Indonésie: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Jakartě (Indonésie)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Systém na výběr elektronického jízdného.

Perspektivní sektory

Konkrétní příležitosti

Zdůvodnění ZÚ

Radiolokátory, zařízení pro letiště

852610 Přístroje radiolokační,radiosondážní(radary)

Stav dopravní infrastruktury a plán urychlení její výstavby, růst letecké dopravy, nízká technická úroveň současného vybavení letišť, dosavadní dobrá zkušenost se zařízením z ČR. Možnosti přímých dodávek jak konečným zákazníkům, tak prostřednictvím subdodavatelů . V Indonésii je v současné době 600 letišť a přistávacích ploch, z čehož 233 je vlastněno a provozováno státem. Většina funkčních letišť má v současné době přetíženou kapacitu o 200 až 300 %. V nejbližších 8 letech se plánuje výstavba 46 nových letišť, z čehož 24 by mělo být postaveno do roku 2017. Rovněž se počítá s obnovou a navyšováním kapacit několika desítek letišť stávajících. Jen v roce 2013 vynaložil stát na obnovu a výstavbu letišť více než 500 mil. USD. Vzhledem k růstu objemu letecké dopravy, který v posledních letech meziročně činí 6 -10 %, plánuje vláda další navyšování investic do letištní infrastruktury a bezpečnosti leteckého provozu. Letiště Soekarno Hatta v Jakartě jen v roce 2018 obsloužilo bezmála100 mil. cestujících a zařadilo se tak mezi 10 největších letišť na světě.

852799 Rádia ost.

880529 Ostatní letecké zařízení

880240 Letouny aj letadla, nad 15000kg

880230 Letouny aj letadla, 2000-15000kg

8802 Letouny, kosmické lodě, vrtulníky

901420 Přístroje pro navigaci leteckou, kosmickou

85380 Přís .el. signal. ap pro dopr. siln, říční, letiště

852990 Části vysílačů, radarů, přístr. rozhl, televiz. ap

Software pro řízení leteckého provozu

Zdravotnická technika

9402 Nábytek lékařský chirurg ap pro holičství aj.

Demografický vývoj, růst střední třídy, zavedení všeobecného zdravotního pojištění od 1. 1. 2014, růst státních a zejména pak soukromých investic do zdravotnictví. Pouze něco málo přes 30 % nemocnic je vlastněno a spravováno státem. Růst počtu nemocnic a zdravotnických zařízení se ještě zintenzivnil po zavedení všeobecné zdravotní péče. Poměr nemocničních lůžek k počtu obyvatel je hluboko pod průměrem v rozvinutých zemích. 80 % veškerého zdravotnického a laboratorního zařízení používaného v Indonésii pochází z dovozu.

902214 Přístroje lékařské, chirurgické ap.

9401 Sedadla ne lékařská ap i proměnitelná v lůžka

9012 Mikroskopy jiné než optické difraktografy

9022 Zdravotnická lůžka

7017 Sklo pro účely zdravot farmaceut laboratorní

Technologie na zpracování odpadů

Čističky odpadních vod

Stav odpadového hospodářství, státní politika životního prostředí, vývoj urbanizace, konkurenceschopná nabídka českých firem. Vláda připravuje pobídky pro získávání energie z odpadů. Příprava plánů na přeměnu odpadů v energii zejména ve velkých měststkých aglomeracích.

Kompostační zařízení

Bioplynnové stanice

Technologie na zpracování odpadů

Technologie pro výstabu a údržbu kanalizací

Zařízení pro energetiku

8406 Turbiny na páru vodní nebo jinou

Stav energetické infrastruktury, vývoj státní energetické politiky, místo energetiky ve státním programu urychlení ekonomického rozvoje. Současná vláda prezidenta Joka Widoda vyhlásila ambiciózní plán navýšení energetické produkce v letech 2015–2020 o 35 000 MW. 22 % z celkového objemu v zemi vyrobené energie by v roce 2025 mělo pocházet z obnovitelných zdrojů. Nemalý podíl by měly tvořit malé vodní elektrárny (MVE). V případě MVE do 10 MW garantuje stát výhodnou výkupní cenu vyprodukované energie prostřednictvím dlouhodobých smluv. Hlavním zdrojem eleketrické energie budou v Indonésii i nadále tepelené elektrárny, protože země disponuje značnými zásobami kvalitního uhlí. Jen v první polovině roku 2015 budou vypsány tendry na výstavbu 10 nových elektráren formou EPC. V zemi jsou rovněž průběžně vypisovány tendry na budování elektráren formou IPP. České firmy mohou najít uplatnění v obou těchto modelech.

841012 Turbiny,kola vodní, 1000–10 000 kW

840013 Turbiny, kola vodní, nad 10000 kW

841182 Turbiny plynové ost, nad 5000kW

8413 Čerpadla i se zař měřícím zdviže na kapaliny

8414 Čerpadla vývěvy vzduchové kompresory ap

8503 Části motorů elektr generátorů soustrojí ap

8504 Transformátory el měniče statické induktory

8402 Generátory pro výrobu páry vodní a jiné

Vojenská technika

852799 Rádia ost.

Plán nákupů pro ozbrojené síly, dosavadní vývoz zařízení české provenience a jeho dobré jméno v místě. Konkurenceschopná nabídka českých výrobců. Průběžné zvyšování výdajů na obranu, které v roce 2014 dosálhly částky 6,6 mld. USD a představovaly 0,8 % HDP. Plán současné vlády navýšit postupně v nadcházejících 5 letech podíl výdajů na obranu na 1,5 % HDP a dosáhnout tak v roce 2019 obranného rozpočtu kolem 20 mld. USD . Vláda si je vědoma zhruba 10leté zaostalosti ve výzbroji indonéské armády v porovnání s nejbližšími sousedy (Malajsie a Singapur) a hodlá tento problém řešit zásadní obnovou a rozšířením armádní výzbroje a výstroje.

852610 Přístroje radiolokační, radiosondážní(radary)

930630 Náboje ostatní, části, součásti

880330 Části, součásti ostatní letounů, vrtulníků

9303 Zbraně střelné

988056 Vata, plsť, textilie netkané, lana, provazy apod.

8704 Vozidla motorová pro dopravu nákladní

Silniční a železniční infrastruktura

8603 Vozy motorové železniční aj dopravy kolejové

V roce 2018 byl zahájen provoz prvního úseku jakartského metra MRT, a v oce 2019 bude zahájen provoz příměstského nadzemního spojení LRT. Probíhá stavba železniční rychlotrati Jakarta-Bandung a výstavba tzv. trans sumaterského železničního koridoru Jakarta – Surabaya o délce 2168 km. Na programu dne je též plán obnovy železnic a vozového parku státní železniční společnosti Kereta Api. Řešení prakticky krizové situace městské hromadné dopravy je jednou z hlavních priorit současného vedení hlavního města. V nadcházejících 5 letech by měla být v Jakartě dála rozšířena jak trasa metra, tak vnitřní městský okruh nadzemní kolejové dopravy.

8606 Vagóny nákladní pro žel aj dopravu kolejovou

8607 Části součásti vozidel žel aj dopravy kolej

7302 Materiál pro stavbu tratí železnič tramvaj

86 Lokomotivy vozy zařízení dopravní mechanická

8605 Vozy osobní zavazadlové pošt aj bez pohonu

860719 Nápravy, kola aj části,součásti žel. aj vozidel

8608 Materiál kolejový svrškový přístr návěstní ap

8702 Vozidla motorová pro dopravu veřejnou osobní

8703 Auta os aj vozidla motorová pro přepravu osob

8704 Vozidla motorová pro dopravu nákladní

85390 Části přístrojů el. signal, bezpečn. pro dopravu

7202 Konstrukční materiál pro stavbu tratí železničních a tramvajových

8602 Lokomotivy lokotraktory ostatní tendry

Systém na výběr elektronického jízdného.

Aktuální sektorové příležitosti pro Indonésii

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí naportálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

Energetika

Indonésie měla odhadem 44 gigawattů (GW) instalované kapacity v roce 2012 a vytvořila 200 mld. kilowatthodin (kWh). V roce 2011, zhruba 88 % elektrické energie pocházelo z fosilních zdrojů paliv, zbytek pocházel z vodních elektráren (7%) a geotermálních zdrojů (5%). Uhlí tvořilo něco málo přes polovinu energie vyrobené z fosilních paliv. Olejová výrobní kapacita klesla spolu s indonéskou produkcí ropy.

Indonéská vláda si stanovila za cíl, že 90 % domácností bude mít elektřinu do r. 2020.

V roce 2012 celkové tržby za elektřinu od PLN vzrostly na zhruba 174 miliard kWh , což znamená zvýšení o 10 % v porovnání s rokem 2011. Od roku 2002 přitom průměrné roční tempo růstu 7 %.

Indonésie si stanovila za cíl vybudovat dodatečných 35 GW elektráren a také zvýšit podíl energie z obnovitelných zdrojů do r. 2025 o 23 %. Veškeré úsilí se soustředí právě na plnění tohoto cíle. Vláda utrácí část svého rozpočtu na financování rozvoje, ale soukromému sektoru se důrazně doporučuje, aby se podílel na vývoji. Českými firmami se tak otevírají v indonéském energetickém sektoru velké možnosti. Čeští resp. českoslovenští vývozci zboží investičního charakteru zde mají historicky velmi dobré jméno, dále podpořené referencemi z okolních asijských států, konkrétně z Indie, Pákistánu, Číny, Thajska, Bangladéše, Srí Lanky a Vietnamu.

V návaznosti na současný ekonomický boom se v následujících letech předpokládá průměrný nárůst poptávky po elektrické energii o 11 % ročně. Prohlubující se neschopnost PLN rostoucí poptávku uspokojit dříve či později donutí indonéskou vládu změnit „pravidla hry“ v energetickém sektoru více ve prospěch soukromých producentů IPP. Spolupráce se zákazníkem v režimu IPP by zásadním způsobem vyřešila problém financování, protože se vesměs jedná o bonitní subjekty s dostatkem finančních zdrojů, pro které by použití standardního komerčního financování ve formě buyer´s credit nebylo problémem.

Problém financování vývozu investičních celků do Indonésie již v současnosti zlehčuje fakt, že na základě stabilního ekonomického růstu zvýšila ratingová společnost Moody´s Investors Service investiční rating Indonésie na hodnotu Baa3. Tato hodnota představuje nejlepší investiční ohodnocení země od finanční krize v letech 1997-98. Jiná ratingová společnost Standard & Poor´s zvýšila investiční rating Indonésie na hodnotu BB. Tato společnost rovněž zvýšila dlouhodobý rating indonéské rupie na hodnotu BB+. Pro srovnání obdobné hodnoty investičního ratingu má v současnosti Turecko.

V návaznosti na aktuální zvýšení investičního ratingu Indonésie přistoupily české finanční instituce ČEB a EGAP ke změně klasifikace Indonésie jako země s teritoriálním rizikem z kategorie 5 na kategorii 4 – tj. totožnou kategorii, jako má Turecko.

V energetických sektorech, v nichž mají české firmy bohaté reference a jsou cenově i technologicky konkurenceschopné, tj. v dodávkách klasických tepelných a vodních elektráren, zbývá celkem v Indonésii dostavět více než 30 tepelných a celou řadu vodních elektráren. Pokud by se českým firmám povedlo získat realizaci alespoň 1/10 tohoto objemu, výsledkem by byl absolutní obrat v současné pasivní bilanci vzájemného zahraničního obchodu, která se pohybuje na úrovni převyšující 2 mld. Kč ročně.

Zařízení pro cukrovary

Sektor cukrovarnického průmyslu je jedním z nejperspektivnějších odvětví pro české exportéry na indonéském trhu. Indonésie byla ještě před několika lety největším producentem cukru na světě, ovšem dnes se řadí k největším světovým dovozcům. Důvodem této situace je velmi neefektivní domácí výroba na zastaralých zařízeních ve všech 52 cukrovarech vlastněných jediným státním cukrovarnickým holdingem PT. Rajawali Negara Indonesia (PT. RNI). Kromě tohoto státního monopolu jsou v zemi ještě 4 soukromé cukrovary, které jsou v dobrém stavu. Objem produkce těchto 4 soukromých cukrovarů dosahuje cca 1/6 produkce všech 52 státních cukrovarů, tato informace nám dává představu o kondici, ve které se státní cukrovary nacházejí.

Momentální domácí roční produkce cukru v Indonésii je cca 2 mil. tun a roční dovoz cca 1 mil. tun. Podle svého opakovaného prohlášení hodlá indonéská vláda revitalizovat domácí výrobní základnu s cílem dosažení soběstačnosti a za tímto účelem vybrané vedoucí indonéské banky připravují syndikované finanční zdroje ve výši cca 500 mil. USD.

Protože indonéská vláda si je vědoma absolutní neefektivity výroby a neschopnosti státního PT. RNI v dohledné době realizovat nezbytnou rekonstrukci cukrovarů, rozhodla se začít udělovat licence na výrobu cukru soukromým subjektům.

Na základě jedné z těchto licencí bylo v dubnu 2010 podepsáno MoU (Memorandum of Understanding) na výstavbu nového soukromého cukrovaru ve Východní Jávě. Generálním dodavatelem bude česká firma Invelt Industry International Plzeň. Výstavba cukrovaru zatím nebyla zahájena.

Doprava a infrastruktura

Vzhledem k menší finanční náročnosti jsou dobré šance pro české dodavatele dopravních systémů především v některých vybraných regionech. Pro úspěšný postup na úrovni regionu, na základě aktuální dobré zkušenosti, lze českým firmám doporučit, aby se soustředily na komplexní nabídky řešení dopravní obsluhy, tzn. na dodávky formou “na klíč“.

Příležitosti existují pro české dodavatele výrobků a služeb z oblastí pozemních dopravních systémů, 20. místných letadel, mobilních letišť, terénních nákladních automobilů a osobních vozů.

Environmentální technologie

Jedná se zejména o projekty řízení a obnovy vodních toků, které jsou v Indonésii často v kritickém stavu. Tato spolupráce zahrnuje územní obnovu a rekultivaci země po povodních, stabilizaci svahů, ochranu půdy proti sesuvům, rehabilitaci existujících zavlažovacích projektů, zefektivnění zásobování pitnou vodou apod. Šance na uplatnění mají čeští dodavatelé výrobků a služeb z oblastí řízení vodních zdrojů, zúrodňování půdy, zavlažování a odvodňování, managementu povodí, digitálního mapování, zařízení pro povrchové dolování atd. Další oblast možných exportních příležitostí zahrnují čističky odpadních vod, spalovny tuhých odpadů a systémy odpadového hospodářství.

Armatury a čerpadla

Jelikož průmysl těžby a zpracování ropy a plynu patří v zemi tradičně k finančně nejsilnějším, představuje vysoce solventní zákazníky. Těžbou, distribucí a zpracováním ropy se zabývá státní společnost PERTAMINA(Perusahan Tambang Negara Minyak), která spolupracuje s nadnárodními olejářskými koncerny. V plynárenství dominuje státní společnost PGN(Perusahan Gas Negara). Protože se již buduje nebo plánuje řada nových projektů zejména v oblasti infrastruktury rozvodu plynu, je tato oblast velmi perspektivní pro české dodavatele průmyslových armatur pro petrochemii, plynárenství a energetiku.

Další perspektivní komoditou jsou průmyslová čerpadla pro aplikace v energetice, vodním hospodářství, petrochemii, případně čerpadla pro zemědělské aplikace. V této komoditě lze jako úspěšnou českou referenci jmenovat českou firmu MSA Dolní Benešov, která v současnosti dodává armatury pro projekty v oblasti těžby zemního plynu pro společnost PGN.

Radarové systémy pro letiště

Jedná se buďto o kompletní dodávky systémů řízení letového provozu na klíč nebo o dodávky samotných radarových systémů pro řízení letového provozu na indonéských letištích, které jsou většinou v kritickém stavu. V r. 2009 česká firma ELDIS Pardubice úspěšně realizovala dodávku radarových systémů pro 4 civilní letiště ve městech Makassar, Surabaya, Balikpapan a Banjarmasin. Tato reference byla důležitým mezníkem pro získávání dalších zakázek pro tento typ zařízení. Mezinárodní letiště Soekarno Hatta v Jakartě používá k monitoringu leteckého provozu zařízení společnosti Era a. s.

Potravinářské výrobky

Indonésie dováží značné množství potravinářských výrobků a potravinářských přísad. V zemi je asi 1 500 supermarketů a přibližně 1/6 indonéské populace má odpovídající příjmy a zájem o nakupování dovážených potravinářských výrobků. Přibližně 70 % potravinářského dovozu tvoří potravinářské přísady dále používané pro výrobu potravin při mlékárenské, pekařské, cukrářské apod. výrobě a zejména tato oblast je perspektivní pro české dodavatele. Všechny potravinářské výrobky, určené pro domácí spotřebitele, však musí být vybaveny “halal“ certifikátem a podléhají celé řadě dalších restriktivních dovozních opatření.

Spolupráce v oblasti cestovního ruchu

Indonésie je velmi populární turistickou destinací, především díky své vysoké kulturní rozmanitosti napříč provinciemi. Každým rokem počet návštěvníků rapidně přibývá.

Kromě klasických služeb cestovního ruchuexistují další, perspektivní oblasti spojené s tímto sektore, jako například bezpečnostní a ochranná zařízení, primárně v kontextu bombových útoků v turisticky atraktivních destinacích. Jedná se o bezpečnostní a ochranná zařízení hotelů, rezortů, komerčních budov, letišť, přístavů atd. Tento sektor je dobrou možností např. pro dodavatele alarm systémů, detektorů, video monitorování, rentgenového snímání a zpravodajských zařízení. V oblasti cestovního ruchu je v Indonésii zaregistrováno již několik společných podniků. Jedná se o hotely, restaurace či potápečská centra.

Ostatní výrobky a zařízení

Další oblasti, kde se čeští exportéři na indonéském trhu již uplatňují, resp. kde se mohou uplatnit, představují točivé elektrické stroje, telekomunikační zařízení, zařízení a výrobky pro papírenský průmysl, papírenské zboží, potravinářská zařízení a technologie, zemědělská technika, specializovaná zdravotnická technika a automobilové komponenty.

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Projekty na podporu ekonomické diplomacie:

  • Prezentace českého obranného průmyslu na veletrhu INDODEFENCE 2020 (4.-7. listopadu 2020

Veletrhy s možnou koordinovanou účastí:

 

Seznam veletrhů bude aktualizován podle vývoje COVID-19.

 

Pro zájem o společnou účast českých firem kontakt:
Michal Sontodinomo; Zahraniční kancelář CzechTrade Jakarta
Embassy of the Czech Republic, Jalan Gereja Theresia No.20, Menteng, 10350 Jakarta Pusat, Indonesia
Tel.: +62 212396112-3 (ext. line 37)
Mobil: +62 81213685048
E-mail: sontodinomo@czechtrade.cz
Web: www.czechtrade-indonesia.com

 

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Jakartě (Indonésie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem