Klastry

Mapování klastrů

Účelem identifikace „tzv. mapování“ klastrů v České republice je rozpoznat a popsat oblasti existujících či potenciálních konkurenčních výhod, které mají potenciál se dále a rychleji rozvíjet. Cílem tohoto procesu je jednak určit, zda v rámci perspektivního odvětví existuje potenciál pro vznik a rozvoj klastru (tj. především vazby mezi firmami v odvětví a existující či potenciální vazby na univerzitu v daném oboru), ale také definovat společné cíle a strategie, které mohou být nadále rozvíjeny.

Mapování tedy zahrnuje především:

  • identifikaci aktuálních či potenciálních klastrů v krajích, okresech či městech ČR
  • identifikaci klíčových problémů a příležitostí pro skupiny firem a ostatních aktérů, včetně univerzit a výzkumných ústavů, které mohou aktivně napomáhat zvyšování konkurenceschopnosti a podporovat inovace
  • zpracování podrobných akčních plánů a strategií pro skupiny aktérů s cílem řešení společných problémů a příležitostí pomocí státní finanční podpory

Kdo iniciuje mapovací proces?

V oblasti mapování a identifikace klastrů se v závislosti na původu aktérů, kteří tyto aktivity iniciují, obvykle uplatňují dva různé přístupy:

1) Identifikace klastru – přístup „shora dolů“

V rámci tvorby politiky národního a regionálního hospodářského rozvoje je všeobecně akceptována nutnost zaměřit se na podporu rozvoje a financování klíčových sektorů, kde existuje skutečná či potenciální konkurenční výhoda. Poté, co jsou tyto sektory identifikovány, je možno přistoupit k rozvoji klastrových iniciativ coby efektivnímu způsobu podpory jejich rozvoje na základě dialogu a implementace společné strategie.

Doporučená metodika pro mapování klastrů v regionu:

  • statistická analýza kraje
  • identifikace klíčových sektorů pomocí lokačních kvocientů
  • výběr sektorů s celkovou zaměstnaností nad 50 % v kraji k dalšímu prozkoumání na základě podílu na zaměstnanosti, přidané hodnoty, produktivity a exportu
  • prozkoumání každého sektoru na základě dostupných dokumentů, jednání s místními experty
  • výběr klíčových sektorů pro další zkoumání
  • další výzkum pomocí interview, benchmarkingu vedoucího k detailnímu popisu a analýzám klastrů

2) Identifikace klastru – přístup „zdola nahoru“

Skutečnost, že není provedeno celkové mapování na národní nebo regionální úrovni by neměla ohrozit identifikaci či vývoj klastrů. Klastry fungují, když se spojí lidé, pochopí společné problémy či příležitosti a rozhodnou se, že je budou řešit společně. Tato spolupráce se odehrává v rámci daného průmyslu a tam, kde fungují klastrové iniciativy. Bude určitě zahrnovat i ostatní aktéry včetně regionálních a místních vlád.

Dokumenty:

• Témata: Dotace a financování

Doporučujeme