezdu do Indie. Výdělky mohou pracující cizinci repatriovat prostřednictvím banky po zaplacení příslušných daní indickému státu.

Dojednána byla bilaterální dohoda o sociálním zabezpečení mezi ČR a Indií, která je v gesci Ministerstva práce a sociálních věcí, a která upravuje podmínky placení pojistného v rámci důchodového systému při zaměstnávání Čechů v Indii a naopak.

Čeští pracovníci, kteří jsou vysláni pracovat po delší dobu do Indie, musí mít pracovní víza. Dříve toto nařízení zahraniční firmy obcházely tím, že svým zaměstnancům v Indii zajistily „business“ víza, indická strana však nyní striktně vyžaduje víza pracovní.

Vízum je vázané na konkrétní pracovní místo u konkrétního zaměstnavatele.

Indický pracovní trh je regulovaný a zahraniční pracovníci mohou být zaměstnáni za minimální mzdu, která v roce 2019 činila 162 500 INR ročně. Toto pravidlo však má řadu výjimek, například pokud jde o jazykové lektory nebo o dobrovolníky pracující pro nevládní organizace. Souhrnné informace o vízech, včetně pracovních víz spolu s pravidly minimální mzdy jsou k dispozici na stránkách Ministerstva vnitra Indie.  

Nicméně platí, že výše uvedené informace jsou určeny pouze k základní orientaci. Sdělovat informace o podmínkách a pravidlech vstupu a pobythu na území cizího státu je v kompetenci příslušného zastupitelského úřadu dané země. To platí i pro Indii, a proto je třeba před odjezdem do Indii za účelem dlouhodobého pracovního pobytu kontaktovat Velvyslanectví Indické republiky v Praze.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Velká města nabízejí na rozdíl od venkovských oblastí poměrně slušnou zdravotní péči, odpovídající však místním možnostem. Obecně lze říci, že do Indie by měly jezdit pouze osoby v dobrém zdravotním stavu. Je vhodné si s sebou vzít dostatečnou zásobu užívaných léků, jednorázových injekčních stříkaček a jehel, neboť ty nejsou vždy k dispozici. Léky jsou relativně snadno dostupné v lékárnách. Státní síť nemocnic nemá příliš vysokou úroveň. Existují zde však kvalitní soukromé nemocnice (např. síť Apollo Hospitals, Fortis Hospitals nebo Primus Hospitals a další). Očkování před cestou do Indie povinné není, doporučuje se nicméně očkování proti žloutence typu A, B, meningitidě, tetanu a břišnímu tyfu. Antimalarika není nutné používat. Je však třeba se chránit před komářím bodnutím, které může přenášet například horečku dengue nebo chikungunya. V zimních měsících představuje zdravotní riziko pro osoby citlivé na znečištěné ovzduší vysoká úroveň koncentrace pevných částic ve vzduchu ve smogem zamořených velkých městech, jako například v hlavním městě Dillí. 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Dillí (Indie) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem