Itálie: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

Sektorové příležitosti pro český export

Úvod

V novém tisíciletí země dosáhla nejvyšší hodnoty růstu HDP v roce 2000 (3,7 %), poté se do roku 2003 ekonomika postupně zpomalovala. V následujících letech se hodnoty růstu ekonomiky pohybovaly v rozmezí 1-2 %. Itálie se nacházela v recesi v letech 2008, 2009, 2012, 2013 a 2014. Od roku 2015 byl opět nastartován mírný ekonomický růst země, který se pohyboval okolo 1 %. Dle predikce MMF by však mělo italské hospodářství vykazovat v r. 2018 velmi nízký růst a to pouze 0,1%. Míra inflace se dlouhodobě pohybuje na velmi nízkých hodnotách (v rozmezí 1 – 2 %). V zemi žije okolo 61 mil. obyvatel a HDP na obyvatele činilo v roce 2016 30 tis. USD. Nezaměstnanost v souladu s oživením ekonomického růstu v posledních letech klesá, byť stále přesahuje hranici 10 %. Běžný účet platební bilance země je od roku 2013 trvale v přebytku.

Itálie je součástí vnitřního trhu EU.

V žebříčku konkurenceschopnosti, který sestavuje Světové ekonomické fórum (WEF), se Itálie umístila na 31. pozici ze 140 srovnávaných ekonomik a dle OECD není exportně rizikovou zemí.

Itálie je exportně orientovanou zemí (v r. 2018 dosáhl vývoz hodnoty cca 463 mld. EUR a rostl meziročně o 3,1%) a příležitosti ve formě různých subdodávek a komponent pro české firmy se tak z velké části otevírají právě v sektorech, v nichž Itálie dosahuje dobrých exportních výsledků. Další příležitosti se nacházejí i v případě dovozu (surovin, komponentů a polotovarů), který zaznamenává díky ekonomickému vývoji a postupně rostoucí domácí spotřebě růst.

Příležitosti pro český export

Automobilový průmysl

Jedná se o jeden z tahounů italské ekonomiky, prodej osobních vozů zaznamenává v posledním období výrazný růst v souvislosti s nastartovaným ekonomickým oživením a právě automobilový průmysl je symbolem růstu italského hospodářství. Výroba a vývoz již dosáhly předkrizových čísel a dále rostou. Roste však také domácí poptávka, počty nově imatrikulovaných vozidel se v roce v r. 2017 zvýšily o 7,9 %. Jedná se současně o nejvýznamnější položku českého vývozu, která má na základě výše uvedeného trendu potenciál do budoucna dále růst.

Italská automobilka Fiat sice dnes vyrábí většinu své produkce mimo Itálii, ale výrobu dražších a luxusních vozů chce v Itálii ponechat. Růst by znovu mohl i vývoz autobusů, jejichž výroba se v Itálii potýká s problémy, nebo byla přesunuta do zahraničí, nicméně roste i tlak na zavádění alternativních pohonů autobusů.

Civilní letecký průmysl

U doporučených položek lze spatřit stejnou charakteristiku: existence poptávky po těchto položkách se prolíná s českými kompetencemi. Perspektivní může být i spolupráce mezi českým a italským kosmickým průmyslem. V případech obou sektorů již spolupráce probíhá, zvyšujícím se trendem s dalším potenciálem je spolupráce subjektů v tomto sektoru v rámci projektů Evropské unie.

Chemický průmysl

Jde o jeden z úspěšných sektorů italského průmyslu dlouhodobě vykazující velký exportní potenciál, a proto představující i významné příležitosti pro české vývozce. Itálie je v rámci EU druhým největším vývozcem v této sektorové oblasti – v letech 2016 a 2017 vývoz v sektoru rostl o 9,5 %. Samotná výroba pak v  r. 2017 vzrostla o 2,6 %. Růst domácí poptávky chemických produktů současně způsobuje, že Itálie vykazuje i velmi dobrá čísla importu.

Od roku 2009 v této skupině výrobků dominují destilované mastné kyseliny. Pokud jde o chemické výrobky, několikanásobně vyšších objemů vývozu z ČR bylo dosaženo například u iniciátorů a urychlovačů reakce nebo u přípravků k čištění kovových povrchů a pájení. Objevují se poptávky distributorů chemických látek, kteří dodávají produkty do místních laboratoří, výrobcům nátěrových hmot, či do plastikářského průmyslu. Problémem pro české společnosti v tomto sektoru (kyseliny a jiné chemické látky) je, že náklady na přepravu jsou vzhledem k nízké marži v tomto odvětví veliké.

Kovozpracovatelský průmysl

Železo a ocel se staly významnými komoditami v obou směrech toku zboží mezi ČR a Itálií. Do budoucna by vývoz z ČR mohl růst kvůli problémům italských železáren s dodržováním norem ochrany životního prostředí. Ocel a železo (hojně využívány především ve stavebním sektoru) trpí konstantně negativním výkonem italského stavebního sektoru, který však zažívá oživení v podobě expanze italských firem do zahraničí. Totéž platí pro strojírenství, u kterého došlo v letech 2007 – 2015 kumulovaně k propadu výroby o 30 %. V souvislosti s oživením italské ekonomiky, která od r. 2015 zažívá opět hospodářský růst, se zlepšují též vyhlídky na oživení pro hutní výrobky, ale současně i následně ve strojírenství, které v narůstající míře podporuje i domácí poptávka. S cílem udržet si konkurenceschopnost Itálie investuje do robotů a mechanizace výroby, ve které je řada příležitostí pro české firmy aktivní v těchto sektorem (v r. 2016 bylo zavedeno do výroby 6465 robotů, čímž se Itálie v absolutních hodnotách dostala na 7. příčku na světě a 2. v Evropě).

Obranný průmysl

Itálie je jedním z významných hráčů na poli evropského obranného průmyslu a silným podporovatelem trendu směřujícího ke konsolidaci evropské politiky vyzbrojování. Aktivně podporuje mezinárodní obranně – průmyslovou spolupráci, zejména v high-tech sektorech, ale také v oblasti letectví, systémů řízení a velení, komunikačních a elektronických systémů a softwaru či avioniky. Konkrétní příležitosti pro české firmy obranného a bezpečnostního průmyslu se nabízejí zejména v oblasti lehkých vrtulových letadel či komponent v oblasti kosmického průmyslu.

Sklářský a keramický průmysl

Zatímco stolní sklo v Itálii v uplynulé dekádě ztrácelo své pozice, vývoz ostatních skleněných výrobků rostl. Tradiční české dekorativní sklo se v Itálii muselo vypořádat s levnou konkurencí a změnou vkusu. Do budoucna by však mohlo zpátky své pozice získávat v segmentech, v nichž může konkurovat kvalitou a originálním designem. České sklo si zachovává v Itálii stále dobré jméno. Změna vkusu je ale u Italů zřejmá a požadovány jsou především hladší linie a modernější design. Stabilně poptávané jsou vánoční dekorace a figurky.

 

Vodohospodářský a odpadní průmysl

 

Vodohospodářský sektor v Itálii vykazuje silný deficit infrastruktury ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi. Disponuje zastaralými zařízeními, přitom zvláště na jihu je infrastruktura velmi opotřebovaná a dochází k velkým ztrátám vody (v některých případech až 40 %). Italská vláda plánuje alokovat zdroje do výše 294 mil. EUR, určené především na rekonstrukci a výstavbu přehrad. Počítá se s rekonstrukcí 101 přehrad, z nichž se velká část nachází v jižní Itálii. Podle zdrojů z italského Ministerstva dopravy a infrastruktury je vláda připravena v příštím období alokovat zdroje a udělit koncese na zmíněné stavební práce v rámci schváleného národního plánu (Piano Nazionale Grandi Dighe). Další finanční zdroje si vyžádají nutné opravy a vylepšení infrastruktury, především vodovodní sítě.

 

V sektoru je silná konkurence italských firem, které v letech krize stagnovaly. České firmy nicméně mohou uspět jak svými výrobky a technologiemi, tak i v případných konsorciích s místními firmami. Infrastrukturní projekty ve vodohospodářství vyžadují komplexní dodávky celé řady výrobků a navazujících služeb.

 

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Italský farmaceutický průmysl (i díky přítomnosti nadnárodních korporací) patří k evropské špičce a dařilo se mu navzdory recesi. Italský trh se v tomto segmentu vyznačuje velmi ostrou konkurencí a čeští výrobci léčiv s tím musejí počítat.

Vývoz antibiotik do Itálie sice od vstupu ČR do EU vzrostl téměř na dvojnásobek, avšak nedosahuje zatím úrovně z konce 90. let. Zajímavou položkou z pohledu pozitivní tendence trhu by se mohly jevit potravinové a vitamínové doplňky, jejichž poptávka na italském trhu neustále stoupá. Průměrná spotřeba vitamínu a potravinových doplňků byla v období krize 2 mld. EUR.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Podíl zemědělství na ekonomice Itálie se blíží hodnotám průměru zemí EU (3 %). Základní charakteristikou zemědělského sektoru je vysoký počet a malá velikost velké části zemědělských farem a podniků.   Itálie má 70 % zemědělských podniků s méně než 10 zaměstnanci a v potravinářském průmyslu má tolik zaměstnanců dokonce 90 % podniků. Italský potravinářský průmysl v současné době zaměstnává 400 000 osob a je po strojírenském průmyslu druhým nejvýznamnějším odvětvím italského zpracovatelského průmyslu. 

Potravinářský průmysl patří do skupiny tahounů italského exportu a byl relativně méně zasažen dvěma vlnami hospodářské recese v uplynulých letech. Za perspektivní komodity je považován cukr, slad a pivo. V případě cukru není Itálie soběstačná a cukr dováží, aby pokryla jeho spotřebu v potravinářském průmyslu.

Při pohledu na portfolio vývozců piva do Itálie je možno vidět, že ČR by mohla mít větší podíl oproti svým konkurentům a je tu poměrně velký prostor pro další růst. V Itálii v posledních letech velmi vzrostla obliba piva a konzumace tohoto produktu se značně zvýšila. Dle údajů asociace Assobira roste přitom jak výroba, tak spotřeba piva v Itálii (v r. 2016 např. na úrovni 31,1 l na hlavu ročně, čímž se spotřeba dostala na úroveň předkrizového r. 2007). Ve velkých a bohatších městech na severu Itálie je poptávka soustředěna především na pivní speciály, piva z mikropivovarů a řemeslně vyráběná piva, piva nefiltrovaná. V posledních letech se také velmi rozmnožily nové italské minipivovary a právě řemeslná výroba piva (např. počet mikropivovarů a restaurací s výrobou piva byl v r. 2013 téměř 500, v r. 2016 již téměř dvojnásobek).

Samostatnými souvisejícími položky jsou pak slad (a chmel), které jsou i nadále příležitostí pro český export. V dovozu nepraženého sladu do Itálie se v r. 2016 umístila ČR na 6. místě mezi největšími dovozci, přičemž vývoz do Itálie kontinuálně roste. V případě chmele je rostoucí trend vývozu stejný a umístění ČR mezi největšími dovozci se v posledních letech pohybuje kolem 4. místa.

Zpracovatelský průmysl

Zpracování řady surovin pocházející z těžby či zemědělství nachází uplatnění v celé řadě – často i pro Itálii velmi typických a proslavených odvětví – kde se uplatňují italský design či móda. Spolu s chemickými surovinami jde o zboží s relativně nižší přidanou hodnotou a stupněm zpracování. Textilie, kámen či dřevo se velmi úspěšně uplatňují v řadě oblastí jako móda, stavebnictví či velmi silně rozvinutém nábytkářském průmyslu, jehož výrobky jsou z velké části na vývoz. Právě dřevo a výrobky ze dřeva Itálie do velké míry dováží. Tradičním zdrojem italských dovozů je i ČR, které se dlouhodobě u této suroviny nabízí exportní příležitosti.

Železniční a kolejová doprava

Italské železnice, kromě průběžné obměny vozového parku u svých vlaků, se rovněž soustředí na posílení železničního spojení mezi Apeninským poloostrovem a ostatními částmi Evropy, a to jak v osobní, tak nákladní dopravě. Výstavbu či rozšíření nových koridorů mezi italskými přístavy a zeměmi na sever od Alp má za cíl zvětšit objem přepravovaného zboží a zkrátit přepravní vzdálenosti mezi asijskými přístavy a evropskými destinacemi – italská vláda tak doufá, že právě přístavy v Terstu a Janově s následným propojením nákladním železničním spojením do Evropy (realizace spojení Janov – Turín a následně Lyon) se stane koncovou stanicí Nové Hedvábné stezky s asijským zbožím. Rovněž v případě osobní dopravy bude v příštích letech realizována výstavba rychlostního železničního spojení mezi severoitalským Turínem a francouzským Lyonem.

Stavební průmysl

Italské stavební společnosti míří čím dál více do zahraničí: pokles italského stavebního průmyslu v předchozím období hospodářské recese vyvolal „genetickou změnu“ v nastavení významných italských stavebních společností a přispěl k jejich expanzi do zahraničí. Tento úspěch může být příležitostí pro případné subdodávky italským firmám na třetích trzích, které se ukazují být perspektivnější než cílení na realizaci konečných projektů v samotné Itálii. Českým dodavatelům se v  sektoru nabízí široká škála příležitostí od projekčních prací po subdodávky materiálů či služeb.

 

Perspektivní obor

Země

Konkrétní příležitosti

Automobilový průmysl

Itálie

HS 8702 – Motorová vozidla pro dopravu deseti nebo více osob, včetně řidiče

Itálie

HS 8703 – Osobní automobily aj. motorová vozidla pro přepravu osob

Itálie

HS 8708 – Části, součásti motorových vozidel čísel 8701 až 8705

Civilní letecký průmysl

Itálie

HS 8801 – Balony a vzducholodě; kluzáky, rogala a ost. bezmotorové prostředky pro létání

Itálie

HS 8802 – Ost. letadla (například vrtulníky, letouny); kosmické lodě

Itálie

HS 8803 – Části a součásti výrobků čísel 8801 nebo 8802

Itálie

HS 8804 – Padáky (včetně řiditelných padáků a paraglidingů) a rotující padáky

Itálie

HS 8805 – Letecké katapulty ap. přístroje a zařízení

Chemický průmysl

Itálie

HS 3823 – Technické monokarboxylové mastné kyseliny; kyselé oleje z rafinace; technické mastné alkoholy

Kovozpracovatelský průmysl

Itálie

HS 7204 – Odpad a šrot ze železa nebo oceli; přetavený odpad ze železa nebo oceli v ingotech

Itálie

HS 7213 – Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, ze železa nebo nelegované oceli

Itálie

HS 7214 – Ost. tyče a pruty ze železa nebo nelegované oceli

Itálie

HS 7217 – Dráty ze železa nebo nelegované oceli

Itálie

HS 7223 – Dráty z nerezavějící oceli

Itálie

HS 7224 – ost. legovaná ocel v ingotech nebo v jiných primárních formách; polotovary z ost. legované oceli

Itálie

HS 7227 – Tyče a pruty, válcované za tepla, v nepravidelně navinutých svitcích, z ost. legované oceli

Itálie

HS 7228 – Ost. tyče a pruty z ost. legované oceli

Itálie

HS 7229 – Dráty z ost. legované oceli

Itálie

HS 8212 – Břitvy, holicí strojky a holicí čepelky

Sklářský a keramický průmysl

Itálie

HS 7003 – Lité a válcované sklo v tabulích aj. neopracované

Itálie

HS 7006 – Sklo lité, tažené, plavené, vrtané aj. zpracované

Itálie

HS 7007 – Bezpečnostní sklo sestávající z tvrzeného nebo vrstveného skla

Itálie

HS 7010 – Demižony, lahve, sklenice, baňky aj. výrobky ze skla

Itálie

HS 7013 – Stolní, kuchyňské, toaletní, kancelářské skleněné výrobky, pro výzdobu aj. účely

Itálie

HS 7016 – Dlažební kostky, desky, cihly, dlaždice, obkládačky a ost. výrobky z lisovaného skla

Itálie

HS 7018 – Skleněné korálky, imitace perel, imitace drahokamů ap. zboží ze skla, jn. než bižuterie

Itálie

HS 7019 – Skleněná vlákna a výrobky z nich (například příze, tkaniny)

Vodohospodářský a odpadní průmysl

Itálie

HS 3917 – Trubky, potrubí a hadice a jejich příslušenství z plastů

Itálie

HS 7303 – Trouby, duté profily ap., z litiny

Itálie

HS 7307 – Příslušenství (fitinky) pro trouby nebo trubky, ze železa nebo oceli

Itálie

HS 7309 – Nádrže, cisterny, kádě ap., ze železa nebo oceli, o objemu › 300 l

Itálie

HS 8481 – Kohouty, ventily ap. zařízení pro potrubí, kotle, vany aj.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Itálie

HS 2941 – Antibiotika

Itálie

HS 3003 – Léky neodměřené, ne krev, antisera ap., vata aj.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Itálie

HS 1107 – Slad, též pražený

Itálie

HS 1701 – Třtinový nebo řepný cukr a chemicky čistá sacharóza, v pev. stavu

Itálie

HS 2203 – Pivo ze sladu

Zpracovatelský průmysl

Itálie

HS 4415 – Bedny, krabice, laťové bedny, bubny ap. dřevěné obaly

Železniční a kolejová doprava

Itálie

HS 8602 – Ost. lokomotivy a malé posunovací lokomotivy

Itálie

HS 8605 – Železniční, tramvajové osobní vozy aj. vozy bez vlastního pohonu

Itálie

HS 8607 – Části železničních nebo tramvajových lokomotiv nebo kolejových vozidel

 

 

 

 

 

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

Akce Velvyslanectví v Římě a zahraniční kanceláře CzechTrade v roce 2018:

Prezentace výrobců malých vrtulových letadel – podnikatelské fórum v rámci projektů PROPED

V únoru 2018 se v prostorách Velvyslanectví ČR v Itálii za podpory Ministerstva obrany ČR uskutečnila formou projektu na podporu ekonomické diplomacie prezentační akce pro české výrobce lehkých vrtulových letadel primárně určených pro výcvik. Cílem podnikatelského semináře bylo navázání či upevnění obchodních vztahů s italskými subjekty z tohoto segmentu leteckého průmyslu. Velvyslanectví ČR v Římě pozvalo na tuto akci zástupce italského Aeroklubu, Ministerstva obrany Itálie a vojenského letectva.

CzechTourism představil v Římě Českou republiku jako cykloturistickou destinaci

Milánské zastoupení CzechTourismu společně s italskou cyklistickou asociací FIAB a Velvyslanectvím ČR v Římě uspořádalo dne 5.4.2018 na Velvyslanectví ČR v Římě prezentaci ČR jako cykloturistické destinace se silným potenciálem aktivní dovolené.

Česko-italský průmyslový den ke spolupráci v oblasti kosmických aktivit, Řím, 31.5.2018

Dne 31.5.2018 proběhl v sídle Italské kosmické agentury (ASI) v Římě Česko-italský průmyslový den v oblasti kosmických aktivit organizovaný Velvyslanectvím ČR v Římě a Ministerstvem dopravy ČR.   Podnikatelského semináře, zaměřeného na propagaci českých firem vyvíjejících kosmické technologie a aplikace, se zúčastnilo celkem 10 českých společností: 5M, ATOS, BDS-CSRC, Frentech Aerospace, Honeywell, Iguassu, LKE, VZLU, SAB Aerospace a Serenum), Česká vesmírná aliance a za instituce zástupci ministerstev dopravy a obrany ČR a dále agentur CzechTrade a CzechInvest. Ty absolvovaly, společně se zástupci českých institucí a agentur, téměř 150 B2B jednání s dvěma desítkami italských společností. K jednání došlo mezi zástupci českých institucí a představiteli ASI. Podnikatelské fórum navazovalo na obdobné aktivity v letech 2013 (Řím) a 2015 (Praha), akce se poprvé uskutečnila v rámci projektů na podporu ekonomické diplomacie.

Na podnikatelské fórum navazovala dne 1.6. exkurze českých firem a zástupců institucí do dvou italských společností – Avio a SpaceEngineering. Průmyslový den se ukázal jako efektivní nástroj pro navázání či prohloubení kontaktů mezi firmami obou zemí, které se již na základě minulých zkušeností promítají do konkrétní spolupráce firem.

Úspěšné ekonomické prezentace pro italské podnikatele v srdci Lombardie

Ve dnech  5. a 6.6.2018 se v uskutečnily v ekonomickém srdci severní Itálie dvě úspěšné ekonomické prezentace zaměřené na poskytnutí informací a přímých kontaktů  pro místní podnikatele zajímající se o navázání či prohloubení aktivit směrem do ČR.  

Podnikatelský seminář v Milánu – Doing Business in the V4

Dne 5.6. se v severoitalském Milánu uskutečnilo setkání zaměřené na podnikání a prohloubení obchodních příležitostí Itálie, resp. podnikatelů z regionu Lombardie, se zeměmi V4. Na setkání vystoupili zástupci Velvyslanectví ČR a Velvyslanectví Slovenské republiky v Itálii a dále zástupci generálních konzulátů Maďarska a Polska v Miláně. V panelu věnovaném konkrétním podnikatelským zkušenostem vystoupilo několik úspěšných italských podnikatelů působících v zemích V4 se svými zkušenostmi. Podnikatelský seminář v Miláně spoluorganizovaly česká pobočka kanceláře Mazars a česká pobočka agentury Gi Group a dále CzechTrade Miláno.

Podnikatelský seminář  v Solbiate Olona – Doing Business in the Czech Republic

Dne 6.6. se v městě Solbiate Olona v provincii Varese uskutečnil podnikatelský seminář zaměřený na podnikání v ČR, který organizovalo vedení města a významná podnikatelská asociace Confapi Varese ve spolupráci s kanceláří CzechTrade Milán. Semináře se zúčastnili zástupci téměř dvou desítek firem, především z provincie Varese.

Prezentace českého vysokého školství na studentském veletrhu v Římě

Studenti středních škol především z Říma a regionu Lazio měli již po několikáté příležitost se seznámit na výstavním stánku ČR se studijními programy nabízenými na některých českých vysokých školách v anglickém a českém jazyce. Společný stánek věnovaný možnostem studia v České republice byl zajištěn ve spolupráci Českého centra v Miláně, Univerzity Karlovy v Praze, Masarykovy univerzity v Brně, Univerzity Palackého v Olomouci a za podpory Velvyslanectví ČR v Římě. Itálie patří do první desítky největších zdrojových zemí podle počtu studentů samoplátců studujících na českých vysokých školách v angličtině.

Promoční akce pro české výrobce a dodavatele hudebních nástrojů v italské Cremoně

Velvyslanectví ČR v Římě společně se zahraniční kanceláří CzechTrade v Miláně a veletržní správou Cremona, s podporou Českého centra Miláno, organizovaly v rámci prestižního veletrhu s hudebními nástroji v Cremoně dne 27. září 2018 koncert a následnou networkingovou akci. Společenská akce, která se uskutečnila s přispěním Ministerstva zahraničních věcí ČR v rámci projektů na podporu ekonomické diplomacie, byla zaměřena na propagaci českých výrobců a dodavatelů hudebních nástrojů v Itálii.

Veletrh SMAU a prezentace České republiky jako inovativní ekonomiky

Kancelář CzechTrade Milán zorganizovala kolektivní účast pro české firmy z oblasti smart technologies na veletrhu SMAU v Miláně ve dnech 23. – 25. října. V rámci společné expozice proběhla i prezentace České republiky s důrazem na inovativním sektory a představení země jako vhodného investičního prostředí pro firmy s produkty s vysokou přidanou hodnotou.

Úspěšná prezentace České republiky jako destinace školní turistiky

Milánské zastoupení agentury CzechTourism společně s tour operátorem Primatour Italia a ve spolupráci s Velvyslanectvím ČR v Římě uspořádaly dne 22. listopadu 2018 v prostorách velvyslanectví prezentaci ČR jako destinace školní turistiky. Cílem setkání bylo představit ČR jako vhodnou destinaci pro školní zájezdy přítomným středoškolským pedagogům a ředitelům gymnázií.

Setkání a vyhledávání obchodních agentů na akci Forum Agenti

Milánská kancelář CzechTrade zorganizovala pro české firmy kolektivní účast na akci Forum Agenti, zaměřené na vyhledávání obchodních zástupců v Itálii, kteří představují tradiční prodejní kanál na Apeninském poloostrově. Během akce proběhla krátká prezence ČR a V4.

Prezentace investičních příležitostí v ČR pro právní a finanční poradce, zastupující klienty z řad italských podnikatelů a firem

V sídle římského Justičního paláce se dne 11.12.2018 uskutečnil ekonomický seminář zaměřený na investiční a obchodní příležitosti v ČR, Izraeli, Japonsku, Kanadě, Maltě, Maroku a Rakousku, který organizoval Svaz advokátů v Římě. V rámci prezentací jednotlivých zemí byla představena základní makroekonomická data, obchodní vztahy, podnikatelské a fiskální prostředí.  Seminář byl určený především advokátním kancelářím a společnostem pro daňové a finanční poradenství, zastupující klienty z řad podnikatelů a firem, kteří hledají obchodní a investiční příležitosti v zahraničí.

Podnikatelská mise Hospodářské komory Jihlava v Římě

Velvyslanectví ČR v Římě uspořádalo dne 13. 12. 2018 setkání delegace podnikatelů, zástupců Hospodářské komory Jihlava, se zástupci agentury Lazio Innova, která zajišťuje pro obchodní komory v regionu Lazio služby v oblasti zahraniční obchodní spolupráce, inovací a výzkumu. Setkání se účastnila více než desítka firem regionu Vysočina (především reprezentující stavební sektor).

Zpět na začátek

Zastupitelský úřad

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem