Irsko: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Zpět na začátek

© Zastupitelský úřad ČR v Dublinu (Irsko)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Základní tři stupně cesty zahraničního výrobku ke spotřebiteli představuje dovozce (importer), velkoobchodník (distributor, wholesaler) a maloobchodník (dealer, retailer). U značkového zboží a složitějších výrobků plní dovozce často roli distributora. Tímto způsobem se např. v Irsku provádí prodej automobilů Škoda nebo traktorů Zetor. Místní zástupce je výhodou a u technicky náročnějšího zboží přímo nezbytností, pokud vývozce nemá prostředky na zřízení vlastního zastoupení nebo nepatří do nadnárodního koncernu, který je v zemi zastoupen, případně pokud nemá alespoň zástupce v sousední Velké Británii, který pokrývá i Irsko.

Z faktorů ovlivňujících možnosti prodeje v Irsku, resp. navázání a vývoj vztahů s místním zájemcem  upozorňují irské firmy nejčastěji na to, že od českých firem očekávají:

 • rychlou a především konkrétní odpověď na dotazy a návrhy zaslané písemně nebo sdělené při osobním setkání (pokud není možné odpovědět rychle, je vhodné potvrdit příjem a uvést předpokládaný termín odpovědi) – upozorňujeme na skutečnost, že v Irsku není pravidlem včasná či vůbec nějaká odpověď z irské strany na obchodní korespondenci; mnoho dotazů zůstává prostě bez povšimnutí; mentalita v tomto ohledu spíše připomíná jih Evropy než anglosaskou zemi.
 • možnost domluvit se s obsluhou podnikové telefonní ústředny anglicky nebo uvádět na takto jazykově vybaveného pracovníka přímý kontakt;
 • automatické vyrozumění o změně, zejména čísla telefonu a faxu, jestliže se v poslední době s příslušnou irskou firmou uskutečnil nějaký kontakt a ta nemá důvod se domnívat, že ze strany české firmy není zájem na jeho pokračování.

Irové a čeští podnikatelé působící v Irsku často upozorňují, že irský partner znalý trhu je ve většině případů nutností. Vstup na trh a marketing výrobků je téměř nemožný bez spojení s místní firmou. Irsko je malá země s malým trhem se značnou provázaností obchodních i osobních vztahů.

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Dovozní podmínky a dokumenty (po vstupu do EU), celní systém, kontrola vývozu

Dovozní podmínky do Irska jsou dány jeho členstvím v EU, která vůči třetím zemím uplatňuje společnou obchodní politiku. Zboží vyrobené v kterékoliv členské zemi EU a zboží ze třetích zemí propuštěné na vnitřní trh se dováží na trhy dalších členských zemí bez celních či jiných kvantitativních omezení. Díky volnému pohybu služeb není omezováno poskytování služeb fyzickými či právnickými osobami z členského státu EU na území jiného státu EU. Údaje je možno nalézt na stránkách jednotlivých Generálních ředitelství Evropské komise, zejména na GŘ Vnitřní trh.

Irsko pro dovoz ze třetích zemí aplikuje celní režim podle sazebníku zahrnujícího integrovaný sazebník ES (TARIC) a další opatření uveřejňována ve věstníku ES (Official Journal of the European Communities). Závazné rozhodnutí o celním zařazení „binding tariff information (BTI)“ platí 6 let. Bližší informace podává a žádosti vyřizuje:

Tariff Classification Unit  Office of the Revenue Commissioners
Government Offices
Nenagh, Co. Tipperary
web: www.revenue.ie

Zdaleka nejjednodušší cestou, jak zjistit relevantní celní sazby a náležitosti nezbytné pro vývoz do EU, je databáze EU.

Ochrana domácího trhu

Irsko uplatňuje standardní nástroje v souladu s předpisy EU pro dovoz ze třetích zemí. Ochrana domácího trhu je nadále založena na relativně vysoké irské národní uvědomělosti využívané v propagaci irského zboží a služeb. Projevuje se to výzvami typu „kupujte irské“ nebo „podporujte irskou zaměstnanost“ a nápadným označováním zboží vyrobeného v Irsku. Rovněž při posuzování žádostí zahraničních investorů o různé investiční pobídky se standardně přihlíží k tomu, jak taková investice využije subdodávky irských firem.

Zóny volného obchodu

V Irsku jsou dvě volné celní zóny – na mezinárodním letišti Shannon u města Limerick na západním pobřeží a v Ringaskiddy u přístavu Cork (Free Port Zone) na jižním pobřeží ostrova. Dovoz do těchto zón je bez cla. Převážná většina zboží z těchto zón je určena na vývoz.

Dodávky na irský trh podléhají celnímu řízení stejně jako dovozy ze zahraničí. Zvláštní ekonomickou zónou svého druhu je International Financial Services Centre (IFSC, www.ifsc.ie) v Dublinu, kde za zvýhodněných daňových podmínek působí pobočky desítek zahraničních finančních společností. Informace o podmínkách investic v IFSC lze získat od Industrial Development Agency (www.ida.ie).

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Pro české firmy neexistují žádné speciální překážky pro zřízení zastoupení zahraniční firmy v Irsku. Podmínky jsou obecně příznivé. Pro české firmy ovšem může hrát otázka nákladů zásadní roli při rozhodování o zřízení reprezentace. Při volbě typu organizace se vyplatí kontaktovat specializovanou poradenskou firmu, která může detailně porovnat zejména právní  účetní a daňové důsledky volby jednotlivých typů.

Založení firmy v Irsku a pravidla pro podnikání

1. Souhrnné informace o podnikání, administrativní podrobnosti k dlouhodobého pobytu na území Irska, rady pro cizince apod. naleznete na webu Department of Justice http://www.justice.ie/; resp. na podstránkách www.basis.ie (podnikání) a www.citizensinformation.ie (pobyt).

2. Registraci firem má na starosti Companies Registration Office, na jehož stránce www.cro.ie naleznete podrobný popis registrační procedury, poplatků a dokumentační požadavky. Pro registraci pobočky zahraniční firmy se požaduje minimálně:

 • jméno/a, adresa/y a občanství ředitele/ů mateřské firmy;
 • jméno a adresa sekretáře/ky;
 • ověřené kopie zřizovacích listin mateřské firmy, její číslo a místo registrace;
 • adresa a předmět činnosti pobočky v Irsku;
 • jméno/a a adresa/y osob(y) v Irsku pro příjem úřední korespondence;
 • jméno/a a adresa/y osob(y) v Irsku odpovědné/ých za dodržování předpisů.

3. Po splnění registračních požadavků CRO je třeba nově vzniklý subjekt zaregistrovat na daňovém úřadě – Office of the Revenue Commissioners, www.revenue.ie; Jejich stránka rovněž přehledně popisuje daňovou strukturu a platební kalendáře.

4. Praktického průvodce naleznete na stránkách Revenue Ireland: www.revenue.ie

5. Pokud byste potřebovali k celému procesu místního právníka (což je na některé úkony jistější a rychlejší, i když řadu věcí lze udělat svépomocí), můžeme vám zaslat jejich seznam. Velvyslanectví spolupracuje např. s kanceláří Murray Flynn Maguire Solicitors (www.murrayflynn.ie).

6. Irskou legislativu můžete nalézt na vládním serveru Office of the Attorney General, www.irishstatutebook.ie,

7. Nemovitosti můžete nabývat za stejných podmínek jako irský občan. Pronájem zajišťuje řada realitních kanceláří, mezi největší patří Lisney (www.lisney.com) či Colliers International (www.colliers.com).

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP)

Propagace je jednou z hlavních proměnných ve funkci prodejnosti výrobku a pro maximalizaci jejího efektu je třeba postupovat podle plánu vycházejícího z praktické zkušenosti v konkrétním oboru a podrobného průzkumu trhu. Využívání HSP je běžné. Hlavní deníky jsou The Irish Times (www.irishtimes.com) a Irish Independent (www.independent.ie).

Významné veletrhy a výstavy v teritoriu

V Irsku se koná několik desítek významnějších, ale zpravidla úzce zaměřených výstavních akcí, které odpovídají nízkému počtu obyvatel a v rámci Evropy geografické odlehlosti země. Na druhou stranu, vzhledem k velkému počtu zahraničních firem v Irsku,  které zpravidla představují velkou část nebo většinu vystavovatelů, mají prakticky téměř všechny výstavy mezinárodní charakter. Účast zahraničních firem, které nemají v Irsku zastoupení, je ojedinělá a zpravidla se jedná o firmy ze Severního Irska nebo Velké Británie. Vůbec největší výstavní akcí v Irsku je mistrovství (země nebo světa) v orbě, které se koná na podzim vždy na jiném místě a má charakter téměř všeobecného veletrhu a celonárodní pouti zároveň. Naprostá většina veletrhů (nebo spíše velkých výstav) se koná v Dublinu v areálu Royal Dublin Society (www.rds.ie).

ČR se účastní irských veletrhů pouze sporadicky. Za nejvýznamnější veletrhy lze považovat HolidayWorld, Energy Show či Medtec.

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

V Irsku panuje otevřené ekonomické prostředí při zachování pravidel EU a WTO. V zemi funguje praktická vymahatelnost práva při porušení ochrany duševního vlastnictví.

6.6. Trh veřejných zakázek

Hlavní internetovou stránkou, na které je publikován přehled veřejných zakázek vlády a místních samospráv, je www.etenders.gov.ie Na této stránce lze vyhledávat tendry podle jednotlivých oborů či data zveřejnění, je možné přihlásit se k pravidelnému odběru informací o zveřejněných tendrech.

Užitečné rady a informace o tendrech  jsou pravidelně publikovány na (www.procurement.ie).

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Způsoby řešení obchodních sporů

Způsob řešení obchodního sporu závisí na příslušném ujednání v obchodním kontraktu. Smírčí a arbitrážní služby v Irsku zajišťuje The Chartered Institute of Arbitrators (www.arbitration.ie). Při absenci ujednání mezi stranami o způsobu řešení případných sporů a nemožnosti dosáhnout přijatelného řešení jednáním může být spor vyřešen jen soudní cestou. Profesní organizace irských právníků je Law Society of Ireland (www.lawsociety.ie).

Při sporu spotřebitele a obchodníka o menší částky (v současnosti do cca 1 500 EUR) se lze bez najmutí advokáta obrátit na tzv. Small Claims Court. O soudní proceduře a předkládání žalob lze získat informace na stránkách Citizens Information.

Režim zadávání veřejných zakázek

Hlavní internetovou stránkou, na které je publikován přehled veřejných zakázek vlády a místních samospráv, je www.etenders.gov.ie Na této stránce lze vyhledávat tendry podle jednotlivých oborů či data zveřejnění, je možné přihlásit se k pravidelnému odběru informací o zveřejněných tendrech.

Užitečné rady a informace o tendrech jsou pravidelně publikovány na (www.procurement.ie).

Problémy a rizika místního trhu

Irský trh je poměrně malý a výdaje na zavedení nového produktu nebo služeb na trh se zpravidla vyplatí až po delší době. Zahraniční firmy, které vstupují na irský trh, jsou při prvním pokusu často neúspěšné, protože podcení finanční náročnost dobývání nového trhu nebo přecení jeho potenciál. Převážná část obchodních vztahů mezi českými a irskými firmami se odehrává na úrovni nadnárodních společností, které praktikují nezávislou obchodní politiku. Vstupenkou na irský trh může být předchozí dobrá spolupráce s britskými firmami, které se na irský trh orientují.

Irsko má rovněž zcela odlišnou nákladovou strukturu než ČR. Kromě značných nákladů spojených se zaměstnáním místních pracovníků je třeba počítat s vysokými náklady na pojistné, na výdaje spojené s bezpečností a ochranou zdraví při práci a na veškeré vedlejší služby (právní, účetní atd.) Životní náklady i náklady na podnikání v Irsku jsou nemalé a zemi dnes lze označit za jednu z nejdražších v EU (v některých oblastech již předběhla i Velkou Británii).

Obvyklé platební podmínky, platební morálka

Obvyklé platební podmínky jsou 30–180 dní od data vystavení faktury podle druhu zboží. Platební morálka je dobrá. Služby v této oblasti poskytuje společnost Experian Ireland (www.experian.com), která mimo jiné vydává věstník (Gazette) s rozsudky v dlužních sporech a s informacemi o insolventnosti.

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty

Irsko je zemí křesťanského civilizačního okruhu s tomu odpovídajícími způsoby jednání a společenského styku. Z povahových rysů vyniká u Irů zdvořilá družnost a uvolněnost. Časté je oslovování křestním jménem od prvního setkání bez záměru nebo náznaku familiárnosti.

Ač jsou úředními jazyky irština a angličtina, irština se používá velmi omezeně a nikdo její znalost od cizinců ani neočekává. Zvýšenou pozornost může vyžadovat zvláštní výslovnost, se kterou se lze v mluveném anglickém projevu u mnoha Irů setkat. Navíc se v některých případech v irské angličtině užívá jen irský termín, např.: Garda (gárda) – irská policie, Dáil (dojl) – irská poslanecká sněmovna, TD (tý dý) – irský poslanec, Taoiseach (týšok) – předseda irské vlády, Tánaiste (tónyšte) – místopředseda irské vlády.

Irsko je republika a někdy je proto místo označení „Ireland“ použit termín „Republic“, občas „State“ a v méně formální podobě také „South(ern Ireland)“ v protikladu k „North(ern Ireland)“. Čtyři velké oblasti (historické provincie) ostrova Irsko jsou Connacht, Leinster, Munster a Ulster. Větší část Ulsteru je dnes Severní Irsko a menší část leží v Republice. Značení ulic a domů je méně systematické než v ČR. Názvy ulic bývají často složeny z několika slov a jednotlivé části složeného názvu někdy uváděny v různém pořadí. PSČ jsou nově zavedena od r. 2015. V adresách mimo větší města se před jménem okresu uvádí County nebo zkratka Co. Někdy není uvedeno, že se jedná o Severní Irsko. Okresy v Severním Irsku jsou: Antrim, Armagh, Down, Fermanagh, Derry a Tyrone.

Úřední jazyk a ostatní nejčastěji používané jazyky

 • Úředními jazyky jsou irština a angličtina. Angličtina dominuje, alespoň základně irsky hovoří 35% obyvatel.
 • Dalšími nejčastěji používanými jazyky jsou polština, francouzština, litevština, španělština.

Státní svátky, obvyklá pracovní a prodejní doba

Pracovní doba a úřední hodiny jsou vesměs od 9 do 17 hod., banky mají otevřeno od 10 do 16 hod. Prodejní doba obchodů je značně variabilní. Čím větší nebo na turisty více zaměřená prodejna a více exponované místo, tím větší pravděpodobnost večerního, sobotního i nedělního prodeje. Prodloužené otevírací hodiny jsou ve čtvrtek.  Prodejní doba pro prodej alkoholických nápojů v maloobchodních prodejnách je zkrácena zákonem. V době významných křesťanských svátků je téměř všude zavřeno a je omezen provoz kin a divadel.

Volné dny jsou soboty, neděle a svátky nebo náhradní termíny svátků dle stanovené (někdy i v rámci pracovně-právních vztahů dohodnuté) kompenzace:

 • 1. leden New Year’s Day
 • 17. březen St. Patrick’s Day (irský národní svátek)
 • pátek před velikonocemi Good Friday (neoficiální, ale dodržovaný den pracovního volna)
 • velikonoční pondělí Easter Monday
 • první pondělí v květnu Early May Bank Holiday
 • první pondělí v červnu Bank Holiday
 • první pondělí v srpnu Summer Bank Holiday
 • poslední pondělí v říjnu Bank Holiday
 • 25. prosinec Christmas Day
 • 26. prosinec St. Stephen’s Day

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Občané ČR mají právo pobývat v Irsku bez ohledu na svou ekonomickou situaci a mají právo požádat o povolení k pobytu. Při vstupu na území Irska je občan ČR jako členského státu EU povinen prokázat se imigrační kontrole buď platným a nepoškozeným cestovním pasem nebo občanským průkazem. Při vstupu na území Irska nejsou vyžadovány finanční prostředky pro krytí nákladů pobytu v Irsku ani zpáteční letenka. Po příjezdu do Irska není stanovena povinnost registrovat se u Irské policie (Garda/y Síochána/y) nebo požádat o povolení k pobytu za účelem zaměstnání, podnikání nebo studia v Irsku.

V případě, že se občané ČR rozhodnou využít možnosti požádat o povolení k pobytu, obrátí se na registrační oddělení Garda v místě bydliště. Podrobné závazné informace ohledně pobytových práv občanů zemí EU v Irsku lze nalézt na webových stránkách www.citizensinformation.ie. Právní předpisy, upravující otázky pobytu cizinců na území Irska lze nalézt na webových stránkách Department of Justice, Equality and Law Reform – www.justice.ie.

Zakázán nebo podmíněn licencí je dovoz zbraní, munice, výbušnin, drog, pornografie, rostlin, živých i mrtvých zvířat, masa a masných výrobků (pozn.: dovoz výrobků z členských zemí EU je povolen pro osobní spotřebu), sena a slámy (i jako balicích výplní) a řady dalších položek uvedených v celním sazebníku (Customs & Excise Tariff of Ireland – viz též bod 5.4.). Horní limity na bezcelní dovoz na l dospělého cestovatele ze zemí EU jsou:

 • 1 kg tabáku nebo 800 cigaret nebo 200 doutníků, 400 kusů cigár
 • 10 litrů destilátu (např. vodka, gin, whisky …)
 • 20 litrů alkoholických nápojů jiných než víno, nepřesahujících 22 % objemu alkoholu
 • 90 litrů vína (v tom max. 60 litrů perlivého)
 • 110 litrů piva

Cestující z členských států EU mohou do Irsku dovážet do 10 kg potravin živočišného původu. Podmínkou je, aby tyto potraviny byly v neporušeném originálním balení od výrobce a byly určeny výhradně pro osobní spotřebu. Aktuální informace o podmínkách dovozu potravin do Irska jsou uvedeny na webových stránkách Department of Agriculture and Food www.agriculture.gov.ie.

V Irsku je o hodinu méně, než je SEČ. Letní čas se zavádí stejně jako v ČR. Bezpečnostní situace zhruba odpovídá poměrům v západoevropských oblastech bez výraznějších přistěhovaleckých menšin. Letecké spojení s Evropou je velmi časté a poptávku po něm vyvolává ostrovní izolace země. Mezi ČR a Irskem provozují přímé letecké spojení na trase Praha-Dublin letecké společnosti Aer Lingus a Ryanair. Hlavní mezinárodní letiště je v Dublinu, další v Corku a Shannonu. Mořské trajekty pro přepravu automobilů spojují Dublin, Dun Laoghaire, Rosslare a Cork s přístavy v Británii i kontinentální Evropě (především Holyhead, Pembroke, Fishguard, Le Havre a Cherbourg).

Irské mírné podnebí je ovlivněno především Atlantickým oceánem a Golfským proudem. Díky teplotám, které nedosahují extrémů a vydatným srážkám má Irsko příhodné klimatické podmínky pro zemědělskou výrobu. Průměrná teplota je 9°C, letní průměrné maximum 19°C, zimní průměrné minimum 2,5°C. Teploty pod -6°C a nad 25°C se považují za extrémní. Zjednodušeně se dá říci, že v Irsku panuje pouze jaro a podzim. Srážky jsou rovnoměrně rozloženy v průběhu celého roku. Průměrný roční úhrn srážek (750 – 1000 mm) závisí na vzdálenosti od Atlantiku a proto od západu na východ klesá,  v horách může dosahovat až 2000 mm ročně. Bouřky se vyskytují výjimečně (pozn. budovy nemají hromosvody). Vlivem téměř neustálého a často silného větru je počasí velmi proměnlivé („aprílové“).

V Irsku se stejně jako ve Velké Británii jezdí vlevo. Vzdálenosti a rychlost jízdy jsou uváděny v km, resp. km/h. Pokud není dopravními značkami stanoveno jinak, je nejvyšší povolená rychlost jízdy 100 km/h, v obcích 50 km/h a na dálnicích 120 km za hodinu. Vážným přestupkem je více než 50 miligramů alkoholu ve 100 mililitrech krve. Pravidla silničního provozu v populárním vydání (Rules of the Road) jsou běžně k dostání v obchodech s knihami a časopisy za cenu odpovídající přibližně dvojnásobku ceny novin. Litr benzínu stojí kolem 1,32 € a nafty zhruba 1,17. Stav silniční sítě je nevyrovnaný, vedle moderních dálnic se často setkáváme s rozbitými vedlejšími silnicemi.

Osobní automobil lze najmout od cca 35 € na den. Podmínky jednotlivých půjčoven se často liší. Bez ohledu na základní způsobilost zájemce k řízení motorového vozidla mohou podmínky provozovatele vyloučit možnost pronájmu vozidla zejména osobě:

 • bez řidičského průkazu platného v zemi její státní příslušnosti nebo platného méně než 2 roky
 • bez platné kreditní karty nebo schopnosti složit vysokou zálohu v hotovosti
 • až do 30 let a nad 60 let věku (často v závislosti na typu motorového vozidla)

Úroveň hotelů i ostatních ubytovacích zařízení je velmi slušná. Cena jednoho noclehu v hotelu střední cenové kategorie v hlavním městě je kolem 110 €, ve venkovských penziónech označovaných jako B&B (bed and breakfast) kolem 40 €. Napětí v elektrické síti je 220V/50Hz a zásuvky jsou odlišné (stejné jak v UK) od zásuvek v zemích kontinentální Evropy. Bankovní a další služby jsou na standardní úrovni. Poštovní přepážky se občas nacházejí uvnitř obchodů. V nejrozšířenějším druhu restaurací (pub) se podávají pouze velmi jednoduchá jídla. V restauraci s obsluhou střední cenové kategorie stojí jedno hlavní teplé jídlo 15 až 20 €, večeře 20 až 40 €

V Irsku se v některých případech používají imperiální jednotky měr a vah. Nejčastěji pint (pt) = cca 0,57 litru (většinou použivané u alkoholických nápojů), pound (lb) = cca 0,45 kg a mile (m) = cca 1,6 km. Podrobnější převodní poměry a další jednotky uvádí každý slušnější anglický slovník.

Oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince – vhodnost návštěvy s ohledem na politickou či jinou situaci v zemi

Irsko lze považovat za běžnou evropskou zemi. V centrech velkých měst je potřeba dávat pozor na pouliční kriminalitu.

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Obě naše země jsou členy EU, překážky pro zaměstnávání tudíž prakticky neexistují.

Informace o pracovních podmínkách naleznete na na stránkách Department of Social Protection’s Employment Services/Intreo Offices www.welfare.ie, daních, sociálním systému, školství, zdravotnictví, ale také o tom, jak v Irsku přihlásit automobil či koupit nemovitost naleznete ve velmi přehledné formě v anglickém jazyce na www.citizensinformation.ie

Na irském trhu práce existuje trvalý zájem o některé profese, zejména o řemeslníky, montéry, některé profesionální služby (zdravotní sestry, ošetřovatelky, kadeřnice), manuální profese s důrazem na zkušenost z oboru (pracovníci na jatkách, v autoopravnách) a technické profese s vysokoškolským vzděláním (např. chemický, farmaceutický, IT průmysl). Šance je rovněž pro některé bankovní a účetní profese s mezinárodní (ACCA, CIMA) kvalifikací a multilinguální pracovníky pro centra strategických služeb. Kromě specializovaných personálních agentur je v Irsku značná část pracovních příležitostí zveřejněna na internetu. Nejčastěji používané jsou následující stránky:

Soukromé pracovní agentury

Soukromé pracovní agentury nemohou od uchazečů o zaměstnání vybírat žádné poplatky za zprostředkování práce nebo jejich registraci. Tyto agentury musí mít oprávnění od Živnostenského úřadu (Department of Enterprise, Trade and Innovation. Seznam všech licencovaných agentur, naleznete na www.deti.ie v sekci Agentury práce (Employment Agencies).

Seznam soukromých personálních agentur naleznete na www.goldenpages.ie, případně také na stránkách Národní federace personálních agentur (National Recruitment Federation) na adrese www.nrf.ie.

Inzerce v denním tisku

Volná místa jsou zveřejňována i v místním a národním tisku. Mezi hlavní noviny v Irsku patří:

Státní rádio a TV www.rte.ie. Také Evening Herald je důležitým zdrojem volných míst

Pracovně právní náležitosti a pravidla:

Rámec pracovního práva tvoří jednak zákony a jednak zvykové právo. Seznam veškerých irských právních předpisů lze nalézt na internetové stránce www.irishstatutebook.ie; Základem vztahu je smlouva mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem. Na rozdíl od praxe v ČR nemusí mít písemnou podobu. Zaměstnavatel je však povinen do dvou měsíců od nástupu do zaměstnání předat zaměstnanci psaný seznam povinností a podmínek (minimální informace jsou definovány zákonem Terms of Employment (Information) Act 1994).   

Obvykle uváděná zkušební doba je tři až šest měsíců. Legislativně je stanovena pouze horní hranice zkušební doby, jež nesmí přesáhnout dvanáct měsíců.

Výpovědní lhůty jsou značně rozmanité a závisí na individuálních pracovních smlouvách. Statutárně platí, že výpovědní lhůta je minimálně jeden týden v pracovních poměrech kratších než dva roky a delších než tři měsíce, a maximálně osm týdnů v případě pracovních poměrů delších než 15 let.

Délka pracovní doby nesmí překročit 48 hodin týdně v průměru za poslední čtyři měsíce práce. Výjimkou jsou zejména manažerské pozice, kde si pracovník do jisté míry určuje pracovní dobu. Zaměstnanci na plný úvazek jsou oprávněni čerpat 20 dní dovolené a devět dní státních (veřejných) svátků.

Pracovní zvyklosti se nijak neliší od praxe v irských, britských či amerických zahraničních společnostech sídlících v České republice. Důraz je kladen na výkon, přesnost a včasnost. Irové jsou v práci velmi disciplinovaní.

Minimální hodinová mzda je 9,25 EUR (od 1.1.2017).

Registrace zaměstnanců, daně a sociální pojistné

Po získání zaměstnání si pracovníci požádají místně příslušný sociální úřad (Social Welfare Office) o vydání osobního čísla pro styk s veřejnou správou (PPS Number – Personal Public Service Number). Číslo slouží k identifikaci pracovníka a k řadě dalších úkonů ve vztahu ke státní správě (např. odvod daní a pojistného). Podmínky vydání a formuláře jsou uvedeny na  stránce úřadu Welfare – Department of Social Protection

Zaměstnanec má povinnost registrace na daňovém úřadu, který mu vyměří roční daňovou povinnost. Daně jsou z platu strhávány až po dosažení příjmu nad roční nezdanitelnou částku platu. Registraci je nutno provést co nejdříve, jinak má zaměstnavatel po uplynutí určitého období povinnost srážet daň na úrovni nejvyšší sazby. Podmínky registrace a formuláře jsou k dispozici na stránce www.revenue.ie; Tato stránka rovněž velice srozumitelně popisuje jednotlivé nároky na daňové úlevy a samozřejmě strukturu daňových sazeb.

Informace o zdanitelných a nezdanitelných položkách platu, sazbách daní apod. naleznete také na: www.revenue.ie

Obecně, všichni zaměstnanci a osoby samostatně výdělečně činné, které jsou starší 16-ti let, přispívají do sociálního systému PRSI (Pay Related Social Insurance). Příspěvky se procentuálně vypočítávají z hrubého měsíčního příjmu a dělí se do různých kategorií, také podle druhu práce, kterou vykonáváte. PRSI příspěvky se skládají z příspěvků zdravotních a sociálních. Platbu příspěvků PRSI zajišťuje zaměstnavatel.

Řešení sporů se zaměstnavatelem

Hlavní organizace, na které se mohou zaměstnanci přímo obrátit s dotazy či stížnostmi na nefér jednání zaměstnavatelů, jsou následující:

 • Ministerstvo pro podnikání, obchod a zaměstnanost (Department of Jobs, Enterprise and Innovation; www.enterprise.gov.ie/en/)
 • Komise pro pracovní vztahy (Labour Relations Commision; www.lrc.ie)
 • Úřad pro rovné zacházení (Equality Authority; www.equality.ie)

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotnictví v Irsku je oproti ČR na nižší kvalitativní úrovni. Základní ambulantní ošetření se poskytuje v ordinaci praktických lékařů (GP – General Practitioner) nebo v obvodních zdravotnických střediscích (community care). Základ nemocniční sítě představuje několik desítek státních nemocnic (public hospitals), kterou doplňuje menší počet polosoukromých (voluntary) a soukromých (private) nemocnic (hospitals).

Telefonní číslo na záchrannou službu (emergency service) je 999 nebo 112 a je společné i pro hasiče (fire brigade) a policii (garda). Za jakoukoli návštěvu lékaře či den strávený v nemocnici se platí standardní paušální poplatek. Veškeré předepsané léky se rovněž hradí v plné výši. Za ošetření se platí, pokud podmínky zdravotního pojištění v konkrétním případě neumožňují přímé zúčtování. Další informace jsou k dispozici na www.health.gov.ie, případně www.hse.ie.

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Dublinu (Irsko) ke dni 10. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace
• Teritorium: Irsko