Katalog služeb Jednotné zahraniční sítě (JZS) a Klientského centra pro export (KCE)

Klientské centrum, jednotné kontaktní místo pro exportéry, nabízí služby ve více než 90 zemích světa prostřednictvím Jednotné zahraniční sítě.

Poskytuje konzultace exportních a investičních záměrů v zahraničí a informace o exportních novinkách a příležitostech.

Na tyto základní služby navazují další v gesci Ministerstva zahraničních věcí, Ministerstva průmyslu a obchodu  anebo agentury CzechTrade.

Popis služeb

Vybraný exportní specialista vám usnadní nejen orientaci v systému státní podpory exportu, ale bude s vámi po celou dobu zpracování vaší služby.

Konkrétní službu nebo dotaz pro vás zpracují zastupitelské úřady ČR nebo zahraniční kanceláře CzechTrade, případně další odborníci.

Z důvodu sjednocení přístupu ke službám v celé zahraniční síti jsou všechny základní služby při prvotním zájmu exportérů o vstup na trh poskytovány zdarma.

Na tyto základní služby navazují další specializované služby.

Zpět na začátek

Základní služby a poradenství

Název služby (ID)Popis/rozsah služby Poskytovatel služby
Vstupní exportní konzultace (ID 1)
 • Úvodní konzultace se specialistou Klientského centra pro export
 • Informace o systému státní podpory exportu českým podnikatelům
 • Zhodnocení exportní připravenosti klienta a doporučení dalších kroků
KCE
Příprava na obchodní
jednání v konkrétním
teritoriu (ID 2)
 • Doporučení, jak vést obchodní jednání na daném trhu s ohledem na místní specifika kultury, způsobů komunikace a podnikání
 • Vyhledání, event. oslovení základního okruhu vhodných partnerů podle možností a domluvy s klientem
 • Zprostředkování seznamu tlumočníků a překladatelů a například i logistiky podle možností
 • Poskytnutí podpory a asistence při obchodním jednání podle potřeby a možností
 • Poskytnutí základních informací o legislativních a technických podmínkách vstupu na trh
KCE + JZS
Informace pro exportéry a identifikace obchodních příležitostí (ID 3)
 • Základní informace pro výběr a možnosti vstupu na konkrétní trh, zahrnující např. poskytnutí základních informací o podmínkách vstupu na trh; využití Mapy oborových příležitostí pro hledání oborových příležitostí
 • Bezplatná informační služba s výstupem na portálu BusinessInfo.cz a v newsletteru „CzechTrade denně“ zahrnující zahraniční poptávky, projekty a tendry, investiční příležitosti a nabídky zahraničních firem
 • Informace o připravovaných seminářích, teritoriálních a oborových setkáních pro rozšíření znalosti teritoria
KCE + JZS

