Kolumbie: Mapa oborových příležitostí – perspektivní položky českého exportu

© Zastupitelský úřad ČR v Bogotě (Kolumbie)

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

5.2. Kalendář akcí

5.1. Nejperspektivnější položky pro český export, odvětví pro investice, privatizační a rozvojové projekty

V srpnu 2013 vstoupila v platnost Mnohostranná obchodní dohody mezi EU a Kolumbií. Pro české firmy znamená dohoda poměrně velké úspory na celních tarifech. Na základě provedené analýzy lze očekávat zvýšení poptávky po evropských dovozech. Největší nárůst vývozu by měl zaznamenat sektor textilu a oděvů, vývoz automobilů a dopravních prostředků, výrobků lehkého a těžkého průmyslu a potravinářských výrobků.

Dnem vstupu dohody v platnost bylo odstraněno dovozní clo u 65 % položek celního sazebníku a do roku 2018 bylo clo odstraněno u dalších 18 % položek na kolumbijské straně. Nejdelší přechodné období 10 let se vztahuje na výrobky, u nichž je potřeba adaptace domácího trhu, jako např. kuchyňské nádobí ze dřeva, toaletní papír, sešity, plastové kojenecké lahve, kožené rukavice či zápalky. U zemědělských výrobků jsou sjednána liberalizační období o něco delší. Jistou mírnou výhodu má EU v porovnání s USA u vývozu osobních automobilů, protože si sjednala sedmileté liberalizační období, zatímco USA desetileté.

K hlavním českým exportním komoditám tradičně patří osobní auta, kosmetické přípravky, hračky a modely, trubky z plastů, kovové konstrukce ke skladování a přepravě, elektrické a elektronické přístroje, sušené mléčné výrobky, stavební stroje, ocelové a železné profily a trubky, traktory a příslušenství, kusové strojírenské zboží a náhradní díly na dříve dodané stroje a zařízení, motory a díly letadel, díly pro turbiny a generátory el. proudu, náhradní díly a nářadí pro obráběcí a tvářecí stroje, chirurgické nástroje, díly na koželužské a textilní stroje, obuvnické stroje, speciál, železářské zboží, ložiska, skleněné zboží, bižuterie a vybrané chemikálie.

Existuje možnost rozšíření českého vývozu strojů, zařízení a polotovarů pro potravinářský a zpracovatelský průmysl – zejména balicích strojů, speciálních pneumatik pro stavební a silniční stroje, ložisek, ručního a průmyslového nářadí, papíru a chemikálií (močovina, barviva, pigmenty, kyanidy aj.), zdravotnické techniky, dále zemědělských a potravinářských produktů (mléčné výrobky, oplatky, sýry), nápojového a broušeného skla, porcelánového nádobí a křišťálových lustrů. Příležitosti jsou také v oblasti PC software (software na zakázku), tvorbě internetových obchodů, ICT síťových řešení, počítačových her a mobilních aplikací.

Potenciální prostor na trhu se nalézá v oboru energetiky v dodávkách malých a středních vodních elektráren pro regiony Kolumbie, kde je přebytek vodních zdrojů dosud nevyužívaných, např. v tzv. nepropojeném systému, zejména v regionech Chocó, Valle de Cauca, Cauca, Nariño a Putumayo.

Další potenciál se nachází v investičních oborech ve formě subdodávek pro povrchové a hlubinné doly, tepelné a vodní elektrárny, budování přenosových soustav, projekty železniční a příměstské dopravy, silniční infrastruktury (dálnice, silnice, mosty, tunely), výstavbě a modernizaci přístavů a letišť, modernizace MHD, plynofikace, dodávky pro petrolejářský a petrochemický průmysl, projekty hospodaření s vodou, úpravny pitné vody, čistírny průmyslových a odpadních vod, třídíren a spaloven odpadů, zařízení na likvidaci starých pneumatik, výstavba ekologických staveb a další.

Možný prostor pro rozšíření vývozu existuje také v artiklu vojenského speciálu, zejména lehkých ručních zbraní, munice, výbušnin, chemikálií a surovin na výrobu speciálního materiálu a výzbroje a výstroje pro armádu a bezpečnostní složky, zabezpečovacího a signálního zařízení letišť, letadel, nákladních vozů Tatra, traktorů Zetor apod.

Z dalších perspektivních oblastí se nabízí možnost českých investic v Kolumbii formou společného podniku v oblasti výstavby tepelných elektráren, těžby a komercializace uhlí, včetně provozu na zpracování uhlí na koks.

V oblasti rozvojových projektů se nabízí možnosti v lesnictví a dřevařském průmyslu.

Příležitosti pro český export

Automobilový průmysl

Roční výroba automobilů v Kolumbii se v posledních 5 letech pohybuje v rozmezí 94–154 tis. vozů, z nich zhruba 13–25 tis. je vyvezeno, většinou do sousedních zemí. Kolumbie tak zaujímá pozici čtvrtého největšího výrobce automobilů v Latinské Americe. V roce 2018 Kolumbie importovala 256 662 (v loňském roce to bylo 238 240 vozů), což představuje nárůst o 7,7 %. K nárůstu přispěla větší spotřebitelská důvěra a oživení ekonomiky v druhé polovině roku. Hlavními dodavateli jsou Korejská republika, Japonsko, USA, Mexiko, Indie, Čína a Ekvádor. Kolumbie však s indexem 5,5 nových vozů na 1000 obyvatel nadále patří k nejvíce podmotorizovaným zemím v regionu.

Importy z ČR tak zdaleka nedosahují možností, které trh nabízí, a to jak u osobních vozů (průměrná cena nově nakupovaného vozu loni činila 17 tis. USD, přičemž průměrné stáří autoparku v Kolumbii je 15 let), tak i nákladních automobilů (především v důlním plu či pro účely armády). Rovněž pro vývozce autosoučástek a komponentů pro automobilový průmysl představuje Kolumbie trh s velkou absorpční schopností. Import nákladních automobilů byl komplikován legislativou (zákon o šrotovném), která však byla v předloňském roce novelizací zjednodušena.

V roce 2018 vstoupila v účinnost legislativa umožňující v následujících 10 letech bezcelní dovoz elektromobilů, součástek a nabíjecích stanic. Tradiční osobní vozy jsou přitom zatíženy clem až 35 %, DPH 19% a spotřební daní 8 %. Sektor elektromobilů tak zaznamenal nárůst na 932 prodaných elektromobilů a hybridů. Sektor motocyklů zaznamenal oproti loňskému roku nárůst o 10,7 %, což představuje na 553 tis. prodaných motocyklů. Nejprodávanější kubaturou je 110–150 cm3 (52 % trhu). Na 94 % prodaných motocyklů se montuje v Kolumbii ze součástek dovezených z Indie a Číny.

Důlní, těžební a ropný průmysl

Rozvoj důlního průmyslu (především těžba a zpracování ropy, zemního plynu, uhlí a nerostů) je je dnou z hlavních priorit i nové kolumbijské vlády (podíl na HDP v roce 2018 7,8 %). Po třech letech růstu však u analytiků rostou obavy z volatility cenového vývoje či důsledků obchodní války mezi USA a Čínou.

Na rok 2019 se dle Asociace kolumbijských těžařů (ACM – Asociación Colombiana de Minería) počítá s investicemi ve výši 1,5 mld. USD. Význam tohoto sektoru podtrhuje vytvoření systému tzv. PINE (Proyectos de Interés Nacional y Estratégico – Projekty národního strategického zájmu, jejich podporou vláda napomáhá plnění cílů Národního plánu rozvoje (Plan de Desarollo Nacional). elikost domácího trhu činí 1,6 mld. USD, přičemž domácí výroba zařízení dokáže pokrýt jen celých 20 % potřeb ekonomiky.

V roce 2018 dovoz strojů a zařízení pro důlní průmysl dosáhl dle předběžných údajů 1,4 mld. USD. V Kolumbii se nachází 40 % ověřených zásob uhlí v Latinské Am erice (10. největší na světě). Současná roční těžba činí cca 100 mil. tun. Rychle se rozvíjí rovněž těžba nerostů (ze jména zlata, stříbra), jež roku 2018 rostla o 9,8%. Vývoz zlata především z oblasti Caldas a mědi z oblasti Risaralda (obě oblasti patří mezi PINE), roste již sedm po sobě jdoucích let a v roce 2018 dosáhl dalšího vrcholu.

V případě strojů a zařízení pro těžbu a pracování ropy a zemního plynu se jedná o trh převyšující ročně nákupy za 2,7 mld. USD, přičemž 90 % svých potřeb domácí firmy pokrývají dovozem. Pro české firmy se v tomto segmentu trhu s uhlím nabízejí možnosti na dodávky zařízení na vrtání, těžbu, drcení, nakládání a odvoz uhlí, dále zařízení pro výtahové šachty (kompresory, čerpadla, potrubí), zabezpe čovací zařízení a rovněž ge ologické služby (průzkum a software), environmentální poradenství a konzultace v oblasti sanace krajiny.

Elektrotechnika

Velikost tohoto trhu v Kolumbii činila za období leden–září 2018 9,0 mld.. V roce 2018 činildle předběžných odhadůrůst 7,1 %, z čehož sektor audio video zaznamenal růst dokonce 21 %. Pro české výrobce se tak nabízí příležitosti v oblasti tradičních informačních a komunikačních zařízení (TV, PC, telefony atd.).

Energetický průmysl

Velikost domácího trhu představuje zhruba 1,5 mld. USD, z čehož lokální výroba činí jen 290 mil. USD, 75% směřuje na export. Instalovaná kapacita v Kolumbii převyšuje 14 524 MW (z toh o 65% připadá na vodní elektrárny, zbytek jsou tepelné, plynové a kogenerační). V rámci vládního plánu má být během 5 let postaveny nové kapacity o výkonu 4 000 MW. Dovoz energetických strojů a zařízení činí 1,3 mld. USD, což představuje velkou příležitost pro české výrobce především turbín (parních, vodních, plynových), generátorů, transformátorů a elektrických rozvaděčů (včetně malých vodních elektráren). Pomalu se prosazují na trhu rovněž dodávky turbín pro malé vodní elektrárny (Cink Hydro-Energy).

Vzhledem k problémům se stavbou vodního díla Hidroituango v departamentu Antioquía odhaduje úřad UPME (Unidad de Planeación Minero Energética), že bude Kolumbii chybět v roce 2023 až 1500 MW. Proto Kolumbie také silně podporuje obnovitelné zdroje energie, které vzhledem k tamějším klimatickým podmínkám představují významný potenciál. Vláda přijala zákon č.1715, který reguluje integraci obno­ vitelných zdrojů energie do národního energetického systému. Norma upravuje investiční pobídky, mj. možnost snížit v průběhu 5 let daňový základ až o 50 % či osvobození dovozu nezbytných technologií od DPH. Cílem vlády je dosažení podílu obnovitelných energií ve výši 15% celkové instalované kapacity do roku 2023. Pro české firmy se tak otvírá velký prostor, neboť v současné době tvoří podíl solární energie pouhých 0,1 %.

V odlehlých oblastech, které nejsou napojeny na elektrickou síť, a které dle údajů IPSE (El Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas) představují až 45 % uzemí, jsou obnovitelné zdroje energie takřka jediným řešením. V letech 2018–2022 se připravuje výstavba 7 nových vedení pro dis­ tribuci elektrické energie, a to především v karibské oblasti (departamenty Guajira, César, Magdalena a Bolívar) která se kvůli vzrůstající spotřebě elektřiny nejvíce potýká s přetížením stávající sítě.

Chemický průmysl

Kolumbie je velkým dovozcem chemikálií (organických i anorganických), které se ve velkém objemu využívají v nejrůznějších odvětvích průmyslu a zemědělství.

Obranný průmysl

Kolumbie v roce 2018 vydala na nákupy pro ozbrojené složky (pozemní vojsko, námořnictvo, letectvo a Národní policii) kolem 3,1% HDP, což představovalo 9,7 mld. USD. Celkové náklady na obranu v roce 2018 převýšily, i přes uzavření mírových dohod s levicovou guerillou FARC, 12% všech veřejných výdajů. Rozpočtová kapitola ozbrojených sil byla v rámci národního rozpočtu na rok 2019 byla oproti loňskému navýšení mírně snížena, stále však představuje téměř 10,8 mld. USD). Lze předpokládat, že tento trend bude pokračovat, a to i vzhledem k tomu, že kolumbijské vzdušné síly rovněž připravují výměnu svých cvičných a bojových letounů.

ČR je v Kolumbii známá mj. vývozem pistolí CZ a střeliva vč. nábojových komponentů Sellier+Bellot. Významným je nadále i téma odminování, které je nutným předpokladem mírové obnovy venkova. Atraktivitu Kolumbie dále zvyšuje skutečnost, že je od května 2018 jako jediná země v Latinské Americe přidruženým členem NATO. Velký potenciál však nabízí rovněž dodávky nákladních vozů 8×8, radarů a moderních komunikačních prostředků, logistických softwarových řešení, dále detektorů min a výstroje (oblečení, obuv, helmy) včetně ochranných vest, avšak za předpokladu, že české firmy si na místním trhu zajistí fyzické zástupce, vytvoří sklady náhradních dílů a zajistí odpovídající postprodejní servis (v případě nákladních aut rovněž nezbytné homologace). Vzhledem k důležitosti zajištění osobní bezpečnosti je významný také sektor soukromých bezpečnostních agentur, který představuje trh o velikosti 2,7 mld. USD ročně.

Stavební průmysl

Nová kolumbijská vládapřevzala od svých předchůdců jeden z hlavních cílů pro udržení hospodářského růstu, a to rozvoj dopravní infrastruktury, především dálnic a rychlostních silnic, dále železnice, lodní dopravy a modernizaci stáva­ jící dopravní logistické infrastruktury (přístavů a letišť). Podle rámcového plánu rozvoje infrastruktury Kolumbie na léta 2015-2035 plánuje vláda investovat ve spolupráci s privátním sektorem během 20 let více než 112 mld. USD, především formou vybudovat-provozovat-předat (BOT) s koncesí na 20-30 let. Plán mj. zahrnuje výstavbu nových moderních dálničních a silničních tahů 4. generace v celkové délce

7 tis. km, dále rozvoj intermodální dopravy (101projektů včetně splavnění 8 velkých řek v délce 3 tis. km) Vláda rovněž připravuje oživení dlouho odkládaných projektů výstavby nových železničních tratí v délce 1600 km. Kvůli nedostatečné a nekvalitní dopravní infrastruktuře (jen 1 200km dálnic) má dnes Kolumbie jedny z nejvyšších vnitrostátních přepravních. Přes letošní zpomalení, dané též volebním rokem, je očekáván na příští rok růst sektoru ve výši 4,8 %.

Hlavními projekty bude do daších let pokračování výstavby rychlostních komunikací 4G, rozšíření mezinárodního leti­ ště v Bogotě El Dorado 2, zahájení výstavby bogotského metra, či bogotský příměstský vlak Regiotram. Jen v Bogotě se na infrastrukturní projekty počítá s investicí ve výši 7,3 mld. USD do roku 2020.

Na rok 2019 vláda vyčlenila celkem 2,5 mld. USD na výstavbu terciárních zpevněných silnic v regionech. Potenciálními příležitostmi pro české subjekty jsou inženýrské a stavební služby, stavební materiály a konstrukce ze železa a oceli, dálniční svodidla, průmyslová skla, kontrolní a řídicí systémy pro silniční a železniční dopravu, radary pro letiště. V souvislosti s uzavřením mírových dohod a z toho plynoucí výrazně lepší bezpečnostní situací v zemi patří cestovní ruch k nejrychleji rostoucím sektorům, což představuje významnou příležitost pro české investory, například při budování zaostávající turistické infrastruktury.

Vodohospodářský a odpadní průmysl

Významnou příležitosti skýtá vodohospodářství, velká poptávka je v souvislosti se zpřísněním zákona o odpadních vodách po čističkách odpadních vod, technologiích ekologické likvidace odpadů, či likvidaci následků ilegální těžby zlata (odhady hovoří o znečistěných 100 tis. ha). Jakkoliv má Kolumbie páté největší zásoby pitné vody na světě, značná část jejích vodních zdrojů je silně znečištěna. K významným projektům tak patří například vládní plán provést do roku 2040 úplnou dekontaminaci silně znečistěné řeky Bogotá, kde se počítá s investicí ve výši 0,5 mld. USD. Vláda silně podporuje implementaci zásad oběhového hospodářství, kdy v listopadu roku 2018 přijala dokument s názvem národní strategie oběhového hospodářství. Tento dokument odhaduje tržní potenciál oběhového hospodářství v Kolumbii na 11,7 mld. USD ročně.

Zábava a volný čas

V rámci hraček, her a sportovních potřeb je největší potenciál u dětských stavebnic a modelů na hraní. Významný růst zaznamenává v souvislosti s rostoucí kupní silou obyvatelstva sektor fitness (posilovací stroje, spinning, cvičební pomůcky, oblečení) a doplňků výživy, kteréžto představují trh o velikosti zhruba 250 mil. USD. Dle předběžných odhadů zaznamenal v roce 2018 tento sektor růst 14,6 %. Jen investice do cvičební infrastruktury představovaly 46 mil. USD. Posilovny přitom v současnosti pravidelně navštěvuje i přes postupný nárůst pouze 2,8 % populace (v Brazílii 10 %, v Evropě 14 %).

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Kolumbie představuje třetí největší trh zdravotnických potřeb v Latinské Americe. Dovoz zdravotnické techniky roce 2018 činil 1,7 mld. USD, což pokrylo necelých 80 % potřeb domácího trhu Bogota přitom představovala 75 % všech dodávek. V roce 2019 se předpokládá navýšení importu opět o zhruba 10 %. Kolumbijský trh s lékařskými přístroji a nástroji je 4. největší v obou Amerikách a patří mezi TOP 20 na světě. Současně je jedním z nejrychleji rostoucích trhů na světě v tomto segmentu. Během příštích 5 let se má zvětšit na 2,1 mld. USD, což je dáno jednak velkou podporou vlády ale i tím, že díky reformě zdravotního systému a tzv. Zákonu 100 má dnes 80 % obyvatel zdravotní pojištění a může v mnohem větší šíři využívat služeb zdravotních zařízení.

Zájem je především o diagnostické přístroje, ortopedické nástroje a protézy, vybavení pro ultrazvuk, mamografii a kardiovaskulární (stenty) vyšetření, dále dermatologické a laserové přístroje pro estetiku a plastickou chirurgii, kardiologické, neurologické a onkologické přístroje, sterilizátory a laboratorní inkubátory, laboratorní přístroje a spotřební zdravotnický materiál.

Zemědělský a potravinářský průmysl

Trh s potravinami a nápoji se v Kolumbii velmi dynamicky rozvíjí, pře d evším díky rostoucí kupní síle obyvatel a zvětšující se maloobchodní sítí ve velkých městech (Bogotě, Medellínu, Cali, Barranquille, Bucaramanze, Caragen ě). Podle statistických údajů spotřeba potravin a nápojů roste každroročně v posledních 5 letech v průměru o 9,5 %. Velký potenciál pro české firmy je nadále v oblasti syrovátky (jsme tradiční vývozce, byť nás limitují množstevní kvóty), sušeného mléka, dále piv, minerálních vod (a to především s přidanou hodnotou nejrůznějších chutí, minerálů či vitamínů), cukrovinek a tzv. „health& well-being“ snacků (vloček a musli).

Agroprůmysl patří k tahounům růstu kolumbijské ekonomiky (v roce 2018 dle předběžných údajů 4,2 %, v roce 2017 růst o 6,3 %). Lze očekávat, že tento trend bude pokračovat i v dalších letech. Po loňském snížení byl na rok 2019 rozpočet Ministerstva zemědělství na rok 2019 navýšen o 12 % na 0,8 mld. USD.

Rozvoj venkova patří k prioritám kolumbijské vlády, která v rámci pokračujícího programu na revitalizaci kolumbijského zemědělství po ukončení vnitřního ozbrojeného konfliktu „Colombia siembra“ počítá do roku 2019 s investicemi ve výši 1,6 mld. USD do rozvoje zemědělství. Plán rovněž počítá do roku 2019 s poskytnutím úvěrů kolumbijským zemědělcům až ve výši 25 mld. USD. Velikost domácího agroprůmyslového trhu se odhaduje na 180 mil. USD. Lokální výroba je malá (necelých 40 mil. USD) a navíc je přednostně zaměřena na vývoz do sousedních zemí (Peru, Ekvádor, Venezuela, Panama – 29 mil. USD).

Největší zájem na lokálním trhu je o dovážené stroje a zařízení pro zpracování a balení potravin a nápojů, jejichž import loni (2018) dosáhl za období leden–říjen 163 mil. USD. Konkrétně pro české dodavatele se nabízí možnost dodávek zemědělských strojů, zařízení a strojů pro pekárny, na výrobu cukrovinek a čokolády, pro výrobu cukru, dále pro pivovary, na zpracování masa a drůbeže, ovoce a zeleniny.

Aktuální informace z hospodářství a obchodu potom lze nalézt na webovém odkazu www.portafolio.com.co.

Další oborové příležitosti pro všechny země naleznete v Mapě oborových příležitostí na portálu BusinessInfo.cz (www.businessinfo.cz/mop).

Zpět na začátek

5.2. Kalendář akcí

2019

Duben:

Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBO)
Veletrh podporující četbu a nakladatelský průmysl
25. dubna – 6. května, Bogotá
web: www.feriadellibro.com

Květen:

Expoconstrucción y Expodiseño 2019
Veletrh na podporu stavebního průmyslu, architektury, infrastruktury a designu
14.-19. května, Bogotá
web: expoconstruccionyexpodiseno.com

Vitrina Inmobilitaria del Caribe 2019 (VIMO)
Veletrh zaměřující se na projekty a uskutečňování obchodních cílů v Barranquilla a karibském regionu
24.–26. května, Barranquilla
web: www.vitrinainmobiliariacaribe.com

Createx
Veletrh textilního a oděvního průmyslu
28.–30. května, Bogotá
web: www.saloncreatex.com

Červen:

Expopartes (výstava automobilových součástek)
Jeden z největších a nejdůležitějších veletrhů v Latinské Americe v daném sektoru. Známý jak na národní, tak mezinárodní úrovni.
5.–7. června, Bogotá
web: www.expopartes.co

Vive Andigráfica 2019
Veletrh grafického průmyslu, představující nejnovější trendy v oblasti strojů a zařízení, dodávky, flexografie, komplexní výzkumné a komunikační řešení, digitální animace, design, reklama a tisk.
11.–14. červen, Bogotá
web: www.andigrafica.com

Campus Party
Festival vědy, inovací, kreativity a digitální zábavy
18.–22. červen, Bogotá
web: colombia.campus-party.org

Expocomerciales
Veletrh podporující průmysl s užitkovými vozy
19.–22. června
web: www.expocomerciales.com

Červenec:

E+S+S Feria Internacional de Seguridad
Veletrh představující epicentrum bezpečnosti pro andský a karibský region. Fórum bezpečnostního průmyslu, scénář pro promítání značek a spuštění technologických řešení na vysoké úrovni pro komplexní ochranu před hrozbami.
2.–5. července, Bogotá
web: securityfaircolombia.com

Fanyf
Mezinárodní veletrh kolumbijských podniků a franšíz
3.–4. července, Bogotá
web: www.fanyf.com

Feria Aeronáutica Internacional F-AIR Colombia 2019
Veletrh leteckého průmyslu s hlavním cílem prezentovat novinky a pokroky v civilním a obranném sektoru
11.–14. července, Bogotá
web: www.f-aircolombia.com.co

Agroexpo
Zemědělsko-dobytkářský veletrh
11.–21. července, Bogotá
web: www.agroexpo.com

Expo Fierros
Veletrh železářských firem – nejdůležitější veletrh se zaměřením ŽELEZÁŘSTVÍ V KOLUMBII A ANDSKÉM REGIONU
26.–27. července 2019, Bogota
web: expofierros.com

Srpen:

Nextcar
Veletrh ojetých automobilů
1.–4. srpna, Bogotá
web: www.nextcar.com.co

Fedopto 2019
Veletrh optometrie (měření zraku). Demonstrace inovativních postupů, technologií a produktů
8.–10. srpna, Bogotá
web: www.fedopto.org

Gran Salón Inmobilitario 2019
Veletrh s nejširší nabídkou investičních projektů v nových a užívaných nemovitostech, rezidencích, kancelářích, hotelech, komerčních a průmyslových, národních i mezinárodních
8.–11. srpna, Bogotá
web: www.gransaloninmobiliario.com

Silverexpo
Veletrh produktů a služeb pro seniory
9.–11. srpna

ExpoDigital
Veletrh služeb a technologických produktů ke zlepšení procesů řízení, marketingu, komunikace, atd. ve firmách
15.–16. srpna, Bogotá
web: www.enter.co/especiales/expo-digital

Feria del Hogar
Největší veletrh pro zařizování domácností
22. srpna–8. září, Bogotá
web: www.feriadelhogar.com

Září:

Creamoda
Výstava designerů a módních návrhářů
17.–19. září, Bogotá
web: www.creamoda.com.co

Digitech Feria de transformación digital y automatización
Veletrh se zaměřením na představení průmyslu 4.0
18.–20. září, Bogotá
web: feriadigitech.com

Expo Agrofuturo 2019
Veletrh zemědělských podniků, které podporují přenos technologií, znalostí, komercializace a investic do Kolumbie a Latinské Ameriky
18.–20. září, Medellín
web: www.expoagrofuturo.com

Artbo
Festival umění
18.–22. září, Bogotá
web: www.artbo.co

Říjen:

Belleza y Salud
Veletrh národních a mezinárodních odborníků a značek v sektoru krásy a zdraví
2.–6. října, Bogotá
web: www.feriabellezaysalud.com

Feria Industrial del Caribe (FICA)
Veletrh zaměřující se na představení technologií, výměnu znalostí a podporu obchodu produktivních sektorů v karibském regionu
3.–5. října, Barranquilla
web: fica.com.co

Cafés de Colombia Expo 2019
Nejdůležitější veletrh kávy
17.–20. října, Bogotá
web: www.cafesdecolombiaexpo.com

Expopet Colombia
Veletrh domácích mazlíčků
31. října – 4. listopadu, Bogotá
web: www.expopetcolombia.com

Listopad:

MotoGO
Veletrh motorek a jejich komplementů
7.–11. listopadu, Bogotá
web: motogocolombia.com

BiciGO
Veletrh kol
7.–11. listopadu, Bogotá
web: www.bicigocolombia.com

Andina Pack
Mezinárodní veletrh výrobků, zařízení a systémů spojených s balením, balením a nejmodernějšími technologiemi pro potravinářský a nápojový průmysl, farmaceutickou, kosmetickou a osobní hygienu, zemědělství.
19.–22. listopadu, Bogotá
web: www.andinapack.com

Prosinec:

Expodefensa 2019
Mezinárodní veletrh technologického rozvoje a inovací pro obranné a bezpečnostní síly.
2.–4. prosince, Bogotá
web: www.expodefensa.com.co

Expoartesanías
Hlavní veletrh kolumbijského řemeslného sektoru
4.–17. prosince, Bogotá
web: www.expoartesanias.com

2020

Květen:

Feria Forestal Mueble Madera
Jeden z největších veletrhů nábytku a dřeva v Kolumbii. Nabízí velkou škálu strojů a služeb týkajících se zpracování dřeva a nábytku.
26.–29. května, Bogotá
web: www.feria-mm.com

Červen:

Alimentec
Veletrh sloužící k představení společnosti, uvedení produktů, positioning značky, atd. Možnost setkání s distributory či místními nákupčími.
9.–12. června, Bogotá
web: www.feriaalimentec.com

Mediatech
Mezinárodní veletrh zdraví. Lídr ve svém oboru
23.–26. června, Bogotá
web: www.feriameditech.com

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bogotě (Kolumbie) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem