Insolvenční správce – povolení krok za krokem

Činnost insolvenčního správce zahrnuje zejména činnosti související s úpadkem a jeho řešením, tedy reorganizace konkursy a oddlužení úpadců. Činnost zahrnuje především zjišťování a soupis majetkové podstaty, oceňování majetku a jeho správu, jeho zpeněžování a nakládání s výtěžkem zpeněžení.Zájemce o výkon činnosti insolvenčního správce musí nejprve úspěšně složit zkoušku insolvenčního správce a získat o jejím složení osvědčení. Advokát, daňový poradce nebo auditor je povinen vykonat rozdílovou zkoušku insolvenčního správce. Pokud tuto zkoušku úspěšně složí, může, po uzavření pojištění profesní odpovědnosti, požádat ministerstvo spravedlnosti o zápis do seznamu insolvenčních správců a povolení vykonávat činnost. Po splnění těchto podmínek může zájemce vykonávat činnost.

Postup pro získání oprávnění:

  1. Žádost o vykonání zkoušky insolvenčního správce nebo rozdílové zkoušky insolvenčního správce
  2. Žadatel musí uzavřít pojištění profesní odpovědnosti, které nabízí řada komerčních subjektů
  3. Návrh na vydání povolení k činnosti insolvenčního správce a zápisu do seznamu

1) Žádost o vykonání zkoušky insolvenčního správce nebo rozdílové zkoušky insolvenčního správce

Tato zkouška má dvě části, písemnou a ústní. Všechny potřebné informace o ní včetně termínu konání se uchazeči mohou dozvědět na webových stránkách ministerstva spravedlnosti v sekci věnované insolvenčnímu řízení

  • Žádost se podává Ministerstvu spravedlnosti
  • Ačkoliv to není povinností, je doporučeno využít předepsaného formuláře
  • K této žádosti se přikládá doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání
  • Dále je nutné přiložit doklad o zaplacení správního poplatku. Ten uchazeč o složení zkoušky uhradí na účet ministerstva nejpozději do data konání její písemné části. Doklad o jeho úhradě předloží při prezenci před vykonáním zkoušky. Číslo účtu vyhrazeného Ministerstvem spravedlnosti k tomuto účelu je 3711-5120001/0710, jako variabilní symbol uvede uchazeč své rodné číslo.
  • Advokát, daňový poradce nebo auditor k žádosti připojí potvrzení příslušné komory o tom, že je zapsán v seznamu advokátů, seznamu daňových poradců, seznamu auditorů; notář připojí doklad o tom, že byl jmenován notářem.

Po vykonání zkoušky je žadateli vydáno osvědčení

2) Žadatel musí uzavřít pojištění profesní odpovědnosti, které nabízí řada komerčních subjektů

Po splnění přejděte k dalšímu kroku

3) Návrh na vydání povolení k činnosti insolvenčního správce a zápisu do seznamu

Ministerstvo spravedlnosti bez zbytečného odkladu vydá povolení a zapíše žadatele do seznamu insolvenčních správců

Po splnění výše uvedených náležitostí je možné začít poskytovat službu

Související informace:

V případě potřeby se můžete obrátit s dotazem na
Jednotná kontaktní místa (JKM), zřízená na 15 obecních živnostenských úřadech ve všech krajích. Více o činnosti JKM.

Pro Vaše připomínky a náměty můžete využít diskusní fórum.

 

Doporučujeme