Korejská republika

MZV: Souhrnná teritoriální informace

Základní údaje
Hlavní městoSoul
Počet obyvatel51,82 mil. (Prosinec 2020)
JazykKorejština
NáboženstvíAteisté (43,9 %), křesťané (27,6 %), buddhisté (15,5 %), konfuciáni (0,2 %), ostatní (0,6 %)
Státní zřízeníDemokratická republika, prezidentský systém
Hlava státuMoon Jae-in
Hlava vládyChung Sye-kyun
Název měnyKorejský won (KRW)
Cestování
Časový posun+7 hod. (letní), +8 hod. (zimní)
Kontakty ZÚ
VelvyslanecIng. Gustav Slamečka, MBA
Ekonomický úsekIng. Pavel Kalina
Konzulární úsekIng. Zbyněk Noha, MBA
CzechTradeMichal Stroka, BA
CzechinvestMichal Stroka, BA
Ekonomika
Nominální HDP (mld. USD) 1 793,0
Hospodářský růst (%) 3,1
Inflace (%) 1,5
Nezaměstnanost (%) 4,3

Korejská republika je obecně 10. největší ekonomikou na světě a 4. největší v Asii. Mezinárodní agentura Moody´s hodnotí Korejskou republiku známkou Aa2. Od druhé poloviny 20. století Korejská republika dosahovala pozoruhodně rychlého hospodářského růstu HDP (1960 a 2020 ročně průměrně o 1,74%) což Korejcům umožnilo dostat se z úrovně jedné z nejchudších zemí světa na dnešní úroveň přední asijské ekonomiky. Tento silný výkon byl poháněn především vývozem.  

V roce 2020 účinná opatření k omezení šíření COVID-19 omezila odhadovaný pokles HDP na něco málo přes 1 %, což je nejmenší pokles v OECD.  

V rámci úsilí o obnovení ekonomického růstu země se korejská vláda snaží stimulovat průmyslové inovace prostřednictvím ekonomické strategie země  tzv. New Deal, zahrnující dvě hlavní politiky – Digital New Deal a Green New Deal, doplněné o soubor opatření směřujících k posílení sítě zaměstnanosti a sociální bezpečnosti, tzv. Stronger Safety Net.  Digital New Deal se soustředí na posílení integrace nových technologií „DNA“ (Data, Network, AI) do průmyslu a ekonomiky a digitalizaci školství. Green New Deal především na urychlení transformace ekonomiky směrem k obnovitelným zdrojům (uhlíkově neutrální ekonomika, infrastruktura, vodíkové technologie, elektromobilita, apod.)  

Korejská ekonomika je výrazně proexportně orientovaná a rostoucí nejistota na zahraničních trzích a s tím spojená výkonnost zahraničního obchodu, a především korejského exportu, významně ovlivňuje hospodářství celé země.  Vzhledem k této exportní orientaci je ekonomický rozvoj země velmi závislý na vývoji nejvýznamnějších obchodních partnerů – Číny, USA, EU, Vietnamu, Japonska a dalších asijských zemí.  

Pro české subjekty mohou být zajímavé příležitosti v oblasti obchodní spolupráce, jak též spolupráce v oblasti výzkumu a vývoje technologií a komponent potřebných pro realizaci výše uvedených strategii.

Mapa globálních oborových příležitostí – Korejská republika (MZV) (63.79kB) Souhrnná teritoriální informace (STI) Korejská republika (344.26kB)

1. Základní informace o teritoriu

Podkapitoly:

1.1. Systém vládnutí a politické tendence v zemi

Složení vlády (2021)

Prezident: Moon Jae-in

Předseda vlády: Kim Buyum

Místopředseda vlády a ministr strategie a financí: Hong Nam-ki

Místopředsedkyně vlády a ministryně školství: Yoo Eun-hye

Ministrině vědy a ICT: Lim Hye-Sook

Ministr zahraničních věcí: Chung Eui-yong

Ministr obchodu, průmyslu a energetiky: Moon Sung Wook

Ministr sjednocení: Lee In-young

Ministr spravedlnosti: Park Beom-kye

Ministr národní obrany: Suh Wook

Ministr vnitra a bezpečnosti: Jeon Hae-cheol

Ministr kultury, sportu a turistiky: Park Yang-woo

Ministr zemědělství, potravinářství a záležitostí venkova: Kim Hyun-soo

Ministr životního prostředí: Han Jeoung-ae

Ministr práce: An Kyung-duk

Ministryně pro rovnost pohlaví a rodinu: Chung Young-ae

Ministr dopravy a infrastruktury: Noh Hyeong-ouk

Ministr námořnictví a rybolovu: Moon Seong-hyeok

Ministr pro malé, střední a začínající podniky: Kwon Chil-seung

Ministr zdravotnictví a sociálních věcí: Kwon Deok-chul


Korejská republika (KR) je prezidentskou demokratickou republikou, v jejímž čele stojí přímo volený prezident, který jmenuje předsedu vlády. Výkonnou moc vykonává vláda a na zákonodárné moci se podílí vláda a národní shromáždění (300 mandátů).  

Současný prezident Moon Jae-in (Demokratická strana) se od svého zvolení v roce 2017 snaží snížit napětí na poloostrově a zlepšit vztahy se Severní Koreou prostřednictvím nabídek dialogu a ekonomické spolupráce, které však dosud nepřinesly požadované výsledky.  

Další výzva pro současnou vládu se týká hospodářských a  sociálních dopadů globální pandemie COVID-19. V tomto ohledu se zdá, že byly zvoleny vhodné strategie a země doposud zvládá tuto náročnou situaci relativně velmi dobře.   Korejská republika byla jednou z prvních zemí, které byly postiženy pandemií COVID-19, ale přesto se neuchýlila k národnímu lockdownu. Relativně velmi úspěšná strategie kontroly pandemie zde spočívala především ve včasném zavedení plošného testování, a dále pak ve výběru a úspěšném zavedení kombinace politik sociálního distancování a nezbytných omezujících opatření (povinnost nosit roušky, úpravy provozních hodin podniků, a některá další již spíše lokálně cílená omezení). To dovolilo udržet celkový chod ekonomiky na přijatelné úrovni a minimalizovat tak negativní vliv pandemie. Současně korejská vláda velice rychle vypracovala národní strategii mající za cíl oživení ekonomiky země.  

Jednou z dalších výzev, s kterými se současná vláda musí potýkat, patří prohlubující se sociální nerovnost a masové spekulace s nemovitostmi, které již teď střední společenské vrstvě prakticky znemožňují pořízení vlastního bydlení  (průměrný růst cen bytových jednotek v zemi za rok 2020 byl 5,36 %).

1.2. Zahraniční politika země

Aktivitu KR na mezinárodní scéně lze rozdělit do následujících oblastí:

1. Průzkum nových trhů:

•              diversifikovat obchodní sítě

•              rozšířit obchodní ekonomickou spolupráci se státy ASEAN

•              budovat průmyslové komplexy s partnerskými zeměmi (Barma, Vietnam, Rusko, Čína, USA)

•              založení společných investičních platforem (Čína a Rusko)

2. Příprava legislativy pro případ vzniku nových obchodních zakázek

•              plnit úkoly vycházející z účasti KR v největší zóně volného obchodu na světě tzv. Regionálního komplexního ekonomického partnerství. K jejím výhodám patří snížení cel, posílení dodavatelských řetězců a nastavení společných obchodních pravidel v různých oblastech vzájemného obchodu.

•              schopnost adekvátní reakce na soustavný růst digitálního obchodu (např. zavedením Digital Partneship – KR-Singapur, Data Transfer, Online Platform, Digital Tax – aktivní diskuse se zeměmi OECD/G20) •              pokračovat v mezinárodních diskusích týkajících nulových emisí a ratifikovat čtyři zbývající úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO)

3. Stát se lídrem mezinárodní spolupráce

•              hostit P4G Summit 2021

•              přispívat do mezinárodních organizací G20, ASEAN+3 apod.

4. Zlepšení mezinárodní spolupráce

•              urychlit spolupráci s novými jižními a severními regiony (10 zemí ASEANu + Indie; země EUROASIE- Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Čína, Kazachstán, Kyrgyzstán, Mongolsko, Moldávie, Rusko, Turkmenistán, Ukrajina)

•              prohloubit bilaterální spolupráci:

USA – spolupráce v pěti strategických oblastech (změny klimatu, zdravotní péče, digitální a zelené technologie, multilaterální dohody)

Čína – spolupráce v nových průmyslových odvětvích a službách (zelená energie, obnovitelné zdroje, EVS a vodíková mobilita, zdravotní péče a kontrola nemocí)

EU+UK – vzájemná spolupráce v oblasti zelené energie, digitálních technologiích, zdravotní péči a kulturním průmyslu)

Japonsko – zlepšit obchodní a investiční prostředí, podpořit kulturní a ostatní výměny

Střední východ – udržovat spolupráci v energetickém sektoru a budování infrastruktury, rozvinout spolupráci v nových odvětvích (chytrá města, obnovitelné zdroje energie, zdravotní péče apod.)

Afrika a Amerika – diverzifikovat oblasti spolupráce

Oceánie – zvýšit ekonomickou spolupráci ve vodním hospodářství a dalších slibných oblastech

KLDR – sblížení a hledání společných zájmů

1.3. Obyvatelstvo

S populací 51,8 mil se Korejská republika řadí mezi nejhustěji zalidněné země (hustota zalidnění 527 na km2), naprostá většina obyvatel žije v městských aglomeracích (81.8 %), více než 1/5 celkového počtu obyvatel v hlavním městě. KR je etnicky velmi homogenní s absolutní většinou obyvatel korejského etnika. Národnostní menšiny (celkem přibližně 4,8%) tvoří především Číňané, Thajci, Američané, a Japonci. V roce 2020 měla KR nejmenší porodnost na světě (0.84), což samozřejmě ovlivňuje stárnutí populace. Tento zrychlující nepříznivý vývoj bude znamenat nutnost urychleného přijetí potřebných vládních opatření a politik.

2. Ekonomika

Podkapitoly:

2.1. Základní údaje

Korejská ekonomika se po dekádách rychlého růstu evaluovala na vysoce technologickou, industriální exportně zaměřenou přední asijskou ekonomiku, vedenou především odvětvími jako jsou elektronika, IT, automobilový, chemický, těžký průmysl, a loděnice.   Země nicméně čelí náročným výzvám, které zahrnují stárnoucí populaci, nízkou produktivitu pracovníků a potřebu provést strukturální odklon od nadměrného spoléhání se na model růstu založený na exportu a expanzivní fiskální politiku.

Sektorové rozdělení ekonomiky (2020): zemědělství, lesnictví a rybolov 2,1 %, chemický průmysl 3,9 %, průmyslová výroba 28,6 % (důlní průmysl 0,1 %, výroba el. energie, plynu a vodárenství 2,53 %, stavebnictví 5,4 %, strojírenství 9,34 %), služby 57,4 % (z čehož hotely a restaurace 9,74 %, bankovnictví a pojišťovnictví 5,92 %, realitní služby 8,02 %, informace a komunikace 5,2 %, služby v dopravě 3,4 %, veřejné služby 6,72 %, sociální služby a zdravotnictví 5,1 %).

Ačkoliv byl v roce 2010 zaznamenán 5,4% pokles vývozu oproti roku 2019, vývoz Korejské republiky dosahuje už čtyři roky po sobě 500 mld. USD .

Nejvýznamnější položky korejského vývozu : elektrické stroje a zařízení, elektrosoučástky (28,3 %), strojní zařízení četně počítačové techniky (13,1 %), dopravní prostředky kromě vlaků, tramvají, lodí apod. (11,6 %). Nejvýznamnější položky korejského dovozu: minerální oleje, ropa (podíl na celkovém korejském vývozu 25,3 %), elektrické stroje a přístroje, elektrosoučástky (17,8 %, strojní zařízení včetně počítačové techniky (10,3 %).

Ukazatel 20182019202020212022
Růst HDP (%) 2,92,0-0,93,12,7
HDP/obyv. (USD/PPP) 44 049,844 430,044 810,046 920,049 060,0
Inflace (%) 1,50,40,51,51,9
Nezaměstnanost (%) 3,83,83,94,34,0
Export zboží (mld. USD) 626,3562,0521,5590,7614,0
Import zboží (mld. USD) 516,2485,1442,2496,9525,7
Saldo obchodní bilance (mld. USD) 110,176,979,393,888,3
Průmyslová produkce (% změna) 1,5-0,50,53,92,4
Populace (mil.) 51,251,251,351,351,3
Konkurenceschopnost 15/14013/141N/AN/AN/A
Exportní riziko OECD N/AN/AN/AN/AN/A

Zdroj: EIU, OECD, WEF

2.2. Veřejné finance a státní rozpočet

Veřejné finance
Saldo státního rozpočtu (% HDP) -4,9
Veřejný dluh (% HDP) 49,7
Bilance běžného účtu (mld. USD) 77,6
Daně
PO 10-25 %
FO 6-40 %
DPH 10 %

Pro rok 2021 byl schválen rekordní státní rozpočet ve výši 469,8 mld. USD, což je o 8,5 % vyšší částka než v loňském roce.  

Nový rozpočet zaměřený na zotavení ekonomiky z pandemie COVID a implementaci tzv. New Deal počítá s příjmy v celkové výši  408,284 mld. USD, z čehož příjmy z daní byly pro příští rok stanoveny ve výši cca 239,053 mld. USD.

Fiskální deficit by měl dosáhnout 92,73 mld. USD.  

Rozpočet rovněž počítá s rekordním státním dluhem v hodnotě 798,816 mld. USD. Tato částka tvoří 46,7 % HDP země.  

Největší finanční položka navrhovaného rozpočtu (168,977 mld. USD) je zaměřena na zdravotní péči, blahobyt a vytvoření nových, téměř 570 000 pracovních míst (výdaj 25,866 mld. USD, ↑20% oproti loňskému rozpočtu). Zvláštní pozornost je zde věnována mladistvým, dále pak starším lidem, lidem se zdravotním postižením a podpoře nově vznikajících projektů či Startup.  

Největší procentuální změnu oproti loňskému rozpočtu (↑ 22,9 %) zaznamenala oblast průmyslové výroby, podpora malých a středních podniků (SME´s) a oblast energetiky.  

V oblasti vědy a výzkumu bude z téměř 23 mld. USD vyčleněno 363,482 mil. USD na boj s COVID-19, z čehož 111,073 mil. USD připadne na vývoj vakcíny proti tomuto onemocnění.  

Co se New Deal týká, pro příští rok je na jeho implementaci z rozpočtu vyčleněno kolem 18 mld. USD.

V rozpočtu je pamatováno i na mezinárodní diplomacii a výdaje spojené s pokračováním projektu výstavby 110.9 km dlouhé železniční tratě nejsevernějšího postu KR – Gangneung do stanice Jaejin, Goseong County, Gangwon, poslední zastávkou na teritoriu KR před vstupem do DMZ.

Pasiva státní správy ve výši 1 772,9 x 109 USD poprvé v historii země překročila HDP země, který tvořil 1 718 x 109 USD.  

Zahraniční zadluženost země v loňském roce dosáhla 542,4 mld. USD což je o 75,5 mld. USD více než v r. 2019.


2.3. Bankovní systém

Centrální bankou KR je Central Bank of Korea. Její hlavní rolí je řízení měnové a devizové politiky.

V kontrolní oblasti a při dohledu nad finančním a kapitálovým trhem spolupracuje BOK s Komisí pro finanční dohled (Financial Supervisory Commission) a Správou pro finanční dohled (Financial Supervisory Service). V KR působí 8 hlavních komerčních bank (Kookmin Bank, dále Woori Bank, Hana Bank, Shinhan Bank, Chohung Bank, Korea Exchange Bank, Citibank a Korea First Bank). Dále působí 6 regionálních bank ve městech Daegu, Busan, Gwangju, Jeju, Jeonbuk a Gyongnam.

Korejské specializované banky:

– The Korea Development Bank (dlouhodobé úvěry pro rozvoj průmysl. odvětví)

– The Export-Import Bank of Korea (financování středně a dlouhodobých úvěrů se zahraničími subjekty)

– The Industrial Bank of Korea (úvěrování SME´s)

– The National Agricultural Cooperative Federation (podpora efektivní implementace zemědělských programů)

– The National Federation of Fisheries Cooperatives (pomoc rybářům a zpracovatelům ryb)

Pojišťovny se v KR dělí na pojišťovny poskytující životní pojištění (Life Insurance Companies) a na pojišťovny ostatní (Non-life Insurance Companies). Na trhu je 25 subjektů poskytujících životní pojištění, z toho je 16 domácích (Samsung, Hanwa a Kyobo apod.) a 9 zahraničních (např. ING, Prudential, AIA). Pojišťovny neposkytující životní pojištění lze rozdělit na všeobecné a specializované. Všeobecné pojišťovny nabízejí pojistné produkty jako např. pojištění automobilů, pojištění proti požáru či námořní pojištění. V KR je 20 pojišťovacích subjektů tohoto typu, z nichž 5 je zahraničních (např. Meritz, AIG a AXA). 

Mezi nejvýznamnější patří vládní pojišťovny National Health Insurance a National Pension Service. Dále pak Korea Trade Insurance Corporation a Korea Deposit Insurance Corporation, které jsou vlastněny státem pouze částečně. Mezi nejvýznamnější soukromé specializované pojišťovny patří Seoul Guarantee Insurance Company, Korean RE a zahraniční Munich Re.

2.4. Daňový systém

Korejský daňový systém se skládá z národních (státních) a místních daní.

Státní daně se člení na vnitřní (přímé a nepřímé), cla a zvláštní daně.

Místní daně se člení na provinční, krajské a městské.

Výběrem daní v Korejské republice je pověřena Národní služba pro výběr daní (NTS).

Korea má daňové smlouvy s více než 90 zeměmi.

V září 2020 v Koreji také vstoupila v platnost Mnohostranná úmluva o implementaci opatření k boji proti snižování daňového základu a přesouvání zisků ve vztahu k daňovým smlouvám (Multilateral Instrument – MLI), která reguluje otázky zamezení dvojímu zdanění.

Nejdůležitější národní daně:

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmů právnických osob

Daň z přidané hodnoty (DPH)

Daň z kapitálových výnosů pro FO a PO,

Environmentální daň, a daně z dopravy a energie

Daň movitostí

Daň z dědictví

Hlavní místní daně:

Acquisition tax

Registration and license tax

Leisure tax

Tobacco consumption tax

Local consumption tax

Resident tax

Local income tax

Property tax

 Automobiles tax

Regional resources facilities tax

Local educational tax

Bližší informace o daňovém systému KR lze nalézt na internetových stránkách: www.nta.go.kr a National Tax Service, www.nts.go.kr

3. Obchodní vztahy s EU a ČR

3.1. Obchodní vztahy

Obchodní vztahy s EU

Obchodní výměna s EU (mil. EUR)

Korea je pro EU 9-tý největší vývozní trh a 8-má země co se dovozu do EU týká.


20182019202020212022
Export z EU (mil. EUR) 43 759,943 349,745 268,2N/AN/A
Import do EU (mil. EUR) 46 056,147 426,544 074,7N/AN/A
Saldo s EU (mil. EUR) 2 296,24 076,8-1 193,5N/AN/A

Zdroj: Evropská komise

Vzájemný obchod mezi EU a KR je převážně soutředěn na průmyslovou oblast (96,1 %), z čehož strojírenské výrobky činily 35,5 % a dopravní prostředky 19,5 % z celkového obchodu. Zemědělské a potravinářské výrobky pak činily 3,6 % z celkového obchodu.

Obchodní vztahy s ČR

Ze zemí EU je ČR na 13. místě co se vývozu do Koreje týká a na 10. místě korejského exportu.

Obchodní bilance je z pohledu ČR dlouhodobě pasivní. Vysoký objem dovozů z Korejské republiky je využíván k výrobě v exportně orientovaných továrnách, do kterých v naší zemi investovali korejští investoři. S postupným zvyšováním produkce v těchto továrnách roste též dovoz materiálu a komponentů pro jejich výrobu.

Z pohledu celého českého exportu je důležité, že velká část korejských dovozů je ve formě finální české produkce dále exportována do třetích zemí. Nejvýznamnější položky českého vývozu (přístroje a zařízení pro fyzikální nebo chemické rozbory, pneumatiky, části, součásti a příslušenství motorových vozidel). Nejvýznamnější položky českého dovozu (části, součásti a příslušenství motorových vozidel, elektronické integrované obvody, radiolokační a radiosondážní přístroje).

Obchodní výměna s ČR (mld. CZK)


20182019202020212022
Export z ČR (mld. CZK) 10,710,512,4N/AN/A
Import do ČR (mld. CZK) 93,087,091,1N/AN/A
Saldo s ČR (mld. CZK) 82,376,578,8N/AN/A

Zdroj: ČSÚ

3.2. FTA a smlouvy

Smlouvy s EU

Počátek partnerství mezi KR a EU se datuje do r. 1963. KR byla vůbec první asijskou zemí, která podepsala s EU tři klíčové dohody (EU-ROK Framework Agreement „FA“; Framework Participation Agreement „FPA“ a Free Trade Agreement „FTA“). EU je pro KR především ekonomickým partnerem, což bylo stvrzeno na summitu EU-KR v Bruselu dne 01. 07. 2011, kdy byla podepsána posledně zmíněná dohoda – Dohoda o volném obchodu mezi EU a KR (FTA).

Na základě FTA mezi EU a KR liberalizace obchodní výměny umožňuje firmám z obou stran snadnější průnik na vzájemné trhy, zvyšuje konkurenci na domácích trzích, rozšiřuje nabídku zboží a služeb a současně přináší snížení cen pro spotřebitele. Po deseti letech jejího trvání je však nutná její aktualizace (revize).

Smlouvy s ČR

Smlouva mezi Českou republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, Soul, 12. 1. 2018. Ratifikována KR 21.1.2020.

Dohoda mezi Vládou ČSFR a Vládou Korejské republiky o leteckých službách, Soul, 26. 10. 1990, č. 5/2004 Sb. m. s.

Dohoda mezi Vládou ČSFR a Vládou Korejské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, Soul, 27. 4. 1992, č. 125/1995 Sb.

Dohoda o kulturní spolupráci mezi Vládou České republiky a Vládou Korejské republiky, Soul, 6. 10. 1994, č. 230/1994 Sb.

Dohoda mezi Vládou České republiky a Vládou Korejské republiky o zrušení vízové povinnosti, Soul, 6. 10. 1994, č. 163/1995 Sb.

Dohoda mezi Vládou České republiky a Vládou Korejské republiky o vědeckotechnické spolupráci, Praha, 4. 3. 1995

Dohoda mezi Vládou České republiky a Vládou Korejské republiky o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie, Soul, 16. 3. 2001, č. 83/2001 Sb. m. s.

3.3. Rozvojová spolupráce

Korejská republika se stala počátkem roku 2011 v pořadí 24. členem DAC (Development Assistance Committee) při OECD.

Poprvé v historii této organizace se dřívější příjemce rozvojové pomoci stal jejím členem a současně dárcem. Korejská republika jako vyspělá země a člen OECD pomáhá rozvojovým zemím (Official Development Aid). Tato pomoc probíhá v bilaterální i multilaterální formě. Multilaterální pomoc je realizována příspěvky do mezinárodních organizací a fondů, jako je ADB (Asian Development Bank), AFDB (African Development Bank), EBRD (European Bank for Reconstruction and Development) nebo organizace OSN.

Bilaterální pomoc se dělí na:

granty, spojené s dodávkou zařízení

technologická pomoc, rozvojové studie, školení a vysílání korejských expertů

měkké úvěry a úvěry EDCF (Economic Development Cooperation Fund)

Realizací bilaterálních rozvojových programů (granty, technologická pomoc, školení apod.) je pověřena Korea International Cooperation Agency (KOICA), založená v r. 1991, která je podřízena Ministerstvu zahraničních věcí Korejské republiky. Bilaterální úvěrovou pomoc zajišťuje Exim Bank, která je v této oblasti podřízena Ministerstvu financí a ekonomiky KR. Korejská vláda si vytyčila za cíl vylepšit svoji „image“ dárce a dosáhnout úrovně odpovídající postavení Korejské republiky v mezinárodním měřítku.

3.4. Perspektivní obory (MOP)

▶ Automobilový průmysl

KR patří mezi nejvýznamnější světové výrobce automobilů. V poslední době dochází ke stále větší orientaci na výrobu vozidel na alternativní pohon (EVs, hybridní automobily a auta s H2 pohonem). Podíl EVs na celkovém prodeji vozů v Koreji činil v loňském roce 3,16 %, což je více než 32 tisíc vozů. Do roku 2030 by podíl vozidel na alternativní pohon měl dosáhnout 30 %  korejského vozového parku. Velký rozvoj je kladen na vývoj a produkci vozidel s H2 pohonem. V roce 2020 tak bylo v Koreji vyrobeno na  11 tisíc těchto vozidel s předpokladem do roku 2030 vyrobit 81 000 aut s pohonem na H2 palivové články. K dosažení těchto cílů je nutné vybudování dostatečně rozvinuté sítě plnících H2 stanic. Velká poptávka na transport a skladování vodíku (např. tlakové láhve).

▶ Elektrotechnika

Nejrychleji se rozvíjejícím průmyslovým odvětvím na korejském poloostrově je bezesporu výroba polovodičů s následnou produkcí čipů pro oblast komunikačních technologií. Rostoucí poptávka po EVs způsobuje prudký nárůst vývoje polovodičových technologií včetně aplikačních procesorů. Globální nedostatek automobilových polovodičů dokonce donutil některé světové automobilky zastavit část své produkce (Tesla, Hyundai Motor). Korejská vláda proto hodlá do roku 2022 investovat 175 mil. USD do vývoje systémových polovodičů  pro „budoucí automobily“. Vláda rovněž aktivně zváží „odvážné“ programy podpory výzkumných a vývojových center včetně rozšíření sléváren na výrobu odlitků pro automobilové polovodiče.   Společný podíl tří korejských společností LG Energy Solution, Samsung SDI a SK Innovation na světovém trhu s bateriemi do elektromobilů dosáhl v loňském roce 34,7 %! Tyto tři korejské společnosti taktéž masivně investují do výstavby závodů na výrobu autobaterií v zahraničí (USA, Evropa – Maďarsko, Slovensko, Polsko, atd.). V tomto kontextu je žádoucí účast českých firem a jim poskytnuté státní podpory při možné korejské účasti na výstavbě „Gigafactory“ na lithiové baterie pro elektromobily v severních Čechách.

▶ Dopravní průmysl a infrastruktura

Využívání moderních technologií při zajišťování různých funkcí města.  

Smart Grid Cities (Inteligentní sítě) – Podpora obnovitelných zdrojů a jejich napojení na inteligentní rozvodné sítě

Smart Cities (Chytrá města) – Kontrola parkovacích míst, inteligentní pouliční osvětlení (lze využít i stožáry na 4G sítě), hustota dopravního provozu, kontrola potrubí (úniky medií), odvoz komunálního odpadu, MHD (monitoring cestující a vytížení sítě), Elektromobilita (budování nabíjecích stanic), Energetika (chytré elektroměry zapínající spotřebu dle vytížení a aktuálních cen elektřiny)

Digital Twin – vypracování digitálních replik stávajících či zamýšlených infrastrukturních komunikací (silnic, železnic, metra), přehrad a přístavů, sloužících k modelování hypotetických situací, které mohou v budoucnu nastat. Tím se položí  základ nových technologicky vyspělých odvětví, jako jsou autonomně řízená vozidla či rozvoj dronů.

▶ Energetický průmysl

V současnosti v Koreji pochází z uhelných elektráren kolem 40 % státní energie. Korea sedmou zemí na světě v produkci uhlíkových emisí. Z tohoto důvodu bude Korea v následujících letech čelit velké výzvě při přechodu z fosilních paliv na obnovitelné zdroje energie. V září 2020 se KR zavázala ke snížení uhlíkových emisí na nulu nejpozději do roku 2050,  kdy méně než 5 % státní energie by mělo pocházet z uhelných elektráren. Pro splnění tohoto cíle začíná Korea budovat elektrárny s vodíkovými palivovými články.     Jako forma spolupráce mezi KR a ČR se nabízí implementace malých modulárních reaktorů typu SMART do energetických sítí., i  vědecko-výzkumná spolupráce v oblastech „fundamental research, applied research relating to nuclear and new sources of energy“.

▶ ICT

V rámci Digital New Deal chce Korea posilovat digitální kapacitu země na základě její konkurenční výhody v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT), a tím podpořit inovace a dynamiku v celé ekonomice. Vláda KR plánuje vybudování rozsáhlé infrastruktury IKT zahrnující tzv. DAM (,,Data Asset Management“) sloužící jako základ digitální ekonomiky. To by mělo vést k podpoře ekonomiky založené na údajích včetně jejich sběru, standardizace, zpracování a kombinování. V konečném důsledku toto pomůže k zajištění konkurenční výhody pro zemi vytvořením nových průmyslových odvětví a urychlením digitálního přechodu klíčových odvětví. Dojde k vytvoření Smart Goverment a Smart Cities plně využívajících 5G sítě (je vytvořena i studie 6G sítě) a AI. Možnost digitalizace výuky – vzdělávací platformy. Záměrem je vyškolení až 100 tisíc AI/SW expertů.

▶ Zábava a volný čas

Gaming je ekonomicky i společensky významný sektor v Jižní Koreji. Je to kreativní průmysl spojující technologické inovace v AI, virtuální a rozšířené realitě, 5G, streamingu a datových přenosech. Korejský trh her rapidně roste a je v globál top 5 s prezenci světových firem působících v regionu. Boom zažívá zejména v oblasti mobilních her (celosvětově 4. největší trh v tomto subsektoru).  Zde má ČR velmi silnou pozici a úspěšné vývojáře. A to je příležitost pro české firmy k oslovení korejských partnerů. Zde je nutno zaměřit se zejména na novinky v 5G technologiích a představení nových her fungujících v právě v 5G.

Zdravotnický a farmaceutický průmysl

Korejský trh se zdravotnickým materiálem má roční obrat 6,69 mld. USD s ročním nárůstem kolem 8,1 %. Korejská republika v loňském roce kromě věcí na COVID (testovací sady, ochranné prostředky) vyvezla techniku a vybavení za 3,7 mld. USD. Ročně Korea současně doveze lékařské technologie a zdravotnické vybavení za více než 4,1 mld. USD. Jedná se především o měkké kontaktní čočky, CT a MRI systémy, kolenní protézy, jednorázové dialyzátory, atd. Velký rozvoj zažívá estetická a rehabilitační medicína.

▶ Zemědělský a potravinářský průmysl

S vypuknutím pandemie Covid-19 se zájem o doplňky výživy/stravy (nejen na imunitu, ale také na oči, vlasy, kůži a kosti) rozšířil do různých odvětví. Počet dostupných druhů doplňků pro zdraví je neuvěřitelných 26 342. Dříve nejrozšířenější probiotika a červený ženšen dnes vytlačují nové doplňky, a to včetně kolagenu, kyseliny hyaluronové a multivitaminů. Předpoklad růstu trhu s doplňky výživy / stravy je ze současných 4,45 mld. USD až na 22,3 mld. USD v roce 2030.  Dodávky hotových jídel (Home meal replacement -HMR) v rámci Home office.

http://www.export.cz/wp-content/uploads/2020/08/Mapa_strategicka_2020-2021-USB.pdf

4. Kulturní a obchodní jednání

Podkapitoly:

4.1. Úvod

Korejská obchodní kultura je založena na těžkém úsilí a pevné vertikální hierarchii. Naprostá většina rozhodovací pravomoci je většinou vyhrazena úzké skupině vedoucích pracovníků. Ostatní zaměstnanci mívají velmi malé pravomoci a očekává se od nich, že budou spíše administrativně vykonávat rozhodnutí nadřízených.  

4.2. Oslovení

Navazování nových obchodních styků usnadní představení třetí stranou, kterou již potenciální partner zná. Korejští podnikatelé a zaměstnanci firem se většinou vzájemně mezi sebou oslovují funkčními tituly, případně tituly a příjmením. V případě oslovování zahraničním partnerem je taktéž vhodné použít funkční titul a příjmení (např. pane řediteli Lee).

Důležité je mít na paměti, že v Koreji se velmi často vyskytují stejně znějící příjmení (typicky Kim, Lee, Park, Choi).

Používání příjmení s funkčními tituly pomáhá napomoci zamezení případných nedorozumění. Nevhodné je používat vlastní jména pokud jste o to nebyli výslovně požádáni.  

V korejské obchodní i firemní kultuře je kladen velmi silný důraz na hierarchii. K úspěchu obchodních jednání může výrazně přispět dobrá znalost hierarchického postavení protistrany. Služebně nejvýše postavená osoba přichází obvykle první a bude usazena uprostřed stolu, naproti zahraničnímu partnerovi, a po celou dobu jednání bude mít slovo jako první. Pokud není stanoveno jinak, očekává se, že protistrana bude oslovovat přednostně tohoto představitele.

4.3. Obchodní schůzka

Ačkoli je v korejské kultuře běžnou formou pozdravu úklon nebo kývnutí hlavou především v případě jednání s cizinci se již běžně podává ruce. Následuje obvykle výměna vizitek. Projevem úcty je vždy předávat i přijímat vizitky oběma rukama.  

Co se týče předávání dárků obchodním partnerům, jedná se o citlivé téma a mělo by se jednat spíše o drobné předměty, které nemají reálnou hodnotu.   Pracovní schůzky většinou probíhají v sídle společnosti, v závislosti na situaci pak často následuje pozvání na méně formální oběd či večeři.  

Dochvilnost je důležitým aspektem obchodní kultury a projevem úcty vůči partnerovi.   

Korejci jsou velmi citliví, pokud jde o některá historická a geopolitická témata (Japonsko).    

Standard oblékání pro obchodní jednání je tmavý oblek s kravatou. U žen spíše konzervativní oblékání, nedoporučuje se oblečení odhalující ramena nebo výstřih.  

Ačkoliv jsou ve větších firmách pochopitelně zaměstnaní i lidé znalí cizích jazyků (nejrozšířenější je angličtina), mnoho nejen vedoucích pracovníků hovoří pouze korejsky. V případě pochybností je za účelem urychlení jednání vhodné zasílat komunikaci také v korejštině. Po předchozím písemném dojednání schůzky je vhodné ji potvrdit i telefonicky.

Pokud jde o regiony neexistují výraznější rozdíly. Průběh jednání bude záležet spíše na připravenosti a dosavadních zkušenostech protistrany s jednáním se zahraničními partnery.

4.4. Komunikace

Poměrně běžně se stává, že Korejci neovládají angličtinu, a někdy to z kulturních důvodů také bohužel nechtějí přiznat. Pokud si nejste jisti, zda protistrana ovládá angličtinu na dostatečné úrovni je lepší si průběžně ověřovat, zda Vám protistrana skutečně rozumí, a zamezit tak zbytečným nedorozuměním.  

Podobně jako v jiných asijských kulturách je i v Koreji nesmírně důležité zachování tváře.

Při jednáních je proto potřeba dávat pozor, aby se protějšek nedostal do trapné situace a dbát na určitou taktnost, citlivost a zdrženlivost. Lepší je vyhnout se určitým politicky citlivým tématům, jako jsou např. vztahy s Japonskem.

Jak bylo uvedeno výše pro Korejce je důležité navazování bezprostředního vztahu, který jim pomáhá vytvořit si důvěru k protistraně. Proto bude typicky za účelem prohloubení obchodní spolupráce v určitém stádiu jednání nutné osobní setkání.  

Korejci obvykle nezvou obchodní partnery domů. Ve výjimečných případech v případech, v případě pozvání je zvykem přinést malý dárek (obvykle alkohol).

4.5. Doporučení

V jednání s korejskými partnery je vhodné mít na zřeteli kulturní odlišnosti, které jsou obdobné v celé východní Asii. Například je obvyklé podávat a přijímat předměty (včetně vizitek) pravou rukou, přičemž se levou rukou podepírá pravé předloktí, není slušné hlasitě smrkat, zejména při jídle.  

Korejci si velmi zakládají na svém vzhledu. Pečlivě upravený vzhled včetně naleštěných bot je jednou ze základních podmínek úspěšného podnikatele v KR.

Vždy je dobré pamatovat na to, že v KR republice se vyměňují velmi často vizitky.   

Je důležité, aby účastníci jednání byli dochvilní a velmi zdvořilí. Vyplatí se předat obchodnímu partnerovi katalog, nebo alespoň stručnou informaci o firmě v korejštině.

Při jednáních se nedoporučuje užívat sarkasmy. Korejci nechápou „český černý humor“ a mohli by se cítit uraženi.   

Ve městech je na kratší vzdálenosti výhodné využívat cenově přijatelné taxi. Vozy taxislužby černé barvy jsou dražší než vozy stříbrné a bílé. Na delší vzdálenosti po Soulu je výhodné používat rozsáhlý systém metra a mezi městy rychlovlaky KTX.

4.6. Státní svátky

Z nejvýznamnějších státních svátků v Koreji stojí za zmínku Lunární nový rok a Čusok.

V období těchto svátků nedoporučujeme obchodní cesty – instituce i podniky z velké většiny nefungují, a doprava v celé zemi bývá výrazně ochromena hromadným cestováním za příbuznými.  

1.+2. ledna – Solární nový rok leden/únor – Lunární nový rok – 3 dny (datum je pohyblivé)

1. března – Den nezávislosti

duben/květen – Narození Buddhy

5. května – Den dětí

6. června – Den padlých za svobodu

17. července – Den ústavy

15. srpna – Den osvobození

září/říjen – Čusok (Den díkůvzdání) – 3 dny (datum je pohyblivé)

3. října – Den vzniku národa

25. prosince – Vánoce

5. Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

Podkapitoly:

5.1. Vstup na trh

KR je členem WTO a OECD a řídí se příslušnými předpisy, závazky a ujednáními těchto organizací.

Rating země je dle agentury Mody Aa2  

Dovoz většiny položek je liberalizován. Celní zatížení je u některých druhů zboží nadále vysoké, v rámci WTO však Korejská celní správa výši cel postupně snižuje. U dovozu je třeba věnovat zvýšenou pozornost předpisům a nařízením upravujícím dovoz nejen komodity, ale též konkrétní jednotlivé položky. Např. u dovozu sýrů je nutné žádat o dovoz konkrétního druhu sýra, nikoliv sýrů obecně. Především u potravin jsou schvalovací procesy pro udělení povolení k dovozu časově velmi náročné, v některých případech (např. maso, masné výrobky) se proces skládá z několika kroků a může trvat řadu měsíců. Potravinářské výrobky podléhají testům, které v případě zboží nižší hodnoty a jednorázového dovozu, mohou být finančně velmi náročné. 

Dovozní dokumenty a celní systém jsou obdobné jako v ostatních vyspělých zemích světa. Celní formuláře (např. dovozní deklarace), stejně jako všechny relevantní podmínky při dovozu včetně informace o celním systému i celních tarifech pro jednotlivé druhy zboží lze vyplnit přímo na webových stránkách Korea Customs Service.  

Mezi základní dokumenty potřebné při dovozu do KR patří: obchodní faktura, nákladní nebo letecký nákladní list, seznam dovážených položek, osvědčení o původu,        názvy všech složek, které jsou ve výrobku obsaženy včetně procentuálního složení, popis výrobního postupu při výrobě produktu, osvědčení o datu výroby, popis balicích materiálů, rostlinolékařské osvědčení (pro maso, ovoce, ořechy, zelenina, rostliny, obilí aj.), další příslušné certifikáty dle druhu a specifikace výrobku a jeho obsahu (např. „non-biotech“ certifikát pro kukuřici a výrobky z ní, pro sójové boby, brambory aj.). 

Korea Customs Service Building 1, Government Complex-Daejeon, 189, Cheongsa-ro, Seo-gu, Daejeon, Korea Informační linka (Customs Customer Service Center): Tel.: 1577 – 8577

Významnou roli v oblasti dovozu hraje v KR Asociace dovozců KOIMA, na jejichž webových stránkách je v anglickém jazyce řada důležitých informací a kontaktů: www.import.or.kr.

Kontrola vývozu se vztahuje především na vojenský materiál a techniku a položky dvojího použití, kde KR republika striktně uplatňuje omezení stanovená mezinárodními kontrolními režimy. Vysoká citlivost vývozu vojenského materiálu je v případě KR dána i vojensko-politickou situací na Korejském poloostrově a vztahy se Severní Koreou. Při vývozu podléhají schválení rovněž předměty kulturní hodnoty a kulturního dědictví (starožitnosti apod.). Schvalovacím orgánem je „Seoul Metropolitan Government, Art & Antique Assessment Office“. Sídlo úřadu je v Soulu. Podmínky vývozu jsou podrobně popsány na: www.customs.go.kr.  

V KR nemají zatím české firmy vlastní obchodní kanceláře.

Pro naše exportéry je pro vstup na korejský trh prakticky nevyhnutelné využití místního obchodního zástupce a to i v případě, že se jedná o rozsáhlé či jednorázové dodávky. Pro vývoz do KR lze využít i služeb leasingových společností financujících dovozy investičních celků, které potom převádějí na konečné uživatele prostřednictvím leasingových smluv.

V souvislosti s programem podpory zahraničních investic se však situace zlepšuje, zejména v případě podniků vlastněných zahraničním kapitálem. Cizincům, kteří představují přínos „know how“ (manažeři v nadnárodních a zahraničních firmách, VŠ profesoři, učitelé angličtiny, vědci apod.), se kompetentní místa snaží ulehčit administrativu spojenou s jejich pobytem.

Při zaměstnávání místních sil je nutno počítat s vysokou cenou pracovní síly i silnými prvky odborářského hnutí, limitovanou flexibilitou (zejména při zvládání mimořádných situací), neochotou nést zodpovědnost nebo plnit úkoly, které místní síly považují za podřadné atd.

Korejci také často špatně přijímají nadřízené z jiných zemí.  Místní zákony jsou spíše na straně zaměstnanců a je třeba počítat např. s povinností zaměstnavatele hradit 13. plat ve výši 100 % základního platu a při ukončení pracovního poměru hradit odchodné, které činí přibližně cca 1 měsíční plat za každý odpracovaný rok.

5.2. Formy a podmínky působení na trhu

Podmínky pro zřízení zastoupení firmy v Korejské republice jsou obdobné jako v ostatních členských zemích OECD.

Existuje několik způsobů pro zahájení podnikání v Korejské republice:

Korporace – Zahraniční subjekt může v KR založit akciovou společnost nebo společnost s ručením omezeným. Založení společnosti podléhá zákonu o zahraničních investicích (Foreign Investment Promotion Act). Pokud je registrován v souladu s postupy stanovenými zákonem, je uznáván jako korejský podnik a podléhá korejským zákonům. Pro tento typ společností je požadováno minimální základní jmění společnosti odpovídající hodnotě cca 100 000 USD. Pro založení společnosti je třeba podat ministerstvu financí (Ministry of Strategy and Finance) oznámení o zahraniční investici, otevřít účet u devizové banky, převést na tento účet základní kapitál a zaregistrovat firmu u soudu a u obchodního rejstříku.

Pobočka – Zahraniční společnost může v KR založit svoji pobočku, která zde bude provozovat svoji činnost. Na tento typ podnikání se rovněž vztahuje zákon o zahraničních investicích (Foreign Investment Promotion Act). Rovněž tento druh podniku je považován za místní firmu. K jeho založení je třeba otevřít účet u devizové banky, pronajmout kancelář, obchod apod. (sídlo firmy) a firmu zaregistrovat u soudu a na daňovém úřadě.

Styčná kancelář – Zahraniční společnost může vytvořit podpůrnou kancelář, tzv. “Liasion Office“. Tato může provádět pouze neobchodní aktivity, jako je například průzkum trhu, R&D, řízení kvality, reklamy, propagace, sběr informací atd. Způsob registrace je obdobný jako u pobočky, nicméně není třeba registrace u soudu. Podrobné podmínky pro zřízení pro zřízení kanceláře, reprezentace či společného podniku jsou uvedeny na následujících webových stránkách: www.investkorea.org.

5.3. Marketing a komunikace

K propagaci zboží lze využít Asociaci korejských dovozců, která má pro tento účel samostatný bulletin a internetovou stránku www.koima.or.kr. Čeští exportéři mohou také propagovat a nabízet své zboží prostřednictvím již zmíněné webové stránky www.import.or.kr.  

Obecně je efektivní vstup na korejský trh je pro zahraniční podnikatele neznalé místních poměrů a kulturních specifik spíše složitou záležitostí. Řešením je marketing prostřednictvím místního partnera, nebo využití služeb některé z místních marketingových společností.  

Je třeba si uvědomit, že kvůli jazykové bariéře je nutno veškerou marketingovou aktivitu provádět v korejštině. Vzhledem k masovému používání mobilních aplikací většina marketingových aktivit v Koreji probíhá online. Z globálních sociálních sítí Korejci používají zejména Instagram a YouTube, ale v mnohem větší míře se těší popularitou místní platformy KAKAO, NAVER a DAUM. Nákupy se pak realizují prostřednictvím platformy Coupang, Gmarket, či Auction. Řešení Google, Facebook, Whatsapp jsou používané ve velmi malé míře. V souvislosti s popularitou mobilních řešení je přítomnost na výše zmíněných platformách, případě spolu s vývojem vlastní aplikace předpokladem úspěchu.  

Teprve v druhé řadě lze uvažovat o využití místního tisku pro inzerci. V Korejské republice vychází několik deníků v angličtině, jejich domácí čtenářská obec je však velmi omezená; jde o tituly The Korea Herald, The Korea Times a Joong-Ang Daily. Z hlavních korejských denníku stojí za zmínku Joong Ang Ilbo, Chosun Ilbo a pro obchodní sféru též v Maeil Business Newspaper. Odkazy na všechny korejské deníky umístěné na internetových stránkách lze nalézt na rozcestníku www.onlinenewspapers.com.

Korejský trh se velmi rychle a dynamicky mění, a lidé masově následují nové trendy. Velký vliv na veřejnost mají různí influenceři a blogeři, mnohdy ze sféry „hvězd K-Popu“. 

Další charakteristikou korejského trhu je rozšíření všeho druhu slevových akcí a věrnostních programů pro zákazníky. V mnoha sektorech zákazník při nákupu zboží nebo předplacení služby počítá s tím, že získá nějakou výhodu v akci.

5.4. Problematika ochrany duševního vlastnictví

Porušování práva duševního vlastnictví je v KR velkým problémem. Nebývalá škála a různorodost padělků a pirátství znásobují obchodní ztráty ve styku s KR a stávají se závažnou překážkou pro společnosti, které plánují vstoupit na korejský trh nebo již zde mají navázány obchodní aktivity, či hodlají do tohoto teritoria investovat. KR byla v lednu 2004 zařazena Úřadem pro obchodního představitele USA (USTR) na seznam Priority 301 Watch List, zahrnující země, které připouštějí porušování amerických práv k duševnímu vlastnictví.

Vydávané zákony jsou jedny z nejpřísnějších zákonů v rámci členských zemí OECD. Bohužel však zavádění těchto zákonů v praxi je nedostačující a důsledkem je stále se zvyšující počet padělků a pirátských kopií otevřeně prodávaných na korejských tržištích.

Jednou z akcí na podporu ochrany práva duševního vlastnictví bylo uspořádání výstavy padělků v srpnu roku 2005, která byla otevřena pro širokou veřejnost, a kde si občané mohli prohlédnout originály výrobků spolu s jejich padělky a naučit se jak je rozeznávat. Tato událost měla velkou publicitu v korejských médiích.

V KR jsou platné následující zákony týkající se práva duševního vlastnictví:

Zákon o obchodních značkách z roku 1949

Patentový zákon z roku 1961

Zákon o průmyslovém vzoru z roku 1961

Korejské organizace zabývající se oblastí duševního vlastnictví:

Kancelář KIPO (Korean Industrial Property Office) je jednou z externích kanceláří Ministerstva znalostní ekonomiky  (MKE), zabývající se duševním vlastnictvím. Součástí této kanceláře je Mezinárodní vzdělávací institut pro ochranu práva duševního vlastnictví (IIPT), který ve spolupráci s WIPO (World Intellectual Property Office) školí v oblasti práv duševního vlastnictví jak korejské pracovníky, tak i pracovníky z rozvojových zemí z celé oblasti Asie a Pacifiku.

5.5. Trh veřejných zakázek

Korejská republika dne 1. ledna 1997 přistoupila k WTO GPA (Government Procurement Agreement).

Od této doby se otevřela možnost pro všechny zahraniční dodavatele, kteří jsou rovněž signatáři GPA, účastnit se  tendrů na vládní zakázky vyhlašovaných v KR.  Korejská vláda založila vládní agenturu Public Procurement Service (PPS), ve které je centralizována veškerá činnost spojená s veřejnými zakázkami, a která má v tomto smyslu na starosti všechny etapy od zadávání tendrů, shromažďování nabídek a jejich vyhodnocování, až po vyhlášení vítěze. Jediným subjektem, který kromě PPS může vyhlašovat tendry na veřejné zakázky, jsou ve výjimečných případech (pokud hodnota zakázky je méně než 0,1 mil. USD resp. v případě stavebních prací 0,3 mil. USD) regionální správy. Nicméně i ty používají k vyhlašování systém používaný PPS. PPS je provozován jako „single window electronic system“.

V praxi to znamená, že pod jednou internetovou adresou lze vyhledat veškeré informace od vyhlášení tendru, návodu jak je možno se do tendru přihlásit až po informace o platebních podmínkách. Veškeré informace   jsou  dispozici na následujících internetových stránkách:  www.pps.go.kr,  www.g2b.go.kr  

Nevýhodou je, že tendrů na vládní zakázky se může zahraniční společnost zúčastnit pouze prostřednictvím místního zástupce. Veškerá dokumentace k tendrům je k dispozici pouze v korejštině. Bez zástupce se mohou zahraniční společnosti účastnit pouze tendrů vyhlášených pro zahraniční společnosti (zmíněné 2 %), avšak dokumentace je opět jen v korejštině.

5.6. Platební podmínky, platební morálka a řešení obchodních sporů

Korejci mají všeobecně dobrou platební morálku a platební podmínky jsou shodné s většinou mezinárodně uznávaných standardů včetně akreditivů.  

Doba splatnosti faktur se pohybuje od jednoho do dvou měsíců. Stává se, že i když byla faktura vystavena dříve, k plátci se dostane až v samotný den splatnosti.  

Korean Commercial Arbitration Board (KCAB) je hlavním oficiálním arbitrážním orgánem v KR. KCAB usiluje o řešení sporů jednáním; pokud není jednání úspěšné, přijímá rozhodnutí formou rozhodčích nálezů, které jsou konečné, a není proti nim odvolání. KCAB rozhoduje na základě korejského zákona o arbitráži a v souladu s pravidly pro obchodní arbitráž. KCAB doporučuje všem obchodníkům, aby při uzavírání kontraktů do nich začleňovali standardní arbitrážní doložku, zakotvující jeho příslušnost k řešení sporů. Pro české obchodníky je na pováženou takovouto doložku do kontraktů začleňovat, neboť KCAB soudí na základě jim neznámého korejského práva. Kontakt na KCAB lze najít na: www.kcab.or.kr/jsp/kcab_eng, případně je možné využít přímo níže uvedený kontakt: KCAB Customer Centre Tel : 82-2-551-2070 Fax : 82-2-551-2113 E-mail: hlcho@kcab.or.kr (Ms. Hyleim CHO).

Na pomoc zahraničním investorům při řešení jejich problémů spojených s investováním v KR byl v rámci organizace KOTRA (Korea Trade – Investment Promotion Agency) vytvořen Úřad investičního ombudsmana, kde působí 30 expertů z oblasti daní, financí, práva, výstavby, pracovních vztahů a celnictví. KR je smluvní stranou Úmluvy OSN o uznávání a výkonu rozhodčích nálezů.

5.7. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria

Ačkoliv mezi Českou republikou a Korejskou republikou existuje smlouva o bezvízovém styku pro všechny druhy pasů, na jejímž základě mohou občané obou zemí pobývat v druhé zemi bez víza po dobu do 90 dnů (kromě cest za účelem výdělečné činnosti), zrušila Korea (14.4.2020) v souvislosti s pandemií COVID19  bezvízový styk pro 90 zemí, včetně České republiky.

Zrušena byla rovněž všechna krátkodobá víza vydaná před 5. dubnem. Opatření se nevztahuje na diplomatické a služební pasy a posádky letadel/lodí.

Při podávání žádosti o vízum na korejské ambasádě je nutné předložení zdravotního potvrzení vydaného nejdéle 48 hodin před termínem podání žádosti o vízum.  Při příletu do KR je nutno předložit cestovní pas platný po dobu předpokládaného pobytu a předem vyplněnou příletovou kartu (obdrží cestující v letadle). Obdobná procedura platí i při cestování do KR po moři. Osoba starší 20 let může bezcelně dovézt do KR následující komodity: 200 ks cigaret, 50 ks doutníků, 250 g dýmkového tabáku, 1 litr alkoholických nápojů, 2 oz (unce) parfému, dárkové předměty do hodnoty 600 USD. Zakázané dovozní položky: narkotika, potraviny živočišného původu, ovoce, semena rostlin a rostliny a tištěné materiály, filmy, nahrávky apod., které mohou být považovány za podvratné (zvláště severokorejského původu), obscénní nebo škodlivé národní bezpečnosti a veřejným zájmům. Zakázáno je také dovážet čerstvé maso a masné výrobky. Střelné zbraně podléhají dovozní licenci. Směna valut není povinná. Při směně může být požadováno předložení cestovního dokladu a telefonické spojení v KR. Přebytečnou místní měnu lze při odletu směnit zpět na valutu (USD, EUR) na letišti. Dováženou či vyváženou měnu nad hodnotu USD 10 000 je nutno deklarovat. Pozn.: Korea patří z pohledu turistického incomingu do Čech mezi strategické trhy s velkým meziročním nárůstem 15-25 %. Korejští turisté mohli v letní turistické sezóně využít osm přímých letů ze Soulu do Prahy a zpět (Korean Air), bohužel však po dobu COVID-19 jsou veškeré lety do KR dočasně pozastaveny. V roce 2019 evidoval ČSÚ 365 930 korejských turistů, kteří cestovali do ČR (pokles oproti r. 2018 o 14,9 %). Korejský trh je poměrně centralizovaný, působí na něm pět nejvýznamnějších tour operátorů (Hana Tour, Mode Tour, Hanjin Travel, Lotte Tour a Interpark Tour). Kromě toho je na trhu ještě několik tisíc menších cestovních kanceláří a agentur.

Vzhledem ke složité dopravní situaci,  komplikacím s vypůjčením vozidel pro cizince i s parkováním je vhodné pro cestování po městech použít taxi, případně MHD. V Soulu i v naprosté většině větších aglomerací existuje velmi dobře fungující infrastruktura MHD (zde je výhodné zakoupení dobíjející MHD „Tmoney“ karty). Cestování mezi většími městy usnadňují cenově dostupné rychlovlaky KTX.  

U naprosté většiny prodejců lze platit kreditní kartou, s problémy s fungováním zahraničních karet se zpravidla lze setkat pouze při platbách na webu. Korea je obecně pro cizince bezpečnou destinací s velmi nízkou kriminalitou násilného charakteru.

5.8. Zaměstnávání občanů z ČR

Korejská vízová politika je komplexní a postoj Korejské republiky v této oblasti je v závislosti na národnosti žadatele o vízum individuální. KR přijímá převážně vysoce specializované a kvalifikované pracovníky. Nízko kvalifikovanou pracovní sílu přijímá KR především z okolních chudších států, přičemž vízum platí pouze pro dané zaměstnání. Typ požadovaného víza pro českého občana záleží na druhu pobytu či zaměstnání. Nejčastějšími typy víz pro dlouhodobá zaměstnání:

Vízum pro vysoce kvalifikované pracovníky

Vízum pro profesory a učitele na vysokých školách

Vízum pro zvláštní povolání

Další možností jsou tzv. pracovní prázdniny pro občany ČR mezi 18 a 30 lety. Toto pracovní povolení je časově omezené na max. 1 rok. Pokud dostane český občan pracovní nabídku v KR, zaměstnavatel musí nejdříve požádat a obdržet povolení, aby mohl nového pracovníka zaměstnat. Tato procedura trvá cca 2 týdny. Žadatel o práci musí následně s tímto povolením navštívit velvyslanectví KR v Praze a po vyplnění příslušných formulářů může požádat o příslušné vízum. Tento postup neplatí u tzv. pracovních prázdnin. Zde stačí pouze požádat velvyslanectví KR v Praze o vízum. Pracovní prázdniny se neváží na konkrétní zaměstnání. Po příjezdu do KR musí český občan, který hodlá v zemi pobýt déle než 90 dnů, požádat o tzv. „Alien registration card“, což je druh identifikační karty občana. Tento průkaz vystavuje imigrační oddělení. Každá oblast v KR má své imigrační oddělení, v samotném Soulu jsou tato oddělení dvě. Vystavení průkazu (karty) předchází vyplnění žádosti a úhrada poplatku 30.000 KRW. Případné další dokumenty a poplatky záleží na typu víza.  

Minimální hodinová mzda na rok 2021 byla stanovena na 8 720 KRW (7,34 USD),  což při 209 hod. / měs. činí 1 585 USD.

Lékařská péče ve velkých městech je na dobré úrovni. Cizinec si však veškeré náklady na léčbu hradí sám, poplatky jsou relativně vysoké. Doporučujeme proto před cestou do Koreje uzavřít cestovní pojištění. Řada místních lékařů studovala v USA a hovoří anglicky. Dorozumění s lékařským personálem v menších zdravotnických zařízeních je však obtížné. V Soulu jsou na vysoké odborné a přiměřené jazykové úrovni zvláště následující kliniky:

– Yonsei Severance Hospital, tel.: 02-22285800, 010-9948-0983 (pohotovost)

– Asan Medical Center, tel.: 02-30105001

– Samsung Medical Center, tel.: 02-3410-0200, pohotovost 02-3410-2060

– Seoul National University Hospital, tel.: 02-2072-2890, 011-950-2890, nepřetržitá pohotovost tel.: 02-20722473-7

– Samsung Cheil Hospital, tel.: 02-20007208, 02-20007143

– Seoul Global Center provozuje telefonickou poradenskou službu pro cizince – Medical Referral Service. Zdravotnicky vyškolený personál poskytuje rady v angličtině o zdravotnických zařízeních a službách v KR (8:00–20:00, mimo tuto dobu pouze neodkladné případy). Tel.: 010-4769-8212, 010-8750-8212, e-mail: medicalreferral@seoul.go.kr

5.9. Veletrhy a akce

Korejské veletržní organizace jsou sdruženy do Korea Exhibition Organizers Association.

Seznam všech členů, resp. organizátorů, veletržních areálů s kontaktní internetovou adresou lze získat na internetové stránce http://www.keoa.org/english/. Na uvedené internetové adrese je též kompletní přehled všech veletržních a výstavnických akcí.

Další přehled veletržních akcí konaných v Korejské republice je na webové stránce http://10times.com/korea.  

Nejvýznamnějším veletržním komplexem v Korejské republice je COEX, který se nachází v hlavním městě Soulu. Přehled všech veletrhů, které se zde konají, lze nalézt na internetové stránce http://www.coex.co.kr/eng. Dalším významným výstavištěm v Soulu je KINTEX – http://www.kintex.com/client/_eng/.

Nejvýznamnější výstaviště mimo hlavní město je BEXCO – http://www.bexco.co.kr/kor/Main.do ve městě Busan, které leží na jihu Korejské republiky.  

Veletržní akce pořádané v ostatních městech je možno, co do velikosti, přirovnat k regionálním veletrhům v ČR.

Mezi nejvýznamnější veletrhy patří:

AI EXPO Korea – Mezinárodní veletrh počítačové techniky a umělé inteligence (Soul, březen)

SEMICON – Mezinárodní veletrh elektroniky a polovodičů (Soul, březen)

International Electric Vehicle Expo – Mezinárodní veletrh elekromobility (Jeju, květen)

Seoul Food – Mezinárodní veletrh potravin a potravinářského zařízení (Soul, červenec)

H2 Mobility – Mezinárodní veletrh vodíkové mobility (Soul, červenec)

Seoul Motor Show – Mezinárodní automobilový veletrh (Soul, červenec)

G Star – Mezinárodní veletrh herního průmyslu (Soul, listopad)

6. Kontakty

Podkapitoly:

6.1. Kontakty na zastupitelské úřady ČR v teritoriu

Embassy of the Czech Republic: 7th Floor, K Twin Towers B dong, 50 Jongno 1-gil Jongno-gu, Seoul, 03142 Republic of Korea Telefon: +82-2-7256765, 7256766, 7206453 Fax: +082-2-7346452 Web: www.mzv.cz/seoul Email: seoul@embassy.mzv.cz, commerce_seoul@mzv.cz (obchodně-ekonomický úsek) Pracovní doba: Po-Pá 8:30-12:00, 13:00-17:00 Velvyslanectví ČR v Soulu se nachází v centru města. Pro přepravu z mezinárodního soulského letiště Incheon do centra Soulu lze použít buď taxi (cena cca 80 000 KRW), vlak na Seoul Station (cena 8 000 KRW) či některé z autobusových linek (např. autobus č. 6002), jejichž zastávky jsou před letištěm po východu z příletové haly. Místní obslužný personál před budovou letiště usměrní cestovatele k příslušné zastávce podle cílového místa (hotelu, městské části). Jízdenka v ceně 10 000 KRW se platí řidiči.

Spojení s hotely vyšší kategorie je možné rovněž hotelovými autobusy, které také stojí před letištěm.

Nově otevřená železniční rychlodráha poskytuje spojení s letištěm Gimpo, odkud odlétá většina vnitrostátních a regionálních letů.    

CzechInvest / CzechTrade: 17, Gyeonghuigung 1-gil Jongno-gu Seoul 03176 Tel.: +82 2 720 6080 E-mail: michal.stroka@czechtrade.cz  

Czech Center Seoul: 17, Gyeonghuigung 1-gil Jongno-gu Seoul 03176 Tel: +82 10 4918 7801 E-mail: lee@czech.cz http://seoul.czechcentres.cz www.facebook.com/CzechCentreSeoul  

CzechTourism Korea: 2th Floor, 19, Dongmak-ro 8-gil, Mapo-gu Seoul 04073 Tel.: +82 2 322 4210 E-mail: prochazka.m@czechtourism.com

6.2. Praktická telefonní čísla (záchranka, policie, požárníci, infolinky, apod.)

Policie: 112

Nouzové lékařské informační centrum: 1339

Záchranná služba a požárníci: 119

Informace pro zahraniční turisty / urgentní překladatelská sklužba: 1330

Informace na telefonní čísla: 114

Imigrační služba 1345

6.3. Důležité internetové odkazy a kontakty

Státní instituce Korejské republiky:

Úřad prezidenta www.president.go.kr

Office for Government Policy Coordination Prime Minister’s Secretariat http://pmo.go.kr/

Ministerstvo zahraničních věcí a obchodu www.mofa.go.kr

Ministerstvo hospodářství a financí https://english.moef.go.kr

Ministerstvo obchodu, průmyslu a energetiky www.motie.go.kr

Ministerstvo půdy, infrastruktury a dopravy www.molit.go.kr

Ministerstvo malých a středních podniků a startupů www.mss.go.kr

Ministerstvo zemědělství, výživy a záležitostí venkova www.mafra.go.kr

Ministerstvo oceánů a rybolovu  www.mof.go.kr

Ministerstvo kultury, sportu a turistiky www.mcst.go.kr

Ministerstvo školství http://moe.go.kr

Ministerstvo obrany www.mnd.go.kr

Statistics Korea http://kostat.go.kr

Radnice hlavního města www.seoul.go.kr

Korean Culture and Information Service www.kocis.go.kr

Korea Exchange www.krx.co.kr

Bank of Korea www.bok.or.kr

Obchodní kontakty a informace:

Korejská obchodní a průmyslová komora KCCI: www.korcham.net

KOTRA (státní agentura na podporu obchodu a investic): www.kotra.or.kr

KITA (statistické informace o mezinárodním obchodu KR): www.kita.net

Významné průmyslové asociace:

Federation of Korean Industry (FKI) www.fki.or.kr

Korea International Trade Association (KITA) www.kita.net

Asociace korejských dovozců (KOIMA) www.koima.or.kr

Korejský tisk v angličtině:

Korea Times www.koreatimes.co.kr

Korea Herald: www.koreaherald.com/

Korea JoongAng Daily https://koreajoongangdaily.joins.com

Další zdroje informací o Korejské republice:

Delegace EU v Koreji http://eeas.europa.eu/korea_south

Korea Tourism Organization: http://kto.visitkorea.or.kr/eng.kto

Server o životě v Koreji (kulturní akce, ubytování, atd.) www.lifeinkorea.com/

Průvodce Lonely Planet www.lonelyplanet.com/south-korea

Korea Net – Obecné informace o Koreji www.korea.net/
• Teritorium: Asie | Korejská republika | Zahraničí