Írán: Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

Rok

Export

Import

Obrat

Saldo

2015

37 736

13 636

51 372

24 100

2016

59 963

9 794

69 757

50 169

2017

76 353

16 514

92 866

59 839

2018

69 790

19 383

89 173

50 407

2019

29 668

10 772

40 439

18 896

Zdroj: MPO ČR

V r. 2019 činil obrat obchodní výměny 40,439 mil. USD což znamená téměř 55% pokles o oproti roku 2018. Tento propad jde ruku v ruce s obdobným propadem obratu obchodní výměny EU 27 i dalších globálních aktérů a souvisí především s prohlubováním amerických ekonomických sankcí, resp. souvisejícími komplikacemi při bankovním/platebním styku s íránskými subjekty.

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Nejvýznamnější položky českého vývozu za období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019:

Kód zboží

STIC-4

 

USD (tis.)

2782

Jíl a ostatní žáruvzdorné materiály

326

6924

Zásobní tanky, sudy, plechovky, krabice apod.

301

6415

Papír, lepenka, nenatírané, v rolích, arších, j.n.

291

5986

Výrobky organické chemie

165

6652

Skleněné zboží pro domácnost, kanceláře, k výzdobě

 94

7436

Filtrační a čistící stroje na kapaliny nebo plyny

 92

5822

Ost.pláty, desky, fólie z plastických hmot, nelehčených

 85

5422

Léčiva obsahující hormony a deriváty, ne antibiotika

 76

8932

Zboží pro stavebníky z plastů

 70

7726

Pulty, panely k řízení nebo rozvodu elektřiny

 39

 

Nejvýznamnější položky českého dovozu za období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2019:

Kód zboží

STIC-4

 

USD (tis.)

5429

Léčiva

272

6715

Ostatní feroslitiny (ne radioaktivní feroslitiny)

213

5621

Hnojiva dusíkatá, mineralní nebo chemická

132

0579

Ovoce, čerstvé nebo sušené, j.n.

117

0575

Hrozny, čerstvé nebo sušené

 95

6762

Tyče a pruty ze žel. nebo oceli, válc. a potah. za tepla

 84   

6581

Sáčky a pytle z textilního materiálu

 68

0577

Jedlé ořechy, čerstvé nebo sušené

 30

5721

Polystyrén

 27  

2665

Syntetická staplová vlákna, neupravená k spřádání

 23

Zdroj: ČSÚ

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Před znovuzavedením amerických ekonomických sankcí (srpen 2018) bylo zaznamenáno několik obchodních případů v oblasti služeb. Jednalo se většinou o služby v oblasti IT (převážně bankovnictví a automobilový průmysl, datová úložiště), geologických prací a certifikace automobilových dílů. Existovaly rovněž snahy o navázání spolupráce v oblasti cestovního ruchu a finančnictví. V ČR probíhalo např. školení pilotů civilních letadel, certifikace komponent automobilů íránské výroby a školení expertů z ministerstva financí Íránu.

Ačkoliv je oblast služeb v této zemi patřičně rozvinutá, tak především místní jazyk farsí (mluvený i psaný) tvoří pro české firmy zajímající se o tuto oblast citelnou bariéru.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

Na konci roku 2017 byl v  Teheránu  podepsán kontrakt mezi českou firmou OSTROJ a.s. a íránskou společností ZISCO patřící do skupiny Middle East Mines Industries Development Holding Company (MIDHCO) na projektování a vybudování hlubinného dolu na těžbu černého, koksovatelného uhlí v provincii Kermán. Projekt přesahující hodnotu 65 mil. Euro s časovou náročností dvou a půl roku zahrnuje projektování, dodávky důlního zařízení, zprovoznění a provozování dolu.

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

Platné smlouvy:

 • Dohoda o podpoře a ochraně investic (podepsána 18. 12. 2017, čeká na ratifikaci Íránem)
 • Dohoda o hospodářské spolupráci mezi ČR a Íránem (18. 1. 2016)
 • Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (Praha, 30. 4. 2015)
 • Na konci r. 2015 vstoupila v platnost Dohoda o letecké dopravě z 9. 12. 2003
 • Smlouva o přátelství mezi Republikou československou a Císařstvím perským (Teherán, 29. 1930, č. 137/1931 Sb.)
 • Kulturní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a císařskou vládou Íránu (Praha, 26. 5. 1967, č. 114/1968 Sb.)
 • Dlouhodobá platební dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a císařskou vládou Íránu (Praha, 13. 5. 1977)
 • Dohoda mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Centrální bankou Íránské islámské republiky (Praha, 18. 11. 1994)
 • Protokol mezi Českou republikou a Íránskou islámskou republikou (Teherán, 12. 3. 1995)
 • Memorandum o porozumění mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o stavu smluv platných mezi oběma státy (Praha, 11. 3. 1997)
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o mezinárodní silniční dopravě (Teherán, 30. 1. 2001, č. 20/2002 Sb.m.s.)

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

Na území Íránu je druhý nejvyšší počet oficiálně registrovaných uprchlíků na světě (po Pákistánu). Naprostou většinu tvoří Afghánci, kteří jsou od skončení války v Afghánistánu postupně repatriováni ve spolupráci s UNHCR (z odhadovaného stavu téměř 2,5 – 3 milionů, kteří zůstávají v zemi, je jich oficiálně registrováno přibližně milion, zbytek zůstává v Íránu neregistrován). Írán hostí také více než 150 tis. uprchlíků z Iráku. 

ČR je od roku 2010 poskytovatelem MLP. V roce 2018 byl v rámci podpory neziskového subjektu HAMI realizován projekt “ Vytvoření a vybavení krejčovské dílny pro ohrožené afghánské ženy za účelem výuky krejčovských dovedností a odborného vzdělávání”. V roce 2020 se ČR chystá podpořit projekt na podporu prevence drogové závislosti v zemi. 

Zpět na začátek

Zastupitelský úřad

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem