Korea (Severní – KLDR): Obchodní a ekonomická spolupráce s ČR

Vzájemný obchodní obrat se v posledních letech výrazně snížil. Hlavní příčinou je insolvence severokorejských partnerů, mizivá koupěschopnost obyvatelstva, špatné zkušenosti s plněním závazků, konkurence laciných výrobků ze sousední Číny a od roku 2017 i mezinárodní sankce vůči KLDR. V případě ČR je navíc důležitým negativním faktorem nepojistitelnost vývozů do KLDR.

© Zastupitelský úřad ČR v Pchjongjangu (Korejská lidově demokratická republika)

 

4.1. Bilance vzájemné obchodní výměny za posledních 5 let

 

Obchodní výměna ČR – KLDR (v tis. USD)

 

 

 

 

v tis.

 

Vývoz

Dovoz

Obrat

Saldo

USD

USD

USD

USD

2015

7

230

237

-223

2016

5

125

130

-120

2017

36

771

1037

-735

2018

1

15 16 -14

2019

0 65

65

-65

Zpět na začátek

4.2. 10 nejvýznamnějších položek českého vývozu/dovozu

Hlavní položky dovozu: integrované obvody, počítačové součástky, tkalcovské stavy, drobný textil a tkaniny, kovové výrobky (z válcované oceli), automobily, telefony, chemické výrobky a chemikálie (lysin, estery, soli, kopolymery, polyacetaly, polyethyleny, polovodiče, tavená magnézie).

Hlavní položky vývozu: mechanické výrobky, kotle, nářadí (vrtačky, frézy), TV, obuv, autobusy, tramvaje, traktory, květinářské výrobky, hygienické výrobky, alkohol

Ve statistice je započteno i zboží a materiál zaslaný na Velvyslanectví ČR v KLDR.

 

 

 

Zpět na začátek

4.3. Vzájemná výměna v oblasti služeb

Podle informací ZÚ vzájemná výměna služeb neexistuje.

Zpět na začátek

4.4. České investice v teritoriu: Firmy a joint-ventures ve vzájemném obchodu a v ostatních oblastech ekonomické spolupráce

ČR nemá v KLDR žádné investice ani joint-ventures. 

Zpět na začátek

4.5. Smluvní základna mezi oběma státy

 • Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou Československé republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky (Praha, 23. 6. 1956)
 • Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou o vzájemné právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních (Pyongyang, 11. 9. 1988)
 • Konzulární úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou (Pyongyang, 11. 9. 1988)
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o sukcesi do dvoustranných smluv sjednaná výměnou nót (Praha, 11. 9. 1998)

Smlouvy obchodně ekonomického charakteru

 • Dohoda o poskytnutí hospodářské a technické pomoci Československou republikou Korejské lidově demokratické republice v letech 1954–1960. (Praha, 21. 12. 1954)
 • Dohoda mezi vládou Československé republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o vzájemném poskytnutí úvěru na platy neobchodní povahy a o způsobu provádění těchto platů. (Praha, 21. 12. 1954)
 • Úvěrová dohoda mezi Československou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou. (Praha, 21. 12. 1954)
 • Dodatkový protokol mezi Československou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou k Úvěrové dohodě mezi Československou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou ze dne 21. prosince 1954 (Praha, 23. 6. 1956)
 • Dodatkový protokol mezi Československou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou k Dohodě o poskytnutí hospodářské a technické pomoci Československou republikou Korejské lidově demokratické republice v letech 1954–1960 ze dne 21. prosince 1954 (Praha, 23. 6. 1956)
 • II. Dodatkový protokol mezi vládou Československé republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky k Dohodě o poskytnutí hospodářské a technické pomoci Československou republikou Korejské lidově demokratické republice v letech 1954–1960 (Praha, 27. 2. 1959)
 • III. Dodatkový protokol k Dohodě o poskytnutí hospodářské a technické pomoci Československou republikou Korejské lidově demokratické republice v letech 1954–1960 ze dne 21. prosince 1954 (Praha, 5. 4. 1961)
 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o poskytnutí likvidačního úvěru (Praha, 20. 8. 1962)
 • II. Dodatkový protokol k Úvěrové dohodě mezi Československou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou ze dne 21. prosince 1954 pozměněné Dodatkovým protokolem mezi Československou republikou a Korejskou lidově demokratickou republikou ze dne 23. června 1956 (Praha, 20. 8. 1962)
 • Dodatkový protokol k Dohodě o poskytnutí hospodářské a technické pomoci Československou republikou Korejské lidově demokratické republice v letech 1954–1960 ze dne 21. prosince 1954 (Praha, 22. 6. 1973)
 • Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o poskytnutí úvěru Československou socialistickou republikou Korejské lidově demokratické republice (Praha, 22. 6. 1973)
 • Dodatek k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o poskytnutí úvěru Československou socialistickou republikou Korejské lidově demokratické republice ze dne 22. června 1973 (Praha, 7. 4. 1978)
 • Obchodní dohoda mezi vládou České a Slovenské Federativní republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky (Praha, 1. 11. 1990)
 • Protokol mezi vládou České a Slovenské Federativní republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o výměně zboží, služeb a plateb na rok 1991 (Praha, 19. 3. 1991)
 • Dodatek k Obchodní dohodě mezi vládou České a Slovenské Federativní republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky ze dne 1. listopadu 1990 (Praha, 18. 5. 1992)
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic (Pchjongjang, 27. 2. 1998)
 • Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o leteckých službách (Pchjongjang, 8. 4. 2004)
 • Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku (Praha, 2. 3. 2005) – smlouva vstoupila v platnost dne 7. 12. 2005.

Zpět na začátek

4.6. Zahraniční rozvojová spolupráce

ČR v současnosti neposkytuje (i v souladu s dohodami v rámci EU) žádnou rozvojovou pomoc KLDR.

Největším poskytovatelem humanitární pomoci jsou OSN a EU, a to přímo prostřednictvím relevantních humanitárních organizací.

V r. 2000 a 2002 ČR poskytla humanitární pomoc ve výši 20 tisíc USD, která byla realizována formou dodávky sazenic ovocných stromů a vinné révy. V roce 2002 byla KLDR poskytnuta humanitární pomoc formou dodávky chirurgických nástrojů v hodnotě 250 000 Kč. V r. 2004 byla v souvislosti s explozí vlaku a zničením města Ryongčchon poskytnuta KLDR humanitární pomoc ve výši 100 000 USD (léky a vybavení pro školu). V roce 2007 byla po srpnových povodních poskytnuta prostřednictvím Mezinárodní federace červeného kříže a červeného půlměsíce humanitární pomoc ve výši 25 000 USD na nákup léků. V r. 2008 byla poskytnuta poměrně masivní humanitární pomoc v hodnotě 3 mil. CZK formou dodávky 45 000 ks jabloňových odnoží do okresu Ončchon (cca 100 km JZ od Pchjongjangu). V letech 2013–2015 byl na této farmě realizován malý lokální projekt v hodnotě 200 000 Kč/rok. V r. 2013 a 2014 ČR poskytla po 200 tis. Kč na zkvalitnění produkce ovocných stromů. Projekt na r. 2015, rovněž v objemu 200 000 Kč, se zaměřil na výrobu, resp. opravu betonových podpůrných sloupků sloužících k fixaci stromů a výrobu betonových cihel pro budovaný zavlažovací systém ovocnářské farmy v Ončchonu. V r. 2016 však nebyl přes iniciativu CZ strany žádný projekt schválen (korejská strana nedodala potřebné podklady).

V letech 2001–2010 ČR poskytovala KLDR v rámci pomoci rozvojovým zemím vládní stipendia. V roce 2010 však KLDR bez řádného vysvětlení nabízená vládní stipendia odmítla a v letech 2011 a 2012 (z tohoto důvodu, ale i kvůli snížení disponibilních prostředků na tento účel) nebylo KLDR do roku 2015 nabídnuto žádné stipendium. Na akademický rok 2015/2016 byla KLDR nabídnuta kvóta 2 vládních stipendijních míst, ale KLDR nominovala studenty na obory, které jsou embargované. Nakonec stipendia nebyla využita a poé již nebyla KLDR nabízena.

Na základě dohody ministerstev školství obou zemí ČR každý rok nabízí KLDR 4 místa na Letní škole slovanských studií (LŠSS) a KLDR 4 místa na měsíční pobyt pro české studenty a profesory na Kim Ir-senově universitě v Pchjongjangu. Od r. 2014 nebyli severokorejskou stranou na LŠSS nominováni žádní účastníci.

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Pchjongjangu (Korejská lidově demokratická republika) ke dni

Souhrnná teritoriální informace

Doporučujeme