Indonésie: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Jakartě (Indonésie)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Většina indonéských výrobců a obchodníků smí prodávat své zboží a výrobky komukoliv, za vzájemně odsouhlasené ceny. V případě zahraničního subjektu musí vlastní prodej, distribuce a poprodejní služby  probíhat přes indonéského zástupce, v některých oborech přes výhradního zástupce. Firmy se zahraničním kapitálem, vyrábějící v Indonésii, mohou své výrobky volně prodávat na místním trhu, vyvážet a volně působit v distribuci a ve velkoobchodě. Výrobní firmy si smí svobodně vybírat své výhradní zástupce. Pozice výhradního zástupce/ distributora je relativně dosti silná a všeobecně je obchodní komunitou respektována.

Indonéský zákazník je nadstandardně fixován na značku uvedeného výrobku. To platí jak o spotřebním zboží, tak o průmyslových výrobcích a proto od něj lze očekávat větší značkovou věrnost, než je tomu běžné jinde.

Některé komodity a služby se distribuují s “upravovanými/řízenými cenami“. Dotované ceny byly sice odstraněny, nicméně nadále je cena uměle regulována prostřednictvím státních monopolů v daných odvětvích. Jedná se např. o benzín, elektřinu, plyn, rýži, kuchyňský olej, cement, lékařské služby, leteckou a městskou dopravu, telefonní poplatky, cigarety, atd.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Systém dovozních podmínek a procesů včetně kalkulace cla je v případě Indonésie relativně kompikovanou až nepřehlednou oblastí. Ve většině případů je třeba řešit případ od případu ad hoc a konkrétní podmínky se mohou lišit jak u různých komodit, tak i u různých míst vstupu na místní trh a v neposlední řadě i v závislosti na správním uvážení příslušného úředníka. Občan ČR, respektive cizinec bývá  v daném řízení znevýhodněn i neznalostí místního  jazyka, kultury a zvyklostí. V praxi lze rozhodně doporučit využití služeb místního poradce, zejména u větších a/nebo složitějších dovozů. 

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zahraniční firma si může zřídit reprezentaci se souhlasem ministerstva průmyslu a Ministerstva obchodu ve kterékoliv indonéské provincii. Reprezentace nesmí vstupovat do přímých obchodů, podepisovat kontrakty, inkasovat a podílet se na jiných obchodních aktivitách. Zahraniční firma je zpravidla velmi těsně provázána s indonéským importérem a dohromady fungují jako jednotná společnost. Volba správného partnera je pro zahraniční firmu klíčem k úspěšné obchodní expanzi. Většina indonéských importérů je zaměřena multi-oborově.

Ke zřízení reprezentace v Indonésii musí zahraniční společnost pověřit indonéskou firmu, indonéského občana nebo cizince. Mezi náležitosti vlastního právního ustavení reprezentace patří: 1) dopis o záměru (Letter of Intent) a pověřovací dopis (Letter of Appointment) adresovaný velvyslanectví nebo GK Indonésie; 2) referenční dopis velvyslanectví nebo konzulátu; 3) odevzdání těchto dokumentů Ministerstvu průmyslu a Ministerstvu obchodu Indonéské republiky.

Je možno zřizovat regionální reprezentace pro další dvě nebo více zemí ASEAN, kompetentním státním orgánem je v tomto případě BKPM (Národní rada pro koordinaci investic). Mezi další obvyklé způsoby proniknutí na indonéský trh patří franchising, licence, join-venture nebo založení indonéské firmy.

Založení pobočky (branch office), vyjma poboček zahraničních bank, není obvykle povolováno.

Bližší informace o zřízení firmy nebo na BKPM.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Při propagaci nových výrobků je vhodné využít místní média, zvláště v oblastech, kde se koncentruje kupní síla Indonésie, tedy na Jávě. Nejúčinnější je televizní reklama, především díky potenciálu zasáhnout cílovou skupinu cca 150 mil. diváků. Vedle státní televizní stanice vysílá řada soukromých a regionálních stanic.

K inzerci je možné využít obchodní komoru KADIN, případně World Trade Center Jakarta, kterého je ZÚ Jakarta členem. Reklama prostřednictvím zásilkových/poštovních služeb bývá relativně účinná v závislosti na kvalitě seznamu adresátů, je ale vhodná jen pro určitých druh zboží.

Firemní prezentace při výstavách je na dosti vysoké úrovni, běžné je používání nejmodernější PC techniky, audio a LCD projekce. Pro prezentaci výrobků na výstavách se jednoznačně doporučuje vystavovat funkční exponáty, případně alespoň makety (standardně nelze indonéského zákazníka zaujmout tzv. panelovou prezentací).

Při oslovení indonéských spotřebitelů proitřednictvím webových stránek je nutné mít na paměti, že většina obyvatel využívá internet skrze mobilní telefon a stránky by tak měly tuto skutečnost reflektovat.

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

V souvislosti s faktem členství Indonésie ve WTO (od 1. 1. 1995) vláda v průběhu uvedla v platnost 6 zákonů týkajících se ochrany duševního vlastnictví:

 • Zákon č. 12/2001 týkající se Dodatku k Zákonu č. 6/1982 o autorských právech, dále upraveném v Zákoně č. 7/1987.
 • Zákon č. 14/2001 o patentech.
 • Zákon č. 15/2001 o ochranných známkách.
 • Zákon č. 30/2000 o obchodních tajemstvích.
 • Zákon č. 31/2000 o průmyslovém designu.
 • Zákon č. 32/2000 o designu integrovaných obvodů.

Podrobné informace k problematice duševního vlastnictví:

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

Řada projektů v  minulosti byla dojednána bez vypsání příslušného výběrového řízení. Důvodem je, že všechny tyto projekty byly obvykle vázány na státní finanční podporu dodavatelské země. Veřejné zakázky obvykle zadává vláda, která pověří místní orgán státní správy nebo státní podnik. S postupující decentralizací roste autonomie místních samospráv a množství finančních prostředků, které mají pro účely veřejných zakázek k dispozici. O transparentnosti a korektnosti výběrových řízení, v zemi s neúměrně vysokou mírou korupce, lze s úspěchem pochybovat. SKutečnost, že je vypsán tendr zpravidla signalizuje, že hlavní parametry budoucího obchodu již byly dojednány a šance na uplatnění jsou v této fázi často již minimální.

Mnoho veřejných obchodní soutěží je financována ADB (Asijskou rozvojovou bankou) a IBRD (Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj). Obchodních soutěží se mohou zúčastnit pouze firmy z členských zemí. Jelikož ČR není členem ADB, mohou se české firmy takto vypisovaných tendrů zúčastnit pouze v konsorciu s indonéským partnerem nebo se společností, která pochází z jedné z 56 členských států.

Kvalitní indonéský obchodní partner je nutností nejen pro možnost reálného zisku konečného kontraktu, ale i současně pro administrativní zpracování náležitostí spojených s účastí ve výběrovém řízení.

Účastníci obchodních soutěží musí obvykle splňovat podmínku několikaleté praxe v oboru a předložení bankovní záruky ve výši 2 % hodnoty kontraktu. U některých projektů je přímo vyžadována společná účast zahraniční a indonéské firmy. Tendry financované výše uvedenými bankami jsou organizovány v souladu s obecnými pravidly těchto institucí, která jsou volně dostupná.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Efektivita a a činnost justice je na nízké úrovni, což přináší ve svém důsledku velkou nejistotu do oblasti vlastnických práv a obchodních smluv. Šance na právní vymáhání jsou nízké, korupce v soudním systému je značná a alespoň prozatím je běžným jevem.

V obchodní sféře dominuje obchodní a občanský zákoník. Občanský zákoník upravuje kupní smlouvu a vztahy s ní související. Spory v zahraničním obchodě lze řešit arbitráží, takovou možnost je však třeba smluvně ošetřit. Indonésie je vázána arbitrážními pravidly UNCITRAL (United Nations Commission on International Trade Law), tzn., že zahraniční firmy využívají možnost arbitráže v Indonésii pod dohledem UNCITRAL. V každém případě je ale v Indonésii vždy nejlepším řešením mimosoudní urovnání sporu.

Indonésie je také signatářem Konvence o uznávání a vynucování arbitrážních výroků podepsané v New Yorku v r. 1958. Indonéské soudy nejsou právně vázány k vynucování soudních rozhodnutí české justice, vzhledem k absenci mezistátní smlouvy o uznání a výkonu soudních rozhodnutí.

Diagram postupu řešení případného právního sporu.

Standardní platební podmínkou mezi indonéskými podnikateli je neodvolatelný dokumentární akreditiv (irrevocable L/C). Vybrané indonéské banky mají aktuálně o něco lepší mezinárodní rating než Indonésie a jsou tudíž pro zahraniční firmu, resp. jeho financující banku, relativně výhodnějším partnerem. Platby za menší obchody probíhají pomocí hladkých plateb.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Indonésie je podle statistiky Světové banky na 114. místě v korupci z celkem 177 monitorovaných zemí. Podle stejného zdroje v důsledku korupce zhruba polovina obchodních „transakcí“ probíhá neoficiálně.

Ostatní klíčové problémy místního trhu jsou obdobné jako rizika pro zahraniční investice.

Největší překážku pro zahraniční investice z ČS EU představuje omezující nařízení investičního zákona, tzv. „Investment Negative List“, které bylo poprvé přijato indonéskou vládou v červenci 2007 a následně několikrát revidováno, naposledy v říjnu 2018. Toto nařízení značně limituje primární oblasti investičních zájmů evropských společností – telekomunikace, námořní dopravu, stavebnictví a farmaceutický průmysl. Mimo to, limitující faktory stanoveny infrastruktura, korupce, nízká vymahatelnost zákonů a podprůměrná ochrana práv duševního vlastnictví, ekonomický růst posledních let spolu s nenasyceností místního trhu o velikosti

v „Investment Negative List“ jsou v přímém rozporu se závazky Indonésie vůči WTO/GATS.

Úředním jazykem je indonéština (Bahasa Indonesia), jejíž základ tvoří malajština doplněná a upravená místními jazyky a dialekty. Vedle ní jsou používány místní jazyky (jávština, sundánština, atd.). Jazykem zahraničního obchodu je angličtina.

Státní svátky v r. 2020:

 • 1. 1. Nový rok
 • 25. 1.  Čínský Nový rok
 • 22.3. Nanebevzetí proroka Mohameda
 • 25. 3. Den ticha
 • 10. 4. Velký pátek
 • 1. 5. Svátek práce
 • 21. 5. Nanebevzetí Ježíše Krista
 • 7.5. Vesak (Buddhův den)
 • 24.-25.5. Idul Fitri (konec postního měsíce ramadánu a k tomu vládou vyhlášené další volné dny
 • 1.6. Den Pancasila
 • 31.7. Hari Raya Adha
 • 17. 8. Den nezávislosti – Značí začátek revoluce proti Nizozemsku v roce 1945
 • 20.8. Eid al-Adha
 • 29. 10. Narození proroka Muhammada
 • 25.–26. 12. Vánoce

Obvyklá pracovní doba je od 7–8 hod do 16–17 hod. Na venkově začíná pracovní den dokonce ještě dříve, ale o to dříve končí. Prodejní doba bývá od 10:00 hod do 21:00 hod. O víkendech bývá u soukromých obchodů kratší, supermarkety a nákupní centra mají otevřeno 7 dní v týdnu.

Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Vzhledem k tropickému klimatu dovoluje společenská etiketa mužům odkládat saka a pohybovat se pouze v košili a kravatě nebo v místní batikové košili. Řada zvyklostí má původ v islámu. Není obvyklé při setkáních pít alkohol a den se dělí do několika částí mezi modlitbami. První modlitba je každé ráno před pátou hodinou. Indonésané už v té době musí být umytí a oblečení, proto pro ně začíná den již v brzkých ranních hodinách. Další modlitby probíhají v poledne kolem dvanácté hodiny, další mezi třetí a čtvrtou hodinou odpolední a pokračují večerními modlitbami kolem šesté a sedmé hodiny. V průběhu modlení je práce přerušena.

V supermarketech a kamenných obchodech jsou ceny fixní, v ostatních případech je běžné o cenách smlouvat, obzvláště na tržištích.

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Pozn. Níže uvedené informace nezahrnují mimořádná opatření přijatá v souvislsoti s pandemií COVID-19. Informace o nich naleznete na stránkách Zastupitelského úřadu ČR v Jakartě.

 

Indonéská republika zrušila vízovou povinnost pro občany České republiky, kteří hodlají zemi navštívit jako turisté a jejich pobyt nepřesáhne 30 dní.

Pro vstup do Indonésie tak čeští občané nebudou potřebovat víza za předpokladu, že budou splňovat následující podmínky:

 • účelem pobytu bude výlučně turistika;
 • vstup na území Indonéské republiky se uskuteční na jednom z pěti mezinárodních letišť (Soekarno Hatta – Jakarta, Ngurah Rai – Bali, Kualanamu – Medan, Juanda – Surabaya, Hang Nadim – Batam) či jednom ze devíti mezinárodních přístavů (Sri Bintan Pura – Tanjung Pinang, Batam Center – Batam, Sekupang – Batam, Nongsa Terminal Bahari – Batam, Marina Teluk Senimba – Batam, Citra Tri Tunas (Harbour Bay) – Batam, Banda Bentan Telani Lagoi – Tanjung Uban, Banda Seri Udana Lobam – Tanjung Uban, Tanjung Balai Karimun – Tanjung Karimun);
 • opuštění území se uskuteční přes jedno z 29 mezinárodních letišť, 88 mezinárodních přístavů či 7 pozemních přechodů (aktuální seznam přechodů (PDF, 2 MB)
 • doba pobytu nepřesáhne 30 dnů od vstupu na území.

Tento druh pobytu nebude možné měnit a nelze jej ani prodlužovat.

V ostatních případech (účel pobytu je jiný než turistika, doba předpokládaného pobytu přesáhne 30 dnů a nepřesáhne 60 dnů, vstup na území se uskuteční na jiném než výše uvedeném hraničním přechodu) je nutný platný cestovní pas (min. 6 měsíců) s vízem. V tomto případě lze vízum získat za poplatek 35,- USD po příletu na indonéském letišti či příjezdu do přístavu.

Klasifikace víz

Služební Víza

Služební vízum je přiznáno cizím státním příslušníkům, nositelům služebních pasů pro jinou než diplomatickou práci v Indonésii. Pro pobyt do 30 dnů byla vízová povinnost pro služení a diplomatické pasy vzájemně zrušena.

Žádosti o služební vízum musí být podány prostřednictvím indonéských diplomatických misí v zahraničí vyplněním příslušných registračních formulářů a přiložením:

 • Vyplněný formulář žádosti o vízum
 • Dvě 3,5 x 4,5 cm barevné fotografie nositele pasu.
 • Originál pasu s minimální platností 6 měsíců ode dne podání.
 • Diplomatická nóta potvrzující úkol jiné než diplomatické povahy.

Návštěvní vízum

Návštěvní vízum je přiznáno cizím státním příslušníkům, kteří navštíví indonéské území pro účely oficiální návštěvy, vzdělávání, sociálně-kulturní, turistické, podnikatelské, rodinné, nebo tranzitní.

Požadavky na návštěvní vízum:

 • Vyplnění vízového formuláře. Vízový formulář, ke stažení zde
  • Platnost pasu musí být nejméně 6 (šest) měsíců. Ujistěte se, že máte nejméně 3 (tři) stránky v pasu volné k dispozici.
  • Zvací dopis od strany v Indonésii (pokud existuje)
  • Prohlášení banky, alespoň 2500 USD
  • Zpáteční letenku nebo jízdenku do hostitelské země
  • Jedna 3,5 x 4,5 cm barevná fotografie nositele pasu. Bílé pozadí.
   • Návštěvní vízum může být vydáno na maximálně 60 (šedesát) dnů a může být prodlouženo Indonéským imigračním úřadem maximálně 5 (pět) krát s každým prodloužení po dobu 30 (třiceti) dnů.

Vízum po příjezdu

Seznam zemí s možností „víza po příjezdu“ (Visa on Arrival):

Jižní Afrika, Alžírsko, USA, Argentina, Austrálie, Rakousko, Bahrajn, Holandsko, Belgie, Brazílie, Bulharsko, Česká republika, Kypr, Dánsko, Spojené arabské emiráty, Estonsko, Fidži, Finsko, Maďarsko, Indie, Anglie, Írán, Irsko, Island, Itálie, Japonsko, Německo, Kambodža, Kanada, Jižní Korea, Kuvajt, Laos, Lotyšsko, Libye, Lichtenštejnsko, Litva, Lucembursko, Maledivy, Malta, Mexiko, Egypt, Monako, Norsko, Omán, Panama, Francie, Polsko, Portugalsko, Katar, Čína, Rumunsko, Rusko, Saúdská Arábie, Nový Zéland, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Surinam, Švédsko, Švýcarsko, Tchaj-wan, Tunisko, Turecko, Východní Timor a Řecko

Povolení k vícenásobnému vstupu:

Vícenásobné povolení ke vstupu je určeno pro ty, kteří pracují v Indonésii a chtějí na krátký čas navštívit Českou republiku.

Upozornění: Povolení k vícenásobnému vstupu se uděluje pouze na základě povolení Generálního ředitelství pro imigraci v Jakartě, kde žadatel požádal před odjezdem z Indonésie na krátkou návštěvu České republiky.

Mezinárodní letecké hraniční přechody:

 • Bandung (Jáva) – letiště Husein Sastranegara
 • Jakarta (Jáva) – letiště Soekharno Hatta a Halim Perdanakusuma
 • Semarang (Jáva) – letiště Ahmad Yani
 • Surabaya (Jáva) – letiště Juanda
 • Surakarta / Solo (Jáva) – letiště Adisumarmo
 • Yogyakarta (Jáva) – letiště Adisucipto
 • Banda Aceh (Sumatra) – letiště Sultan Iskandar Muda
 • Batam (Sumatra – ostrovy Riau) – letiště Hang Nadim
 • Medan (Sumatra) – letiště Polonia
 • Padang (Sumatra) – letiště Tabing
 • Palembang (Sumatra) – letiště Sultan Mahmud Badaruddin II
 • Pekanbaru (Sumatra) – letiště Sultan Syarif Kasim II
 • Balikpapan (Kalimantan) – letiště Sepinggan
 • Pontianak (Kalimantan) – letiště Supadio
 • Makassar (Sulawesi) – letiště Hasanuddin
 • Manado (Sulawesi) – letiště Sam Ratulangi
 • Denpasar (Bali) – letiště Ngurah Rai
 • Mataram (Lombok) – letiště Selaparang
 • Kupang (západní Timor) – letiště El Tari

Mezinárodní námořní přístavy:

 • Jakarta (Jáva) – přístav Tanjung Priok
 • Semarang (Jáva) – přístav Tanjung Mas
  • Batam (Sumatra – ostrovy Riau) – přístavy Sekupang, Citra Tritunas, Nongsa, Marina Teluk Senimba a Batam Centre
  • Belawan (Sumatra) – přístav Belawan
  • Dumai (Sumatra – ostrovy Riau) – přístav Yos Sudarso
  • Padang (Sumatra) – přístav Teluk Bayur
  • Sibolga (Sumatra) – přístav Sibolga
  • Tanjung Balai Karimun (Sumatra – ostrovy Riau) – přístav Tanjung Balai Karimun
  • Tanjung Pinang (Sumatra – ostrovy Riau) – přístav Sri Bintan Pura
   • Tanjung Uban (Sumatra – ostrovy Riau) – přístavy Bandar Bintan Telani Lagoi a Bandar Sri Udana Lobam
   • Bitung (Sulawesi) – přístav Bitung
   • Makassar (Sulawesi) – přístav Soekarno-Hatta
   • Pare-Pare (Sulawesi) – přístav Pare-Pare
   • Badung (Bali) – přístav Benoa
   • Karangasem (Bali) – přístav Padang Bai
   • Maumere (Flores) – přístav Maumere
   • Kupang (západní Timor) – přístav Tenau
   • Jayapura (Papua) – přístav Jayapura

Povolení k dlouhodobým pobytům podnikatelů, registraci firem a jejich zástupců v Indonésii zařizují zprostředkovatelské kanceláře. Účtované částky jsou sice vysoké, ale alternativou k využití prostředníka je obtížné jednání v byrokratické spleti místních úřadů, obvykle spojené s nestandardními platbami. Nižší indonéští úředníci navíc hovoří pouze indonésky. Povolení k pobytu je nutné každý rok obnovovat.

Pro cesty do provincií Papua a Západní Papua je nutné speciální povolení (tzv. SKJ), kde je uvedeno číslo pasu, fotografie cestující osoby a jména měst a míst, která plánuje navštívit. Toto potvrzení vystavuje po příletu do provincie buď Imigrační úřad nebo policie. Novináři, kteří v Papui hodlají fotografovat, natáčet či psát reportáže, potřebují zvláštní povolení místních úřadů a této činnosti by měl odpovídat i typ uděleného víza.

Cizinci jsou povinni mít u sebe doklad totožnosti; krátkodobí návštěvníci cestovní pas, osoby s dlouhodobým pobytem na území Indonésie průkaz povolení k pobytu (tzv. KITAS). Držitelé KITAS jsou povinni být registrovaní u místního registračního úřadu Rukun Tertangga (RT) a oddělení místní policie, sledovat délku trvání platnosti povolení k dlouhodobému pobytu (a vstupních resp. výstupních víz) a včas žádat o jejich prodloužení. Krátkodobí návštěvníci jsou povinni sledovat délku platnosti návštěvních víz a v případě jejich nezbytného prodloužení o to včas požádat na příslušném pracovišti policie. Propadlá víza mohou být důvodem k zadržení, vymáhání pokut a k případnému vyhoštění a zákazu pobytu v Indonésii do budoucna.

Nedodržení imigračních zákonů (např. pobyt v Indonésii po ukončení doby platnosti víza, pohyb v citlivých oblastech země bez příslušných speciálních povolení apod.) je trestné.

Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi

 V posledním desetiletí bylo proti cizincům směrováno několik teroristických útoků, od výbuchu na Bali v r. 2002 po teroristický útok v centru Jakarty začátkem roku 2016. Zvýšené riziko útoků lze očekávat i v roce 2018 v kontextu blížících se voleb. Tyto i další teroristické akce v Indonésii provedla militantní islamistická organizace Jemaah Islamiyah (JI) a další organizace hlásící se k tzv. Islámskému státu (IS). Indonéské úřady zatkly nebo zlikvidovaly většinu významných členů JI a zdá se, že organizace dnes v zemi nemá funkční strukturu, nicméně nebezpečí teroristických útoků trvá a nelze vyloučit, že mohou být opět zaměřeny na místa, kde se shromažďují cizinci, jako jsou noční kluby, bary, restaurace, hotely a letiště. Zvýšené nebezpečí útoků je obvykle kolem Vánoc, ale i jiných svátků. Je vhodné otázce osobní bezpečnosti věnovat maximální pozornost a průběžně se informovat o aktuální situaci včetně možných zvýšených rizik spojených s aktivitami teroristických a radikálních skupin.

Indonésie patří mezi země, které tvrdě postihují držení, přechovávání a požívání drog a obchodování s nimi. Tresty smrti za drogové delikty jsou nekompromisně vykonávány i na cizích státních příslušnících.

Situace v oblasti Acehu na severu Sumatry je relativně stabilní, napětí a bezpečnostní incidenty souvisí většinou s volbami do místních správ. Při cestách do Acehu je vhodné věnovat otázce osobní bezpečnosti zvýšenou pozornost a informovat se o aktuálních rizicích. V Acehu je uplatňováno islámské právo (šaría) a je nutno brát v úvahu příslušná omezení, jako je zákaz konzumace alkoholu nebo specifické požadavky na oblečení (zejména u žen).

Situace v oblasti provincii Moluky (zejména v Ambonu) a Severní Moluky je z bezpečnostního hlediska relativně stabilní, ale je vhodné se před návštěvou informovat o aktuálním stavu. V oblasti Západní Papuy (provincie Papua a Západní Papua) se odehrávají demonstrace a sporadické útoky ozbrojených separatistických skupin proti úřadům centrální vlády a jednotkám indonéské armády. Do tamních provincií je umožněn vstup pouze na speciální povolení (viz výše). Návštěva oblasti se doporučuje pouze velmi zkušeným cestovatelům v organizovaných skupinách. Je nutné si předem zajistit prostředky k evakuaci pro případ úrazu, systém záchranné služby v oblasti neexistuje a i armáda disponuje pouze omezenými kapacitami. V případě cest do oblasti Západního Timoru se nedoporučuje cestovat mimo správní středisko Kupang, případně pouze s registrovaným průvodcem.

Návštěvníkům ostrova Lombok, kteří hodlají provozovat vysokohorskou turistiku v okolí sopky Mont Rinjani, se doporučuje využívat k tomuto účelu pouze registrované průvodce. Na Lomboku působí skupiny, které se zaměřují na loupežné přepadávání zahraničních návštěvníků. Cestovatelům se doporučuje ubytování pouze v hotelech. Časté jsou případy, kdy je turista ubytovaný u místních obyvatel v noci okraden o veškeré cennosti.

Na ostrově Bali dochází k častému okrádání nepozorných turistů při výměně peněz v malých improvizovaných směnárnách a dále k drobným kapesním krádežím. Majetkovou trestnou činnost tohoto rozsahu policie prakticky nevyšetřuje.

Vzhledem k vysokému stupni vulkanické aktivity a reálnému riziku erupce sopky Merapi, která se nachází cca 30 km severně od města Yogyakarta, se při cestách do uvedené oblasti doporučuje věnovat maximální pozornost zjištění informací o aktuálním stavu.

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR v Indonésii jsou totožné s podmínkami zaměstnávání jiných cizinců. Zaměstnávání cizinců je povoleno v případě pracovních míst, která nemohou být obsazena domácí pracovní silou a za podmínky tréninku poskytovaného indonéské pracovní síle, která v budoucnu zaměstnaného cizince může nahradit. Obvykle nejsou žádné problémy při udělování povolení

pro zahraniční manažery a techniky. Zahraniční zaměstnanci jsou klasifikování do 4 skupin jako profesionálové, manažeři, supervizoři a technici/operátoři. Existuje seznam zakázaných profesí, kde zahraniční zaměstnanci teoreticky nesmí působit, např. v soudnictví, účetnictví či lidských zdrojích. Toto nařízení se ale běžně obchází klasifikací takového zahraničního pracovníka jako “technický poradce“.

Zaměstnávání místních sil v zahraničních firmách a kancelářích se řídí stejnými pravidly jako u indonéských firem. Při zaměstnání více než 10 místních pracovníků  je zaměstnavatel povinen hradit místním pracovníkům tzv. JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja – Employee Social Security System), který jako minimální pojištění zahrnuje pojištění v pracovní době při úrazu, smrti a minimální penzi. V Indonésii neexistuje veřejná sociální síť obdobná situaci v ČR.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Soukromé polikliniky a nemocnice mají vysokou úroveň a jsou velmi dobře technicky vybaveny. Veškeré lékařské výkony jsou poskytovány na komerčním základě, platba je okamžitá, a to v hotovosti či kreditní kartou. Státní zdravotnictví nemá stejnou úroveň.

Při návštěvě Indonésie se doporučuje očkování proti virové hepatitidě A, B a břišnímu tyfu. Pro některé lokality se doporučuje taktéž očkování proti vzteklině.

K získání pracovního povolení musí mít cizinec potvrzení o negativním výsledku testu na HIV.

Riziko nákazy malárií je celoroční na celém území, s výjimkou Jakarty, větších měst a významných turistických center na Jávě a Bali. V zemi se rovněž celoročně vyskytují komáři přenášející horečku dengue. Čestnost případů horečky dengue vrcholí v zimním deštivém období, většina případů je u této nemoci zaznamenána ve velkých městech.

V souvislosti s výskytem tzv. ptačí chřipky v některých částech Indonésie je vhodné dbát zvýšené opatrnosti a důsledně dodržovat pravidla hygieny. V žádném případě se nedoporučuje konzumace tepelně nedostatečně zpracovaného drůbežího masa či vajec, návštěvy drůbežích závodů a farem nebo ptačích trhů.

Nutná je obezřetnost při konzumaci potravin a vody (nepít vodu z vodovodní sítě). Mezi zvířaty je značně rozšířena vzteklina, při pobytu v nepřehledném terénu hrozí nebezpečí uštknutí jedovatými hady.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Jakartě (Indonésie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem