Libanon: Základní podmínky pro uplatnění českého zboží na trhu

© Zastupitelský úřad ČR v Bejrútu (Libanon)

6.1. Vstup na trh: distribuční a prodejní kanály, využívání místních zástupců, další faktory ovlivňující prodej

Dovozy uskutečňují větší obchodní firmy, které zboží prodávají nejen velkoobchodním, ale i maloobchodním distributorům. V zemi je rozsáhlá síť supermarketů a hypermarketů s velmi širokým sortimentem, zejm. v potravinářském a spotřebním zboží.

Na libanonském trhu se doporučuje působit prostřednictvím spolehlivého zástupce dobře seznámeného s prodávaným výrobkem, je nutné trh pravidelně navštěvovat a seznamovat se s jeho vývojem a požadavky. Výběru zástupce (zejm. výhradního) je vhodné věnovat pozornost (např. prostřednictvím obchodního rejstříku, některých světových agentur typu Dun & Bradstreet nebo libanonské pobočky agentury Kompass), vhodné je i využití služeb spolehlivé místní právní kanceláře.

Při hledání obchodního partnera lze využít služeb podnikatelských svazů jak v ČR, tak v teritoriu, a místních regionálních Obchodních, průmyslových a zemědělských komor. Rovněž lze inzerovat v místním tisku, zveřejnit nabídku na libanonském obchodním portálu www.lbn.com.lb nebo se obrátit na Velvyslanectví ČR v Bejrútu. Vhodnou možností je i účast na specializovaných veletrzích.

Zpět na začátek

6.2. Dovozní podmínky a dokumenty, celní systém, kontrola vývozu, ochrana domácího trhu

Libanon je klasickou zemí volného obchodu, zejm. střední a vyšší vrstva zde tradičně upřednostňuje značkové výrobky, které na trh dovážejí právě výhradní zástupci. V posledních letech roste také podíl zboží dováženého z asijských zemí (Čína, Korea).

Dovozní celní postupy v Libanonu:

Každé celní prohlášení musí obsahovat následující dokumenty:

 • originál faktury
 • podrobný seznam předmětů / produktů
 • kopii nákladového listu nebo jiného dokladu, který jej nahrazuje
 • osvědčení o původu v souladu s celními předpisy nebo bilaterálními či multilaterálními  smlouvami

Celní systém je harmonizovaný systém Bruselu. Cla se pohybují od 0 do 70 %.  Více než tři čtvrtiny dováženého zboží podléhá  pětiprocentnímu či nižšímu clu (liší se v závislosti na povaze zboží a jeho původu). Na určité produkty (např. textilie, alkoholické nápoje, motorová vozidla) mohou být aplikovány dovozní přirážky. Cla jsou splatná v hotovosti.

Informace o dalších dokumentech či procedurách  požadovaných ostatními úřady, jako jsou zákazy dovozu, dovozní licence, certifikáty a.j. lze nalézt na webové stránce Celního úřadu Libanonu.

Zpět na začátek

6.3. Podmínky pro zřízení kanceláře, reprezentace, společného podniku

Zahraniční společnosti mohou v Libanonu otevřít buď svou pobočku, nebo zastupitelství (reprezentaci). Libanonské právo zahrnuje různé formy obchodního působení v zemi pro libanonské, i zahraniční firmy. Více informací je k dispozici na stránkách Agentury pro investiční rozvoj Libanonu (IDAL). Zde lze konzultovat i konkrétní postupy pro vyřizování formalit spojených s jakoukoliv investicí, vč. registrace kanceláře, reprezentace nebo společného podniku. Za účelem registrace je vhodná spolupráce se specializovanou právní kanceláří. Bližší informace lze získat také na stránce www.mideastlaw.com.

Zpět na začátek

6.4. Požadavky na propagaci, marketing, reklamu (využití HSP), významné veletrhy a výstavy v teritoriu

Zejména v oblasti potravin a spotřebního zboží nelze díky dobře zásobenému trhu a náročnosti zákazníků (hlavně vyšších příjmových skupin) spoléhat na úspěch s novými výrobky bez kvalitní propagace.

Nejvýznamnější reklamní agenturou je BBDO, k významným patří i H&C Leo Burnett, Grey Worldwide, Publicis Graphics, Fortune Promoseven, TMI/JWT, Saatchi & Saatchi Beirut, Memac Ogilvy, TBWA/Rizk a Team Young & Rubicam.

K propagaci s širokým dosahem lze nadále využít některý z řady TV kanálů, rozhlas či tištěná média. K  propagaci se hojně využívají i velkoplošné plakáty (billboardy), reklamní šoty v kinech před hlavním programem, výstavy a veletrhy, národní dny, oslavy státních svátků apod.  Zajímavou cestou může být i sponzorování cesty novináře z některého média, který pak v reportáži na příslušný produkt upozorní.

Nejsledovanější TV stanicí využitelnou k reklamě je zřejmě LBCI, při úvahách o rozhlasové propagaci pak rádio Sawt Al-Ghad. Nejčtenějším deníkem je An-Nahar. Hlavní odborné obchodní časopisy využitelné k propagaci jsou anglické Lebanon Opportunities, Executive Magazine a Arab Ad, francouzský Le Commerce du Levant a arabský Al-Iktissad Wal Amal.

Nejdůležitějším libanonským veletrhem s významným přesahem do dalších zemí regionu je Project Lebanon . K výstavním artiklům patří běžně vše, co se týká výstavby v nejširším slova smyslu, stavebních technologií, stavebních materiálů, stavebního vybavení domů (sanitární výrobky, kuchyně, obklady, podlahy, bazény), osvětlení a ekologických a vodohospodářských technologií. Od roku 2013 se veletrh koná na jednom místě souběžně s dalším veletrhem Energy Libanon .

                                                                                                               Hlavní veletržní události v Libanonu v r. 2020

Veletrh

Zaměření veletrhu

Místo

Termín

Horeca Lebanon

hotelnictví a catering

Bejrút

27.–29. 5. 2020

Lebanon Waste Management Exhibition and Conference

odpadové hospodářství, recyklace, životní prostředí

Bejrút

 

SmartEx

informační a komunikační technologie

Bejrút

19.-22. 5. 2021

Beirut Boat Show

lodě a jachty

Bejrút

 

Garden Show and Spring Festival

květiny, zahrada, dekorace

Bejrút

3.-6. 6. 2020

Travel Lebanon

cestovní ruch

Bejrút

3.-6. 6. 2020

Project Lebanon

stavební technologie, stavební materiály a vybavení 

Bejrút

9.-12. 6. 2020

Energy Lebanon

energie, elektřina, alternativní zdroje, osvětlení, vzduchotechnika

Bejrút

9.-12. 6. 2020

International Beirut Energy Forum

energetika, udržitelný rozvoj

Bejrút

 

Beirut Vinifest

víno, lihoviny

Bejrút

2020

Beirut Cooking Festival & Taste of Beirut

vaření, vína a piva

Bejrút

– 14. 11. 2020

Salon du Chocolat Beirut

čokoláda

Bejrút

– 14. 11. 2020

Art of Living

nábytek

Bejrút

2020

 Pozn.: V současné pandemické krizi (COVID-19) je nutné počítat, že výše uvedené aktivity se mohou uskutečnit ve velmi omezené míře

 

Zpět na začátek

6.5. Problematika ochrany duševního vlastnictví

I když Libanon přijal dostatečnou legislativu na ochranu práv duševního vlastnictví, v minulých letech byl pravidelně mezinárodním společenstvím (zejm. USA, ale také Velkou Británií a Francií) kritizován za jejich nedostatečnou ochranu v oblasti softwaru, audiovizuální produkce nebo farmaceutického průmyslu. Kritika se týká zejm. nízkého povědomí soudců o škodlivých dopadech porušování příslušných práv a s tím souvisejícího nedostatečně prohibitivního trestání.

Pokud jde o průmyslové vlastnictví, dovozcům a distributorům českých výrobků se doporučuje co nejdříve v zemi zaregistrovat příslušnou ochrannou známku. Velvyslanectví ČR v Bejrútu registrovalo případy, kdy libanonský subjekt bez jakékoliv vazby na českého výrobce (a patrně i jeho výrobek) využil skutečnosti, že tento výrobek nepožíval v Libanonu ochrany, zaregistroval jej u příslušného úřadu a následně zabraňoval legitimnímu dovozci v jeho řádných obchodních aktivitách. Možnosti velvyslanectví jsou v těchto případech velice omezené, řešení jsou schůdná zpravidla pouze soudní cestou. Ministerstvo pro ekonomiku a obchod spustilo v lednu 2013 na adrese portal.economy.gov.lb portál umožňující online registraci autorského práva a ochranných známek. Tento nástroj zjednodušil registrační proces natolik, že dnes již 80 % všech registrací probíhá elektronicky. Přechod od vkladového systému k námitkovému v případě ochranných známek zatím uzákoněn nebyl, v praxi se však již uplatňuje.

Zpět na začátek

6.6. Trh veřejných zakázek

I když Libanon přijal dostatečnou legislativu na ochranu práv duševního vlastnictví, v minulých letech byl pravidelně mezinárodním společenstvím (zejm. USA, ale také Velkou Británií a Francií) kritizován za jejich nedostatečnou ochranu v oblasti softwaru, audiovizuální produkce nebo farmaceutického průmyslu. Kritika se týká zejm. nízkého povědomí soudců o škodlivých dopadech porušování příslušných práv a s tím souvisejícího nedostatečně prohibitivního trestání.

Pokud jde o průmyslové vlastnictví, dovozcům a distributorům českých výrobků se doporučuje co nejdříve v zemi zaregistrovat příslušnou ochrannou známku. Velvyslanectví ČR v Bejrútu registruje případy, kdy libanonský subjekt bez jakékoliv vazby na českého výrobce (a patrně i jeho výrobek) využil skutečnosti, že tento výrobek nepožíval v Libanonu ochrany, zaregistroval jej u příslušného úřadu a následně zabraňoval legitimnímu dovozci v jeho řádných obchodních aktivitách. Možnosti velvyslanectví jsou v těchto případech velice omezené, řešení jsou schůdná zpravidla pouze soudní cestou. Ministerstvo pro ekonomiku a obchod spustilo v lednu 2013 na adrese portal.economy.gov.lb portál umožňující online registraci autorského práva a ochranných známek. Tento nástroj zjednodušil registrační proces natolik, že dnes již 80 % všech registrací probíhá elektronicky. Přechod od vkladového systému k námitkovému v případě ochranných známek zatím uzákoněn nebyl, v praxi se však již uplatňuje.

Většina veřejných zakázek je směřována přes Radu pro rozvoj a rekonstrukci (Council for Development and Reconstruction – CDR), jež je vládním výkonným úřadem zodpovědným za zadávání významných projektů, obstarávání jejich financování a za výkon správního dozoru. Významné projekty z oblasti dopravy, energetiky, telekomunikací, vzdělávání, odpadu, zadávané CDR v koordinaci s dotčenými ministerstvy, naleznete zde.

Tendry plánované na příslušný rok jsou zveřejňovány v prvním čísle týdeníku Journal Officiel (v arabském jazyce), v jeho dalších číslech bývají informace o nově schválených tendrech. Průběžně jsou veřejné zakázky publikovány hlavně v arabském a francouzském denním tisku (v anglickém jen výjimečně) a lze je nalézt i na internetových stránkách Lebanon Opportunities.

Detailní podmínky každého tendru a technické požadavky lze na místě prostudovat přímo v sídle CDR a potom zakoupit na příslušných odborech CDR nebo na jednotlivých ministerstvech a dalších rezortech (též např. v centrále energetické společnost EDL). Tzv. Tender-books (Conditions) stojí řádově 500–5000 USD a jsou často vydávány v relativně krátkém předstihu před uzávěrkou výběrového řízení, což v praxi na prostudování podmínek a zpracování rozsáhlejší nabídky nemusí postačit.

S nákupem tendrových podmínek může případně logisticky pomoci velvyslanectví, nejvhodnější je ale spolupráce s místními zástupci se zájmy v příslušných sektorech, kteří jsou pro tendry příslušně předregistrováni, sami jejich vypisování hlídají, zakoupí dokumentaci a ve spolupráci s dodavatelem připraví nabídku. Je nutno počítat se zdlouhavým schvalováním kontraktů vládou. Vzhledem k dlouhodobě složité vnitropolitické situaci nejsou procesy vždy průhledné a tendry se často odkládají, opakují nebo ruší.

Některé velké projekty předpokládají účast dodavatele na bázi dlouhodobé investice v systému B.O.T. (Build – Operate – Transfer), případně B.O.O.T. (Build – Operate – Own – Transfer), nebo D.B.O.T. (Design – Built – Operate – Transfer), což přináší pro investora vyšší rizika. I v případech, kdy projekt financuje přímo příslušný libanonský rezort, CDR nebo finanční instituce (Světová banka, Evropská investiční banka, Arabský investiční fond či jiná entita ze Zálivu), je požadována vyšší finanční záruka a cash-flow se občas zpožďuje, což brání plynulé realizaci projektů. České firmy tak mohou dávat přednost méně odvážné variantě účasti na již udělených zakázkách formou subdodávek.

Nabídky do tendrů se předkládají podle předepsaného postupu v uzavřených obálkách, většinou odděleně část technická a cenová. Nabídky hodnotí odborné komise, které zpravidla v den uzávěrky a otevření obálek i vyhlašují výsledek.

Komunitární tendry na EuropeAid

Českým firmám a nestátním neziskovým organizacím se také doporučuje pravidelně sledovat tendry EU (odkaz je nastaven na vyhledávání tendrů s realizací v Libanonu).

Pokud jsou podmínky způsobilosti pro menší firmu příliš náročné, lze do tendru vstoupit v rámci konsorcia (kritéria platí pro konsorcium jako celek, nikoliv pro jeho jednotlivé členy) či se zárukou ekonomického operátora.

Zpět na začátek

6.7. Způsoby řešení obchodních sporů, rizika místního trhu a investování v teritoriu, obvyklé platební podmínky, platební morálka

Přesný vzor pro řešení obchodních sporů není možné vypracovat, nicméně s ohledem na pomalé fungování místních soudů (sporná soudní řízení v komerčních věcech trvají 5 až 6 let, výkon soudního rozhodnutí dalších 6 měsíců až 2 roky) lze obecně doporučit využívat alternativních/smírčích forem jejich urovnávání.

Libanon je členem Mezinárodního střediska pro řešení kapitálových sporů (International Center for the Settlement of Investment Disputes – ICSID) a účastníkem konvence z roku 1958 o uznávání a vymáhání rozhodnutí zahraničních rozhodčích soudů. Závazky z těchto konvencí jsou dostatečně promítnuty do libanonského práva.

Ekonomické organizace vč. obchodních, průmyslových a zemědělských komor vytvořily v r. 1995 Libanonské centrum pro arbitráž (The Lebanese Centre for Arbitration), které přebírá řešení sporů mezi účastníky trhu v obchodních a investičních záležitostech. Procedurální pravidla jeho smírčího a arbitrážního řízení jsou prakticky totožná s pravidly Mezinárodní obchodní komory v Paříži (International Chamber of Commerce – ICC).

Doporučení českým firmám:

 • Při vstupování do obchodních závazků vždy nutno důkladně studovat smluvní dokumenty. Pozornost je nutné věnovat zejm. verzi přijatých obecných obchodních podmínek a také ustanovení o rozhodném právu (dle kterého se budou řešit případné spory). Pokud se nepodaří prosadit příslušnost českého soudu (což je vždy optimální řešení) a spory se budou řešit v rámci libanonského práva, lze předpokládat několikaleté řízení a vysoké náklady na nutné místní právní zastoupení.
 • Jakkoliv lze při zvažování investičních aktivit v Libanonu počítat s dostatečným legislativním zajištěním a vysokou úrovní partnerů, je třeba vzít v úvahu i trvale napjatou bezpečnostní a vnitropolitickou situaci v zemi, resp. v celém regionu, a investice pojistit i proti nekomerčním rizikům.
 • Velkou pozornost se doporučuje věnovat dohodě o platebních podmínkách. Pro vývoz z ČR do Libanonu je vhodný platební styk na bázi L/C nebo prosté platby předem (případně kombinací), a to přes místní banku a konkrétní komerční banku v ČR. Vzhledem k možným rizikům, která by se mohla odvinout z případného zhoršení bezpečnostní situace v Libanonu, jsou nejvhodnější dodací podmínky pro české vývozce EXW, FAS a FOB, ze kterých pro dodavatele nevyplývají žádné další závazky; pro dovoz  z Libanonu je naopak vhodné podmínit platbu (ať už hotovostní, L/C nebo D/P) doručením zboží dovozci nebo překročením hranice ČR.

Zpět na začátek

6.8. Místní zvyklosti důležité pro obchodní kontakty, úřední a používaný jazyk(y), státní svátky, pracovní a prodejní doba

Vzhledem k multikulturnímu a multireligioznímu charakteru země neexistuje jednotný návod pro jednání s libanonskými partnery. Kromě standardních zásad se doporučuje vzít v potaz následující doporučení:

 • Ačkoliv je v Libanonu úředním jazykem arabština, nejfrekventovanějším obchodním jazykem zůstává angličtina a francouzština. Jednání v arabském jazyce, nebo jeho alespoň částečná znalost, jsou ceněny, je však třeba mít na paměti, že libanonská hovorová arabština se oproti klasické arabštině odlišuje.
 • Pro úspěšné završení obchodu je důležitý osobní kontakt s partnerem a nezřídka také rituál více setkání/ obědů a večeří před závaznou rozpravou o uzavření kontraktu.
 • Obchodní schůzky je vhodné organizovat tak, aby nekolidovaly s náboženskou příslušností partnera. Není např. vhodné naplánovat setkání s muslimským partnerem na pátek, který je hlavním modlitebním dnem. Taktéž je vhodné respektovat půst věřících v období Ramadánu.
 • Termín jednání se doporučuje ověřovat předem telefonicky; nebývá výjimkou, že libanonští obchodníci své schůzky na poslední chvíli ruší.
 • Při jednání s libanonskými partnery se doporučuje vyvarovat se komentování poměrů v zemi a náboženských zvyků. V případě muslimských partnerů je vhodné vyvarovat se nevhodných dárků (např. alkoholu) a respektovat náboženské genderové odlišnosti.
 • Při cestě na schůzku je nutno počítat s každodenními problémy v městské dopravě (časté dopravní zácpy v centru města). Příležitostná nedochvilnost je z tohoto důvodu v Libanonu tolerována, avšak za předpokladu, že je spojena s telefonickým avizováním zpoždění a následnou omluvou.
 • Projednávání státních zakázek bez libanonského prostředníka je prakticky nemožné.

Pracovní a prodejní doba:

Pracovní doba veřejných institucí je zpravidla od 8.00 do 14.00 hod. od pondělí do čtvrtka, v pátek od 8.00 do 11.00 hod. a v sobotu od 8.00 do 13.00 hod. Běžná pracovní doba ve firmách je v letních měsících od 9.00 do 16.00 hod., v zimním období od 9.00 do 17.00 hod. Banky jsou otevřeny od 8.30 do 13.30 hodin, v sobotu od 8.00 do 11.00 hod. Neděle je dnem pracovního klidu.

Prodejní doba se různí dle sezóny a typu obchodu. Obchody otevírají ráno v 8.30 až v 10.00 hod., zavírají kolem 19.30 hodin. Velké supermarkety mají otevřeno po celý týden od 9.00 do 22.00 hodin, některé o víkendech do půlnoci.

Státní svátky 

Hlavní křesťanské svátky jsou v zásadě termínově obdobné jako v celém světě, hlavní muslimské svátky jsou pohyblivé a řídí se lunárním kalendářem. Měsíční muslimský svátek Ramadán v roce 2020 probíhá od 23. dubna do 24. května. Přesné datum počátku a ukončení Ramadánu (včetně závěrečných svátků al-Fitr) je vyhlašováno pro jednotlivé muslimské směry vrcholnými náboženskými představiteli jednotlivých komunit těsně před jejich začátkem v návaznosti na pohyby Měsíce.

 

 

                                                                             Orientační přehled oficiálních svátků na rok 2020 (oficiální seznam lze nalézt zde)

Datum

Svátek

1.1.

Nový rok

6.1.

Svátek vánoční – arménský ortodoxní

9.2.

Den sv. Marouna

14.2.

Den památky Rafika Harírího

25.3.

Zvěstování Panny Marie

10.4.

Velký pátek

12.4.

Velikonoce

17.4.

Velký pátek  (ortodoxní)

19.4.

Velikonoce (ortodoxní)

23.4.

Začátek Ramadánu

1.5.

Svátek práce

3.5.

Svátek mučedníků

10.5.

Den osvobození

24.5.

Eid Al-Fitr (končí Ramadán)

31.7.

Eid Al-Adha

15.8.

Nanebevzetí Panny Marie

20.8.

Hijri New Year (islámský Nový rok)

29.8.

Ašúra

29.10.

Narození proroka Mohameda

22.11.

Den nezávislosti

25.12.

Svátek Vánoční

 

Zpět na začátek

6.9. Víza, poplatky, specifické podmínky cestování do teritoria (oblasti se zvýšeným rizikem pro cizince)

Mezi oběma zeměmi platí vízová povinnost. Od 21. 12. 2007 využívají držitelé libanonských cestovních dokladů ke krátkodobým cestám do ČR do 90 dnů schengenské vízum, které vydává Velvyslanectví ČR v Bejrútu (požádat lze prostřednictvím VFS Global Bejrút), příp. lze využít platného schengenského víza uděleného jiným státem Schengenské úmluvy.

Čeští občané mohou o vízum požádat buď na Velvyslanectví Libanonské republiky v ČR nebo na mezinárodním letišti v Bejrútu, kde je vízum udělováno do platného cestovního dokladu. Aktuální podmínky pro udělení vstupního víza a poplatky stanovené za jeho udělení doporučujeme konzultovat před cestou s Velvyslanectvím Libanonu v Praze. Přihlašovací povinnost není u krátkodobých pobytů stanovena.

Libanonské vízum je možné obdržet pouze do pasu, který neobsahuje izraelské vstupní či výstupní razítko. Letecké společnosti mohou odmítnout přepravit do Libanonu cizince, jejichž cestovní pas má kratší platnost než 3 měsíce od předpokládaného konce pobytu v Libanonu. I pokud je taková osoba přepravena, ze stejného důvodu může být vstupní vízum neuděleno libanonskými úřady přímo na letišti v Bejrútu.

O jiné typy víz, tj. dlouhodobé, je nutné vždy žádat prostřednictvím velvyslanectví či konzulátu Libanonu v zahraničí. Užitečné informace v anglickém, francouzském a arabském jazyce jsou rovněž dostupné na webových stránkách libanonské General Security, sekce „Entry Visas“.

Kontakt na zastupitelský úřad ČR v Libanonu viz kapitola 7.1.

Kontakt na zastupitelský úřad Libanonské republiky v ČR:

Embassy of the Republic of Lebanon
Lazarská 6
120 00 Praha 2
Tel.: +420 224 930 495, + 420 224 930 029
Fax: +420 224 934 534

Zpět na začátek

6.10. Podmínky pro zaměstnávání občanů z ČR

Občané EU mohou zastávat jakékoli místo v soukromé firmě, podmínky pro získání pracovního povolení v jednotlivých profesích jsou však velmi rozdílné a často administrativně náročné. Vyřízení formalit je tak nutno ponechat na zaměstnavateli.

Zpět na začátek

6.11. Podmínky využívání místní zdravotní péče českými občany a občany EU

Zdravotnictví v Libanonu je na dobré úrovni, řada nemocnic (zejména v Bejrútu) je na evropském standardu. I v odlehlejších částech Libanonu je obvykle k dispozici dostatek ordinací lékařů se soukromou praxí a nemocnic. Velmi hustá je síť lékáren, dobře zásobených běžnými léčivy. Je však třeba počítat s tím, že náklady na ošetření i léky je nutno hradit v hotovosti a ceny jsou poměrně vysoké. Doporučuje se před cestou vždy uzavřít zdravotní připojištění, zahrnující případnou leteckou repatriaci do ČR. Při sjednávání pojištění je třeba důkladně prověřit případná omezení, např. ve formě výhrady na ošetření ve smluvních nemocnicích či nevýhodného krytí (např. z důvodu příliš vysoké spoluúčasti pojistníka).

 • Policie (ISF): 112
 • Civilní obrana: 125
 • Hasiči: 175
 • Červený kříž, záchranná služba: 140
 • Červený kříž, operační centrum: 05/458 200 nebo 05/458 205
 • Hospital Saint Charles: 05/953 444
 • Hospital Hotel Dieu de France: 01/615 300
 • Americká univerzitní nemocnice: 01/350000

Zpět na začátek

Zpracováno a aktualizováno zastupitelským úřadem ČR v Bejrútu (Libanon) ke dni 15. 5. 2020

Souhrnná teritoriální informace

Pravidelné novinky e-mailem