Zpět na začátek

Služby Jednotné zahraniční sítě

Název služby (ID)Popis/rozsah služby Poskytovatel služby
Asistence a podpora při jednání se zahraničními oficiálními institucemi a státními podniky (ID 4)
 • Pomoc při vytipování partnerů podle oborů a teritorií
 • Podpora při zajištění schůzek, včetně případné účasti
 • Poskytnutí logistické podpory dle možností a dohody (např. zprostředkování tlumočení)
 • Konzultace s ekonomickými diplomaty, případně velvyslanci v příslušných teritoriích
Zastupitelské úřady ČR + KCE
Podpora u veřejných zakázek a využívání fondů vnější spolupráce EU a dalších fondů (ID 5)
 • Sledování a sdílení informací o chystaných a probíhajících veřejných zakázkách
 • Sledování a sdílení informací o chystaných veřejných zakázkách mezinárodních organizací (OSN, NATO, CERN apod.) a možném zapojení do projektů financovaných z fondů vnější spolupráce EU a dalších fondů (EDF, DCI, ENI, IPA, PI, EBRD, ADB apod.)
 • Informace o plánovaných kulatých stolech a seminářích zaměřených na bilaterální a multilaterální rozvojovou spolupráci, pořádaných pro podnikatelskou veřejnost
 • Politický vhled, obchodní znalosti a přístup k lidem a orgánům s rozhodovacími pravomocemi
Zastupitelské úřady ČR + MZV + KCE
Market Entry (ID 6)
 • Individuální služba sestavená na míru firmě, může obsahovat např. základní průzkum trhu, doporučení vhodné formy vstupu na trh, vyhledání obchodních kontaktů, podpora při zajištění logistiky, poskytnutí základních informací pro založení firmy nebo pobočky atd.
 • Až 24 hodin alokovaného času zahraniční kanceláře CzechTrade mimo země EU
 • Až 16 hodin alokovaného času zahraniční kanceláře CzechTrade v zemích EU
 • Možnost realizace služby až ve 3 teritoriích v průběhu 1 roku
CT
Oslovení potenciálních obchodních partnerů a ověření jejich zájmu o výrobek nebo službu (ID 7)
 • Zjištění obchodních kontaktů dle zadaných kritérií, aktualizace kontaktních údajů a oslovení firem včetně prezentace nabídky produktů a služeb klienta
 • Ověření zájmu o produkt či službu
 • Souhrnná zpětná vazba a doporučení dalšího postupu
 • Zjištění bonity zahraničích obchodních partnerů
CT
Organizace obchodních jednání (ID 8)
 • Zprostředkování a organizace obchodních schůzek klienta se zainteresovanými zahraničními firmami
 • Zajištění logistiky plus případné asistence a tlumočení při jednáních dle požadavku klienta
CT
Dlouhodobá exportní asistence (ID 9)
 • Asistence při obchodních jednáních a asistence při výběru místního zástupce
 • Podpora při jednání s úřady či při registraci nebo certifikaci výrobků
 • Průběžné poskytování informací z oboru včetně aktuálních oborových poptávek
 • Monitoring konkurence
 • Průzkum veletrhů a výstav, podpora při organizaci prezentací nebo účasti
 • Služba je poskytována v délce od 3 měsíců
CT
Praktická individuální pomoc podnikatelům na zahraničních trzích (ID 10)
 • Příprava obchodního plánu pro vstup na trh nebo investici (dovozní a vývozní statistiky, analýza trhu a konkurence, analýza potenciálu produktu klienta, cenotvorba)
 • Vyhledání a koordinace dodavatelské a partnerské sítě – poradenství „Route-to-Market“ (doporučení nejvhodnějšího vstupu na trh, vyhledání a oslovení vhodných odběratelů nebo dodavatelů, ověření zájmu o spolupráci a zprostředkování schůzek, bonita, doporučení odborných partnerů v místě)
 • Založení firmy v zahraničí (možné právní subjekty v teritoriu, administrativní kroky spojené se založením firmy, daňový systém, vyhledání vhodných prostor, komunikace s úřady a bankami, investiční pobídky)
 • Zajištění licencí, certifikací, registrací produktů a ochranných známek (identifikace bariér vstupu na trh, popis potřebných licencí na daném trhu pro daný obor, certifikace a registrace, kontakt na odpovídající instituce)
 • Obstarání průvodních dokumentů a povolení pro logistiku a celní agendu (identifikace bariér vstupu na trh, popis cel/kvót pro daný produkt, kontakt na odpovídající instituce v teritoriu)
CT
Projekty na podporu internacionalizace (ID 11)
 • Exportní inkubátor (rozvoj podnikání přímo v dané zemi díky přítomnosti vlastního zástupce firmy za využití zázemí kancelářských prostor a poradenských služeb zahraniční kanceláře CzechTrade; firma může využít až na 6 měsíců)
 • Exportní aliance (společná prezentace firem v zahraničí, sdílení know-how, společných synergií a vzájemné pomoci včetně sdílení nákladů s cílem zvýšit šance na úspěch v zahraničí)
 • Design Centrum CzechTrade (podpora průmyslového designu, zajištění služeb designérů, propagace českého designu v zahraničí, vzdělávání v oblasti design managementu)
CT

Zpět na začátek

Obchodní politika a vnitřní trh

Název služby (ID)Popis/rozsah služby Poskytovatel služby
Podpora realizace projektů a odstraňování překážek na trhu
(ID 12)
 • Expertní podpora pro firemní projekty v cílové zemi, s propojením do mezivládních a meziresortních smluv
 • Odstraňování překážek/problémů na trhu prostřednictvím jednání smíšených mezivládních, mezirezortních komisí a v rámci společné obchodní politiky EU
 • Organizace specializovaných a podpůrných akcí pro podnikatele (fóra, mise, semináře a kulaté stoly v rámci zasedání smíšených orgánů)
 • Informace o konkrétních relevantních bariérách vstupu na zahraniční trhy a jejich komunikace místně příslušným Delegacím EU
KCE +
MPO +
MZV
Řešení problémů
na vnitřním trhu EU
(ID 13)
 • Poradenství a asistence pro podnikatele v oblasti služeb – Jednotná kontaktní místa (JKM)
 • Poradenství v oblasti uvádění výrobků na trh v jiné členské zemi EU – ProCoP
 • Mimosoudní řešení sporů podnikatelů s úřady v jiném členském státě EU v případě porušení evropského práva – Solvit
KCE +
MPO (JKM)

Zpět na začátek

Rozvojová spolupráce

Název služby (ID)Popis/rozsah služby Poskytovatel služby
Podpora při zapojení do projektů české a mezinárodní rozvojové spolupráce
(ID 14)
 • Poskytnutí informací o možnostech zapojení soukromého sektoru v projektech zahraniční rozvojové spolupráce
 • Konzultace o možnostech využití programu B2B pro vstup na zahraniční trh (granty pro firmy od České rozvojové agentury)
Česká rozvojová agentura + KCE

Vysvětlivky: CT = CzechTrade, JZS = Jednotní zahraniční síť, KCE = Klientské centrum pro export, MPO = Ministerstvo průmyslu a obchodu, MZV = Ministerstvo zahraničních věcí.

Kromě služeb 7–11 jsou všechny služby poskytovány zdarma.

Stránka Klientského centra pro export (KCE)

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme